image description

 

GODINA/ YEAR: L.                                          ZAGREB, 11. VELJAČE 2014./ 11 FEBRUARY, 2014                              BROJ/ NUMBER: 5.1.5/12.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

U PROSINCU 2013.

 

TRAFFIC IN AIRPORTS

DECEMBER 2013

 

 

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u prosincu 2013. iznosio je 3 909, što je u usporedbi s prosincem 2012., u kojem je broj slijetanja i polijetanja iznosio 4 065, pad za 3,8%. U razdoblju od siječnja do prosinca 2013. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine bilježi se porast za 3,3%.

 

The total number of landings and taking-offs in airports amounted in December 2013 to 3 909 movements, which was by 3.8% less than in December 2012 when it amounted to 4 065. The increase of 3.3% was recorded for the period from January to December 2013, as compared to the same period of the previous year.

 

 

 

Ukupan promet putnika u zračnim lukama u prosincu 2013. iznosio je 195,7 tisuća, što je u usporedbi s prosincem 2012., u kojem je promet putnika iznosio 196,5 tisuća, pad za 0,4%. U razdoblju od siječnja do prosinca 2013. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine bilježi se porast za 5,8%.

 

The traffic of passengers in airports amounted in December 2013 to 195.7 thousand, which was by 0.4% less than in December 2012 when it amounted to 196.5 thousand. The increase of 5.8% was recorded for the period from January to December 2013, as compared to the same period of the previous year.

 

 

 

U prosincu 2013. porast prometa putnika u odnosu na prosinac 2012. bilježi zračna luka Zagreb, i to za 2,5%. U razdoblju od siječnja do prosinca 2013. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine zračna luka Zagreb bilježi pad od 1,3%, zračna luka Split porast od 11,9%, a zračna luka Dubrovnik porast od 3,2%.

 

The Zagreb Airport recorded in December 2013, as compared to December 2012, the increase of 2.5% in the traffic of passengers. In the period from January to December 2013, as compared to the same period of the previous year, the Zagreb Airport recorded the decrease of 1.3%, the Split Airport the increase of 11.9% and the Dubrovnik Airport the increase of 3.2%.

 

 

 

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u prosincu 2013. iznosio je 650 tona, što je u usporedbi s prometom od 632 tone u prosincu 2012. porast za 2,8%. U razdoblju od siječnja do prosinca 2013. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine bilježi se pad za 3,6%.

 

The total traffic of freight in airports amounted in December 2013 to 650 tonnes, which was by 2.8% more than in December 2012 when it amounted to 632 tonnes. The decrease of 3.6% was recorded for the period from January to December 2013, as compared to the same period of the previous year.

 

 

1.   PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

      TRAFFIC IN AIRPORTS

 

Mjerna
jedinica

2012.

2013.

Indeksi

Indices

Unit of
measure

 

XII.

I. – XII.

XII.

I. – XII.

XII. 2013.
XII. 2012.

I. XII. 2013.
I.
XII. 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacije zrakoplova – ukupno

broj

 4 065

 92 944

 3 909

 96 006

96,2

103,3

Number

Aircraft movements – total

Promet putnika

tis.

  196

 5 960

  196

 6 304

99,6

105,8

‘000

Traffic of passengers

Promet tereta

t

  632

 7 852

  650

 7 569

102,8

96,4

t

Traffic of freight

 

 

2.   PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA
      U PROSINCU 2013.

      TRAFFIC OF PASSENGERS IN AIRPORTS,
      DECEMBER 2013

 

2013.

Indeksi
Indices

 

XII.

I. – XII.

XII. 2013.
XII. 2012.

I. – XII. 2013.
I. – XII. 2012.

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

195 700

6 304 089

99,6

105,8

 

 

 

 

 

Zagreb

 148 690

2 285 992

102,5

98,7

Split                  

 27 539

1 558 812

95,2

111,9

Dubrovnik              

 16 679

1 502 165

84,8

103,2

Zadar                  

 1 392

 453 791

82,3

131,3

Pula                   

  884

 351 196

90,9

96,9

Rijeka                 

  381

 139 296

1)

194,7

Osijek                 

  135

 3 404

-

157,3

Brač                   

-

 9 433

-

82,7

Mali Lošinj            

-

-

-

-

 

3.    DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM
       PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U PROSINCU 2013.

       TOP 10 COUNTRIES, BY TRAFFIC OF PASSENGERS REALISED
       WITH CROATIAN AIRPORTS, DECEMBER 2013

 

Promet putnika
Traffic of
passengers

Indeksi
Indices
XII. 2013.

XII. 2012.

 

 

 

 

 

Njemačka

 54 230

104,7

Germany

Ujedinjena Kraljevina

 18 311

104,0

United Kingdom

Austrija

 11 219

105,1

Austria

Turska

 8 830

99,8

Turkey

Francuska

 8 766

75,7

France

Italija

 6 280

77,6

Italy

Švicarska

 5 469

89,2

Switzerland

Nizozemska

 5 273

110,7

Netherlands

Belgija

 3 816

161,5

Belgium

Bosna i Hercegovina

 3 690

94,1

Bosnia and Herzegovina

 

 

1) Indeks je veći od 999.

1) Index exceeds 999.

 

 

3.   PROMET PREMA ZRAČNIM LUKAMA U PROSINCU 2013.

      TRAFFIC BY AIRPORTS, DECEMBER 2013

 

Ukupno

Brač

Dubrovnik

Mali Lošinj

Osijek

Pula

Rijeka

Split

Zadar

Zagreb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacije zrakoplova ukupno

 3 909

  4

  278

  40

  105

  190

  54

  449

  130

 2 659

Aircraft movements – total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promet putnika

 195 700

-

 16 679

-

  135

  884

  381

 27 539

 1 392

 148 690

Traffic of passengers

    U unutarnjem prometu

 54 487

-

 13 635

-

  100

  884

-

 12 811

 1 390

 25 667

    In national traffic

Od toga otputovali

 27 079

-

 6 589

-

  36

  500

-

 6 331

  785

 12 838

Of which departures

    U međunarodnom prometu

 141 213

-

 3 044

-

  35

-

  381

 14 728

  2

 123 023

    In international traffic

Od toga otputovali

 67 910

-

 1 259

-

  18

-

  155

 7 229

  1

 59 248

Of which departures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promet tereta, t

  650

-

  22

-

-

-

-

  28

-

  600

Traffic of freight, t

    U unutarnjem prometu

  94

-

  22

-

-

-

-

  28

-

  44

    In national traffic

Od toga otpremljeno

  43

-

-

-

-

-

-

  5

-

  38

Of which dispatched

    U međunarodnom prometu

  556

-

-

-

-

-

-

-

-

  556

    In international traffic

Od toga otpremljeno

  239

-

-

-

-

-

-

-

-

  239

Of which dispatched

 

 

 

image description

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

 

Cumulative data are not always equal to the sum of the individual monthly results due to the rounding of numbers to the nearest thousandth.

 

 

 

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

 

The purpose of the survey is to collect data on the number of aircraft movements as well as on the traffic of passengers and freight in airports and air landing places of the Republic of Croatia.

 

 

 

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

 

Observation units and reporting units are airports in the Republic of Croatia. Data are collected in the form of electronic datasets and on the PZ/M-21 form.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

 

Data on air traffic (total aircraft movements, traffic of passengers and freight in airports) relate to the activities of the airports of Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač and the air landing place Mali Lošinj.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

 

The number of total aircraft movements in airports relates to the number of all (commercial and non-commercial) operations of landing and taking-off of the aircraft, except state flights (military, customs, police).

 

 

 

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojeg su stigli.

 

Traffic of passengers in airports includes a number of passengers who have departed or arrived on commercial operations. Passengers in direct transit are excluded. Direct transit passengers are passengers who, after a short stop, continue their journey on the same aircraft on a flight having the same flight number as the flight on which they arrived.

 

 

 

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Traffic of freight in airports relates to the loaded and unloaded goods and mail on commercial operations other than baggage of passengers. Freight in direct transit is excluded.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

t

tis.

tona

tisuća

 

t

'000

tonne

thousand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

 

Priredile: Edita Omerzo i Lidija Pilat

Prepared by Edita Omerzo and Lidija Pilat

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Service

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199