Crno-linija

 

GODINA/ YEAR: L.                                                ZAGREB, 19. SRPNJA 2013./ 19 JULY, 2013                                        BROJ/ NUMBER: 7.1.1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2012.

NATURAL CHANGE IN POPULATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA, 2012

 

 

U ovom priopćenju daju se podaci o rođenim i umrlim osobama u Republici Hrvatskoj od 2003. do 2012. Za rođene i umrle osobe te sklopljene i razvedene brakove daju se podaci na razini županija od 2008. do 2012. te podaci o prirodnom kretanju stanovništva u 2012. za gradove i općine.

 

This release presents data on births and deaths in the Republic of Croatia for the period from 2003 to 2012. Data on births, deaths, marriages and divorces are presented at the county level for the period from 2008 to 2012 as well as data on the natural change in population in 2012 for towns and municipalities.

 

 

 

 

 

 

Rođeni

 

Births

 

 

 

U 2012. zabilježen je blagi porast broja živorođene djece u odnosu na prethodnu godinu za 1,4%, tj. rođeno je 574 djece više nego u 2011. Ukupan broj rođenih u 2012. bio je 41 901 dijete, od toga 41 771 živorođeno dijete i 130 mrtvorođene djece. Od 41 771 živorođenog djeteta, 21 687 ili 51,9% rođeno je muške djece i 20 084 ili 48,1% ženske djece.

 

The year 2012, as compared to the previous year, recorded a slight increase of 1.4% in the number of live births, that is, 574 more children were born than in 2011. Out of the total of 41 901 births in 2012, there were 41 771 live births and 130 stillbirths. Out of 41 771 live births, 21 687, or 51.9%, were boys and 20 084, or 48.1%, were girls.

 

 

 

Stopa nataliteta (živorođeni na 1 000 stanovnika) u 2012. iznosila je 9,8.

 

The live birth rate (live births per 1 000 inhabitants) in 2012 was 9.8.

 

 

 

 

 

 

Umrli

 

Deaths

 

 

 

U 2012. zabilježen je porast broja umrlih osoba u odnosu na prethodnu godinu, tj. umrla je 691 osoba ili 1,3% više nego u prethodnoj godini. Od ukupnog broja umrlih osoba (51 710) u 2012. godini, 25 776 ili 49,8% odnosilo se na muške osobe i 25 934 ili 50,2% na ženske osobe.

 

In 2012, the number of deaths decreased compared to the previous year, that is, 691 persons, or 1.3% more than in the previous year. Out of the total number of deaths (51 710) in 2012, there were 25 776, or 49.8%, men and 25 934, or 50.2%, women.

 

 

 

Stopa mortaliteta (umrli na 1 000 stanovnika) u 2012. iznosila je 12,1.

 

The death rate (deaths per 1 000 inhabitants) in 2012 was 12.1.

 

 

 

U 2012. umrlo je 150 dojenčadi, odnosno 0,29% od ukupnog broja umrlih. Od ukupnog broja umrle dojenčadi, 80 ili 53,3% umrlo je u prvim danima života, tj. od 0 do 6 dana starosti.

 

The number of infant deaths in 2012 amounted to 150, that is, 0.29% of the total number of deaths. Out of the total number of infant deaths, 80, or 53.3%, died during the first week of life (0 – 6 days).

 

 

 

Stopa umrle dojenčadi (broj umrle dojenčadi na tisuću živorođenih) u 2012. iznosila je 3,6, a u prethodnoj godini iznosila je 4,7.

 

The infant death rate (the number of infant deaths per 1 000 live births) in 2012 was 3.6, while in the previous year it was 4.7.

 

 

 

Najmanja stopa umrle dojenčadi u 2012. bila je u Vukovarsko-srijemskoj županiji (1,1), a  najveća je bila u Sisačko-moslavačkoj županiji (7,1), dok u Ličko-senjskoj županiji nije bilo umrle dojenčadi.

 

The lowest infant death rate in 2012 was recorded in the County of Vukovar-Sirmium (1.1), the highest one in the County of Sisak-Moslavina (7.1), while in the County of Lika-Senj there were no infant deaths.

 

 

 

Stopa prirodnog prirasta u 2012. bila je u Republici Hrvatskoj negativna i iznosila je -2,3 (-9 939 osoba). Negativno prirodno kretanje pokazuje i vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih), koji je iznosio 80,8. U Gradu Zagrebu, Splitsko-dalmatinskoj i Međimurskoj županiji bio je pozitivan prirodni prirast, a u svim ostalim županijama bio je negativan. Najveći negativni prirodni prirast bio je u Osječko-baranjskoj županiji, i to -1 177 uz vitalni indeks od 71,3.

 

The natural increase rate in 2012 in the Republic of Croatia was negative at -2.3 (-9 939 persons), which was also confirmed by the vital index (live births per 100 deaths), which was 80.8. The City of Zagreb and the counties of Split-Dalmatia and Međimurje had a positive increase rate, while a negative increase rate was recorded in all other counties. The highest negative natural increase rate was recorded in the County of Osijek-Baranja, as much as -1 177, with the vital index of 71.3.

 

 

 

Pozitivan prirodni prirast bio je u 83 grada/općine i Gradu Zagrebu, a negativan je bio u 465 gradova/općina, dok je 7 gradova/općina imalo nulti prirodni prirast.

 

A positive natural increase rate was recorded in 83 towns/municipalities and the City of Zagreb, a negative one in 465 towns/municipalities, while 7 towns/municipalities recorded a zero natural increase rate.

 

 

 

 

 

 

Sklopljeni brakovi

 

Marriages

 

 

 

U 2012. sklopljena su 20 323 braka. Stopa sklopljenih brakova (sklopljeni brakovi na 1 000 stanovnika) u 2012. iznosila je 4,8.

 

In 2012, there were 20 323 marriages. The marriage rate (marriages per 1 000 inhabitants) in 2012 was 4.8.

 

 

 

 

 

 

Razvedeni brakovi

 

Divorces

 

 

 

U 2012. bilo je 5 659 pravomoćno razvedenih brakova.

 

In 2012, there were 5 659 final court decisions related to divorces.

 

 

 

Stopa razvedenih brakova (broj razvedenih brakova na 1 000 stanovnika) u 2012. iznosila je 1,3.

 

Divorce rate (divorces per 1 000 inhabitants) was 1.3 in 2012.

 

 

 

Broj razvedenih brakova na 1 000 sklopljenih u 2012. iznosio je 278,4.

 

The number of divorces per 1 000 marriages amounted in 2012 to 278.4.

 

 

 

1.   PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA OD 2003. DO 2012.

      NATURAL CHANGE IN POPULATION, 2003 − 2012

  

Živorođeni

Live births

Umrli

Deaths

Prirodni prirast

Natural increase

Stope na 1 000 stanovnika

Rate per 1 000 inhabitants

Verižni indeksi

Chain indices

živorođeni

Live births

umrli

Deaths

prirodni prirast

Natural increase

živorođeni

Live births

umrli

Deaths

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003.

39 668

52 575

-12 907

8,9

11,8

-2,9

-

-

2004.

40 307

49 756

-9 449

9,1

11,2

-2,1

101,6

94,6

2005.

42 492

51 790

-9 298

9,6

11,7

-2,1

105,4

104,1

2006.

41 446

50 378

-8 932

9,3

11,3

-2,0

97,5

97,3

2007.

41 910

52 367

-10 457

9,4

11,8

-2,4

101,1

103,9

2008.

43 753

52 151

-8 398

9,9

11,8

-1,9

104,4

99,6

2009.

44 577

52 414

-7 837

10,1

11,8

-1,81)

101,9

100,5

2010.

43 361

52 096

-8 735

9,8

11,8

-2,0

97,3

99,4

2011.

41 197

51 019

-9 822

9,6

11,9

-2,3

95,0

97,9

2012.

41 771

51 710

-9 939

9,8

12,1

-2,3

101,4

101,3

 

 

1)       Stopa prirodnog prirasta nije jednaka razlici stope živorođenih i umrlih zbog zaokruživanja podataka.

1)       Natural increase rate is not equal to the difference of the rate of live births and deaths due to data rounding.

 

 

 

image description

 

 

 

2.   PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO ŽUPANIJAMA OD 2008. DO 2012.

      NATURAL CHANGE IN POPULATION, BY COUNTIES, 2008 2012

Županija
County of

 

Rođeni

Births

Umrli

Deaths

Prirodni
prirast

Natural
increase

Brakovi

Marital statistics

Umrla dojenčad
na 1 000
živorođenih

Infant deaths
per 1 000
live births

Vitalni indeks
(živorođeni
na 100 umrlih)

Vital index
(live births
per 100 deaths)

 

ukupno

Total

živorođeni

Live
births

mrtvorođeni

Stillbirths

ukupno

Total

umrla
dojenčad

Infant
deaths

sklopljeni

Marriages

razvedeni

Divorces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

2008.

43 929

43 753

176

52 151

195

-8 398

23 373

5 025

4,5

83,9

2009.

44 754

44 577

177

52 414

235

-7 837

22 382

5 076

5,3

85,0

 

2010.

43 546

43 361

185

52 096

192

-8 735

21 294

5 058

4,4

83,2

 

2011.

41 342

41 197

145

51 019

192

-9 822

20 211

5 662

4,7

80,7

 

2012.

41 901

41 771

130

51 710

150

-9 939

20 323

5 659

3,6

80,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka
Zagreb

2008.

3 406

3 397

9

3 485

11

-88

1 867

353

3,2

97,5

2009.

3 421

3 407

14

3 500

17

-93

1 728

333

5,0

97,3

 

2010.

3 340

3 320

20

3 478

9

-158

1 666

424

2,7

95,5

 

2011.

3 288

3 275

13

3 342

13

-67

1 574

375

4,0

98,0

 

2012.

3 278

3 267

11

3 515

8

-248

1 530

378

2,4

92,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska
Krapina-Zagorje

2008.

1 291

1 285

6

2 004

3

-719

669

109

2,3

64,1

2009.

1 285

1 282

3

1 987

7

-705

675

111

5,5

64,5

 

2010.

1 273

1 265

8

1 916

2

-651

647

134

1,6

66,0

 

2011.

1 183

1 179

4

1 867

5

-688

612

145

4,2

63,1

 

2012.

1 194

1 190

4

1 898

3

-708

592

143

2,5

62,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka
Sisak-Moslavina

2008.

1 620

1 611

9

2 629

4

-1 018

949

208

2,5

61,3

2009.

1 653

1 646

7

2 615

11

-969

847

201

6,7

62,9

 

2010.

1 559

1 546

13

2 601

7

-1 055

818

180

4,5

59,4

 

2011.

1 496

1 486

10

2 567

5

-1 081

747

165

3,4

57,9

 

2012.

1 551

1 543

8

2 385

11

-842

803

193

7,1

64,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka
Karlovac

2008.

1 163

1 162

1

2 041

2

-879

658

133

1,7

56,9

2009.

1 118

1 118

-

2 060

5

-942

614

118

4,5

54,3

 

2010.

1 132

1 131

1

1 992

3

-861

596

100

2,7

56,8

 

2011.

1 019

1 019

-

2 016

4

-997

558

129

3,9

50,5

 

2012.

1 054

1 051

3

1 956

2

-905

551

151

1,9

53,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska
Varaždin

2008.

1 733

1 727

6

2 354

9

-627

877

189

5,2

73,4

2009.

1 791

1 780

11

2 280

5

-500

818

189

2,8

78,1

 

2010.

1 739

1 733

6

2 294

7

-561

806

206

4,0

75,5

 

2011.

1 597

1 594

3

2 187

6

-593

756

199

3,8

72,9

 

2012.

1 648

1 643

5

2 251

3

-608

768

221

1,8

73,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka
Koprivnica-Križevci

2008.

1 237

1 232

5

1 751

6

-519

588

151

4,9

70,4

2009.

1 195

1 190

5

1 721

9

-531

595

166

7,6

69,1

 

2010.

1 179

1 173

6

1 673

4

-500

558

177

3,4

70,1

 

2011.

1 110

1 108

2

1 607

2

-499

495

184

1,8

68,9

 

2012.

1 096

1 092

4

1 575

3

-483

521

168

2,7

69,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska
Bjelovar-Bilogora

2008.

1 206

1 199

7

1 821

4

-622

632

167

3,3

65,8

2009.

1 217

1 211

6

1 892

5

-681

608

169

4,1

64,0

 

2010.

1 256

1 250

6

1 814

7

-564

581

133

5,6

68,9

 

2011.

1 083

1 073

10

1 729

5

-656

534

163

4,7

62,1

 

2012.

1 135

1 132

3

1 772

4

-640

501

164

3,5

63,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska
Primorje-Gorski kotar

2008.

2 540

2 529

11

3 446

11

-917

1 510

368

4,3

73,4

2009.

2 664

2 659

5

3 475

14

-816

1 488

426

5,3

76,5

 

2010.

2 531

2 524

7

3 537

11

-1 013

1 387

230

4,4

71,4

 

2011.

2 506

2 499

7

3 513

11

-1 014

1 365

568

4,4

71,1

 

2012.

2 509

2 504

5

3 632

11

-1 128

1 309

239

4,4

68,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska
Lika-Senj

2008.

421

417

4

919

-

-502

256

48

-

45,4

2009.

437

435

2

824

1

-389

200

38

2,3

52,8

 

2010.

408

405

3

823

3

-418

218

29

7,4

49,2

 

2011.

364

361

3

808

3

-447

176

27

8,3

44,7

 

2012.

402

400

2

893

-

-493

225

32

-

44,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska
Virovitica-Podravina

2008.

862

860

2

1 273

1

-413

483

96

1,2

67,6

2009.

869

867

2

1 244

4

-377

440

117

4,6

69,7

 

2010.

864

860

4

1 245

6

-385

429

114

7,0

69,1

 

2011.

820

816

4

1 246

4

-430

402

93

4,9

65,5

 

2012.

797

794

3

1 184

3

-390

429

119

3,8

67,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska
Požega-Slavonia

2008.

880

876

4

1 057

1

-181

470

68

1,1

82,9

2009.

836

830

6

1 105

3

-275

427

87

3,6

75,1

 

2010.

787

786

1

1 087

4

-301

390

87

5,1

72,3

 

2011.

693

691

2

1 046

1

-355

396

95

1,4

66,1

 

2012.

737

736

1

1 014

4

-278

396

115

5,4

72,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska
Slavonski Brod-Posavina

2008.

1 738

1 729

9

2 067

9

-338

956

158

5,2

83,6

2009.

1 810

1 800

10

 2 022

14

-222

901

191

7,8

89,0

 

2010.

1 560

1 551

9

2 039

9

-488

878

183

5,8

76,1

 

2011.

1 628

1 615

13

1 958

7

-343

793

180

4,3

82,5

 

2012.

1 570

1 563

7

2 035

11

-472

770

205

7,0

76,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska
Zadar

2008.

1 789

1 784

5

1 784

4

0

893

154

2,2

100,0

2009.

1 836

1 828

8

1 867

6

-39

844

152

3,3

97,9

 

2010.

1 784

1 776

8

1 751

8

25

839

186

4,5

101,4

 

2011.

1 681

1 676

5

1 704

9

-28

836

184

5,4

98,4

 

2012.

1 775

1 766

9

1 889

5

-123

861

191

2,8

93,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska
Osijek-Baranja

2008.

3 002

2 991

11

3 970

20

-979

1 804

459

6,7

75,3

2009.

3 125

3 116

9

3 997

13

-881

1 679

462

4,2

78,0

 

2010.

2 874

2 856

18

4 063

20

-1 207

1 508

451

7,0

70,3

 

2011.

2 849

  2 835

14

3 914

9

-1 079

1 525

501

3,2

72,4

 

2012.

2 926

2 919

7

4 096

13

-1 177

1 481

548

4,5

71,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska
Šibenik-Knin

2008.

1 002

997

5

1 467

6

-470

560

91

6,0

68,0

2009.

1 012

1 008

4

1 491

2

-483

535

76

2,0

67,6

 

2010.

1 003

998

5

1 534

4

-536

502

102

4,0

65,1

 

2011.

896

895

1

1 399

6

-504

457

107

6,7

64,0

 

2012.

919

918

1

1 448

3

-530

477

121

3,3

63,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska
Vukovar-Sirmium

2008.

2 005

1 994

11

2 340

11

-346

1 075

218

5,5

85,2

2009.

1 957

1 948

9

2 350

11

-402

1 039

219

5,6

82,9

 

2010.

1 821

1 813

8

2 334

4

-521

925

233

2,2

77,7

 

2011.

1 707

1 698

9

2 269

8

-571

926

233

4,7

74,8

 

2012.

1 781

1 772

9

2 325

2

-553

949

251

1,1

76,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska
Split-Dalmatia

2008.

4 929

4 910

19

4 720

22

190

2 649

397

4,5

104,0

2009.

4 959

4 941

18

4 690

21

251

2 578

397

4,3

105,4

 

2010.

4 974

4 957

17

4 589

20

368

2 406

338

4,0

108,0

 

2011.

4 622

4 614

8

4 691

22

-77

2 297

362

4,8

98,4

 

2012.

4 740

4 726

14

4 651

23

75

2 309

415

4,9

101,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska
Istria

2008.

1 965

1 960

5

2 109

15

-149

1 034

310

7,7

92,9

2009.

2 020

2 012

8

2 303

9

-291

991

319

4,5

87,4

 

2010.

1 913

1 906

7

2 332

10

-426

948

280

5,2

81,7

 

2011.

1 833

1 827

6

2 222

3

-395

912

314

1,6

82,2

 

2012.

1 834

1 832

2

2 302

5

-470

930

303

2,7

79,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska
Dubrovnik-Neretva

2008.

1 468

1 462

6

1 323

6

139

648

101

4,1

110,5

2009.

1 388

1 381

7

1 239

6

142

697

140

4,3

111,5

 

2010.

1 438

1 433

5

1 294

8

139

632

88

5,6

110,7

 

2011.

1 273

1 272

1

1 284

5

-12

656

98

3,9

99,1

 

2012.

1 329

1 324

5

1 371

4

-47

664

79

3,0

96,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska
Međimurje

2008.

1 295

1 286

9

1 272

7

14

612

122

5,4

101,1

2009.

1 336

1 326

10

1 281

7

45

556

135

5,3

103,5

 

2010.

1 292

1 286

6

1 235

4

51

570

113

3,1

104,1

 

2011.

1 261

1 253

8

1 254

7

-1

483

127

5,6

99,9

 

2012.

1 206

1 205

1

1 189

5

16

532

151

4,1

101,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb
City of Zagreb

2008.

8 377

8 345

32

8 319

43

26

4 183

1 125

5,2

100,3

2009.

8 825

8 792

33

8 471

65

321

4 122

1 030

7,4

103,8

 

2010.

8 819

8 792

27

8 465

42

327

3 990

1 270

4,8

103,9

 

2011.

8 433

8 411

22

8 396

57

15

3 711

1 413

6,8

100,2

 

2012.

8 420

8 394

26

8 329

27

65

3 725

1 472

3,2

100,8

 

 

 

3.   PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA U 2012.

      NATURAL CHANGE IN POPULATION, 2012

Županija

County of

Živorođeni

Live births

Mrtvorođeni

Stillbirths

Umrli

Deaths

Umrla dojenčad

Infant deaths

Prirodni
prirast

Natural
increase

Brakovi

Marital statistics

Vitalni indeks
(živorođeni
na 100 umrlih)

Vital index
(live births
per 100 deaths)

ukupno

Total

0 – 6 dana

0 – 6 days

sklopljeni

Marriages

razvedeni

Divorces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

41 771

130

51 710

150

80

-9 939

20 323

5 659

80,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka
Zagreb

3 267

11

3 515

8

4

-248

1 530

378

92,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi
Towns

2 362

7

2 263

3

3

99

1 094

279

104,4

Dugo Selo

242

-

132

-

-

110

112

18

183,3

Ivanić-Grad

146

2

163

-

-

-17

65

28

89,6

Jastrebarsko

143

-

223

-

-

-80

82

22

64,1

Samobor

362

1

437

-

-

-75

182

58

82,8

Sveta Nedelja

203

-

144

-

-

59

81

28

141,0

Sveti Ivan Zelina

151

-

221

-

-

-70

76

14

68,3

Velika Gorica

706

2

573

2

2

133

325

56

123,2

Vrbovec

128

-

151

-

-

-23

63

14

84,8

Zaprešić

281

2

219

1

1

62

108

41

128,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine
Municipalities

905

4

1 252

5

1

-347

436

99

72,3

Bedenica

18

-

28

-

-

-10

4

-

64,3

Bistra

64

-

86

1

-

-22

23

8

74,4

Brckovljani

77

-

73

-

-

4

31

6

105,5

Brdovec

114

1

110

-

-

4

48

12

103,6

Dubrava

35

-

117

-

-

-82

20

4

29,9

Dubravica

10

-

17

-

-

-7

3

1

58,8

Farkaševac

10

-

29

-

-

-19

9

3

34,5

Gradec

42

-

52

-

-

-10

22

3

80,8

Jakovlje

50

1

57

2

1

-7

21

11

87,7

Klinča Sela

45

-

64

-

-

-19

23

3

70,3

Kloštar Ivanić

57

-

65

-

-

-8

25

8

87,7

Krašić

20

-

46

-

-

-26

17

3

43,5

Kravarsko

16

-

26

-

-

-10

9

-

61,5

Križ

65

-

101

1

-

-36

40

4

64,4

Luka

18

-

22

-

-

-4

6

2

81,8

Marija Gorica

20

-

24

-

-

-4

9

-

83,3

Orle

21

-

29

-

-

-8

10

1

72,4

Pisarovina

35

-

55

-

-

-20

16

5

63,6

Pokupsko

14

-

55

-

-

-41

10

1

25,5

Preseka

12

-

30

-

-

-18

5

2

40,0

Pušća

27

-

36

-

-

-9

8

8

75,0

Rakovec

14

1

21

-

-

-7

9

3

66,7

Rugvica

78

-

57

1

-

21

48

6

136,8

Stupnik

40

1

30

-

-

10

18

4

133,3

Žumberak

3

-

22

-

-

-19

2

1

13,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska
Krapina-Zagorje

1 190

4

1 898

3

2

-708

592

143

62,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi
Towns

450

1

654

1

-

-204

226

48

68,8

Donja Stubica

56

-

65

1

-

-9

24

8

86,2

Klanjec

28

-

40

-

-

-12

18

1

70,0

Krapina

107

-

155

-

-

-48

49

7

69,0

Oroslavje

49

-

95

-

-

-46

30

11

51,6

Pregrada

67

-

105

-

-

-38

33

2

63,8

Zabok

82

1

112

-

-

-30

36

12

73,2

Zlatar

61

-

82

-

-

-21

36

7

74,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine
Municipalities

740

3

1 244

2

2

-504

366

95

59,5

Bedekovčina

86

-

99

2

2

-13

31

6

86,9

Budinščina

21

-

38

-

-

-17

10

6

55,3

Desinić

28

-

67

-

-

-39

14

-

41,8

Đurmanec

32

1

35

-

-

-3

16

3

91,4

Gornja Stubica

45

1

70

-

-

-25

23

9

64,3

Hrašćina

12

-

38

-

-

-26

6

2

31,6

Hum na Sutli

45

-

61

-

-

-16

21

5

73,8

Jesenje

9

-

23

-

-

-14

6

2

39,1

Konjščina

39

-

55

-

-

-16

17

6

70,9

Kraljevec na Sutli

12

-

26

-

-

-14

5

6

46,2

Krapinske Toplice

49

-

90

-

-

-41

21

8

54,4

Kumrovec

8

-

18

-

-

-10

7

-

44,4

Lobor

30

-

77

-

-

-47

11

-

39,0

Mače

21

-

26

-

-

-5

16

1

80,8

Marija Bistrica

52

-

88

-

-

-36

31

10

59,1

Mihovljan

15

-

22

-

-

-7

9

-

68,2

Novi Golubovec

8

-

6

-

-

2

8

-

133,3

Petrovsko

21

-

44

-

-

-23

15

3

47,7

Radoboj

31

-

60

-

-

-29

12

2

51,7

Stubičke Toplice

24

-

38

-

-

-14

12

4

63,2

Sveti Križ Začretje

51

-

97

-

-

-46

24

6

52,6

Tuhelj

24

-

27

-

-

-3

9

1

88,9

Veliko Trgovišće

36

1

79

-

-

-43

21

6

45,6

Zagorska Sela

12

-

16

-

-

-4

4

-

75,0

Zlatar-Bistrica

29

-

44

-

-

-15

17

9

65,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka
Sisak-Moslavina

1 543

8

2 385

11

3

-842

803

193

64,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi
Towns

1 114

6

1 569

8

3

-455

569

142

71,0

Glina

70

-

206

-

-

-136

44

15

34,0

Hrvatska Kostajnica

15

-

45

-

-

-30

10

3

33,3

Kutina

224

2

231

2

1

-7

95

37

97,0

Novska

164

-

170

3

1

-6

92

12

96,5

Petrinja

242

2

288

1

1

-46

117

27

84,0

Sisak

399

2

629

2

-

-230

211

48

63,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine
Municipalities

429

2

816

3

-

-387

234

51

52,6

Donji Kukuruzari

13

1

21

-

-

-8

4

1

61,9

Dvor

21

-

99

-

-

-78

19

5

21,2

Gvozd

19

-

69

-

-

-50

10

5

27,5

Hrvatska Dubica

12

-

39

-

-

-27

13

2

30,8

Jasenovac

14

-

38

-

-

-24

9

5

36,8

Lekenik

50

-

96

-

-

-46

26

3

52,1

Lipovljani

34

-

41

-

-

-7

15

3

82,9

Majur

9

-

25

-

-

-16

3

1

36,0

Martinska Ves

30

1

56

-

-

-26

12

-

53,6

Popovača

117

-

132

-

-

-15

73

16

88,6

Sunja

58

-

103

2

-

-45

24

1

56,3

Topusko

27

-

48

-

-

-21

9

5

56,3

Velika Ludina

25

-

49

1

-

-24

17

4

51,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka
Karlovac

1 051

3

1 956

2

1

-905

551

151

53,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi
Towns

775

2

1 312

2

1

-537

393

120

59,1

Duga Resa

107

-

153

-

-

-46

48

16

69,9

Karlovac

466

2

720

2

1

-254

239

66

64,7

Ogulin

115

-

220

-

-

-105

48

26

52,3

Ozalj

58

-

116

-

-

-58

38

8

50,0

Slunj

29

-

103

-

-

-74

20

4

28,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine
Municipalities

276

1

644

-

-

-368

158

31

42,9

Barilović

41

-

49

-

-

-8

17

-

83,7

Bosiljevo

10

1

30

-

-

-20

5

-

33,3

Cetingrad

16

-

34

-

-

-18

16

3

47,1

Draganić

23

-

39

-

-

-16

13

2

59,0

Generalski Stol

19

-

69

-

-

-50

9

-

27,5

Josipdol

30

-

57

-

-

-27

16

8

52,6

Kamanje

2

-

12

-

-

-10

4

1

16,7

Krnjak

13

-

39

-

-

-26

6

1

33,3

Lasinja

12

-

25

-

-

-13

9

-

48,0

Netretić

23

-

50

-

-

-27

14

4

46,0

Plaški

14

-

53

-

-

-39

4