Crno-linija

 

GODINA/ YEAR: XLIX.                                             ZAGREB, 3. SVIBNJA 2012./ 3 MAY, 2012                                          BROJ/ NUMBER: 12.1.3.

 

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

GODIŠNJI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA RAZDOBLJE 1995. ‑ 2009.

ANNUAL GROSS DOMESTIC PRODUCT, FOR PERIOD 1995 – 2009

 

 

 

U ovom priopćenju objavljuje se vremenska serija podataka o bruto domaćem proizvodu (BDP-a) i temeljnim agregatima nacionalnih računa prema novoj verziji klasifikacije ekonomskih aktivnosti, Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD 2007.).

 

This release presents the time series of data on gross domestic product (GDP) and main aggregates of national accounts according to new version of economic activities, National classification of activity 2007. (NKD 2007.).

 

 

 

Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. stupila je na snagu 1. Siječnja 2008. (NN, br. 58/07. i 72/07.). Ta klasifikacija ima različitu strukturu u odnosu na Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti 2002. (NKD 2002.) i sve bitne promjene koje su se dogodile u NKD-u 2007. objavljene su u Metodologiji za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 102/07. i 123/08.).

 

National classification of activity 2007. entered into force on 1 January 2008 (NN, No. 58/07 and 72/07). This classification has a different structure as compared to the NKD 2002. and all significant changes that occurred in the NKD 2007. were published in the Methodology for Statistical Application of National Classification of Activities 2007. – NKD 2007. (NN, No. 102/7 and 123/08).

 

 

 

U ovom priopćenju objavljuje se i serija BDP-a prema rashodnoj metodi za razdoblje 2000. 2009. po kategorijama izdataka. U odnosu na prethodno publicirane podatke promijenjeni su podaci o uvozu svih usluga za cijelo navedeno razdoblje te izvozu svih usluga za razdoblje od 2005. nadalje u skladu s revizijom podataka platne bilance.

 

The estimation of the annual GDP for the period 2000 – 2009 by major categories of expenditure is presented in this release. Data on imports of all services for the period 2000 – 2009 and data for exports of all services for the period 2005 onwards was revised due to revision of Balance of Payments data.

 

 

 

U priopćenju je prikazana serija podataka za razdoblje 2000. 2009. U tablicama priloženima u formatu Excel nalazi se serija podataka od 1995. do 2009. Podaci su dostupni u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine te u stalnim cijenama referentne godine (2005. = 100).

  

Ovdje možete preuzeti tablice iz ovog priopćenja u excel formatu.

 

 

Release presents data series for the period from 2000 to 2009. Attached excel tables present data series from 1995 to 2009. The data are presented at current prices, constant prices of a previous year and constant prices of a reference year (2005 = 100).

 

 Excel tables from this Release can be downloaded here

 

 

 

g-1

 

 

 

Bruto nacionalni dohodak (BND) (vidi tablicu 4.1.) u cijelom je razdoblju od 1995. 2009. (osim u 1997.) manji od BDP-a, što pokazuje veći odljev primarnih dohodaka iz Republike Hrvatske nego njihovih priljeva u Republiku Hrvatsku.

 

Gross national income (GNI) (see table 4.1.) was lower than GDP in the whole period from 1995 to 2009 (except for 1997), indicating a higher outflow of primary incomes from the Republic of Croatia than their inflow into the Republic of Croatia.

 

 

 

Serija revidiranoga tromjesečnog BDP-a za razdoblje od prvog tromjesečja 2000. do četvrtog tromjesečja 2011. objavit će se 20. lipnja 2012. u redovitom priopćenju (Priopćenje br. 12.1.1/1.) zajedno s procjenom obračuna BDP-a za prvo tromjesečje 2012.

 

The quarterly GDP revised series from the first quarter of 2000 to the fourth quarter of 2011, will be published on 20 June of  2012 in regular release (Release No 12.1.1/1.) together with quarterly GDP estimate  for the  first quarter of 2012.

 

 

 

U navedenom priopćenju tromjesečni podaci bit će prvi put objavljeni prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. te će biti usklađeni prema konačnim godišnjim podacima za razdoblje od 2000. do 2009. Podaci za 2010. i 2011. bit će privremeni i dobiveni kao zbroj četiriju tromjesečja.

 

In the release quarterly data will be published in accordance with National Classification of Activities, 2007 version for the first time and data will be adjusted according to the final annual data for the period from 2000 to 2009. Data for 2010 and 2011 will be provisional and will be calculated as a sum of four quarters.

 

 

 

 

1.1.    BRUTO DOMAĆI PROIZVOD GODIŠNJI OBRAČUN, 2000. 2009.

          GROSS DOMESTIC PRODUCT, ANNUAL CALCULATION, 2000 – 2009

 

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod,
tržišne cijene (tekuće),
mil. kuna

178 118

192 289

208 796

228 932

247 428

266 652

291 044

318 308

343 412

328 672

Gross domestic product, market prices (current), mln kuna

Bruto domaći proizvod,
tržišne cijene (tekuće),
mil. USD

21 493

23 059

26 522

34 146

41 025

44 816

49 843

59 319

69 595

62 244

Gross domestic product, market prices (current), mln US $

Bruto domaći proizvod,
tržišne cijene (tekuće),
mil. EUR

23 333

25 738

28 189

30 265

33 009

36 034

39 745

43 390

47 543

44 781

Gross domestic product, market prices (current), mln EUR

Stanovništvo, procjena
sredinom godine, tis1)

4 426

4 440

4 440

4 440

4 439

4 442

4 440

4 436

4 434

4 429

Population, mid-year estimate, '0001)

Bruto domaći proizvod
po stanovniku, kune

40 244

43 308

47 026

51 561

55 740

60 030

65 550

71 756

77 450

74 209

Gross domestic product per capita, kuna

Bruto domaći proizvod
po stanovniku, USD

4 856

5 193

5 973

7 691

9 242

10 089

11 226

13 372

15 696

14 054

Gross domestic product per capita, US $

Bruto domaći proizvod
po stanovniku, EUR

5 272

5 797

6 349

6 816

7 436

8 112

8 951

9 781

10 722

10 111

Gross domestic product per capita, EUR

Prosječni godišnji tečaj
HRK/USD2)

8,287369

8,339153

7,872490

6,704449

6,031216

5,949959

5,839170

5,365993

4,934417

5,280370

Average annual exchange rate HRK/US $2)

Prosječni godišnji tečaj
HRK/EUR2)

7,633852

7,471006

7,406976

7,564248

7,495680

7,400047

7,322849

7,336019

7,223178

7,339554

Average annual exchange rate HRK/EUR 2)

Realne stope rasta
(%)

3,8

3,7

4,9

5,4

4,1

4,3

4,9

5,1

2,1

-6,9

Real growth rate (%)

Implicitni deflatori BDP-a
(%)

104,6

104,1

103,5

104,1

103,8

103,3

104,0

104,1

105,7

102,9

Implicite GDP deflator (%)

 

1)       Izvor: Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2011., str. 108.

2)       Izvor: HNB, Bilten, Statistički pregled, Broj 179 – ožujak 2012., Tablica H9: Godišnji i mjesečni prosjeci srednjih deviznih tečajeva Hrvatske narodne banke

 

1)       Source: Statistical Yearbook 2011, page 108.

2)       Source: CNB, Bulletin, Statistical Survey, No. 179 – March 2012, Table H9: Midpoint Exchange Rates of the Croatian National Bank (period average)

 

 

 

1.2.    BRUTO DODANA VRIJEDNOST PO DJELATNOSTIMA I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, TEKUĆE CIJENE, 2000. 2009.

          GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITIES AND GROSS DOMESTIC PRODUCT, CURRENT PRICES, 2000 – 2009

 

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

 

 

 

 

Vrijednost, mil. Kuna
Value, mln kuna

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

9 581

10 343

11 084

10 024

11 693

11 418

12 791

13 234

14 697

14 409

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

971

1 096

1 196

1 296

1 648

1 991

3 000

2 414

2 737

2 849

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

29 396

30 877

31 792

33 887

37 270

38 583

40 656

44 904

46 348

43 877

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

2 814

2 857

3 519

3 777

4 604

4 610

4 473

3 700

3 993

5 215

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih
voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

2 559

2 099

2 130

2 417

2 717

2 951

2 776

3 092

3 237

3 251

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

7 465

8 932

10 257

13 450

15 921

17 833

19 926

21 886

24 987

22 449

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

16 096

19 345

22 502

26 347

26 082

28 590

31 966

34 059

36 848

31 369

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

7 930

8 347

8 852

9 969

11 961

12 786

13 141

13 665

14 944

13 246

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme
 i usluživanja hrane

5 374

6 145

7 125

8 179

8 705

9 614

10 221

11 442

11 905

11 971

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

7 152

8 386

9 361

9 685

10 383

11 103

11 972

12 706

14 706

14 316

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

6 899

8 293

8 996

10 818

11 493

13 919

14 962

17 261

19 291

19 231

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

14 388

15 132

16 192

17 483

18 765

20 202

22 902

27 895

29 031

29 524

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

4 945

5 623

6 641

8 123

9 352

10 909

13 004

15 263

16 844

14 980

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

1 653

1 842

1 977

2 453

2 872

3 320

4 113

4 905

5 325

5 478

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

13 174

12 247

12 437

12 607

13 013

13 508

14 274

15 596

16 660

17 464

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

6 650

6 801

7 057

7 815

8 454

9 278

9 754

10 857

12 002

12 516

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne
skrbi

7 635

7 747

8 146

8 529

9 186

9 935

10 416

11 434

12 472

13 077

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

1 528

1 867

2 321

2 220

2 390

2 795

3 371

3 539

3 954

4 059

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

1 459

1 602

1 819

2 098

2 259

2 437

2 626

2 688

2 925

2 766

S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koje proizvode
različitu robu i pružaju različite usluge
za vlastite potrebe

279

99

458

253

324

347

330

596

579

547

T

Activities of households as employers; undifferentiated goods and services producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija
i tijela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

U

Activities of extraterritorial organisations
and bodies

Bruto dodana vrijednost (bazične cijene)

147 948

159 680

173 863

191 432

209 092

226 127

246 674

271 134

293 486

282 592

Gross value added (basic prices)

Porezi na proizvode minus subvencije na proizvode

30 169

32 608

34 933

37 500

38 336

40 525

44 370

47 174

49 927

46 080

Taxes on products less subsidies on products

Bruto domaći proizvod (tržišne cijene)

178 118

192 289

208 796

228 932

247 428

266 652

291 044

318 308

343 412

328 672

Gross domestic product (market prices)

 

 

 

Struktura BDP-a, %
GDP structure, %

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

5,4

5,4

5,3

4,4

4,7

4,3

4,4

4,2

4,3

4,4

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

0,5

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

1,0

0,8

0,8

0,9

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

16,5

16,1

15,2

14,8

15,1

14,5

14,0

14,1

13,5

13,3

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

1,6

1,5

1,7

1,6

1,9

1,7

1,5

1,2

1,2

1,6

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih
voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

1,4

1,1

1,0

1,1

1,1

1,1

1,0

1,0

0,9

1,0

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

4,2

4,6

4,9

5,9

6,4

6,7

6,8

6,9

7,3

6,8

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

9,0

10,1

10,8

11,5

10,5

10,7

11,0

10,7

10,7

9,5

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

4,5

4,3

4,2

4,4

4,8

4,8

4,5

4,3

4,4

4,0

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme
 i usluživanja hrane

3,0

3,2

3,4

3,6

3,5

3,6

3,5

3,6

3,5

3,6

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

4,0

4,4

4,5

4,2

4,2

4,2

4,1

4,0

4,3

4,4

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

3,9

4,3

4,3

4,7

4,6

5,2

5,1

5,4

5,6

5,9

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

8,1

7,9

7,8

7,6

7,6

7,6

7,9

8,8

8,5

9,0

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

2,8

2,9

3,2

3,5

3,8

4,1

4,5

4,8

4,9

4,6

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

0,9

1,0

0,9

1,1

1,2

1,2

1,4

1,5

1,6

1,7

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

7,4

6,4

6,0

5,5

5,3

5,1

4,9

4,9

4,9

5,3

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

3,7

3,5

3,4

3,4

3,4

3,5

3,4

3,4

3,5

3,8

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne
skrbi

4,3

4,0

3,9

3,7

3,7

3,7

3,6

3,6

3,6

4,0

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

0,9

1,0

1,1

1,0

1,0

1,0

1,2

1,1

1,2

1,2

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

0,8

0,8

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,8

0,9

0,8

S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koje proizvode
različitu robu i pružaju različite usluge
za vlastite potrebe

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

T

Activities of households as employers; undifferentiated goods and services producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija
i tijela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

U

Activities of extraterritorial organisations
and bodies

Bruto dodana vrijednost (bazične cijene)

83,1

83,0

83,3

83,6

84,5

84,8

84,8

85,2

85,5

86,0

Gross value added (basic prices)

Porezi na proizvode minus subvencije na proizvode

16,9

17,0

16,7

16,4

15,5

15,2

15,2

14,8

14,5

14,0

Taxes on products less subsidies on products

Bruto domaći proizvod (tržišne cijene)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Gross domestic product (market prices)

 

 

 

Nominalni indeksi,  prethodna godina=100
Nominal indices, previous year=100

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

99,4

108,0

107,2

90,4

116,6

97,7

112,0

103,5

111,1

98,0

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

147,0

112,8

109,1

108,4

127,1

120,8

150,6

80,5

113,4

104,1

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

111,8

105,0

103,0

106,6

110,0

103,5

105,4

110,4

103,2

94,7

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

85,0

101,5

123,2

107,3

121,9

100,1

97,0

82,7

107,9

130,6

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih
voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

135,7

82,0

101,5

113,5

112,4

108,6

94,1

111,4

104,7

100,4

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

96,9

119,6

114,8

131,1

118,4

112,0

111,7

109,8

114,2

89,8

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

106,1

120,2

116,3

117,1

99,0

109,6

111,8

106,5

108,2

85,1

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

111,0

105,2

106,1

112,6

120,0

106,9

102,8

104,0

109,4

88,6

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme
 i usluživanja hrane

120,7

114,3

116,0

114,8

106,4

110,4

106,3

111,9

104,1

100,6

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

120,7

117,3

111,6

103,5

107,2

106,9

107,8

106,1

115,7

97,4

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

96,9

120,2

108,5

120,3

106,2

121,1

107,5

115,4

111,8

99,7

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

108,4

105,2

107,0

108,0

107,3

107,7

113,4

121,8

104,1

101,7

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

111,5

113,7

118,1

122,3

115,1

116,7

119,2

117,4

110,4

88,9

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

112,6

111,4

107,4

124,0

117,1

115,6

123,9

119,3

108,6

102,9

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

102,3

93,0

101,6

101,4

103,2

103,8

105,7

109,3

106,8

104,8

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

111,5

102,3

103,8

110,7

108,2

109,7

105,1

111,3

110,5

104,3

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne
skrbi

105,1

101,5

105,1

104,7

107,7

108,2

104,8

109,8

109,1

104,9

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

107,3

122,2

124,3

95,7

107,7

117,0

120,6

105,0

111,7

102,6

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

107,4

109,8

113,5

115,4

107,7

107,9

107,8

102,3

108,8

94,6

S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koje proizvode
različitu robu i pružaju različite usluge
za vlastite potrebe

147,8

35,4

464,0

55,3

128,0

106,9

95,2

180,3

97,3

94,5

T

Activities of households as employers; undifferentiated goods and services producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija
i tijela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

U

Activities of extraterritorial organisations
and bodies

Bruto dodana vrijednost (bazične cijene)

107,6

107,9

108,9

110,1

109,2

108,1

109,1

109,9

108,2

96,3

Gross value added (basic prices)

Porezi na proizvode minus subvencije na proizvode

113,5

108,1

107,1

107,3

102,2

105,7

109,5

106,3

105,8

92,3

Taxes on products less subsidies on products

Bruto domaći proizvod (tržišne cijene)

108,5

108,0

108,6

109,6

108,1

107,8

109,1

109,4

107,9

95,7

Gross domestic product (market prices)

 

 

 

1.3.  BRUTO DODANA VRIJEDNOST PO DJELATNOSTIMA I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, STALNE CIJENE U CIJENAMA PRETHODNE GODINE,
        2000. ‑ 2009.

      GROSS VALUE ADDED BY ACTIVITIES AND GROSS DOMESTIC PRODUCT, CONSTANT PREVIOUS YEAR'S PRICES, 2000 ‑ 2009

 

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

 

 

 

 

Vrijednost, mil. kuna
Value, mln kuna

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

9 810

9 812

10 804

10 325

11 004

11 555

12 384

12 330

13 956

14 299

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

685

1 047

1 229

1 170

1 278

1 833

2 747

3 105

2 371

2 449

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

27 935

29 790

32 170

32 984

35 321

38 357

39 903

43 678

45 146

40 991

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

3 092

2 878

3 103

3 624

4 387

4 646

4 515

4 041

3 810

4 001

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih
voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

2 422

2 357

1 991

2 182

2 203

2 761

2 883

2 804

2 863

3 169

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

7 533

8 013

9 473

12 760

15 292

17 597

19 013

20 687

23 472

22 239

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

15 181

18 756

22 604

25 657

26 356

27 870

30 377

33 868

33 973

31 142

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

7 123

8 631

8 258

9 395

10 692

12 936

13 581

14 220

14 191

13 742

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme
i usluživanja hrane

5 317

5 520

6 733

7 850

8 481

9 423

10 047

11 324

11 678

11 539

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

6 136

7 791

8 840

9 784

10 918

10 951

11 810

12 709

13 091

14 287

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

6 709

7 055

8 437

9 568

10 943

12 657

14 517

16 023

18 091

19 521

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

13 946

14 163

16 074

16 437

17 781

19 020

21 663

23 761

28 332

29 152

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

4 464

5 243

5 852

7 085

8 745

9 540

11 427

14 450

15 864

14 864

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

1 455

1 692

1 887

2 185

2 639

2 963

3 620

4 488

5 079

5 154

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

13 116

12 985

11 951

11 991

12 362

12 918

13 428

14 089

15 783

16 543

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

5 997

6 601

6 924

7 073

7 995

8 647

9 480

9 988

11 194

12 142

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne
skrbi

7 143

7 612

7 458

8 074

8 606

9 291

10 032

10 614

11 745

12 575

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

1 490

1 575

2 038

2 406

2 407

2 566

2 866

3 563

3 698

3 906

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

1 404

1 544

1 731

2 022

2 190

2 348

2 507

2 728

2 788

2 715

S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koje proizvode
različitu robu i pružaju različite usluge
za vlastite potrebe

262

294

102

586

263

338

359

351

549

525

T

Activities of households as employers; undifferentiated goods and services producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija
i tijela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

U

Activities of extraterritorial organisations
and bodies

Bruto dodana vrijednost (bazične cijene)

141 220

153 358

167 659

183 159

199 864

218 217

237 158

258 822

277 672

274 955

Gross value added (basic prices)

Porezi na proizvode minus subvencije na proizvode

29 057

31 272

34 010

36 852

38 519

39 800

42 653

46 949

47 271

44 599

Taxes on products less subsidies on products

Bruto domaći proizvod (tržišne cijene)

170 277

184 630

201 669

220 011

238 383

258 017

279 811

305 771

324 942

319 555

Gross domestic product (market prices)

 

 

 

Realne stope rasta, %
Volume changes, %

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

1,8

2,4

4,5

-6,8

9,8

-1,2

8,5

-3,6

5,5

-2,7

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

3,7

7,8

12,2

-2,2

-1,4

11,2

37,9

3,5

-1,8

-10,5

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

6,3

1,3

4,2

3,8

4,2

2,9

3,4

7,4

0,5

-11,6

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

-6,6

2,3

8,6

3,0

16,2

0,9

-2,1

-9,6

3,0

0,2

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih
voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

28,4

-7,9

-5,2

2,4

-8,9

1,6

-2,3

1,0

-7,4

-2,1

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

-2,2

7,3

6,1

24,4

13,7

10,5

6,6

3,8

7,2

-11,0

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

0,1

16,5

16,8

14,0

0,0

6,9

6,3

6,0

-0,3

-15,5

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

-0,3

8,8

-1,1

6,1

7,2

8,2

6,2

8,2

3,8

-8,0

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme
i usluživanja hrane

19,4

2,7

9,6

10,2

3,7

8,2

4,5

10,8

2,1

-3,1

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

3,5

8,9

5,4

4,5

12,7

5,5

6,4

6,2

3,0

-2,8

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

-5,8

2,3

1,7

6,4

1,2

10,1

4,3

7,1

4,8

1,2

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

5,1

-1,6

6,2

1,5

1,7

1,4

7,2

3,8

1,6

0,4

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

0,6

6,0

4,1

6,7

7,7

2,0

4,7

11,1

3,9

-11,8

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

-0,9

2,4

2,5

10,5

7,6

3,2

9,0

9,1

3,6

-3,2

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

1,8

-1,4

-2,4

-3,6

-1,9

-0,7

-0,6

-1,3

1,2

-0,7

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

0,6

-0,7

1,8

0,2

2,3

2,3

2,2

2,4

3,1

1,2

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne
skrbi

-1,7

-0,3

-3,7

-0,9

0,9

1,1

1,0

1,9

2,7

0,8

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

4,7

3,1

9,2

3,7

8,4

7,4

2,5

5,7

4,5

-1,2

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

3,4

5,8

8,0

11,2

4,4

3,9

2,9

3,9

3,7

-7,2

S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koje proizvode
različitu robu i pružaju različite usluge
za vlastite potrebe

39,0

5,3

3,4

27,9

3,9

4,2

3,5

6,2

-7,9

-9,4

T

Activities of households as employers; undifferentiated goods and services producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija
i tijela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

U

Activities of extraterritorial organisations
and bodies

Bruto dodana vrijednost (bazične cijene)

2,7

3,7

5,0

5,3

4,4

4,4

4,9

4,9

2,4

-6,3

Gross value added (basic prices)

Porezi na proizvode minus subvencije na proizvode

9,4

3,7

4,3

5,5

2,7

3,8

5,3

5,8

0,2

-10,7

Taxes on products less subsidies on products

Bruto domaći proizvod (tržišne cijene)

3,8

3,7

4,9

5,4

4,1

4,3

4,9

5,1

2,1

-6,9

Gross domestic product (market prices)

 

 

 

1.4.          BRUTO DODANA VRIJEDNOST PO DJELATNOSTIMA I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, STALNE CIJENE U CIJENAMA PRETHODNE GODINE,
      REFERENTNA GODINA 2005., 2000. ‑ 2009.

      GROSS VALUE ADDED BY ACTIVITIES AND GROSS DOMESTIC PRODUCT, CONSTANT PREVIOUS YEAR'S PRICES, REFERENCE YEAR 2005,
      2000 ‑ 2009

 

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

 

 

 

 

Vrijednost, mil. kuna
Value, mln kn

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

10 561

10 816

11 299

10 525

11 554

11 418

12 384

11 938

12 589

12 248

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

1 535

1 655

1 856

1 815

1 790

1 991

2 747

2 844

2 793

2 500

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

32 835

33 275

34 668

35 969

37 491

38 583

39 903

42 870

43 101

38 120

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

3 438

3 516

3 818

3 933

4 568

4 610

4 515

4 079

4 201

4 209

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih
voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

3 561

3 280

3 110

3 186

2 903

2 951

2 883

2 912

2 696

2 640

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

10 021

10 756

11 407

14 191

16 135

17 833

19 013

19 740

21 170

18 841

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

17 229

20 076

23 458

26 747

26 756

28 590

30 377

32 185

32 103

27 132

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

9 647

10 499

10 387

11 023

11 822

12 786

13 581

14 696

15 262

14 034

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme
 i usluživanja hrane

6 907

7 095

7 774

8 565

8 881

9 614

10 047

11 130

11 360

11 010

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

7 781

8 476

8 934

9 338

10 527

11 103

11 810

12 536

12 915

12 547

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

11 291

11 546

11 747

12 494

12 639

13 919

14 517

15 547

16 294

16 488

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

18 461

18 172

19 305

19 597

19 930

20 202

21 663

22 476

22 828

22 922

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

8 438

8 946

9 310

9 933

10 694

10 909

11 427

12 698

13 198

11 646

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

2 582

2 643

2 707

2 991

3 218

3 320

3 620

3 950

4 090

3 959

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

14 964

14 750

14 393

13 877

13 607

13 508

13 428

13 253

13 412

13 318

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

8 754

8 690

8 847

8 867

9 071

9 278

9 480

9 707

10 008

10 125

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne
skrbi

10 233

10 202

9 821

9 734

9 823

9 935

10 032

10 223

10 501

10 588

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

2 057

2 122

2 316

2 401

2 603

2 795

2 866

3 030

3 166

3 127

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

1 768

1 871

2 021

2 246

2 344

2 437

2 507

2 603

2 700

2 507

S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koje proizvode
različitu robu i pružaju različite usluge
za vlastite potrebe

230

242

250

320

333

347

359

381

351

318

T

Activities of households as employers; undifferentiated goods and services producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija
i tijela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

U

Activities of extraterritorial organisations
and bodies

Bruto dodana vrijednost (bazične cijene)

181 004

187 622

196 997

207 530

216 671

226 127

237 158

248 837

254 837

238 747

Gross value added (basic prices)

Porezi na proizvode minus subvencije na proizvode

33 320

34 538

36 022

38 001

39 034

40 525

42 653

45 132

45 225

40 400

Taxes on products less subsidies on products

Bruto domaći proizvod (tržišne cijene)

214 375

222 212

233 052

245 570

255 708

266 652

279 811

293 970

300 097

279 249

Gross domestic product (market prices)

 

 

 

Bazični ulančani indeksi 1)
Basic chain – linked indices 1)

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

92,5

94,7

99,0

92,2

101,2

100,0

108,5

104,5

110,3

107,3

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

77,1

83,1

93,2

91,2

89,9

100,0

137,9

142,8

140,3

125,5

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

85,1

86,2

89,9

93,2

97,2

100,0

103,4

111,1

111,7

98,8

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

74,6

76,3

82,8

85,3

99,1

100,0

97,9

88,5

91,1

91,3

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih
voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

120,7

111,2

105,4

108,0

98,4

100,0

97,7

98,7

91,4

89,5

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

56,2

60,3

64,0

79,6

90,5

100,0

106,6

110,7

118,7

105,7

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

60,3

70,2

82,0

93,6

93,6

100,0

106,3

112,6

112,3

94,9

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

75,4

82,1

81,2

86,2

92,5

100,0

106,2

114,9

119,4

109,8

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme
i usluživanja hrane

71,8

73,8

80,9

89,1

92,4

100,0

104,5

115,8

118,2

114,5

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

70,1

76,3

80,5

84,1

94,8

100,0

106,4

112,9

116,3

113,0

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

81,1

83,0

84,4

89,8

90,8

100,0

104,3

111,7

117,1

118,5

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

91,4

90,0

95,6

97,0

98,7

100,0

107,2

111,3

113,0

113,5

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

77,3

82,0

85,3

91,1

98,0

100,0

104,7

116,4

121,0

106,8

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

77,8

79,6

81,6

90,1

96,9

100,0

109,0

119,0

123,2

119,2

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

110,8

109,2

106,6

102,7

100,7

100,0

99,4

98,1

99,3

98,6

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

94,4

93,7

95,4

95,6

97,8

100,0

102,2

104,6

107,9

109,1

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne
skrbi

103,0

102,7

98,8

98,0

98,9

100,0

101,0

102,9

105,7

106,6

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

73,6

75,9

82,9

85,9

93,1

100,0

102,5

108,4

113,3

111,9

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

72,6

76,8

82,9

92,2

96,2

100,0

102,9

106,8

110,8

102,9

S

Other service activities

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koje proizvode
različitu robu i pružaju različite usluge
za vlastite potrebe

66,3

69,8

72,2

92,4

95,9

100,0

103,5

109,9

101,2

91,7

T

Activities of households as employers; undifferentiated goods and services producing activities of households for own use

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija
i tijela

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

U

Activities of extraterritorial organisations
and bodies

Bruto dodana vrijednost (bazične cijene)

80,0

83,0

87,1

91,8

95,8

100,0

104,9

110,0

112,7

105,6

Gross value added (basic prices)

Porezi na proizvode minus subvencije na proizvode

82,2

85,2

88,9

93,8

96,3

100,0

105,3

111,4

111,6

99,7

Taxes on products less subsidies on products

Bruto domaći proizvod (tržišne cijene)

80,4

83,3

87,4

92,1

95,9

100,0

104,9

110,2

112,5

104,7

Gross domestic product (market prices)

 

1)     Bazični ulančani indeksi jesu indeksi izračunani za verižno povezane godine pri čemu je referentna godina (2005. = 100) uzeta kao baza.

1)     Basic chain-linked indices are indices calculated for chain-linking consecutive years, where reference year (2005 = 100) is used as a base.

 

 

 

2.1.    BRUTO DOMAĆI PROIZVOD I PRIMARNI DOHOCI, TEKUĆE CIJENE, 2000. ‑ 2009.

          GROSS DOMESTIC PRODUCT AND PRIMARY INCOMES, CURRENT PRICES, 2000 – 2009

 

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijednost, mil. kuna
Value, mln kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sredstva zaposlenih

90 531

92 947

103 150

113 652

120 648

128 873

138 393

152 093

164 672

163 181

Compensation of employees

Porezi na proizvodnju i uvoz

35 854

38 315

40 590

43 986

45 787

48 385

52 975

57 006

60 758

56 784

Taxes on production and imports

Porezi na proizvode

34 638

36 983

39 165

42 483

44 030

46 525

50 932

54 678

58 057

54 155

Taxes on products

Ostali porezi na proizvodnju

1 216

1 332

1 425

1 503

1 756

1 860

2 043

2 328

2 701

2 629

Other taxes on production

Minus: subvencije na proizvodnju i uvoz

4 468

4 375

4 232

4 983

5 694

6 000

6 562

7 504

8 130

8 075

Less: Subsidies on production and imports

Bruto poslovni višak i
mješoviti dohodak

56 201

65 401

69 288

76 277

86 688

95 394

106 239

116 713

126 112

116 782

Gross operating surplus
and mixed income

Bruto domaći proizvod

178 118

192 289

208 796

228 932

247 428

266 652

291 044

318 308

343 412

328 672

Gross domestic product

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura, %
Structure (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sredstva zaposlenih

50,8

48,3

49,4

49,6

48,8

48,3

47,6

47,8

48,0

49,6

Compensation of employees

Porezi na proizvodnju i uvoz

20,1

19,9

19,4

19,2

18,5

18,1

18,2

17,9

17,7

17,3

Taxes on production and imports

Porezi na proizvode

19,4

19,2

18,8

18,6

17,8

17,4

17,5

17,2

16,9

16,5

Taxes on products

Ostali porezi na proizvodnju

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

Other taxes on production

Minus: subvencije na proizvodnju i uvoz

2,5

2,3

2,0

2,2

2,3

2,3

2,3

2,4

2,4

2,5

Less: Subsidies on production and imports

Bruto poslovni višak i
mješoviti dohodak

31,6

34,0

33,2

33,3

35,0

35,8

36,5

36,7

36,7

35,5

Gross operating surplus
and mixed income

Bruto domaći proizvod

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Gross domestic product

 

 

 

3.1.    BRUTO DOMAĆI PROIZVOD PREMA RASHODNOJ METODI, TEKUĆE CIJENE, 2000. ‑ 2009.

          GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY EXPENDITURE APPROACH, CURRENT PRICES, 2000 – 2009

 

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijednost, mil. kuna
Value, mln kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konačna potrošnja

149 992

158 503

173 549

184 509

197 089

211 176

225 971

248 898

265 561

258 401

Final consumption

Individualna potrošnja

129 747

139 034

153 581

163 411

174 167

186 583

198 021

217 167

234 636

227 161

Individual consumption

Kućanstva

107 525

117 785

130 493

138 577

147 378

158 456

168 999

184 979

197 936

188 859

Households

NPUSK

2 583

2 189

2 086

2 260

2 176

2 089

2 349

2 841

3 081

3 206

NPISH

Opća potrošnja države

39 884

38 529

40 970

43 671

47 535

50 632

54 623

61 077

64 544

66 336

General Government consumption

Individualna potrošnja
države

19 639

19 060

21 001

22 573

24 614

26 039

26 672

29 347

33 619

35 096

Individual government
consumption

Kolektivna potrošnja
države

20 244

19 469

19 968

21 098

22 922

24 593

27 950

31 730

30 925

31 240

Collective government consumption

Bruto investicije

33 669

41 000

52 352

62 038

65 677

72 066

84 656

92 476

104 515

81 911

Gross capital formation

Bruto investicije u fiksni kapital

33 754

37 490

44 695

57 321

61 272