image description

 

GODINA/ YEAR: L.                                            ZAGREB, 6. RUJNA 2013./ 6 SEPTEMBER, 2013                                     BROJ/ NUMBER: 7.1.4.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

PROCJENE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2012.

POPULATION ESTIMATE OF REPUBLIC OF CROATIA, 2012

 

 

 

U ovom priopćenju dana je procjena ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske na razini županija za razdoblje od 2008. do 2012., procjena stanovništva sredinom 2012. na razini države prema spolu i pojedinačnim godinama starosti te prema spolu i dobnim skupinama na razini županija.

 

This release contains data on the estimate of the total population of the Republic of Croatia at the county level for the period from 2008 to 2012 and mid-2012 population estimate at the country level by sex and single age as well as by sex and age groups at the county level.

 

 

 

Prema procjeni sredinom 2012. Republika Hrvatska imala je 4 267 558 stanovnika, od toga 2 058 701 muškarac i 2 208 857 žena. U odnosu na procjenu prethodne godine, broj stanovnika smanjio se za 13 064 osobe ili 0,3%. Procjena broja stanovnika izračunana je na temelju podataka Popisa 2011., prirodnoga kretanja i migracijskog salda.

 

According to the mid-2012 estimate, the Republic of Croatia had 4 267 558 inhabitants, out of which there were 2 058 701 men and 2 208 857 women. As compared to the previous year estimate, number of population decreased for 13 064 or 0.3%. Population estimate is calculated on the basis of the 2011 Census, natural change and net migration.

 

 

 

Unatoč smanjenju ukupnog broja stanovnika, četiri županije bilježe lagani porast stanovništva (Zagrebačka županija, Zadarska županija, Splitsko-dalmatinska županija i Grad Zagreb).

 

In spite of the total decrease in the population number, four counties recorded a slight increase in population (County of Zagreb, County of Zadar, County of Split-Dalmatia and City of Zagreb).

 

 

 

U odnosu na procjenu prethodne godine, najveći relativni pad broja stanovnika zabilježen je u Ličko-senjskoj županiji, 755 ili 1,49%, dok je najveći relativni porast zabilježen u Zadarskoj županiji, 743 ili 0,44%.

 

As compared to the previous year estimate, the largest relative decrease in the population number was recorded in the County of Lika-Senj, 755 inhabitants or 1.49%, while the largest relative increase was recorded in the County of Zadar, 743 inhabitants or 0.44%.

 

 

 

Udio žena u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske je 51,8%, a udio muškaraca 48,2%. Takav je omjer u većini županija, a najmanji udio ženskog stanovništva je u Ličko-senjskoj županiji, 50,2%, dok je najveći u Gradu Zagrebu, 53,3%.

 

The share of women in the total population of the Republic of Croatia was 51.8%, while the share of men was 48.2%. Such a ratio was recorded in most counties. The lowest share of female population was recorded in the County of Lika-Senj, 50.2%, while the largest share was recorded in the City of Zagreb, 53.3%.

 

 

 

Iako se podaci procjene stanovništva u 2012. ne mogu izravno uspoređivati s podacima procjene stanovništva za 2010. i prethodne godine, može se uočiti nastavak trenda kretanja određenih pokazatelja.

 

Although the data on population estimates in 2012 cannot be directly compared to data on population estimates for 2010 and earlier years, the continuing trend of certain indicators is easily noticed.

 

 

 

U 2012. nastavlja se kontinuirano starenje stanovništva. Prosječna starost ukupnog stanovništva Republike Hrvatske  iznosila je 42,0 godina (muškarci 40,2, žene 43,7), što ga svrstava među najstarije nacije Europe.

 

In 2012, the continuous ageing of population kept on. The average age of the total population of the Republic of Croatia was 42.0 years (men 40.2, women 43.7), which places it among the oldest nations in Europe.

 

 

 

Procesu starenja uvelike doprinosi višegodišnje opadanje udjela mladog stanovništva (0 – 19 godina) u ukupnom stanovništvu. Navedeni udio na razini države u 2012. iznosio je 20,8%, dok je na razini županija, najmanji u Primorsko-goranskoj županiji, 17,1%, a najveći u Brodsko-posavskoj županiji, 23,6%.

 

The ageing process was to a great degree caused by the multi-year drop in the share of youth (0 – 19 years of age) in the total population. At the country level, it amounted to 20.8% in 2012, while at the county level this share was the lowest in the County of Primorje-Gorski kotar, 17.1%, and the highest in the County of Slavonski Brod-Posavina, 23.6%.

 

 

 

Udio fertilnoga kontingenta u ukupnome ženskom stanovništvu kontinuirano opada te u 2012. iznosi 43,6%.

 

The share of a fertility contingent in the total female population continued to decrease. Therefore, in 2012, it amounted to 43.6%.

 

 

 

Najviše stanovništva starog 65 i više godina u odnosu na ukupno stanovništvo ima u Ličko-senjskoj županiji (24,8%), a najmanje u Međimurskoj županiji (15,8%) i Zagrebačkoj županiji (16,2%).

 

As compared to the total population, the largest number of persons aged 65 and over was recorded in the County of Lika-Senj (24.8%) and the smallest number was recorded in the County of Međimurje (15.8%) and in the County of Zagreb (16.2%).

 

 

 

U Republici Hrvatskoj 50% stanovništva živi u svega pet županija, najviše u Gradu Zagrebu (793 057 ili 18,6%) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (454 777 ili 10,6%), dok najmanje stanovnika imaju Požeško-slavonska (76 651 ili 1,8%) i Ličko-senjska županija (49 942 ili 1,2%).

 

Fifty percent of the population of the Republic of Croatia lived in only five counties, the most of them in the City of Zagreb (793 057 or 18.6%) and the County of Split-Dalmatia (454 777 or 10.6%), while the less populated counties were Požega-Slavonia (76 651 or 1.8%) and Lika-Senj (49 942 or 1.2%).


 

 

 

1.   PROCJENA UKUPNOG STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PO ŽUPANIJAMA SREDINOM GODINE OD 2008. DO 2012.

      MID-YEAR TOTAL POPULATION ESTIMATE OF REPUBLIC OF CROATIA, BY COUNTIES, 2008 – 2012

Županija

2008.1)

2009.1)

2010.1)

2011.2)

2012.2)

County of

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

4 434 508

4 429 078

4 417 781

4 280 622

4 267 558

Republic of Croatia

Zagrebačka

326 880

328 123

329 253

317 594

318 235

Zagreb

Krapinsko-zagorska

137 001

136 357

135 635

132 672

131 734

Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka

174 301

171 975

169 419

171 725

169 379

Sisak-Moslavina

Karlovačka

133 405

132 150

130 533

128 495

126 997

Karlovac

Varaždinska

180 781

180 252

179 895

175 771

175 150

Varaždin

Koprivničko-križevačka

120 106

119 586

119 000

115 424

114 846

Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska

125 652

124 646

123 632

119 448

118 083

Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska

304 750

304 228

303 491

296 004

295 300

Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska

50 576

49 924

49 063

50 697

49 942

Lika-Senj

Virovitičko-podravska

88 299

87 596

86 487

84 621

83 820

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska

82 548

81 891

81 024

77 775

76 651

Požega-Slavonia

Brodsko-posavska

173 628

172 681

171 563

158 249

157 086

Slavonski Brod-Posavina

Zadarska

174 595

175 682

176 316

170 212

170 955

Zadar

Osječko-baranjska

320 617

319 239

317 802

304 541

302 751

Osijek-Baranja

Šibensko-kninska

114 283

114 122

112 927

109 072

107 595

Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska

198 289

197 472

195 674

178 959

177 583

Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska

481 872

482 501

482 604

454 683

454 777

Split-Dalmatia

Istarska

214 156

214 991

214 967

208 028

207 719

Istria

Dubrovačko-neretvanska

126 751

127 473

127 746

122 456

122 337

Dubrovnik-Neretva

Međimurska

117 923

117 891

117 890

113 746

113 561

Međimurje

Grad Zagreb

788 095

790 298

792 860

790 450

793 057

City of Zagreb

 

1)       Procjene broja stanovnika sredinom 2008., 2009. i 2010. izračunane su na temelju podataka Popisa 2001.

2)       Procjene broja stanovnika sredinom 2011. i 2012. izračunane su na temelju podataka Popisa 2011.

 

1)       Mid-2008, mid-2009 and mid-2010 population estimates were calculated on the basis of the 2001 Census.

2)       Mid-2011 and mid-2012 population estimates were calculated on the basis of the 2011 Census.

 

 

 

 

image description


 

 

 

2.   PROSJEČNA STAROST, INDEKS STARENJA I FERTILNI KONTIGENT STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE

      AVERAGE AGE, AGEING INDEX AND FERTILITY CONTINGENT OF POPULATION OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Prosječna starost

Average age

Indeks starenja, %

Ageing index, %

Fertilni kontingent, 15 – 49, %

Fertility contingent, age 15 – 49, %

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

1971.

34,0

32,4

35,5

47,2

38,5

56,2

51,4

1981.

35,4

33,8

37,1

52,6

40,4

65,3

48,5

1991.

37,1

35,4

38,7

66,7

50,8

83,3

46,6

2001.

39,3

37,5

41,0

90,7

71,6

110,8

46,9

 

 

 

 

 

 

 

 

2002.

39,6

37,8

41,3

93,8

74,1

114,3

47,1

2003.

39,9

38,1

41,5

96,2

76,1

117,2

46,9

2004.

40,1

38,3

41,8

98,4

77,8

119,9

46,7

2005.

40,3

38,5

42,0

99,6

78,7

121,5

46,4

2006.

40,5

38,8

42,2

100,5

79,4

122,6

46,1

2007.

40,8

39,0

42,4

103,1

81,7

125,5

45,8

2008.

41,0

39,2

42,6

105,2

83,6

127,8

45,6

2009.

41,1

39,4

42,8

107,6

85,8

130,4

45,3

2010.

41,3

39,5

43,0

110,3

88,5

133,3

45,0

2011.

41,8

40,0

43,5

115,7

92,9

139,7

43,8

2012.

42,0

40,2

43,7

117,8

95,1

141,7

43,6

 

 

 

image description


 

 

 

3.   PROCJENA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA SPOLU I POJEDINAČNIM GODINAMA STAROSTI SREDINOM 2012.

      POPULATION ESTIMATE OF REPUBLIC OF CROATIA, BY SEX AND SINGLE AGE, MID-2012

 

 

 

 

 

(nastavak)
(continued)

 

 

 

Starost

Age

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

Starost

Age

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno/ Total

4 267 558

2 058 701

2 208 857

 

42

54 776

27 393

27 383

 

 

 

 

 

43

56 458

28 144

28 314

0

41 483

21 313

20 170

 

44

58 448

29 353

29 095

1

41 790

21 549

20 241

 

45

60 327

29 971

30 356

2

44 305

22 706

21 599

 

46

61 980

30 768

31 212

3

43 056

22 008

21 048

 

47

60 606

30 057

30 549

4

42 628

21 779

20 849

 

48

59 019

29 406

29 613

5

40 389

20 827

19 562

 

49

61 241

30 195

31 046

6

41 503

21 328

20 175

 

50

62 750

30 837

31 913

7

42 670

21 979

20 691

 

51

62 783

30 885

31 898

8

39 565

20 283

19 282

 

52

64 355

31 724

32 631

9

39 829

20 439

19 390

 

53

64 005

31 557

32 448

10

40 941

21 019

19 922

 

54

62 298

30 513

31 785

11

42 619

21 935

20 684

 

55

64 063

31 436

32 627

12

44 746

22 894

21 852

 

56

64 575

31 692

32 883

13

45 863

23 477

22 386

 

57

65 881

32 487

33 394

14

48 701

24 827

23 874

 

58

61 180

30 209

30 971

15

51 199

26 342

24 857

 

59

62 547

30 543

32 004

16

49 991

25 647

24 344

 

60

56 620

27 489

29 131

17

48 109

24 434

23 675

 

61

56 726

27 382

29 344

18

47 866

24 281

23 585

 

62

57 424

27 298

30 126

19

48 978

25 146

23 832

 

63

54 311

25 005

29 306

20

48 746

25 148

23 598

 

64

49 917

22 881

27 036

21

51 207

26 211

24 996

 

65

51 475

23 362

28 113

22

50 389

25 771

24 618

 

66

35 996

16 220

19 776

23

52 064

26 497

25 567

 

67

36 085

16 028

20 057

24

53 731

27 372

26 359

 

68

39 782

17 407

22 375

25

53 283

27 110

26 173

 

69

41 928

18 282

23 646

26

54 548

27 546

27 002

 

70

42 819

18 403

24 416

27

57 720

29 279

28 441

 

71

42 596

18 291

24 305

28

58 843

30 241

28 602

 

72

42 988

18 102

24 886

29

57 878

29 545

28 333

 

73

40 402

16 660

23 742

30

58 547

29 843

28 704

 

74

40 191

16 373

23 818

31

59 349

30 270

29 079

 

75

39 370

15 621

23 749

32

59 581

30 400

29 181

 

76

37 194

14 645

22 549

33

59 505

30 374

29 131

 

77

35 286

13 496

21 790

34

58 479

29 706

28 773

 

78

34 320

12 835

21 485

35

57 453

29 111

28 342

 

79

30 755

10 951

19 804

36

57 564

29 154

28 410

 

80

28 717

10 025

18 692

37

56 747

28 756

27 991

 

81

26 370

8 987

17 383

38

56 365

28 430

27 935

 

82

22 959

7 700

15 259

39

56 580

28 659

27 921

 

83

19 028

6 322

12 706

40

57 158

28 766

28 392

 

84

16 234

5 186

11 048

41

54 209

27 339

26 870

 

85 +

64 596

16 839

47 757

 

 

 


 

 

 

image description

 

 

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2012.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2012

Dobne skupine

Age groups

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Zagrebačka županija

County of Zagreb

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

4 267 558

2 058 701

2 208 857

318 235

154 335

163 900

131 734

64 116

67 618

169 379

82 203

87 176

0 – 4

213 262

109 355

103 907

16 807

8 600

8 207

6 142

3 162

2 980

7 636

3 862

3 774

5 – 9

203 956

104 856

99 100

16 522

8 504

8 018

6 164

3 206

2 958

7 708

3 901

3 807

10 – 14

222 870

114 152

108 718

17 674

8 986

8 688

7 014

3 519

3 495

8 911

4 607

4 304

15 – 19

246 143

125 850

120 293

18 497

9 420

9 077

7 786

4 015

3 771

9 625

4 956

4 669

20 – 24

256 137

130 999

125 138

19 014

9 680

9 334

8 420

4 404

4 016

9 676

4 997

4 679

25 – 29

282 272

143 721

138 551

21 017

10 619

10 398

8 644

4 403

4 241

10 559

5 623

4 936

30 – 34

295 461

150 593

144 868

22 981

11 739

11 242

8 500

4 394

4 106

10 591

5 543

5 048

35 – 39

284 709

144 110

140 599

22 778

11 553

11 225

8 616

4 415

4 201

10 743

5 613

5 130

40 – 44

281 049

140 995

140 054

21 823

11 164

10 659

9 090

4 703

4 387

10 932

5 679

5 253

45 – 49

303 173

150 397

152 776

22 433

11 260

11 173

10 313

5 333

4 980

12 146

6 255

5 891

50 – 54

316 191

155 516

160 675

22 852

11 099

11 753

10 034

5 298

4 736

12 748

6 461

6 287

55 – 59

318 246

156 367

161 879

24 008

11 699

12 309

9 600

4 908

4 692

13 173

6 572

6 601

60 – 64

274 998

130 055

144 943

20 382

9 754

10 628

7 925

3 877

4 048

11 474

5 447

6 027

65 – 69

205 266

91 299

113 967

15 354

7 089

8 265

6 510

2 951

3 559

8 543

3 747

4 796

70 – 74

208 996

87 829

121 167

13 745

5 869

7 876

6 070

2 343

3 727

9 028

3 664

5 364

75 – 79

176 925

67 548

109 377

11 234

4 102

7 132

5 465

1 774

3 691

8 262

3 047

5 215

80 – 84

113 308

38 220

75 088

7 059

2 238

4 821

3 499

966

2 533

5 271

1 697

3 574

85 +

64 596

16 839

47 757

4 055

960

3 095

1 942

445

1 497

2 353

532

1 821


 

 

 

Dobne skupine

Age groups

Karlovačka županija

County of Karlovac

Varaždinska županija

County of Varaždin

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

126 997

61 462

65 535

175 150

85 256

89 894

114 846

55 605

59 241

0 – 4

5 491

2 768

2 723

8 421

4 305

4 116

5 729

3 022

2 707

5 – 9

5 475

2 795

2 680

8 683

4 404

4 279

5 689

2 978

2 711

10 – 14

5 898

3 058

2 840

9 413

4 742

4 671

6 255

3 166

3 089

15 – 19

6 331

3 305

3 026

10 266

5 233

5 033

6 876

3 536

3 340

20 – 24

7 083

3 573

3.510

10 655

5 534

5 121

6 957

3 597

3 360

25 – 29

7 920

4 095

3 825

11 936

6 220

5 716

7 379

3 771

3 608

30 – 34

8 368

4 376

3 992

12 341

6 390

5 951

7 432

3 907

3 525

35 – 39

7 946

4 160

3 786

11 876

6 252

5 624

7 308

3 702

3 606

40 – 44

7 997

4 130

3 867

11 941

6 106

5 835

7 643

3 875

3 768

45 – 49

9 395

4 761

4 634

13 288

6 775

6 513

8 552

4 295

4 257

50 – 54

10 054

5 121

4 933

13 321

6 756

6 565

8 741

4 413

4 328

55 – 59

10 227

5 161

5 066

12 558

6 424

6 134

8 504

4 335

4 169

60 – 64

8 027

3 898

4 129

10 579

5 198

5 381

7 291

3 462

3 829

65 – 69

6 111

2 723

3 388

8 387

3 748

4 639

5 618

2 429

3 189

70 – 74

7 009

2 892

4 117

7 971

3 105

4 866

5 435

2 117

3 318

75 – 79

6 739

2 495

4 244

6 883

2 304

4 579

4 800

1 629

3 171

80 – 84

4 596

1 555

3 041

4 195

1 217

2 978

3 033

971

2 062

85 +

2 330

596

1 734

2 436

543

1 893

1 604

400

1 204

 

 

 

Dobne skupine

Age groups

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

118 083

57 435

60 648

295 300

142 678

152 622

49 942

24 861

25 081

0 – 4

5 747

3 024

2 723

12 859

6 583

6 276

1 975

1 015

960

5 – 9

5 733

2 910

2 823

11 789

6 025

5 764

2 119

1 105

1 014

10 – 14

6 399

3 272

3 127

12 131

6 315

5 816

2 500

1 284

1 216

15 – 19

7 331

3 836

3 495

13 613

6 970

6 643

2 715

1 398

1 317

20 – 24

7 168

3 747

3 421

16 073

8 191

7 882

2 710

1 373

1 337

25 – 29

7 354

3 905

3 449

19 351

9 761

9 590

2 744

1 447

1 297

30 – 34

7 243

3 838

3 405

21 450

11 101

10 349

2 818

1 506

1 312

35 – 39

7 285

3 788

3 497

19 931

10 124

9 807

2 865

1 524

1 341

40 – 44

7 441

3 734

3 707

18 967

9 427

9 540

3 143

1 691

1 452

45 – 49

8 442

4 274

4 168

20 540

9 861

10 679

3 617

1 906

1 711

50 – 54

9 070

4 582

4 488

23 175

11 142

12 033

3 643

1 988

1 655

55 – 59

9 090

4 573

4 517

24 740

12 056

12 684

3 646

1 943

1 703

60 – 64

7 907

3 822

4 085

22 862

10 881

11 981

3 070

1 504

1 566

65 – 69

5 679

2 463

3 216

15 445

7 238

8 207

2 549

1 158

1 391

70 – 74

5 880

2 292

3 588

15 726

6 939

8 787

3 460

1 519

1 941

75 – 79

5 137

1 837

3 300

13 217

5 522

7 695

3 290

1 363

1 927

80 – 84

3 504

1 133

2 371

8 394

3 108

5 286

2 098

884

1 214

85 +

1 673

405

1 268

5 037

1 434

3 603

980

253

727


 

 

 

Dobne skupine

Age groups

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

83 820

40 612

43 208

76 651

37 294

39 357

157 086

76 408

80 678

0 – 4

4 134

2 171

1 963

3 833

1 996

1 837

8 061

4 154

3 907

5 – 9

4 097

2 120

1 977

3 913

2 017

1 896

8 191

4 336

3 855

10 – 14

4 766

2 442

2 324

4 654

2 424

2 230

9 828

5 028

4 800

15 – 19

5 552

2 770

2 782

5 585

2 841

2 744

11 029

5 616

5 413

20 – 24

5 326

2 809

2 517

5 043

2 607

2 436

10 472

5 433

5 039

25 – 29

5 386

2 771

2 615

4 863

2 527

2 336

9 994

5 310

4 684

30 – 34

5 409

2 837

2 572

4 583

2 376

2 207

9 394

4 842

4 552

35 – 39

5 015

2 544

2 471

4 617

2 329

2 288

9 478

4 832

4 646

40 – 44

5 305

2 646

2 659

4 812

2 498

2 314

9 941

4 996

4 945

45 – 49

6 360

3 201

3 159

5 387

2 754

2 633

11 272

5 702

5 570

50 – 54

6 735

3 422

3 313

5 530

2 820

2 710

11 772

5 913

5 859

55 – 59

6 213

3 169

3 044

5 487

2 747

2 740

11 016

5 541

5 475

60 – 64

5 135

2 494

2 641

4 480

2 145

2 335

8 814

4 227

4 587

65 – 69

3 844

1 629

2 215

3 475

1 502

1 973

7 277

3 158

4 119

70 – 74

3 954

1 551

2 403

3 921

1 588

2 333

7 668

3 066

4 602

75 – 79

3 409

1 155

2 254

3 351

1 213

2 138

6 742

2 437

4 305

80 – 84

2 209

634

1 575

2 089

661

1 428

4 132

1 315

2 817

85 +

971

247

724

1 028

249

779

2 005

502

1 503

 

 

 

Dobne skupine

Age groups

Zadarska županija

County of Zadar

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

170 955

83 911

87 044

302 751

145 878

156 873

107 595

52 734

54 861

0 – 4

8 780

4 483

4 297

14 466

7 319

7 147

4 715

2 389

2 326

5 – 9

8 364

4 251

4 113

14 427

7 380

7 047

4 677

2 402

2 275

10 – 14

9 297

4 784

4 513

16 714

8 577

8 137

5 539

2 866

2 673

15 – 19

10 362

5 282

5 080

18 853

9 767

9 086

6 257

3 143

3 114

20 – 24

10 215

5 186

5 029

19 350

9 966

9 384

6 104

3 114

2 990

25 – 29

10 665

5 311

5 354

20 799

10 733

10 066

6 193

3 233

2 960

30 – 34

11 328

5 739

5 589

19 986

10 272

9 714

6 322

3 304

3 018

35 – 39

11 197

5 574

5 623

18 912

9 571

9 341

6 203

3 212

2 991

40 – 44

10 759

5 486

5 273

19 588

9 723

9 865

6 489

3 321

3 168

45 – 49

11 441

5 675

5 766

22 877

11 280

11 597

7 249

3 636

3 613

50 – 54

11 843

6 038

5 805

23 649

11 812

11 837

8 009

4 074

3 935

55 – 59

12 330

6 241

6 089

23 258

11 585

11 673

8 169

4 270

3 899

60 – 64

11 560

5 725

5 835

18 483

8 672

9 811

7 423

3 648

3 775

65 – 69

9 042

4 276

4 766

14 001

6 031

7 970

5 373

2 548

2 825

70 – 74

9 004

4 192

4 812

14 350

5 732

8 618

6 837

3 005

3 832

75 – 79

7 481

3 136

4 345

12 135

4 286

7 849

5 986

2 486

3 500

80 – 84

4 384

1 693

2 691

7 384

2 347

5 037

3 877

1 505

2 372

85 +

2 903

839

2 064

3 519

825

2 694

2 173

578

1 595

 


 

 

Dobne skupine

Age groups

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

Istarska županija

County of Istria

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

177 583

85 823

91 760

454 777

221 307

233 470

207 719

100 960

106 759

0 – 4

9 060

4 597

4 463

23 952

12 249

11 703

9 820

5 135

4 685

5 – 9

9 445

4 821

4 624

23 599

12 141

11 458

8 995

4 689

4 306

10 – 14

10 828

5 571

5 257

25 583

13 024

12 559

8 981

4 566

4 415

15 – 19

11 877

6 004

5 873

28 132

14 182

13 950

9 811

5 005

4 806

20 – 24

11 302

5 784

5 518

28 829

14 731

14 098

11 568

5 989

5 579

25 – 29

11 518

6 068

5 450

29 744

15 093

14 651

13 900

6 974

6 926

30 – 34

10 802

5 521

5 281

30 442

15 376

15 066

15 356

7 981

7 375

35 – 39

11 249

5 788

5 461

30 160

15 292

14 868

13 891

7 144

6 747

40 – 44

11 344

5 764

5 580

30 286

15 232

15 054

13 252

6 578

6 674

45 – 49

12 884

6 515

6 369

31 218

15 584

15 634

15 327

7 531

7 796

50 – 54

13 126

6 640

6 486

33 502

16 481

17 021

16 862

8 299

8 563

55 – 59

12 714

6 233

6 481

32 575

16 114

16 461

16 939

8 284

8 655

60 – 64

10 687

5 017

5 670

28 789

13 546

15 243

14 777

7 191

7 586

65 – 69

8 054

3 458

4 596

19 789

9 030

10 759

9 752

4 606

5 146

70 – 74

8 641

3 460

5 181

21 738

9 631

12 107

10 713

4 649

6 064

75 – 79

7 492

2 681

4 811

17 605

7 270

10 335

8 551

3 504

5 047

80 – 84

4 420

1 408

3 012

11 678

4 321

7 357

5 651

1 874

3 777

85 +

2 140

493

1 647

7 156

2 010

5 146

3 573

961

2 612

 

 

 

Dobne skupine

Age groups

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

Međimurska županija

County of Međimurje

Grad Zagreb

City of Zagreb

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

122 337

59 549

62 788

113 561

55 541

58 020

793 057

370 733

422 324

0 – 4

6 647

3 422

3 225

6 266

3 242

3 024

42 721

21 857

20 864

5 – 9

6 071

3 121

2 950

6 009

3 117

2 892

36 286

18 633

17 653

10 – 14

6 643

3 396

3 247

6 631

3 342

3 289

37 211

19 183

18 028

15 – 19

7 591

3 908

3 683

6 991

3 622

3 369

41 063

21 041

20 022

20 – 24

7 418

3 839

3 579

7 110

3 682

3 428

45 644

22 763

22 881

25 – 29

7 887

3 979

3 908

7 894

4 121

3 773

56 525

27 757

28 768

30 – 34

8 019

4 103

3 916

7 962

4 065

3 897

64 134

31 383

32 751

35 – 39

7 860

4 021

3 839

7 714

3 986

3 728

59 065

28 686

30 379

40 – 44

7 717

3 833

3 884

7 407

3 731

3 676

55 172

26 678

28 494

45 – 49

8 174

3 918

4 256

8 294

4 142

4 152

53 964

25 739

28 225

50 – 54

8 825

4 341

4 484

8 483

4 252

4 231

54 217

24 564

29 653

55 – 59

8 999

4 396

4 603

8 181

4 268

3 913

56 819

25 848

30 971

60 – 64

8 058

3 882

4 176

6 719

3 320

3 399

50 556

22 345

28 211

65 – 69

5 624

2 619

3 005

5 189

2 400

2 789

39 650

16 496

23 154

70 – 74

5 998

2 687

3 311

4 629

1 873

2 756

37 219

15 655

21 564

75 – 79

5 065

2 111

2 954

4 006

1 307

2 699

30 075

11 889

18 186

80 – 84

3 478

1 335

2 143

2 552

690

1 862

19 805

6 668

13 137

85 +

2 263

638

1 625

1 524

381

1 143

12 931

3 548

9 383

 

 

 


 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data sources

 

 

 

Izvori podataka za procjenu broja stanovnika Republike Hrvatske jesu sljedeća istraživanja:

 

The following surveys are data sources for the population estimate of the Republic of Croatia:

 

 

 

-

Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2001.

 

-

2001 Census of Population, Households and Dwellings

-

Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

 

-

2011 Census of Population, Households and Dwellings

-

statistika rođenih

 

-

birth statistics  

-

statistika umrlih

 

-

death statistics

-

statistika unutarnje migracije stanovništva

 

-

statistics of  internal migration of population

-

statistika vanjske migracije stanovništva.

 

-

statistics of international migration of population.

 

 

 

Osnova procjene broja stanovnika za 2008., 2009. i 2010. jesu popisni podaci prikupljeni Popisom stanovništva, kućanstava i stanova 2001.

 

Population estimate for 2008, 2009 and 2010  is done on the basis of census data collected in the 2001 Census of Population, Dwellings and Households.

 

 

 

Osnova procjene broja stanovnika za 2011. i 2012. jesu popisni podaci prikupljeni Popisom stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

 

Population estimate for 2011 and 2012  is done on the basis of census data collected in the 2011 Census of Population, Dwellings and Households.

 

 

 

Podaci o rođenima prikupljaju se na Statističkom izvještaju o rođenju (obrazac DEM-1) za svaki upis u državnu maticu rođenih.

 

Data on births are collected on the Statistical Report on Births (DEM-1 form) for every entry in the State birth register.

 

 

 

Podaci o umrlima prikupljaju se na Statističkom izvještaju o smrti (obrazac DEM-2) za svaki upis u državnu maticu umrlih.

 

Data on deaths are collected on the Statistical Report on Deaths (DEM-2 form) for every entry in the State death register.

 

 

 

Podaci o unutarnjoj i vanjskoj migraciji stanovništva temelje se na podacima koje prikuplja Odjel za upravne poslove Ministarstva unutarnjih poslova.

 

Data on internal and international migration of population are based on data collected by the Department for Administrative Affairs of the Ministry of Interior.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o broju stanovnika za 2008., 2009. i 2010. objavljeni u ovom priopćenju obuhvaćaju sve osobe koje su Popisom stanovništva, kućanstava i stanova 2001. uključene u ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske, sve osobe koje su rođene, a upisane su u državnu maticu rođenih u razdoblju od 31. ožujka 2001. do datuma procjene, sve osobe koje su umrle, a upisane su u državnu maticu umrlih u razdoblju od 31. ožujka 2001. do datuma procjene i sve osobe koje su prijavile i/ili odjavile prebivalište Ministarstvu unutarnjih poslova u razdoblju od 31. ožujka 2001. do datuma procjene.

 

Population estimate data for 2008, 2009 and 2010 published in this release comprise all persons included in the total number of population of the Republic of Croatia in the 2001 Census of Population, Households and Dwellings then all who were after birth entered in a State birth register in the period from 31 March 2001 to the estimate date, all persons who were after death entered in a State death register in the period from 31 March to the estimate date and all persons who registered and/or cancelled registration of their place of residence in the Ministry of Interior in the period from 31 March to the estimate date.

 

 

 

Podaci o broju stanovnika za 2011. i 2012. objavljeni u ovom priopćenju obuhvaćaju sve osobe koje su Popisom stanovništva, kućanstava i stanova 2011. uključene u ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske, sve osobe koje su rođene, a upisane su u državnu maticu rođenih u razdoblju od 31. ožujka 2011. do datuma procjene, sve osobe koje su umrle, a upisane su u državnu maticu umrlih u razdoblju od 31. ožujka 2011. do datuma procjene te sve osobe koje su se doselile iz inozemstva odnosno odselile u inozemstvo kao i osobe koje su se preselile unutar Republike Hrvatske u razdoblju od 31. ožujka 2011. do datuma procjene.

 

Population estimate data for 2011 and 2012 published in this release comprise all persons included in the total number of population of the Republic of Croatia in the 2011 Census of Population, Households and Dwellings then all who were after birth entered in a State birth register in the period from 31 March 2011 to the estimate date, all persons who were after death entered in a State death register in the period from 31 March 2011 to the estimate date and all persons who immigrated from abroad or emigrated to abroad, as well as persons who migrated inside the territory of the Republic of Croatia in the period from 31 March 2011 to the estimate date.

 

 

 

Radi usklađivanja s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom Europske unije podaci statistike vanjske migracije za 2011. i 2012. obrađeni su prema novoj metodologiji koja se temelji na konceptu uobičajenog mjesta stanovanja.

 

In order to harmonize international migration statistics with the international standards and the acquis communautaire data for 2011 and 2012 have been processed according to a new methodology based on the concept of usual residence.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Procjene broja stanovnika sredinom 2008., 2009. i 2010. izračunane su na temelju podataka Popisa 2001., prirodnoga kretanja i migracijskog salda.

 

Mid-2008, mid-2009 and mid-2010 population estimates were calculated on the basis of the 2001 Census, natural change and net migration data.


 

 

 

Procjene broja stanovnika sredinom 2011. i 2012. izračunane su na temelju podataka Popisa 2011., prirodnoga kretanja i migracijskog salda.

 

Mid-2011 and mid-2012 population estimates were calculated on the basis of the 2011 Census, natural change and net migration data.

 

 

 

Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2001. proveden je prema međunarodnim preporukama za popise stanovništva prema kojima se u ukupan broj stanovnika uključuju osobe koje imaju "uobičajeno mjesto stanovanja" na području države, uz vremensko ograničenje odsutnosti od dvanaest mjeseci.

 

The 2001 Census of Population, Households and Dwellings was carried out according to international recommendations for censuses, according to which the total population includes persons who have place of usual residence on the territory of a country, with absence time limit of not longer than twelve months.

 

 

 

U Popisu 2001. u ukupan broj stanovnika uključene su i osobe koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i u kritičnom trenutku (31. ožujka 2001.) bile su odsutne u inozemstvu dulje od jedne godine, a imaju tijesnu gospodarsku, prometnu i učestalu vezu s kućanstvom i obitelji u Republici Hrvatskoj (češći posjeti, uzdržavanje članova obitelji, stalna komunikacija itd.).

 

In the 2001 Census, the total population included also persons with the place of usual residence in the Republic of Croatia who were abroad for more than one year but maintain a close economic, transport and frequent connections with a household and family in the Republic of Croatia (frequent visits, supporting of family members, constant communication etc.).

 

 

 

U Popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2011., u skladu s međunarodnim statističkim standardima, za definiranje ukupnog stanovništva primjenjuje se koncept uobičajenog mjesta stanovanja. Uobičajenim mjestom stanovanja smatra se ono mjesto u kojem osoba provodi većinu svoga dnevnog odmora bez obzira na kratkotrajnu odsutnost iz tog mjesta (npr. zbog odlaska na odmor, putovanje, liječenje, u posjet i sl.). U skladu s definicijom uobičajenog mjesta stanovanja, ukupan broj stanovnika obuhvaća:

 

In the 2011 Census of Population, Households and Dwellings, according to the international statistical standards, the concept of place of usual residence is used in defining of the total population. The place of usual residence is considered a place where a person spends most of his/her daily time, irrespective of a short-term absence from it (e.g. due to going to vacation, trip, medical treatment, visit etc.). In line with the definition of the place of usual residence, the total population includes the following persons:

 

 

 

-

osobe koje uoči kritičnog trenutka popisa žive neprekidno u svome uobičajenome mjestu stanovanja barem 12 mjeseci

 

-

Those who have lived in their place of usual residence for a continuous period of at least 12 months before the census moment

 

 

 

-

osobe koje su tijekom 12 mjeseci uoči kritičnog trenutka popisa došle u svoje uobičajeno mjesto stanovanja s namjerom da u njemu ostanu barem godinu dana.

 

-

Those who arrived in their place of usual residence during the 12 months before the census moment with the intention of staying there for at least one year.

 

 

 

Iako se podaci obaju popisa, 2001. i 2011., temelje na konceptu ''uobičajenog mjesta stanovanja'', oni nisu neposredno usporedivi. Najprije zbog namjere odsutnosti/prisutnosti koja se nije prikupljala u Popisu 2001., a potom i stoga što je Popis 2001. u ukupan broj stanovnika uključivao i osobe odsutne godinu dana i dulje koje su se u mjesto stalnog stanovanja vraćale sezonski i mjesečno (te se osobe u Popisu 2011. ne uključuju u ukupan broj stanovnika).

 

Although the data of both censuses, in 2001 and 2011, are based on the "place of usual residence" concept, the two cannot be directly compared. Firstly because the intention of staying was not collected in the 2001 Census, and, secondly, due to the fact that the 2001 Census included in the total population persons absent for longer than a year who returned to their residence on a seasonal or monthly basis (these persons are not included in the total population in the 2011 Census).

 

 

 

Živorođenim djetetom smatra se svako dijete koje pri rođenju diše i pokazuje druge znakove života kao što su kucanje srca, pulsiranje pupčane vrpce i nedvojbeno kretanje voljnih mišića.

 

A live born child (live birth) is every child who at birth exhibits signs of life, such as breathing, beating of the heart, pulsation of the umbilical cord or definite movements of voluntary muscles.

 

 

 

Umrli je svaka živorođena osoba kod koje je nastupio trajni prestanak svih vitalnih funkcija.

 

A deceased person (death) is every live born person in whom there is permanent disappearance of all evidence of life.

 

 

 

Prirodni prirast jest razlika između broja živorođene djece i broja umrlih osoba.

 

Natural increase is a difference between the number of live births and the number of deaths.

 

 

 

Starost stanovništva iskazuje se prema navršenim godinama života na referentni datum. Podaci iskazani u dobnim skupinama obuhvaćaju osobe koje su navršile godine života unutar granica intervala.

 

Data by age are expressed by completed years of age on the referent date. Data in age group includes persons who turned the years put as the limits of one interval.

 

 

 

Prosječna starost ili prosječna životna dob označuje srednje godine života cjelokupnog stanovništva, a izračunava se kao aritmetička sredina starosti ukupnog stanovništva.

 

Average age indicates the mean age of the total population and it is calculated as arithmetic mean of the age of total population.

 

 

 

Indeks starenja pokazuje odnos broja stanovnika, odnosno udio (%) starih 60 i više godina prema broju stanovnika starih od 0 do uključujući 19 godina života.

 

Ageing index represents the ratio of the number of population, that is, the share (%) of inhabitants aged 60 or over in the number of inhabitants aged from 0 to 19 inclusive.

 

 

 


Fertilno žensko stanovništvo čine žene u dobi od 15 do 49 godina života.

 

Fertile female population includes women between 15 and 49 years of age.

 

 

 

Prebivalište je, prema članku 2. Zakona o prebivalištu, određeno kao "mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi".

 

Place of permanent residence, according to Article 2 of the Permanent Residence Act, is "a place and address in the Republic of Croatia where a person settled with an intention of staying permanently in order to exercise their rights and commitments related to life interests such as family, professional, economic, social, cultural and other interests".

 

 

 

Doseljenim, odnosno odseljenim stanovništvom, smatra se stanovništvo koje je promijenilo prebivalište na području Republike Hrvatske (unutarnja migracija) ili koje je promijenilo uobičajenu državu stanovanja na razdoblje koje je ili se očekuje da će biti dugo najmanje godinu dana (vanjska migracija).

 

Immigrants or emigrants are persons who have changed their place of permanent residence on the territory of the Republic of Croatia (internal migration), and persons who have changed their country of usual residence for a period that is, or is expected to be, of at least one year (international migration).

 

 

 

Migracijski saldo stanovništva (neto migracija) jest razlika broja doseljenih i broja odseljenih danog područja ili države u određenom razdoblju.

 

Net migration of population (migration balance) is the difference between the number of immigrants and emigrants of a particular area or country in a given period of time.

 

 

 

 

 

 

Teritorijalni ustroj

 

Territorial constitution

 

 

 

Podaci su prikazani po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.) sa stanjem 31. prosinca 2012.

 

Data are given by territorial constitution according to the Act on Territories of Counties, Towns and Municipalities in the Republic of Croatia (NN, No. 86/06) with the situation as on 31st December 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

 

 

i sl.

i slično

 

e.g.

for example (from Latin: exempli gratia)

NN

Narodne novine

 

etc.

and so on (from Latin: et cetera)

npr.

na primjer

 

NN

Narodne novine, official gazette of the
Republic of Croatia

tis.

tisuća

 

 

 

 

 

No.

number

 

 

 

'000

thousand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Tatjana Radić i Ivana Lasan

Prepared by: Tatjana Radić and Ivana Lasan

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Service

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199