Crno-linija

 

GODINA/ YEAR: XLIX.                                      ZAGREB, 20. RUJNA 2012./ 20 SEPTEMBER 2012                               BROJ/ NUMBER: 12.1.1/2.

 

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

PROCJENA TROMJESEČNOG OBRAČUNA BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA

za drugo tromjesečje 2012.

 

QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT ESTIMATE

SECOND QUARTER OF 2012

 

 

U ovom priopćenju objavljuje se procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP) za drugo tromjesečje 2012. po kategorijama izdataka i područjima djelatnosti. Rezultati su dostupni u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine te u stalnim cijenama referentne godine (2005. = 100). Serija podataka usklađena je prema godišnjem obračunu BDP-a za razdoblje od 2000. do 2009.

 

The estimation of the quarterly gross domestic product (GDP) for the second quarter of 2012 by major categories of expenditure and economic activities is presented in this release. The data are presented at current prices, constant prices of a previous year and constant prices of a reference year (2005 = 100). Data series have been adjusted according to the annual GDP calculation for the period from 2000 to 2009.

 

 

 

Podaci za 2010. i 2011. privremeni su i dobiveni kao zbroj četiriju tromjesečja.

 

Data for 2010 and 2011 are provisional. They were calculated as a sum of four quarters.

 

 

 

Bruto domaći proizvod realno je manji za 2,2% u drugom tromjesečju 2012. u odnosu na isto tromjesečje 2011.

 

The gross domestic product decreased in real terms by 2.2% in the second quarter of 2012, as compared to the same quarter of 2011.

 

 

 

Izdaci za potrošnju kućanstava, najveća kategorija u BDP-u, pali su za 3,4%. Izdaci za potrošnju neprofitnih ustanova koje služe kućanstvima (NPUSK) pali su za 1,0%. Izdaci za potrošnju države pali su za 0,2%. Pad bruto investicija u fiksni kapital iznosio je 5,9%. Izvoz roba i usluga pao je za 1,8%. Uvoz roba i usluga pao je za 3,3%.

 

The final consumption expenditure of households, as the largest component of GDP, decreased by 3.4%. The final consumption expenditure of Non-profit institution serving households (NPISH) decreased by 1.0%. The final consumption expenditure of general government decreased by 0.2%. The decrease of the gross fixed capital formation was 5.9%. The exports of goods and services decreased by 1.8%. The imports of goods and services decreased by 3.3%.

 

 

 

Ovdje možete preuzeti tablice iz ovog priopćenja u excel formatu.

Ovdje možete preuzeti metodološka objašnjenja iz ovog priopćenja

 

Excel tables from this Release can be downloaded here

Notes one methodology from this Release can be downloaded here

 

 

 

 

 

 

 

 

g-1

 

 

Bruto dodana vrijednost (BDV) u drugom tromjesečju 2012. u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine realno je manja za 2,5%.

 

The gross value added (GVA) decreased in real terms by 2.5% in the second quarter of 2012, as compared to the corresponding quarter of the previous year.

 

 

 

Na realni rast BDV-a utjecao je rast bruto dodane vrijednosti  zabilježen u sljedećim djelatnostima: Poslovanje nekretninama (za 0,5%), Stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (za 1,4%), Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (za 1,4%) te Ostale uslužne djelatnosti (za 1,6%) u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine.

 

The increase of the GVA in real terms was due to the increase in the gross value added recorded in Real estate activities (0.5%), in Professional, scientific, technical, administrative and support service activities (1.4%), in Public administration, defence, compulsory social security, education, human health and social work activities (1.4%) and in Other service activities (1.6%) as compared to the corresponding quarter of the previous year.

 

 

 

Realni pad bruto dodane vrijednosti ostvaren je u ovim djelatnostima: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (za 3,0%), Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije (za 5,9%), Građevinarstvo (za 10,9%), Trgovina, prijevoz i skladištenje i smještaj, priprema i usluživanje hrane (za 3,0%), Informacije i komunikacije (za 1,9%) te Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (za 2,0%) u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine.

 

The GVA in real terms decreased in Agriculture, forestry and fishing (3.0%), in Manufacturing, mining and quarrying and other industires (5.9%), in Construction (10.9%), in Trade, transport and storage, accommodation and food service activities (3.0%), in Information and communication (1.9%) and in Financial and insurance activities (2.0%) as compared to the corresponding quarter of the previous year.

 

 

 

Prva procjena BDP-a za treće tromjesečje 2012. bit će objavljena 30. studenoga 2012.

 

GDP flash estimate for the third quarter of 2012 will be published on 30th November 2012.

 

 

1.1.     TROMJESEČNI OBRAČUN BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA PREMA RASHODNOJ METODI, TEKUĆE CIJENE

         QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY EXPENDITURE APPROACH, CURRENT PRICES

mil. kuna

Mln kuna

 

 

Konačna potrošnja
Final consumption expenditure

Bruto investicije u
fiksni kapital
Gross fixed capital
formation

Promjene zaliha
Changes in
inventories

Izvoz roba i usluga
Exports of goods
and services

Uvoz roba i usluga
Imports of goods
and services

Bruto domaći
proizvod (tržišne cijene)
Gross domestic
product (market prices)

kućanstva
Households

NPUSK
NPISH

država
Government

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 8 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +  6-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.

 

189 314

3 124

65 218

67 254

3 731

128 693

130 354

326 980

2011.

 

194 318

3 208

66 394

62 746

7 611

139 527

139 849

333 956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.

I. – III.

44 892

763

15 772

15 199

4 774

22 699

29 270

74 829

 

IV. – VI.

48 111

760

16 199

17 841

1 645

29 599

32 626

81 528

 

VII. – IX.

45 565

831

16 281

17 739

-3 958

45 953

34 146

88 265

 

X. – XII.

50 746

769

16 966

16 475

1 270

30 443

34 312

82 358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011.

I. – III.

46 005

770

15 728

14 322

7 341

24 135

32 487

75 813

 

IV. – VI.

49 438

786

16 873

16 563

3 004

33 033

36 113

83 584

 

VII. – IX.

46 749

851

16 596

16 289

-4 694

51 366

36 251

90 905

 

X. – XII.

52 127

801

17 197

15 572

1 960

30 994

34 998

83 653

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012.

I. – III.

46 557

775

15 911

13 975

7 405

24 997

33 905

75 716

 

IV. – VI.

49 325

790

17 106

15 773

3 446

33 504

36 551

83 392

 

 

1.2 .  REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU PRETHODNE GODINE

         REAL GROWTH RATES, COMPARISON WITH CORRESPONDING QUARTER OF PREVIOUS YEAR

%

 

 

Konačna potrošnja
Final consumption expenditure

Bruto investicije u
fiksni kapital
Gross fixed capital
formation

Izvoz roba i usluga
Exports of goods
and services

Uvoz roba i usluga
Imports of goods
and services

Bruto domaći
proizvod (tržišne cijene)
Gross domestic
product (market prices)

 

 

kućanstva
Households

NPUSK
NPISH

kržava
Government

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.

 

-0,9

-2,8

-1,6

-15,0

5,2

-1,4

-1,4

2011.

 

0,2

3,3

-0,3

-7,2

2,0

1,2

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.

I. – III.

-4,0

-3,6

-1,7

-17,4

2,3

-5,0

-2,7

 

IV. – VI.

-2,5

-1,2

-2,6

-17,0

5,9

-5,1

-3,0

 

VII. – IX.

1,9

-1,1

-1,3

-13,3

2,9

3,5

0,1

 

X. – XII.

1,2

-5,2

-0,7

-12,1

10,5

1,1

-0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011.

I. – III.

-0,1

2,5

-1,7

-6,9

-3,5

3,7

-1,2

 

IV. – VI.

0,6

2,6

1,6

-7,0

4,8

4,4

0,6

 

VII. – IX.

0,1

3,5

-0,3

-8,6

6,8

0,8

0,8

 

X. – XII.

0,1

4,7

-0,9

-6,0

-3,6

-3,6

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012.

I. – III.

-0,3

-0,5

-1,5

-2,8

2,4

1,1

-1,3

 

IV. – VI.

-3,4

-1,0

-0,2

-5,9

-1,8

-3,3

-2,2

 

 

1.3.   TROMJESEČNI OBRAČUN BRUTO DODANE VRIJEDNOSTI I BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA, TEKUĆE CIJENE

         QUARTERLY GROSS VALUE ADDED AND GROSS DOMESTIC PRODUCT, CURRENT PRICES

mil. kuna

Mln kuna

 

 

NKD 2007.

Bruto
dodana
vrijednost
(bazične
cijene)

Porezi na
proizvode
minus
subvencije
na
proizvode

Bruto
domaći
proizvod (tržišne cijene)

A

B, C, D, E

od toga C

Of which C

F

G, H, I

J

K

L

M, N

O, P, Q

R, S, T, U

Poljopriv-
reda, šumarstvo
i ribarstvo

Prerađi-
vačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije

Prerađi-
vačka industrija

Građevi-
narstvo

Trgovina
na
veliko i
na
malo,
prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane

Informacije
i
komuni-
kacije

Financijske djelatnosti
i djelatnosti osiguranja

Poslovanje nekretni-
nama

Stručne, znanstvene, tehničke, administra-tivne i pomoćne uslužne djelatnosti

Javna uprava
i obrana,
obrazo-vanje, djelatnosti
zdrav-
stvene zaštite
i socijalne skrbi

Ostale uslužne djelatnosti

Agriculture,
forestry
and
fishing

Manufactu-
ring,
mining, quarrying and
other industries

Manufactu-
ring

Construction

Wholesale
and retail
trade,
transportation,
storage, accommo-
dation
and food service
activties

Information
and communica-
tion

Financial
and
insurance activities

Real
estate activities

Professional, scientific, technical, administrative and support service activities

Public adminis-tration and defence,
education,
human health and social work activities

Other service activities

Gross
value
added
(basic
prices)

Taxes on
products
less
subsidies
on
products

Gross
domestic
product (market prices)

 

 

1

2

2a

3

4

5

6

7

8

9

10

11 = (1 do 10)

12

13 = 11 + 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.

 

14 024

56 168

44 087

18 685

56 161

14 240

20 221

29 875

20 107

42 901

7 195

279 577

47 403

326 980

2011.

 

14 735

58 634

46 241

17 122

58 165

13 925

21 218

30 919

20 199

44 155

7 241

286 312

47 643

333 956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.

I. – III.

2 690

13 229

10 176

4 396

11 067

3 507

4 909

7 564

4 862

10 619

1 771

64 615

10 214

74 829

 

IV. – VI.

3 272

14 160

11 206

4 901

13 998

3 503

5 169

7 429

5 081

10 722

1 825

70 060

11 468

81 528

 

VII. – IX.

3 848

14 443

11 465

4 841

18 326

3 533

4 929

7 385

5 072

10 773

1 821

74 971

13 294

88 265

 

X. – XII.

4 214

14 336

11 240

4 546

12 770

3 698

5 214

7 496

5 092

10 788

1 777

69 931

12 427

82 358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011.

I. – III.

2 761

13 521

10 334

4 080

11 133

3 473

5 253

7 620

4 762

10 831

1 753

65 187

10 626

75 813

 

IV. – VI.

3 476

15 174

12 242

4 418

14 710

3 509

5 426

7 714

5 121

11 033

1 858

72 440

11 144

83 584

 

VII. – IX.

4 119

14 914

11 835

4 414

19 157

3 405

5 084

7 722

5 224

11 166

1 845

77 049

13 856

90 905

 

X. – XII.

4 379

15 025

11 829

4 210

13 165

3 538

5 455

7 863

5 091

11 125

1 785

71 636

12 017

83 653

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012.

I. – III.

2 840

13 447

10 090

3 591

11 241

3 218

5 185

7 670

4 830

11 051

1 757

64 829

10 887

75 716

 

IV. – VI.

3 489

15 147

11 840

3 953

14 337

3 465

5 159

7 779

5 256

11 264

1 892

71 741

11 651

83 392

 

 

1.4 .  REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU PRETHODNE GODINE

        REAL GROWTH RATES, COMPARISON WITH CORRESPONDING QUARTER OF PREVIOUS YEAR

%

 

 

NKD – 2007.

A

B, C, D, E

od toga C

Of which C

F

G, H, I

J

K

L

M, N

O, P, Q

R, S, T, U

Bruto
dodana
vrijednost
(bazične
cijene)

Poljoprivreda, šumarstvo
i ribarstvo

Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale
 industrije

Prerađivačka industrija

Građevi-
narstvo

Trgovina na
veliko i na
malo,
prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane

Informacije
i
komunikacije

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Poslovanje nekretninama

Stručne, znanstvene, tehničke, administra
-tivne i pomoćne uslužne djelatnosti

Javna
uprava
i obrana,
obrazovanje, djelatnosti
zdravstvene zaštite i
socijalne
skrbi

Ostale
uslužne djelatnosti

Agriculture,
forestry
and
fishing

Manufactu-
ring, mining, quarrying
and other industries

Manufacturing

Construction

Wholesale
and retail
trade,
transportation, storage, accommo-
dation
and food service
activties

Information
and communica-
tion

Financial
and insurance activities

Real
estate
activities

Professional, scientific, technical, administrative and support service activities

Public
administration and defence,
education,
human
health and social work activities

Other
service activities

Gross
value
added
(basic
prices)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.

 

-4,0

-1,9

-2,6

-16,0

-2,3

-1,2

2,9

0,0

-1,2

0,3

-2,8

-2,3

2011.

 

-1,2

-0,9

-0,3

-9,2

0,9

-0,8

1,1

1,1

3,3

1,6

-0,1

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.

I. – III.

-7,8

-2,4

-4,2

-19,9

-8,0

1,2

1,6

-1,6

-3,0

-0,2

-1,1

-4,1

 

IV. – VI.

-3,6

-3,3

-3,9

-16,9

-5,4

-1,5

3,0

0,2

-2,5

0,6

-4,3

-3,4

 

VII. – IX.

-4,8

-0,8

-0,7

-14,6

2,5

-3,5

3,9

0,8

-0,6

0,4

-1,3

-0,9

 

X. – XII.

-0,8

-1,1

-1,7

-12,3

-0,2

-0,8

3,1

0,5

1,5

0,3

-4,2

-0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011.

I. – III.

-3,4

-3,0

-3,6

-8,7

0,8

-0,8

0,9

0,9

-0,4

1,4

-1,7

-1,0

 

IV. – VI.

-0,1

1,7

3,4

-10,7

1,7

0,4

2,3

0,2

2,9

1,2

0,8

0,6

 

VII. – IX.

0,5

-1,9

-2,1

-9,9

1,9

-0,5

-0,6

2,0

6,7

1,8

0,4

0,4

 

X. – XII.

-2,0

-0,4

0,7

-7,4

-1,1

-2,4

2,0

1,4

3,8

1,8

-0,1

-0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012.

I. – III.

-0,8

-6,0

-6,1

-12,1

-0,8

-2,7

-1,1

1,1

3,3

0,8

-0,2

-2,0

 

IV. – VI.

-3,0

-5,9

-6,0

-10,9

-3,0

-1,9

-2,0

0,5

1,4

1,4

1,6

-2,5

 

 

Krataice

 

Abbreviations

 

 

 

EU-27

Europska unija (27 zemalja članica)

 

EU-27

European Union (27 Member states)

mil.

milijun

 

mln

million

 

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredile: Jadranka Vuglar, Verica Roknić, Jasna Kiš, Natalija Sabljak, Biserka Nikšić-Paulić, Vlasta Žara, Nataša Vucelić i Sanja Šmigoc

Prepared by: Jadranka Vuglar, Verica Roknić, Jasna Kiš, Natalija Sabljak, Biserka Nikšić-Paulić, Vlasta Žara, Nataša Vucelić and Sanja Šmigoc

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 50 primjeraka

50 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/ Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.