image description

GODINA/ YEAR: XLIX.                                    ZAGREB, 14. OŽUJKA 2012./ 14 MARCH, 2012                                         BROJ/ NUMBER: 12.1.2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJE U 2009.

GROSS DOMESTIC PRODUCT FOR REPUBLIC OF CROATIA, STATISTICAL REGIONS AT LEVEL 2 AND COUNTIES, 2009

 

 

 

U ovom priopćenju objavljuje se bruto domaći proizvod (BDP) za Republiku Hrvatsku, prostorne jedinice za statistiku 2. razine i županije u 2009. prema područjima djelatnosti.

 

This Release presents data on the gross domestic product (GDP) for the Republic of Croatia, statistical regions at level 2 and counties in 2009 according to economic activities.

 

 

 

Podaci su dostupni u tekućim cijenama i po glavi stanovnika.

 

The data are available at current prices and per capita.

 

 

 

Podaci o bruto domaćem proizvodu za Republiku Hrvatsku, prostorne jedinice za statistiku 2. razine i županije u 2009. temelje se na finalnim godišnjim podacima o BDP-u za 2009.

 

Gross Domestic Product for Republic of Croatia, Statistical Regions at Level 2 and Counties in 2009 are based on the final annual GDP data for 2009.

 

 

 

Treba napomenuti da BDP na razini prostornih jedinica za statistiku 2. razine i županija po stanovniku mjeri proizvodnju, a ne životni standard.

 

It should be noted that GDP per capita at the level of statistical regions at the level 2 and counties measures the production rather than the living standard.

 

 

 

image description

 

 

 

1.     BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJE U 2009.

        GROSS DOMESTIC PRODUCT FOR REPUBLIC OF CROATIA, STATISTICAL REGIONS AT LEVEL 2 AND COUNTIES, 2009

 

tekuće cijene

Current prices

Prostorne jedinice za statistiku
 2. razine i županije
Statistical regions  at level
2 and counties

Bruto domaći proizvod,
mil. kuna
Gross domestic product,
mln kuna

Bruto domaći proizvod,
mil. EUR
Gross domestic
product,
mln EUR

Bruto domaći proizvod,
mil. USD
Gross domestic product,
mln USD

Struktura po
županijama, % (Hrvatska = 100)
Structure by counties, % (Croatia = 100)

Bruto domaći
proizvod po glavi
stanovnika, kune
Gross domestic product per capita, kuna

Bruto domaći
proizvod po glavi
stanovnika, EUR
Gross domestic product per capita, EUR

Bruto domaći
proizvod po glavi
stanovnika, USD
Gross domestic product per capita, USD

Indeks
(Hrvatska = 100)
Indeks
(Croatia = 100)

 

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

328 672

44 781

62 244

100,0

74 208

10 111

14 054

100,0

Sjeverozapadna Hrvatska
North-West Croatia

155 842

21 233

29 514

47,4

93 179

12 695

17 646

125,6

Grad Zagreb
City of Zagreb

103 331

14 079

19 569

31,4

130 749

17 814

24 761

176,2

Zagrebačka županija
County of Zagreb

18 793

2 560

3 559

5,7

57 274

7 803

10 847

77,2

Krapinsko-zagorska županija
County of Krapina-Zagorje

6 581

897

1 246

2,0

48 264

6 576

9 140

65,0

Varaždinska županija
County of Varaždin

11 688

1 592

2 213

3,6

64 841

8 834

12 280

87,4

Koprivničko-križevačka županija
County of Koprivnica-Križevci

8 225

1 121

1 558

2,5

68 782

9 371

13 026

92,7

Međimurska županija
County of Međimurje

7 224

984

1 368

2,2

61 280

8 349

11 605

82,6

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska
Central and East (Panonian) Croatia

67 563

9 205

12 795

20,6

52 470

7 149

9 937

70,7

Bjelovarsko-bilogorska županija
County of Bjelovar-Bilogora

7 023

957

1 330

2,1

56 345

7 677

10 671

75,9

Virovitičko-podravska županija
County of Virovitica-Podravina

4 114

561

779

1,3

46 964

6 399

8 894

63,3

Požeško-slavonska županija
County of Požega-Slavonia

3 744

510

709

1,1

45 715

6 229

8 657

61,6

Brodsko-posavska županija
County of Slavonski Brod-Posavina

7 105

968

1 346

2,2

41 144

5 606

7 792

55,4

Osječko-baranjska županija
County of Osijek-Baranja

19 008

2 590

3 600

5,8

59 540

8 112

11 276

80,2

Vukovarsko-srijemska županija
County of Vukovar-Sirmium

8 658

1 180

1 640

2,6

43 843

5 974

8 303

59,1

Karlovačka županija
County of Karlovac

7 404

1 009

1 402

2,3

56 027

7 634

10 610

75,5

Sisačko-moslavačka županija
County of Sisak-Moslavina

10 508

1 432

1 990

3,2

61 101

8 325

11 571

82,3

Jadranska Hrvatska
Adriatic Croatia

105 268

14 343

19 936

32,0

71 663

9 764

13 572

96,6

Primorsko-goranska županija
County of Primorje-Gorski kotar

27 476

3 744

5 203

8,4

90 315

12 305

17 104

121,7

Ličko-senjska županija
County of Lika-Senj

3 190

435

604

1,0

63 907

8 707

12 103

86,1

Zadarska županija
County of Zadar

10 816

1 474

2 048

3,3

61 567

8 388

11 660

83,0

Šibensko-kninska županija
County of Šibenik-Knin

6 063

826

1 148

1,8

53 132

7 239

10 062

71,6

Splitsko-dalmatinska županija
County of Split-Dalmatia

28 161

3 837

5 333

8,6

58 365

7 952

11 053

78,7

Istarska županija
County of Istria

20 213

2 754

3 828

6,2

94 020

12 810

17 806

126,7

Dubrovačko-neretvanska županija
County of Dubrovnik-Neretva

9 347

1 273

1 770

2,8

73 324

9 990

13 886

98,8

 

 

2.     BRUTO DODANA VRIJEDNOST ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJE
        PREMA DJELATNOSTIMA NKD-a 2007. U 2009.

        GROSS VALUE ADDED, FOR REPUBLIC OF CROATIA, STATISTICAL REGIONS AT LEVEL 2 AND COUNTIES, ACCORDING
        TO NKD 2007. ACTIVITIES, 2009

tekuće cijene, mil. kuna
Current prices, mln kuna

Prostorne jedinice za statistiku
2. razine i županije
Statistical regions at level
2 and counties

A

B, C, D, E

F

G, H, I

J

Poljoprivreda,
šumarstvo i
ribarstvo
Agriculture,
forestry and fishing

Rudarstvo i vađenje, Prerađivačka industrija,
Opskrba električnom energijom,
plinom, parom i klimatizacija
Manufacturing, Mining and quarrying, Electricity,
gas, steam and air conditioning suply

Građevinarstvo
Construction

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i
motocikala,
Prijevoz i skladištenje;
Djelatnosti pružanja smještaja
te pripreme i usluživanja hrane
Wholesale and retail trade;
repair of motor vehicles and motorcycles, Transportation and storage, Accommodation
and food service activities

Informacije i
komunikacije Information
 and
communication

ukupno
Total

Prerađivačka industrija
Manufacturing

 

 

 

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

14 409

55 191

43 877

22 449

56 585

14 316

Sjeverozapadna Hrvatska
North-West Croatia

4 161

27 546

21 427

8 348

26 094

8 997

Grad Zagreb
City of Zagreb

181

13 532

10 414

4 353

17 759

7 963

Zagrebačka županija
County of Zagreb

828

4 361

3 194

1 967

4 090

335

Krapinsko-zagorska županija
County of Krapina-Zagorje

395

1 896

1 659

506

902

148

Varaždinska županija
County of Varaždin

952

3 134

2 768

581

1 652

274

Koprivničko-križevačka županija
County of Koprivnica-Križevci

1 157

2 548

1 504

443

803

123

Međimurska županija
County of Međimurje

647

2 075

1 889

499

888

154

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska
Central and East (Panonian) Croatia

7 651

12 359

10 398

4 934

8 424

1 834

Bjelovarsko-bilogorska županija
County of Bjelovar-Bilogora

1 247

1 271

1 098

327

808

190

Virovitičko-podravska županija
County of Virovitica-Podravina

799

698

585

184

448

89

Požeško-slavonska županija
County of Požega-Slavonia

526

676

568

168

449

95

Brodsko-posavska županija
County of Slavonski Brod-Posavina

766

1 293

1 099

468

875

201

Osječko-baranjska županija
County of Osijek-Baranja

1 936

2 766

2 217

1 682

2 654

630

Vukovarsko-srijemska županija
County of Vukovar-Sirmium

1 265

925

722

1 005

1 081

218


Karlovačka županija
County of Karlovac

437

1 520

1 322

363

1 033

195

Sisačko-moslavačka županija
County of Sisak-Moslavina

675

3 211

2 787

738

1 076

214

Jadranska Hrvatska
Adriatic Croatia

2 598

15 286

12 052

9 166

22 067

3 485

Primorsko-goranska županija
County of Primorje-Gorski kotar

282

5 581

4 751

1 855

5 731

968

Ličko-senjska županija
County of Lika-Senj

287

226

135

462

514

79

Zadarska županija
County of Zadar

521

783

504

1 036

1 897

291

Šibensko-kninska županija
County of Šibenik-Knin

178

861

676

456

1 126

206

Splitsko-dalmatinska županija
County of Split-Dalmatia

603

3 274

2 601

2 518

5 477

1 064

Istarska županija
County of Istria

409

4 069

3 129

1 804

4 738

537

Dubrovačko-neretvanska županija
County of Dubrovnik-Neretva

319

491

255

1 036

2 584

340

 

 

2.     BRUTO DODANA VRIJEDNOST ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJE
        PREMA DJELATNOSTIMA NKD-a 2007. U 2009.

        GROSS VALUE ADDED, FOR REPUBLIC OF CROATIA, STATISTICAL REGIONS AT LEVEL 2 AND COUNTIES, ACCORDING
        TO NKD 2007. ACTIVITIES, 2009

(nastavak)

(continued)

tekuće cijene, mil. kuna
Current prices, mln kuna

Prostorne jedinice za statistiku
2. razine i županije
Statistical regions at level
2 and counties

K

L

M, N

O, P, Q

R, S, T

Ukupno dodana vrijednost
djelatnosti
Total value added
of activities

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
Financial and insurance activities

Poslovanje nekretninama
Real estate activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Professional, scientific
and technical activities, Administrative and
support service activities

Javna uprava i obrana;
obvezno socijalno
osiguranje, Obrazovanje,
Djelatnosti zdravstvene
zaštite i socijalne skrbi
Public administration and defence; compulsory
social security, Education, Human health and social
work activities

Umjetnost, zabava i
rekreacija, Ostale uslužne djelatnosti, Djelatnosti kućanstava kao
poslodavaca, djelatnosti
kućanstava koja proizvode
 različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
Arts, entertainment and recreation, Other service activities, Activities
of households as
employers;

 undifferentiated
goods and
services producing activities of householdsfor own use

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

19 231

29 524

20 458

43 057

7 372

282 592

Sjeverozapadna Hrvatska
North West Croatia

12 833

10 054

12 647

19 581

3 732

133 993

Grad Zagreb
City of Zagreb

11 304

5 480

10 890

14 241

3 141

88 844

Zagrebačka županija
County of Zagreb

268

1 745

714

1 638

210

16 158

Krapinsko-zagorska županija
County of Krapina-Zagorje

171

673

179

729

59

5 658

Varaždinska županija
County of Varaždin

447

882

425

1 540

162

10 049

Koprivničko-križevačka županija
County of Koprivnica-Križevci

348

637

179

744

90

7 072

Međimurska županija
County of Međimurje

294

638

259

689

69

6 211

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska
Central and East (Panonian) Croatia

2 192

6 993

2 040

10 642

1 020

58 090

Bjelovarsko-bilogorska županija
County of Bjelovar-Bilogora

315

693

213

903

71

6 039

Virovitičko-podravska županija
County of Virovitica-Podravina

165

458

92

565

39

3 537

Požeško-slavonska županija
County of Požega-Slavonia

60

449

58

688

50

3 219

Brodsko-posavska županija
County of Slavonski Brod-Posavina

215

869

230

1 068

125

6 109

Osječko-baranjska županija
County of Osijek-Baranja

790

1 777

773

2 987

347

16 343

Vukovarsko-srijemska županija
County of Vukovar-Sirmium

149

990

188

1 463

160

7 444


Karlovačka županija
County of Karlovac

280

737

231

1 468

101

6 366

Sisačko-moslavačka županija
County of Sisak-Moslavina

219

1 021

255

1 501

127

9 035

Jadranska Hrvatska
Adriatic Croatia

4 206

12 476

5 771

12 834

2 620

90 509

Primorsko-goranska županija
County of Primorje-Gorski kotar

951

2 884

1 604

3 152

617

23 624

Ličko-senjska županija
County of Lika-Senj

61

445

60

542

68

2 743

Zadarska županija
County of Zadar

530

1 786

621

1 563

273

9 300

Šibensko-kninska županija
County of Šibenik-Knin

257

1 082

293

526

228

5 213

Splitsko-dalmatinska županija
County of Split-Dalmatia

1 330

3 483

1 607

4 051

807

24 213

Istarska županija
County of Istria

726

1 825

996

1 836

438

17 380

Dubrovačko-neretvanska županija
County of Dubrovnik-Neretva

351

971

591

1 165

189

8 036

 

 

3.   UDIO PROSTORNIH JEDINICA ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJA U BRUTO DODANOJ VRIJEDNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE
      PREMA DJELATNOSTIMA NKD-a 2007. U 2009.

      SHARE OF STATISTICAL REGIONS AT LEVEL 2 AND COUNTIES IN GROSS VALUE ADDED OF REPUBLIC OF CROATIA,
      ACCORDING TO NKD 2007. ACTIVITIES, 2009

%

Prostorne jedinice za statistiku
2. razine i županije
Statistical regions at level
2 and counties

A

B, C, D, E

F

G, H, I

J

Poljoprivreda,
šumarstvo i
ribarstvo
Agriculture,
forestry and fishing

Rudarstvo i vađenje, Prerađivačka industrija,
Opskrba električnom energijom,
plinom, parom i klimatizacija
Manufacturing, Mining and quarrying, Electricity,
gas, steam and air conditioning suply

Građevinarstvo
Construction

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i
motocikala,
Prijevoz i skladištenje;
Djelatnosti pružanja smještaja
te pripreme i usluživanja hrane
Wholesale and retail trade;
repair of motor vehicles and motorcycles, Transportation and storage, Accommodation
and food service activities

Informacije i
komunikacije Information
 and
communication

ukupno
Total

Prerađivačka industrija
Manufacturing

 

 

 

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Sjeverozapadna Hrvatska
North West Croatia

28,9

49,9

48,8

37,2

46,1

62,8

Grad Zagreb
City of Zagreb

1,3

24,5

23,7

19,4

31,4

55,6

Zagrebačka županija
County of Zagreb

5,7

7,9

7,3

8,8

7,2

2,3

Krapinsko-zagorska županija
County of Krapina-Zagorje

2,7

3,4

3,8

2,3

1,6

1,0

Varaždinska županija
County of Varaždin

6,6

5,7

6,3

2,6

2,9

1,9

Koprivničko-križevačka županija
County of Koprivnica-Križevci

8,0

4,6

3,4

2,0

1,4

0,9

Međimurska županija
County of Međimurje

4,5

3,8

4,3

2,2

1,6

1,1

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska
Central and East (Panonian) Croatia

53,1

22,4

23,7

22,0

14,9

12,8

Bjelovarsko-bilogorska županija
County of Bjelovar-Bilogora

8,7

2,3

2,5

1,5

1,4

1,3

Virovitičko-podravska županija
County of Virovitica-Podravina

5,5

1,3

1,3

0,8

0,8

0,6

Požeško-slavonska županija
County of Požega-Slavonia

3,6

1,2

1,3

0,7

0,8

0,7

Brodsko-posavska županija
County of Slavonski Brod-Posavina

5,3

2,3

2,5

2,1

1,5

1,4

Osječko-baranjska županija
County of Osijek-Baranja

13,4

5,0

5,1

7,5

4,7

4,4

Vukovarsko-srijemska županija
County of Vukovar-Sirmium

8,8

1,7

1,6

4,5

1,9

1,5


Karlovačka županija
County of Karlovac

3,0

2,8

3,0

1,6

1,8

1,4

Sisačko-moslavačka županija
County of Sisak-Moslavina

4,7

5,8

6,4

3,3

1,9

1,5

Jadranska Hrvatska
Adriatic Croatia

18,0

27,7

27,5

40,8

39,0

24,3

Primorsko-goranska županija
County of Primorje-Gorski kotar

2,0

10,1

10,8

8,3

10,1

6,8

Ličko-senjska županija
County of Lika-Senj

2,0

0,4

0,3

2,1

0,9

0,6

Zadarska županija
County of Zadar

3,6

1,4

1,1

4,6

3,4

2,0

Šibensko-kninska županija
County of Šibenik-Knin

1,2

1,6

1,5

2,0

2,0

1,4

Splitsko-dalmatinska županija
County of Split-Dalmatia

4,2

5,9

5,9

11,2

9,7

7,4

Istarska županija
County of Istria

2,8

7,4

7,1

8,0

8,4

3,8

Dubrovačko-neretvanska županija
County of Dubrovnik-Neretva

2,2

0,9

0,6

4,6

4,6

2,4

 

 

3.   UDIO PROSTORNIH JEDINICA ZA STATISTIKU 2. RAZINE I ŽUPANIJA U BRUTO DODANOJ VRIJEDNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE
      PREMA DJELATNOSTIMA NKD-a 2007. U 2009.

      SHARE OF STATISTICAL REGIONS AT LEVEL 2 AND COUNTIES IN GROSS VALUE ADDED OF REPUBLIC OF CROATIA,
      ACCORDING TO NKD 2007. ACTIVITIES, 2009

(nastavak)

(continued)

%

Prostorne jedinice za statistiku
2. razine i županije
Statistical regions at level
2 and counties

K

L

M, N

O, P, Q

R, S, T

Ukupno dodana vrijednost
djelatnosti
Total value added
of activities

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
Financial and insurance activities

Poslovanje nekretninama
Real estate activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Professional, scientific
and technical activities, Administrative and
support service activities

Javna uprava i obrana;
obvezno socijalno
osiguranje, Obrazovanje,
Djelatnosti zdravstvene
zaštite i socijalne skrbi
Public administration and defence; compulsory
social security, Education, Human health and social
work activities

Umjetnost, zabava i
rekreacija, Ostale uslužne djelatnosti, Djelatnosti kućanstava kao
poslodavaca, djelatnosti
kućanstava koja proizvode
 različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
Arts, entertainment and recreation, Other service activities, Activities
of households as
employers;
 undifferentiated
goods and
services producingactivities of householdsfor own use

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Sjeverozapadna Hrvatska
North West Croatia

66,7

34,1

61,8

45,5

50,6

47,4

Grad Zagreb
City of Zagreb

58,8

18,6

53,2

33,1

42,6

31,4

Zagrebačka županija
County of Zagreb

1,4

5,9

3,5

3,8

2,9

5,7

Krapinsko-zagorska županija
County of Krapina-Zagorje

0,9

2,3

0,9

1,7

0,8

2,0

Varaždinska županija
County of Varaždin

2,3

3,0

2,1

3,6

2,2

3,6

Koprivničko-križevačka županija
County of Koprivnica-Križevci

1,8

2,2

0,9

1,7

1,2

2,5

Međimurska županija
County of Međimurje

1,5

2,2

1,3

1,6

0,9

2,2

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska
Central and East (Panonian) Croatia

11,4

23,7

10,0

24,7

13,8

20,6

Bjelovarsko-bilogorska županija
County of Bjelovar-Bilogora

1,6

2,3

1,0

2,1

1,0

2,1

Virovitičko-podravska županija
County of Virovitica-Podravina

0,9

1,6

0,5

1,3

0,5

1,3

Požeško-slavonska županija
County of Požega-Slavonia

0,3

1,5

0,3

1,6

0,7

1,1

Brodsko-posavska županija
County of Slavonski Brod-Posavina

1,1

2,9

1,1

2,5

1,7

2,2

Osječko-baranjska županija
County of Osijek-Baranja

4,1

6,0

3,8

6,9

4,7

5,8

Vukovarsko-srijemska županija
County of Vukovar-Sirmium

0,8

3,4

0,9

3,4

2,2

2,6


Karlovačka županija
County of Karlovac

1,5

2,5

1,1

3,4

1,4

2,3

Sisačko-moslavačka županija
County of Sisak-Moslavina

1,1

3,5

1,2

3,5

1,7

3,2

Jadranska Hrvatska
Adriatic Croatia

21,9

42,3

28,2

29,8

35,5

32,0

Primorsko-goranska županija
County of Primorje-Gorski kotar

4,9

9,8

7,8

7,3

8,4

8,4

Ličko-senjska županija
County of Lika-Senj

0,3

1,5

0,3

1,3

0,9

1,0

Zadarska županija
County of Zadar

2,8

6,1

3,0

3,6

3,7

3,3

Šibensko-kninska županija
County of Šibenik-Knin

1,3

3,7

1,4

1,2

3,1

1,8

Splitsko-dalmatinska županija
County of Split-Dalmatia

6,9

11,8

7,9

9,4

10,9

8,6

Istarska županija
County of Istria

3,8

6,2

4,9

4,3

5,9

6,2

Dubrovačko-neretvanska županija
County of Dubrovnik-Neretva

1,8

3,3

2,9

2,7

2,6

2,8

 

 

4.   STRUKTURA BRUTO DODANE VRIJEDNOSTI ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE
I ŽUPANIJE PREMA DJELATNOSTIMA NKD-a 2007. U 2009.

      STRUCTURE OF GROSS VALUE ADDED, FOR REPUBLIC OF CROATIA, STATISTICAL REGIONS AT LEVEL 2 AND COUNTIES,
      ACCORDING TO NKD 2007. ACTIVITIES, 2009

%

Prostorne jedinice za statistiku
2. razine i županije
Statistical regions at level
2 and counties

A

B, C, D, E

F

G, H, I

J

Poljoprivreda,
šumarstvo i
ribarstvo
Agriculture,
forestry and fishing

Rudarstvo i vađenje, Prerađivačka industrija,
Opskrba električnom energijom,
plinom, parom i klimatizacija
Manufacturing, Mining and quarrying, Elecricity,
gas, steam and air conditioning suply

Građevinarstvo
Construction

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i
motocikala,
Prijevoz i skladištenje;
Djelatnosti pružanja smještaja
te pripreme i usluživanja hrane
Wholesale and retail trade;
repairof motor vehicles and motorcycles, Transportation and storage, Accommodation
and food service activities

Informacije i
komunikacije Information
 and
communication

ukupno
Total

Prerađivačka industrija
Manufacturing

 

 

 

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

5,1

19,5

15,5

7,9

20,0

5,1

Sjeverozapadna Hrvatska
North West Croatia

3,1

20,6

16,0

6,2

19,5

6,7

Grad Zagreb
City of Zagreb

0,2

15,2

11,7

4,9

20,0

9,0

Zagrebačka županija
County of Zagreb

5,1

27,0

19,8

12,2

25,3

2,1

Krapinsko-zagorska županija
County of Krapina-Zagorje

7,0

33,5

29,3

8,9

15,9

2,6

Varaždinska županija
County of Varaždin

9,5

31,2

27,5

5,8

16,4

2,7

Koprivničko-križevačka županija
County of Koprivnica-Križevci

16,4

36,0

21,3

6,3

11,4

1,7

Međimurska županija
County of Međimurje

10,4

33,4

30,4

8,0

14,3

2,5

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska
Central and East (Panonian) Croatia

13,2

21,3

17,9

8,5

14,5

3,2

Bjelovarsko-bilogorska županija
County of Bjelovar-Bilogora

20,7

21,0

18,2

5,4

13,4

3,2

Virovitičko-podravska županija
County of Virovitica-Podravina

22,6

19,7

16,5

5,2

12,7

2,5

Požeško-slavonska županija
County of Požega-Slavonia

16,3

21,0

17,6

5,2

14,0

3,0

Brodsko-posavska županija
County of Slavonski Brod-Posavina

12,5

21,2

18,0

7,7

14,3

3,3

Osječko-baranjska županija
County of Osijek-Baranja

11,8

16,9

13,6

10,3

16,2

3,9

Vukovarsko-srijemska županija
County of Vukovar-Sirmium

17,0

12,4

9,7

13,5

14,5

2,9


Karlovačka županija
County of Karlovac

6,9

23,9

20,8

5,7

16,2

3,1

Sisačko-moslavačka županija
County of Sisak-Moslavina

7,5

35,5

30,8

8,2

11,9

2,4

Jadranska Hrvatska
Adriatic Croatia

2,9

16,9

13,3

10,1

24,4

3,9

Primorsko-goranska županija
County of Primorje-Gorski kotar

1,2

23,6

20,1

7,9

24,3

4,1

Ličko-senjska županija
County of Lika-Senj

10,5

8,2

4,9

16,8

18,7

2,9

Zadarska županija
County of Zadar

5,6

8,4

5,4

11,1

20,4

3,1

Šibensko-kninska županija
County of Šibenik-Knin

3,4

16,5

13,0

8,7

21,6

4,0

Splitsko-dalmatinska županija
County of Split-Dalmatia

2,5

13,5

10,7

10,4

22,6

4,4

Istarska županija
County of Istria

2,4

23,4

18,0

10,4

27,3

3,1

Dubrovačko-neretvanska županija
County of Dubrovnik-Neretva

4,0

6,1

3,2

12,9

32,2

4,2

 

 

4.   STRUKTURA BRUTO DODANE VRIJEDNOSTI ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PROSTORNE JEDINICE ZA STATISTIKU 2. RAZINE
      I ŽUPANIJE PREMA DJELATNOSTIMA NKD-a 2007. U 2009. GODINI

      STRUCTURE OF GROSS VALUE ADDED, FOR REPUBLIC OF CROATIA, STATISTICAL REGIONS AT LEVEL 2 AND COUNTIES,
      ACCORDING TO NKD 2007. ACTIVITIES, 2009

(nastavak)

(continued)

%

Prostorne jedinice za statistiku
2. razine i županije
Statistical regions at level
2 and counties

K

L

M, N

O, P, Q

R, S, T

Ukupno dodana vrijednost
djelatnosti
Total value added
of activities

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
Financial and insurance activities

Poslovanje nekretninama
Real estate activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Professional, scientific
and technical activities, Administrative and
support service activities

Javna uprava i obrana;
obvezno socijalno
osiguranje, Obrazovanje,
Djelatnosti zdravstvene
zaštite i socijalne skrbi
Public administration and defence; compulsory
social security, Education, Human health and social
work activities

Umjetnost, zabava i
rekreacija, Ostale uslužne djelatnosti, Djelatnosti kućanstava kao
poslodavaca, djelatnosti
kućanstava koja proizvode
 različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
Arts, entertainment and recreation, Other service activities, Activities
of households as
employers;
 undifferentiated
goods and
services producingactivities of householdsfor own use

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

6,8

10,4

7,2

15,2

2,6

100,0

Sjeverozapadna Hrvatska
North West Croatia

9,6

7,5

9,4

14,6

2,8

100,0

Grad Zagreb
City of Zagreb

12,7

6,2

12,3

16,0

3,5

100,0

Zagrebačka županija
County of Zagreb

1,7

10,8

4,4

10,1

1,3

100,0

Krapinsko-zagorska županija
County of Krapina-Zagorje

3,0

11,9

3,2

12,9

1,0

100,0

Varaždinska županija
County of Varaždin

4,5

8,8

4,2

15,3

1,6

100,0

Koprivničko-križevačka županija
County of Koprivnica-Križevci

4,9

9,0

2,5

10,5

1,3

100,0

Međimurska županija
County of Međimurje

4,7

10,3

4,2

11,1

1,1

100,0

Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska
Central and East (Panonian) Croatia

3,8

12,0

3,5

18,3

1,8

100,0

Bjelovarsko-bilogorska županija
County of Bjelovar-Bilogora

5,2

11,5

3,5

15,0

1,2

100,0

Virovitičko-podravska županija
County of Virovitica-Podravina

4,7

12,9

2,6

16,0

1,1

100,0

Požeško-slavonska županija
County of Požega-Slavonia

1,8

14,0

1,8

21,4

1,6

100,0

Brodsko-posavska županija
County of Slavonski Brod-Posavina

3,5

14,2

3,8

17,5

2,0

100,0

Osječko-baranjska županija
County of Osijek-Baranja

4,8

10,9

4,7

18,3

2,1

100,0

Vukovarsko-srijemska županija
County of Vukovar-Sirmium

2,0

13,3

2,5

19,7

2,2

100,0


Karlovačka županija
County of Karlovac

4,4

11,6

3,6

23,1

1,6

100,0

Sisačko-moslavačka županija
County of Sisak-Moslavina

2,4

11,3

2,8

16,6

1,4

100,0

Jadranska Hrvatska
Adriatic Croatia

4,6

13,8

6,4

14,2

2,9

100,0

Primorsko-goranska županija
County of Primorje-Gorski kotar

4,0

12,2

6,8

13,3

2,6

100,0

Ličko-senjska županija
County of Lika-Senj

2,2

16,2

2,2

19,8

2,5

100,0

Zadarska županija
County of Zadar

5,7

19,2

6,7

16,8

2,9

100,0

Šibensko-kninska županija
County of Šibenik-Knin

4,9

20,8

5,6

10,1

4,4

100,0

Splitsko-dalmatinska županija
County of Split-Dalmatia

5,5

14,4

6,6

16,7

3,3

100,0

Istarska županija
County of Istria

4,2

10,5

5,7

10,6

2,5

100,0

Dubrovačko-neretvanska županija
County of Dubrovnik-Neretva

4,4

12,1

7,4

14,5

2,4

100,0

 

 

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja

 

The purpose of a statistical survey

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja jest procjena bruto dodane vrijednosti (BDV) i bruto domaćeg proizvoda (BDP) za Republiku Hrvatsku, prostorne jedinice za statistiku 2. razine i županije.

 

The purpose of the statistical survey is to estimate the gross value added (GVA) and the gross domestic product (GDP) for the Republic of Croatia, statistical regions at level 2 and counties.

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Izvori podataka za obračun BDV-a i BDP-a jesu podaci nacionalnih računa, godišnja istraživanja poslovnih statistika, godišnja istraživanja poljoprivrede, godišnji podaci o zaposlenima i plaćama te razni drugi statistički podaci.

 

Data sources for the calculation of GVA and GDP are the national accounts data, annual business statistics surveys, the annual reports on agriculture production, annual data on persons in employment and earnings and various other statistical data.

 

 

 

Podaci su objavljeni prema Nacionalnoj klasifikaciji prostornih jedinica za statistiku – NKPJS-u (NN, br. 35/07.), koja je usklađena s Uredbom EZ-a br.1059/2003 Europskog Parlamenta i Vijeća o uspostavljanju zajedničke klasifikacije teritorijalnih jedinica za statistiku (NUTS), službene novine L 154.

 

The data are published according to the National Classification of Territorial Units for Statistics - NKPJS (NN, No. 35/07), wich is harmonised with the Regulation (EC) No. 1059/2003 of the European Parliament and the Council on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS), OJ L 154.

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Obračun obuhvaća sve djelatnosti slijedeći koncept Sustava nacionalnih računa iz 1993. (SNA 93) i Europskog sustava nacionalnih računa iz 1995. (ESA 95). U skladu s ESA 95, bruto dodana vrijednost obuhvaća korekcije za procjenu sive ekonomije. Obračun imputirane stambene rente i usluga financijskog posredovanja indirektno mjerenih (UFPIM) također je usklađen s međunarodnim standardima.

 

The calculation covers all activities, following the concept of the 1993 System of National Accounts (SNA 93) and the 1995 European System of Accounts (ESA 95). In accordance with ESA 95, gross value added includes corrections for the estimation of the non-observed economy. The calculation of imputed dwelling rents and financial intermediation services indirectly measured (FISIM) is also harmonised with the international standards.

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Regionalni računi jesu podsustav nacionalnih računa u kojima su predmeti razmatranja posebne prostorne jedinice za statistiku. Korišteni su isti koncepti kao i u nacionalnim računima. Bruto domaći proizvod u tržišnim cijenama jest zbroj dodanih vrijednosti djelatnosti uz uključivanje u obračun na nacionalnoj razini gospodarstva stavki koje nisu raspoređene po djelatnostima kao što su porezi na proizvode minus subvencije na proizvode.

 

Regional accounts are a subsystem of national accounts in which specified spatial units for statistics are the main objects of observation. The concepts used in regional accounts are the same as those used in national accounts. A gross domestic product at market prices is the sum of values added by activities including items at the level of national economy which are not classified by activities, such as taxes on products less subsidies on products.

 

 

 

Ostala objašnjenja

 

Other explanations

 

 

 

BDV i BDP za Republiku Hrvatsku, prostorne jedinice za statistiku 2. razine i županije obračunani su primjenom indirektne metode. Nacionalne vrijednosti BDV-a, po djelatnostima raspoređene su prema prostornim jedinicama za statistiku primjenom odgovarajućih ključeva raspodjele.

 

GVA and GDP for the Republic of Croatia, statistical regions at level 2 and counties are calculated by using the indirect method. National GVA figures by activities were allocated to regions by applying adequate distribution keys.

 

 

 

Zbog rada na unapređenju metodologije obračuna regionalnog BDP-a i BDV-a moguće su revizije postojećih podataka u sljedećim razdobljima.

 

Since the work on improving the methodology of the regional GDP and GVA calculation is still in progress, it is possible that in forthcoming periods some revisions of the existing data will have to be done.

 

 

 

Kratice

 

Abbrevations

 

 

 

 

BDP

BDV

ESA 95

EUR

EZ

kn

mil.

NKD 2007.

NKPJS

NN

SNA 93

UFPIM

USD

bruto domaći proizvod

bruto dodana vrijednost

Europski sustav nacionalnih računa, 1995.

euro

Europska zajednica

kuna

milijun

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku

Narodne novine

sustav nacionalnih računa, 1993.

usluge financijskog posredovanja indirektno mjerene

američki dolar

 

EC

ESA 95

EUR

FISIM

GDP

GVA

Mln

NKD 2007.

NKPJS

NN

 

OJ

SNA

USD

European Communities

European System of Accounts, 1995

euro

financial intermediation services indirectly measured

gross domestic product

gross value added

million

National Classification of Activities, 2007 version

National Classification of Territorial Units for Statistics

Narodne novine, official gazette of the Republic of
Croatia

Official Journal (EU)

System of National Accounts

US dollar

 

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General

 

Priredila: Andrea Galić Nagyszombaty

Prepared by: Andrea Galić Nagyszombaty

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 70 primjeraka

70 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/ Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/ Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet