Crno-linija

 

 

GODINA/ YEAR: XLIX.                                   ZAGREB, 18. LISTOPADA 2012./ 18 OCTOBER, 2012                              BROJ/ NUMBER: 9.2.7/2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

ANKETA O RADNOJ SNAZI                          LABOUR FORCE SURVEY

 

 

 

AKTIVNO STANOVNIŠTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ
U DRUGOM TROMJESEČJU 2012.

 

LABOUR FORCE IN THE REPUBLIC OF CROATIA
SECOND QUARTER OF 2012

 

 

 

Ovo priopćenje donosi rezultate Ankete o radnoj snazi (ARS) za tromjesečno razdoblje od travnja do lipnja 2012. Budući da je metodologija Ankete u potpunosti usklađena s onom koju propisuje Statistički ured Europske unije (Eurostat), rezultati za Republiku Hrvatsku redovito se objavljuju na internetskim stranicama i u svim Eurostatovim publikacijama te omogućuju usporedbu sa svim zemljama članicama Europske unije. Uz to, u Anketu je uveden nacrt uzorka privatnih kućanstava, koji je temelj za izračun podataka reprezentativnih na razini prostornih jedinica za statistiku 2. razine u Republici Hrvatskoj, kako to određuje međunarodna klasifikacija teritorijalnih jedinica za statistiku NUTS II.

 

This issue of the first release presents the Labour Force Survey results related to the quarterly period from April to June 2012. As the methodology for the Survey is fully harmonised with regulations of the Statistical Office of the European Communities (Eurostat), results for the Republic of Croatia are regularly published on the web pages and in all Eurostat's publications, thus enabling the comparison of the Republic of Croatia with all EU Member States. Besides, the sample design of private households was implemented in the Survey, which is the basis for the calculation of data representative at the level of statistical spatial units at level 2 of the Republic of Croatia, as determined by the EU classification, the Nomenclature of Territorial Units for Statistics – NUTS II.

 

 

 

Priopćenje za drugo  tromjesečje 2012. donosi i rezultate Ankete o radnoj snazi na razini tri prostorne jedinice za statistiku 2. razine. Distribucija glavnih kategorija ekonomske aktivnosti stanovništva pokazuje da je u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj najveći udio radno sposobnih osoba, njih 1 421 000 ili 37,7% ukupnog broja u Hrvatskoj. Slijedi Jadranska Hrvatska s 1 252 000 osoba starijih od 15 godina, što je 33,2% te Središnja i Istočna Hrvatska s preostalih 1 098 000 ili 29,1% ukupnog radno sposobnog stanovništva u zemlji. Promatrano unutar svake prostorne jedinice za statistiku 2. razine., u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj najveći je udio ekonomski aktivnog u radno sposobnom stanovništvu, njih 47,5%, što je više od prosjeka Hrvatske (45,5%). Slijede Središnja i Istočna Hrvatska s 46,0% te Jadranska Hrvatska s 42,7% aktivnih stanovnika. Stopa zaposlenosti najviša je u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj (42,2%), dok je u preostale dvije prostorne jedinice za statistiku 2. razine bitno niža (37,6% u Jadranskoj Hrvatskoj te 36,0% u Središnjoj i Istočnoj Hrvatskoj). U skladu s tim stopa nezaposlenosti bitno je ispod prosjeka Hrvatske u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj i iznosi 11,1%, dok u Jadranskoj Hrvatskoj iznosi 11,9% te čak 21,8% u Središnjoj i Istočnoj Hrvatskoj.

 

The first release for the second quarter of 2012 also presents the Labour Force Survey data at the level of three statistical spatial units at level 2. The distribution of the main categories of economic activities of the population shows that the largest share of the working-age population belonged to the North-West Croatia, that is, 1 421 000 of them, or 37.7% of the total number in the Republic of Croatia. It was followed by the Adriatic Croatia, with 1 252 000 persons aged 15 or over, which was 33.2%, while the Central and East (Panonian) Croatia had the remaining 1 098 000, or 29.1%, of the total working-age population. Relations within each of the statistical spatial units at level 2 show that the North-West Croatia had the highest share of economically active persons within the working-age population, 47.5%, which was higher than the Croatian average (45.5%). It was followed by the Central and East (Panonian) Croatia with 46.0% and Adriatic Croatia with 42.7% of active population. The employment rate was the highest in the North-West Croatia (42.2%), while it was significantly lower in the remaining two statistical spatial units at level 2 (37.6% in the Adriatic Croatia and 36.0% in the Central and East (Panonian) Croatia). Accordingly, the unemployment rate of 11.1% in the North-West Croatia was significantly lower than the average, while it amounted to 11.9% in the Adriatic Croatia and to as much as 21.8% in the Central and East (Panonian) Croatia.

 

 

 

G-1

 

 

G-2H

 

 

G-2E

 

 

 

G-3

 

 

 

G-4

 

 

 

Usporedba podataka o nezaposlenima dobivenih Anketom prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ-a) i drugih statističkih praćenja temeljenih na administrativnim izvorima pokazuje da je u drugom tromjesečju 2012. stopa nezaposlenosti prema podacima administrativnih evidencija bitno veća (18,2%) od stope anketne nezaposlenosti (14,5%). U tom razdoblju prosječan broj nezaposlenih prema Anketi manji je za 59 000 od podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Budući da su se anketirane osobe izjašnjavale o prijavljenosti službi za zapošljavanje, usporedba podataka pokazuje da je, od ukupno 249 000 nezaposlenih prema Anketi, 218 000 ili 87,5% prijavljeno službi za zapošljavanje. Ostalih 12,5% anketno nezaposlenih nije bilo zainteresirano za prijavu službi za zapošljavanje. Istodobno, od ukupno 308 000 registriranih u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, 91 000 ili 29,4% njih ne zadovoljava međunarodne kriterije nezaposlenosti.

 

The comparison of unemployment data obtained by the Labour Force Survey, the Croatian Employment Service and other administrative data records shows that, in the second quarter of 2012, the unemployment rate derived from administrative records was still much higher (18,2%) than the ILO unemployment rate (14.5%). In the same period, there were 59 000 fewer unemployed persons on the average according to the Survey than according to the Croatian Employment Service. Since interviewed persons provided information on their registration with the Croatian Employment Service, the data comparison shows that 218 000, or 87.5%, out of the total of 249 000 unemployed persons were registered. The remaining 12.5% of persons who were classified as unemployed in the LFS were not registered. At the same time, 91 000, or 29.4%, of the total of 308 000 persons who were registered with the Croatian Employment Service did not fulfil the international criteria of unemployment.

 

 

 

1.   RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU

      WORKING-AGE POPULATION, BY ACTIVITY AND SEX

tis.

'000

 

IV. – VI.
2011.

VII. – IX.
2011.

X. – XII.
2011.

I. – III.
2012.

IV. – VI.
2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Radno sposobno stanovništvo (15+)

3 770

3 800

3 788

3 738

3 771

Working-age population (15+)

   Aktivno stanovništvo

1 711

1 748

1 717

1 668

1 714

   Labour force

      Zaposleni  

1 480

1 534

1 479

1 394

1 465

      Persons in employment

      Nezaposleni

231

214

238

273

249

      Unemployed persons

   Neaktivno stanovništvo (15+)

2 059

2 052

2 071

2 070

2 057

   Inactive population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa aktivnosti

45,4

46,0

45,3

44,6

45,5

Activity rate

Stopa zaposlenosti

39,3

40,4

39,1

37,3

38,9

Employment/population ratio

Stopa nezaposlenosti

13,5

12,2

13,9

16,4

14,5

Unemployment rate

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci

Men

 

 

 

 

 

 

 

 

Radno sposobno stanovništvo (15+)

1 761

1 793

1 803

1 783

1 784

Working-age population (15+)

   Aktivno stanovništvo

941

954

939

921

943

   Labour force

      Zaposleni  

812

835

810

765

804

      Persons in employment

      Nezaposleni

129

119

129

156

139

      Unemployed persons

   Neaktivno stanovništvo (15+)  

820

839

864

861

841

   Inactive population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa aktivnosti

53,4

53,2

52,1

51,7

52,9

Activity rate

Stopa zaposlenosti

46,1

46,6

44,9

42,9

45,1

Employment/population ratio

Stopa nezaposlenosti

13,7

12,5

13,8

17,0

14,8

Unemployment rate

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Radno sposobno stanovništvo (15+)

2 009

2 007

1 985

1 955

1 986

Working-age population (15+)

   Aktivno stanovništvo

770

794

778

746

771

   Labour force

      Zaposleni  

668

699

670

629

661

      Persons in employment

      Nezaposleni

102

95

108

117

109

      Unemployed persons

   Neaktivno stanovništvo (15+)

1 239

1 213

1 207

1 209

1 216

   Inactive population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa aktivnosti

38,3

39,6

39,2

38,2

38,8

Activity rate

Stopa zaposlenosti

33,2

34,9

33,7

32,2

33,3

Employment/population ratio

Stopa nezaposlenosti

13,2

11,9

13,9

15,7

14,2

Unemployment rate

 

 

 

2.   RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI, DOBI I SPOLU

      WORKING-AGE POPULATION, BY ACTIVITY, AGE GROUPS AND SEX

tis.

'000

 

IV. – VI.
2011.

VII. – IX.
2011.

X. – XII.
2011.

I. – III.
2012.

IV. – VI.
2012.

IV. – VI.
2011.

VII. – IX.
2011.

X. – XII.
2011.

I. – III.
2012.

IV. – VI.
2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

Labour force

Zaposleni

Persons in employment

 

Ukupno
Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

1 711

1 748

1 717

1 668

1 714

1 480

1 534

1 479

1 394

1 465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

155

162

166

147

134

100

112

104

81

85

25 – 49

982

974

958

981

998

852

852

829

826

851

50 – 64

522

551

538

497

531

478

510

491

446

479

65 i više
65 and over

52

61

55

42

51

50

60

55

42

50

15 –  64

1 659

1 687

1 662

1 625

1 663

1 430

1 474

1 424

1 352

1 415

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci
Men

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

941

954

939

921

943

812

835

810

765

804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

102

101

99

94

88

68

72

62

52

57

25 – 49

516

509

505

521

527

448

444

440

436

449

50 – 64

295

313

306

284

298

269

288

279

253

269

65 i više
65 and over

(28)

(31)

(29)

(23)

(29)

(27)

(31)

(29)

(23)

(29)

15 –  64

913

923

910

898

914

785

804

780

742

775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

770

794

778

746

771

668

699

670

629

661

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

52

61

67

53

46

(32)

(40)

(42)

(28)

(27)

25 – 49

467

465

452

461

470

403

408

389

389

402

50 – 64

227

238

233

213

233

209

222

212

192

210

65 i više
65 and over

(24)

(30)

(26)

(19)

(21)

(24)

(29)

(26)

(19)

(21)

15 – 64

746

764

752

727

750

644

670

643

610

640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni

Unemployed persons

Neaktivni

Inactive population

 

Ukupno
Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

231

214

238

273

249

2 059

2 052

2 071

2 070

2 057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

55

51

62

66

50

338

360

381

364

361

25 – 49

131

121

129

156

146

219

197

199

206

190

50 – 64

(44)

(41)

47

51

52

515

528

522

522

522

65 i više
65 and over

.

.

-

-

-

987

967

969

978

983

15 – 64

230

213

238

273

248

1 072

1 085

1 102

1 092

1 074

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci
Men

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

129

119

129

156

139

820

839

864

861

841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

(35)

(30)

(37)

(42)

(31)

155

175

196

189

181

25 – 49

67

64

66

84

78

84

80

76

78

76

50 – 64

(26)

(25)

(26)

(30)

(30)

188

197

195

198

205

65 i više
65 and over

.

-

-

-

-

393

387

397

396

379

15 – 64

128

119

129

156

139

427

452

467

466

462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

102

95

108

117

109

1 239

1 213

1 207

1 209

1 216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

(20)

(21)

(25)

(25)

(19)

182

185

185

175

180

25 – 49

63

57

63

72

68

135

117

123

128

114

50 – 64

((18))

((16))

(20)

(21)

(22)

328

331

327

324

318

65 i više
65 and over

.

.

-

-

-

594

580

572

582

604

15 – 64

101

94

108

117

109

645

633

635

627

612

 

 

 

3.   MJERE AKTIVNOSTI STANOVNIŠTVA PREMA DOBI I SPOLU

      POPULATION ACTIVITY MEASURES, BY AGE GROUPS AND SEX

%

 

Stope aktivnosti
Activity rates

Stope zaposlenosti
Employment/population ratios

Stope nezaposlenosti
Unemployment rates

 

IV. – VI.
2011.

VII. – IX.
2011.

X. – XII.
2011.

I. – III.
2012.

IV. – VI.
2012.

IV. – VI.
2011.

VII. – IX.
2011.

X. – XII.
2011.

I. – III.
2012.

IV. – VI.
2012.

IV. – VI.
2011.

VII. – IX.
2011.

X. – XII.
2011.

I. – III.
2012.

IV. – VI.
2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

45,4

46,0

45,3

44,6

45,5

39,3

40,4

39,1

37,3

38,9

13,5

12,2

13,9

16,4

14,5

15 – 24

31,5

31,2

30,3

28,8

27,1

20,3

21,4

19,0

15,8

17,1

35,6

31,3

37,5

45,2

37,0

25 – 49

81,8

83,2

82,8

82,6

84,0

70,9

72,8

71,6

69,5

71,7

13,3

12,4

13,5

15,9

14,7

50 – 64

50,3

51,1

50,8

48,8

50,4

46,1

47,3

46,4

43,8

45,5

(8,5)

(7,5)

8,7

10,2

9,8

65 i više
65 and over

5,0

5,9

5,4

4,2

4,9

4,9

5,8

5,4

4,1

4,9

.

.

-

-

-

15 – 64

60,8

60,9

60,1

59,8

60,8

52,3

53,2

51,5

49,8

51,8

13,8

12,6

14,3

16,8

14,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci
Men

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

53,4

53,2

52,1

51,7

52,9

46,1

46,6

44,9

42,9

45,1

13,7

12,5

13,8

17,0

14,8

15 – 24

39,8

36,7

33,5

33,2

32,7

26,2

26,0

20,9

18,4

21,2

(34,3)

(29,3)

(37,7)

(44,4)

(35,1)

25 – 49

86,0

86,4

86,9

86,9

87,4

74,8

75,5

75,6

72,9

74,4

13,1

12,6

13,0

16,2

14,8

50 – 64

61,1

61,4

61,1

58,8

59,3

55,8

56,4

55,8

52,6

53,4

(8,7)

(8,1)

(8,6)

(10,6)

(9,9)

65 i više
65 and over

(6,6)

(7,3)

(6,8)

(5,6)

(7,2)

(6,4)

(7,3)

(6,8)

(5,5)

(7,1)

.

-

-

-

-

15 – 64

68,2

67,1

66,1

65,9

66,4

58,6

58,5

56,7

54,4

56,3

14,1

12,9

14,2

17,4

15,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene
Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

38,3

39,6

39,2

38,2

38,8

33,2

34,9

33,7

32,2

33,3

13,2

11,9

13,9

15,7

14,2

15 – 24

22,3

24,9

26,6

23,3

20,4

(13,8)

(16,3)

(16,7)

(12,5)

(12,1)

(38,1)

(34,6)

(37,2)

(46,4)

(40,7)

25 – 49

77,5

80,0

78,6

78,3

80,5

67,1

70,2

67,6

66,1

68,8

13,5

12,3

14,0

15,5

14,5

50 – 64

41,0

41,9

41,6

39,7

42,3

37,6

39,0

38,0

35,9

38,2

((8,1))

((6,7))

(8,8)

(9,7)

(9,6)

65 i više
65 and over

(3,9)

(4,9)

(4,4)

(3,2)

(3,4)

(3,8)

(4,8)

(4,3)

(3,1)

(3,4)

.

.

-

-

-

15 – 64

53,6

54,7

54,2

53,7

55,1

46,3

48,0

46,4

45,1

47,0

13,6

12,3

14,4

16,1

14,6

 

 

 

4.   STRUKTURA RADNO SPOSOBNOG STANOVNIŠTVA PREMA ŠKOLSKOJ SPREMI I SPOLU

      STRUCTURE OF WORKING-AGE POPULATION, BY EDUCATIONAL ATTAINMENT AND SEX

%

 

Radna snaga

Labour force

Neaktivni

Inactive population

 

 

 

zaposleni

Persons in employment

nezaposleni

Unemployed persons

 

 

 

VII. – IX.
2011.

X. – XII. 2011.

I. – III.
2012.

IV. – VI.
2012.

VII. – IX.
2011.

X. – XII. 2011.

I. – III.
2012.

IV. – VI.
2012.

VII. – IX.
2011.

X. – XII. 2011.

I. – III.
2012.

IV. – VI.
2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Total

 

Nezavršena osnovna škola

3,1

2,6

2,1

2,5

.

((2,7))

((2,6))

((1,6))

15,3

15,0

15,4

15,6

Uncompleted basic school

 

Osnovna škola

14,0

14,1

13,3

12,3

(18,5)

(14,9)

(14,7)

(16,3)

33,2

32,8

32,7

33,4

Basic school (8 years)

 

Jedno-, dvo-, tro- ili četverogodišnja srednja škola za zanimanja

57,3

58,7

59,0

58,5

60,9

66,2

69,1

66,2

34,2

35,2

35,7

34,6

Secondary vocational school lasting one, two, three or four years

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazija

4,0

3,7

3,4

3,8

((3,6))

((3,2))

((3,0))

((3,8))

8,1

7,7

7,3

7,2

Grammar school

 

Viša škola (stručni studij)

7,9

8,3

8,1

7,7

((5,8))

((4,9))

((5,0))

((5,8))

4,6

4,5

4,5

4,6

Non-university degree

 

Fakultet, akademija, magisterij,
doktorat

13,7

12,6

14,1

15,3

(9,8)

((8,1))

((5,6))

((6,2))

4,6

4,8

4,4

4,5

University and postgraduate degree

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Total

 

Nezavršena osnovna škola

(3,9)

(3,1)

((2,3))

((3,1))

.

.

.

.

19,6

19,5

19,6

19,6

Uncompleted basic school

 

Osnovna škola

15,1

15,4

15,7

13,9

((17,3))

((12,7))

((16,4))

((19,7))

37,0

36,4

36,3

37,1

Basic school (8 years)

 

Jedno-, dvo-, tro- ili četverogodišnja srednja škola za zanimanja

50,5

51,7

50,8

50,2

(58,4)

(63,6)

(62,9)

(58,9)

27,4

27,9

28,6

28,3

Secondary vocational school lasting one, two, three or four years

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazija

(5,1)

(4,8)

(4,8)

(5,3)

.

.

.

((6,1))

8,9

8,9

8,2

7,7

Grammar school

 

Viša škola (stručni studij)

9,4

10,3

10,4

9,6

((7,3))

((6,0))

((5,0))

((7,0))

(3,4)

(3,5)

(3,9)

(4,0)

Non-university degree

 

Fakultet, akademija, magisterij,
doktorat

16,0

14,7

15,8

17,9

((10,5))

((11,4))

((9,2))

((7,4))

(3,7)

(3,7)

(3,4)

(3,3)

University and postgraduate degree

 

 

 

 

5.   ZAPOSLENI PREMA POLOŽAJU U ZAPOSLENJU I SPOLU

      PERSONS IN EMPLOYMENT BY STATUS IN EMPLOYMENT AND SEX

tis.

'000

 

Ukupno
Total

Muškarci
Men

Žene
Women

 

 

VII. – IX.
2011.

X. – XII. 2011.

I. – III.
2012.

IV. – VI.
2012.

VII. – IX.
2011.

X. – XII. 2011.

I. – III.
2012.

IV. – VI.
2012.

VII. – IX.
2011.

X. – XII. 2011.

I. – III.
2012.

IV. – VI.
2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

All sectors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposleni

1 534

1 479

1 394

1 465

835

810

765

804

699

670

629

661

Persons in employment

   Zaposlenici

1 170

1 143

1 107

1 148

634

618

598

619

536

525

510

529

Persons in paid employment

   Samozaposleni

308

287

255

273

189

179

161

174

119

108

94

99

Self-employed persons

   Pomažući članovi

56

49

(32)

44

((12))

((12))

((6))

((11))

44

(37)

(26)

(33)

Unpaid family workers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposleni

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Persons in employment

   Zaposlenici

76,3

77,3

79,4

78,4

76,0

76,4

78,1

77,0

76,6

78,4

81,0

80,0

Persons in paid employment

   Samozaposleni

20,0

19,4

18,3

18,6

22,5

22,1

21,1

21,6

17,1

16,1

14,9

15,0

Self-employed persons

   Pomažući članovi

3,7

3,3

2,3

3,0

((1,5))

((1,5))

((0,8))

((1,4))

6,3

(5,5)

(4,1)

(5,0)

Unpaid family workers

 

 

 

6.   PROSJEČNI SATI RADA NA GLAVNOM POSLU U REFERENTNOM TJEDNU PREMA SEKTORIMA DJELATNOSTI NKD-a 2007. I SPOLU

      AVERAGE HOURS ACTUALLY WORKED ON MAIN JOB DURING REFERENCE WEEK, ACCORDING TO ACTIVITY SECTORS OF
      NKD 2007. AND BY SEX

 

IV. – VI. 2011.

VII. – IX. 2011.

X. – XII. 2011.

I. – III. 2012.

IV. – VI. 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

39,1

39,4

38,4

39,1

38,7

Total

Poljoprivredne djelatnosti

34,2

34,0

29,1

30,8

35,0

Agriculture

Nepoljoprivredne djelatnosti

40,4

40,8

40,2

40,3

39,7

Industry

Uslužne djelatnosti

39,9

40,3

40,1

40,4

39,3

Services

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci
Men

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

40,0

40,4

39,2

39,8

39,5

Total

Poljoprivredne djelatnosti

38,2

37,1

31,8

34,2

37,8

Agriculture

Nepoljoprivredne djelatnosti

40,6

41,0

40,4

40,5

39,7

Industry

Uslužne djelatnosti

40,2

41,0

40,5

40,8

39,8

Services

 

 

 

 

Žene
Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

38,0

38,1

37,4

38,2

37,9

Total

Poljoprivredne djelatnosti

29,7

30,7

26,2

26,8

31,1

Agriculture

Nepoljoprivredne djelatnosti

39,8

40,1

39,7

39,8

39,6

Industry

Uslužne djelatnosti

39,6

39,7

39,6

40,0

38,9

Services

 

 

 

7.     ZAPOSLENI PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I SPOLU

        PERSONS IN EMPLOYMENT, ACCORDING TO NKD 2007. AND BY SEX

tis.

‘000

 

Ukupno
Total

Muškarci
Men

Žene
Women

 

 

VII. – IX.
2011.

X. – XII. 2011.

I. – III.
2012.

IV. – VI.
2012.

VII. – IX.
2011.

X. – XII. 2011.

I. – III.
2012.

IV. – VI.
2012.

VII. – IX.
2011.

X. – XII. 2011.

I. – III.
2012.

IV. – VI.
2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno1)

1 534

1 479

1 394

1 465

835

810

765

804

699

670

629

661

Total1)

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

247

221

182

214

128

116

98

123

119

105

85

91

Agriculture, forestry and fishing

Rudarstvo i vađenje

((12))

((10))

((9))

((8))

((8))

((8))

((9))

((7))

.

.

.

.

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

249

268

270

247

159

165

169

156

90

103

101

91

Manufacturing

Opskrba električnom energijom,
plinom, parom i klimatizacija

((18))

(20)

(21)

(21)

((16))

((16))

((14))

((14))

.

.

((7))

((7))

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 

(26)

(24)

(23)

(25)

(23)

(21)

(21)

(22)

.

.

.

.

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

Građevinarstvo

104

103

93

97

98

92

83

89

((6))

((11))

((11))

((9))

Construction

Trgovina na veliko i malo; popravak
motornih vozila i motocikla

207

202

186

186

97

101

83

80

110

101

103

106

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Prijevoz i skladištenje

84

88

89

88

73

72

73

75

((11))

((16))

((15))

((13))

Transportation and storage

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

87

83

72

82

(38)

(39)

(34)

(42)

49

44

(39)

(40)

Accommodation and food service activities

Informacije i komunikacije

(39)

(35)

(30)

(27)

(28)

(26)

(23)

(21)

((11))

((9))

((7))

((6))

Information and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

(34)

(29)

(31)

(36)

((10))

((10))

((9))

((7))

(24)

((19))

(22)

(29)

Financial and insurance activities

Poslovanje nekretninama

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Real estate activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

59

51

(45)

(59)

((23))

((20))

(23)

(31)

(36)

(31)

(22)

(28)

Professional, scientific and technical activities

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

(39)

(38)

(31)

(28)

(24)

(22)

((20))

((17))

((15))

((16))

((11))

((10))

Administrative and support service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

87

77

86

103

47

(43)

46

54

(40)

(34)

(40)

(49)

Public administration and defence; compulsory social security

Obrazovanje

90

77

84

91

((21))

((17))

(21)

(24)

69

60

63

67

Education

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

98

102

88

93

((20))

(23)

(20)

(18)

78

79

68

75

Human health and social work activities

Umjetnost, zabava i rekreacija

(22)

((20))

(24)

(23)

((10))

((9))

((10))

((10))

((12))

((11))

((14))

((13))

Arts, entertainment and recreation

Ostale uslužne djelatnosti

(25)

(24)

(26)

(30)

((8))

((7))

((10))

((12))

((17))

((17))

((16))

((18))

Other service activities

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

.

.

.

.

.

-

.

.

.

.

-

-

Activities of extra-territorial organisations and bodies

 

 

1)     Zbog nepouzdanih procjena podataka označenih s ((.)) zbroj podataka nižih razina ne daje ukupno.

1)     Due to unreliable estimates marked by ((.)), data do not add up to the total.

 

 

 

8.     STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I SPOLU

        PERSONS IN EMPLOYMENT, ACCORDING TO NKD 2007. AND BY SEX

%

 

Ukupno
Total

Muškarci
Men

Žene
Women

 

 

VII. – IX.
2011.

X. – XII. 2011.

I. – III.
2012.

IV. – VI.
2012.

VII. – IX.
2011.

X. – XII. 2011.

I. – III.
2012.

IV. – VI.
2012.

VII. – IX.
2011.

X. – XII. 2011.

I. – III.
2012.

IV. – VI.
2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno1)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Total1)

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

16,1

15,0

13,1

14,6

15,4

14,3

12,8

15,3

17,0

15,8

13,5

13,8

Agriculture, forestry and fishing

Rudarstvo i vađenje

((0,8))

((0,7))

((0,7))

((0,5))

((1,0))

((1,0))

((1,2))

((0,9))

.

.

 

 

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

16,3

18,1

19,4

16,9

19,1

20,3

22,1

19,4

12,9

15,4

16,0

13,8

Manufacturing

Opskrba električnom energijom,
plinom, parom i klimatizacija

((1,2))

(1,4)

(1,5)

(1,4)

((1,9))

((2,0))

((1,8))

((1,8))

.

.

((1,1))

((1,1))

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te
djelatnosti sanacije okoliša

(1,7)

(1,6)

(1,6)

(1,7)

(2,7)

(2,6)

(2,6)

(2,7)

.

.

.

.

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

Građevinarstvo

6,8

7,0

6,7

6,6

11,8

11,4

10,8

11,0

((0,9))

((1,6))

((1,7))

((1,3))

Construction

Trgovina na veliko i malo; popravak
 motornih vozila i motocikla

13,5

13,7

13,3

12,7

11,7

12,4

10,9

9,9

15,6

15,2

16,3

16,0

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Prijevoz i skladištenje

5,5

5,9

6,4

6,0

8,8

8,9

9,6

9,3

((1,6))

((2,3))

((2,4))

((2,0))

Transportation and storage

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

5,7

5,6

5,2

5,6

(4,6)

(4,8)

(4,4)

(5,3)

7,0

6,6

(6,2)

(6,0)

Accommodation and food service activities

Informacije i komunikacije

(2,6)

(2,3)

(2,2)

(1,9)

(3,3)

(3,2)

(3,0)

(2,6)

((1,6))

((1,4))

((1,2))

((0,9))

Information and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

(2,2)

(2,0)

(2,2)

(2,4)

((1,2))

((1,2))

((1,1))

((0,9))

(3,5)

((2,9))

(3,5)

(4,4)

Financial and insurance activities

Poslovanje nekretninama

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Real estate activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

3,9

3,5

(3,2)

(4,1)

((2,7))

((2,5))

(3,0)

(3,9)

(5,2)

(4,6)

(3,5)

(4,3)

Professional, scientific and technical activities

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

(2,6)

(2,5)

(2,2)

(1,9)

(2,9)

(2,7)

((2,6))

((2,1))

((2,2))

((2,4))

((1,8))

((1,6))

Administrative and support service activities

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

5,6

5,2

6,1

7,0

5,6

(5,3)

6,0

6,7

(5,7)

(5,1)

6,4

7,4

Public administration and defence; compulsory social security

Obrazovanje

5,9

5,2

6,0

6,2

((2,5))

((2,1))

(2,8)

(3,0)

9,9

9,0

10,0

10,1

Education

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

6,4

6,9

6,3

6,3

((2,4))

(2,9)

(2,6)

(2,2)

11,1

11,8

10,8

11,3

Human health and social work activities

Umjetnost, zabava i rekreacija

(1,4)

((1,4))

(1,7)

(1,6)

((1,2))

((1,1))

((1,3))

((1,2))

((1,7))

((1,7))

((2,2))

((2,0))

Arts, entertainment and recreation

Ostale uslužne djelatnosti

(1,6)

(1,6)

(1,9)

(2,0)

((0,9))

((0,9))

((1,3))

((1,5))

((2,4))

((2,5))

((2,5))

((2,7))

Other service activities

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities
of households for own use

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

.

.

.

.

.

-

.

.

.

.

.

-

Activities of extra-territorial organisations and bodies

 

 

1)     Zbog nepouzdanih procjena podataka označenih s ((.)) zbroj podataka nižih razina ne daje ukupno.

1)     Due to unreliable estimates marked by ((.)), data do not add up to the total.

 

 

 

9.   ZAPOSLENI PREMA GLAVNIM RODOVIMA ZANIMANJA NKZ-a 2010.1) I SPOLU

      PERSONS IN EMPLOYMENT, ACCORDING TO NKZ 2010.1) MAJOR GROUPS OF OCCUPATIONS AND BY SEX

tis.

'000

 

Ukupno
Total

Muškarci
Men

Žene
Women

 

 

VII. – IX.
2011.

X. – XII. 2011.

I. – III.
2012.

IV. – VI.
2012.

VII. – IX.
2011.

X. – XII. 2011.

I. – III.
2012.

IV. – VI.
2012.

VII. – IX.
2011.

X. – XII. 2011.

I. – III.
2012.

IV. – VI.
2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno2)

1 534

1 479

1 394

1 465

835

810

765

804

699

670

629

661

Total2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakonodavci/zakonodavke, dužnosnici/dužnosnice
i direktori/direktorice

69

56

52

 

65

 

52

(42)

(36)

(45)

((17))

((14))

((16))

((21))

Managers

Znanstvenici/znanstvenice, inženjeri/inženjerke
i stručnjaci/stručnjakinje

201

189

193

212

77

74

82

91

124

114

110

121

Professionals

Tehničari/tehničarke i stručni suradnici/ stručne suradnice

195

194

194

193

115

115

114

112

80

79

80

81

Technicians and associate professionals

Administrativni
službenici/administrativne
službenice

157

145

144

165

53

49

50

57

104

96

94

108

Clerical support workers

Uslužna i trgovačka zanimanja

260

258

239

244

104

109

98

99

156

150

141

145

Service and sales workers

Poljoprivrednici/poljoprovrednice, šumari/šumarke
i ribari/ribarke, lovci/lovkinje

217

197

159

181

109

99

81

99

108

97

78

82

Skilled agricultural, forestry and fishery workers

Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj
 proizvodnji

171

179

166

158

158

158

148

145

((13))

(21)

((18))

((13))

Craft and related trades workers

Rukovatelji/rukovateljice postrojenjima i strojevima, industrijski proizvođači/industrijske proizvođačice i sastavljači/sastavljačice strojeva

136

139

141

132

101

102

105

97

(35)

(37)

(36)

(35)

Plant and machine operators and assemblers

Jednostavna zanimanja

114

110

97

102

54

50

43

49

60

60

54

54

Elementary occupations

Vojna zanimanja

((10))

((11))

((9))

((10))

((10))

((10))

((8))

((10))

.

.

.

-

Armed forces occupations

Nepoznato

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Other

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno2)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Total2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakonodavci/zakonodavke, dužnosnici/dužnosnice
i direktori/direktorice

4,5

3,8

3,7

4,5

6,2

(5,2)

(4,7)

(5,6)

((2,5))

((2,1))

((2,5))

((3,1))

Managers

Znanstvenici/znanstvenice, inženjeri/inženjerke
i stručnjaci/stručnjakinje

13,1

12,8

13,8

14,5

9,3

9,2

10,8

11,3

17,7

17,1

17,6

18,3

Professionals