Crno-linija

 

GODINA/ YEAR: L.                                                   ZAGREB, 3. LIPNJA 2013./ 3 JUNE, 2013                                           BROJ/ NUMBER: 8.3.3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

RADIO I TELEVIZIJA U 2012.

 

RADIO AND TELEVISION BROADCASTING, 2012

 

 

 

1. RADIO

 

RADIO BROADCASTING

 

 

 

U 2012. radilo je 146 radiopostaja, što je za dvije manje nego u 2011. Četiri radiopostaje pokrivale su programom cijelu državu. Ostale radiopostaje bile su regionalne ili lokalne. Prema statusu radiopostaja, 23 radiopostaje smatraju se institucijom javnih službi, a 119 komercijalnim radiopostajama.

 

In 2012, there were 146 radio stations in operation, which was two less than in 2011. There were four stations that broadcasted throughout the whole territory of the Republic of Croatia. Others were either regional or local ones. According to their status, 23 stations were considered public and 119 independent institutions.

 

 

 

Ukupno emitiranje vlastitog programa u satima povećalo se za 0,8%, od toga se emitiranje programa za državne radiopostaje nije mijenjalo. Regionalne radiopostaje povećale su emitiranje programa za 7,6%, dok su lokalne radiopostaje smanjile emitiranje programa za 0,5% u odnosu na 2011.

 

As compared to 2011, the total broadcast of own programme expressed in hours increased by 0.8%, out of which the broadcast of state-owned radio stations did not change, while regional stations increased broadcasting by 7.6%, but the local ones decreased by 0.5%.

 

 

 

U vlastitom programu svih radiopostaja prosječni udio informativnog programa bio je 14,2%, od toga u državnim radiopostajama 14,1%, u regionalnim radiopostajama 15,7%, a u lokalnim radiopostajama 13,9%. Udio marketinških emisija svih radiopostaja u prosjeku je bio 5,4%, od toga u državnim radiopostajama 2,3%, u regionalnim radiopostajama 4,6%, a u lokalnim radiopostajama 5,7%.

 

The average share of news and information programme in own programmes of all radio stations was 14.2%, out of which the programme in the state-owned radio stations reached 14.1%, in regional ones 15.7% and in local ones 13.9%. The share of advertising spots in all radio stations was 5.4% on the average, out of which this kind of programme in the state-owned radio stations reached 2.3%, in the regional ones 4.6% and in the local ones 5.7%.

 

 

 

Ukupan broj zaposlenih za sve radiopostaje bio je manji za 4,8%, a udio zaposlenih koji su povezani s radom na emisijama 72,7% i nije se bitno mijenjao u odnosu na 2011.

 

As compared to 2011, the total number of persons in employment decreased by 4.8% and the share of those directly engaged in the production of radio programmes by 72.7%, which means that it did not change compared to 2011.

 

 

 

Udio žena u ukupnom broju zaposlenih bio je 47,4%, što je za 1,9% više u odnosu na 2011.

 

The share of women in the total number of persons in employment was 47.4%, which was by 1.9% more than in 2011.

 

 

 

1.1.   RADIOPOSTAJE PREMA PODRUČJU KOJE POKRIVAJU I VLASTITOM RADIOPROGRAMU PREMA VRSTAMA EMISIJA U 2012.

         RADIO STATIONS, BY BROADCASTING AREA AND OWN RADIO PROGRAMME, BY TYPE OF PROGRAMME, 2012

 

Radiopostaje

Radio stations

Emisije radioprograma1), sati

Radio programmes1), hours

ukupno

Total

informativne

News and information

dokumentarno-
-zabavne

Documentaries and entertainment

dramske

Drama

znanstvene i
kulturne

Art/humanities
/science

obrazovne i
dječje

Educational
and children’s

glazbene

Music

sportske

Sport

marketing

Advertising spots

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

146

1 178 980

167 297

102 809

3 286

20 468

11 640

790 256

19 860

63 364

Država
State

4

60 655

8 531

3 035

372

1 721

1 115

43 677

836

1 368

Regija
Region

23

187 448

29 485

26 446

138

2 781

1 376

114 330

4 279

8 613

Uže područje (lokalno)
Narrow area (local)

119

930 877

129 281

73 328

2 776

15 966

9 149

632 249

14 745

53 383

 

 

1)       Iskazane su emisije radioprograma emitiranog iz vlastite radiopostaje, i to emisije iz samostalne vlastite proizvodnje i koprodukcije s drugim radiopostajama.

1)       Presenting programmes of in-house broadcasted radio programme, including programmes of own production and co-production with other radio stations.

 

 

 

833-g1

 

 

 

1.2.   RADIOPOSTAJE, ODAŠILJAČI I ZAPOSLENI TE PROIZVODNJA RADIOEMISIJA U SATIMA PO ŽUPANIJAMA u 2012.

         RADIO STATIONS, TRANSMITTERS AND PERSONS IN EMPLOYMENT, RADIO PROGRAMME PRODUCTION EXPRESSED
         IN HOURS, BY COUNTIES, 2012

Županija
County of

Radio-
postaje

Radio
stations

Odašiljači

Transmitters

Zaposleni

Persons in employment

Proizvodnja radioemisija, sati

Programme production, hours

broj

Number

jačina, kW

Power, kW

ukupno

Total

od toga

Out of which

ukupno

Total

samostalna
vlastita
proizvodnja

Own
production

koprodukcija
s drugim
radio-
postajama

Co-production with other
radio
stations

proizvodnja
drugih
radiopostaja

Production
of other
radio stations

povezani s
radom emisija

Directly engaged
in production of
radio programmes

s punim radnim
vremenom

Full-time

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

146

635

1 945,089

2 432

1 152

1 767

719

2 388

1 136

1 226 178

1 132 085

46 895

47 198

Zagrebačka
Zagreb

7

10

10,701

44

23

35

18

42

22

61 381

53 865

7 220

296

Krapinsko-zagorska
Krapina-Zagorje

5

11

1,918

35

20

29

14

33

20

43 816

43 349

281

186

Sisačko-moslavačka
Sisak-Moslavina

6

13

28,165

34

18

29

14

33

17

47 560

40 449

7 111

-

Karlovačka
Karlovac

5

8

7,810

30

13

26

13

28

12

43 920

42 547

260

1 113

Varaždinska
Varaždin

8

15

8,515

51

20

42

17

45

19

68 168

67 692

265

211

Koprivničko-križevačka
Koprivnica-Križevci

5

10

49,420

46

25

34

14

46

25

41 200

41 080

120

-

Bjelovarsko-bilogorska
Bjelovar-Bilogora

6

9

8,040

46

27

38

22

46

27

45 080

34 594

430

10 056

Primorsko-goranska
Primorje-Gorski kotar

11

20

29,154

85

39

73

29

84

39

96 514

86 543

7 415

2 556

Ličko-senjska
Lika-Senj

3

7

3,450

24

12

22

10

23

12

20 738

20 643

-

95

Virovitičko-podravska
Virovitica-Podravina

5

8

4,588

42

16

41

15

37

14

36 781

35 721

185

875

Požeško-slavonska
Požega-Slavonia

2

4

4,700

19

9

14

7

19

9

17 568

17 376

192

-

Brodsko-posavska
Slavonski Brod-Posavina

4

6

49,270

36

20

30

15

35

20

29 393

26 205

244

2 944

Zadarska
Zadar

7

12

22,330

68

27

58

21

68

27

52 479

52 004

435

40

Osječko-baranjska
Osijek-Baranja

11

21

86,175

126

50

109

37

122

47

88 613

66 320

14 362

7 931

Šibensko-kninska
Šibenik-Knin

4

9

9,400

37

17

33

16

37

17

30 449

26 774

960

2 715

Vukovarsko-srijemska
Vukovar-Sirmium

6

8

14,815

66

34

53

24

64

32

52 704

51 939

188

577

Splitsko-dalmatinska
Split-Dalmatia

13

35

76,350

112

52

95

41

111

51

108 777

104 649

418

3 710

Istarska
Istria

12

32

36,355

95

36

79

27

89

35

105 392

92 174

2 125

11 093

Dubrovačko-neretvanska
Dubrovnik-Neretva

9

25

13,203

65

33

55

24

63

32

66 056

61 401

3 013

1 642

Međimurska
Međimurje

4

8

2,870

27

10

25

8

24

9

29 045

27 808

1 167

70

Grad Zagreb
City of Zagreb

13

364

1 477,860

1 344

651

847

333

1 339

650

140 544

138 952

504

1 088

 

 

 

2. TELEVIZIJA

 

TELEVISION BROADCASTING

 

 

 

Za 2012. prikazani su podaci za 25 TV centara. Prema statusu televizija, jedna je javna televizija, a 24 su komercijalne televizije. Ukupan broj sati programa emitiranoga iz matičnog TV centra (bez emitiranja preko satelita) povećao se za 16,9%, a program emitiran preko satelita smanjio se za 19,7%, udio repriznog programa u ukupnom programu (bez satelitskog programa) također se povećao za 20,8% u odnosu na 2011. Udio informativno-dokumentarnih emisija svih TV centara iznosio je 18,9%, od toga na televizijama koje pokrivaju cijelu državu (u nastavku teksta: državne televizije) 9,9%, na regionalnim televizijama 22,4%, a na lokalnim televizijama 28,7%. Udio komercijalnog programa svih TV centara iznosio je 22,5%, od toga na državnim televizijama 16,8% na regionalnim televizijama 25,1%, a na lokalnim televizijama 27,9%.

 

In 2012, data on 25 TV broadcasters were presented. By status, there was one public and 24 independent TV broadcasters. As compared to 2011, the total number of in-house broadcasted hours of programme (without satellite transmissions) increased by 16.9% and the satellite transmission decreased by 19.7%. The share of TV repeats in the total programme (without satellite transmissions) also increased, by 20.8%. The share of information and documentary programmes of all TV broadcasters was 18.9%, out of which TV broadcasters that cover the whole territory of the Republic of Croatia (hereinafter referred to as state TV broadcasters) participated with 9.9%, regional TV broadcasters with 22.4% and local ones with 28.7%. The share of commercial programme of all TV broadcasters was 22.5%, out of which the state TV broadcasters participated with 16.8%, the regional ones with 25.1% and the local ones with 27.9%.

 

 

 

Ukupan broj zaposlenih smanjio se za 1,3%, u odnosu na 2011. Od ukupno zaposlenih, 82,0% bilo ih je povezano s radom na emisijama. Udio žena u ukupnom broju zaposlenih iznosio je 39,4% i nije se bitno mijenjao u odnosu na 2011.

 

As compared to 2011, the total number of persons in employment decreased by 1.3%, out of which 82.0% were persons in employment directly engaged in the production of TV programmes. The share of women in the total number of persons in employment was 39.4%, which shows that the percentage of women did not change compared to 2011.

 

 

 

2.1.  TELEVIZIJE PREMA PODRUČJU KOJE POKRIVAJU I PROGRAMU EMITIRANOME IZ MATIČNOG TV CENTRA PREMA
        EMISIJAMA U SATIMA U 2012.

        TV BROADCASTERS, BY BROADCASTING AREA AND IN-HOUSE BROADCASTED TV PROGRAMME, BY TYPE OF
        PROGRAMME EXPRESSED IN HOURS, 2012

 

Televizije

TV broadcasters

Ukupno
sati

Total
hours

Vrste emisija, sati

Type of programme, hours

informativno-
-dokumentarne

Information
and
documentary

specijalizirane

Special

obrazovno-
-odgojne

Education

igrane

Fiction

glazbene

Music

zabavne

Entertainment

dječje i program zamladež

Children’s
and youth

sportske

Sport

komercijalne

Commercial

sadržaji
izvan
emisija i
izvan-programski
sadržaji

Non

-programme contents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

25

183 520

34 732

14 487

3 184

31 610

23 079

15 344

7 269

12 543

18 187

23 085

Država
State

5

69 164

6 907

2 412

663

24 255

8 509

5 224

2 189

7 410

5 940

5 655

Regija
Region

13

79 516

17 823

8 465

1 655

5 677

10 751

6 738

4 627

3 827

9 804

10 149

Uže područje (lokalno)
Local TV stations

7

34 840

10 002

3 610

866

1 678

3 819

3 382

453

1 306

2 443

7 281

 

 

 

2.2.   TELEVIZIJE PREMA PODRUČJU KOJE POKRIVAJU, EMITIRANJU I TRAJANJU PROGRAMA U SATIMA U 2012.

         TV BROADCASTERS, BY BROADCASTING AREA, BROADCASTING AND DURATION OF PROGRAMMES EXPRESSED
         IN HOURS, 2012

 

Trajanje programa u godini
Duration of programmes in reference year

Satelitski program

Satellite programme

Prijenos programa stranih
TV centara

Transmission of foreign
TV broadcasters, hours

ukupno

Total

prvi program

Channel 1

drugi program

 Channel 2

treći program

 Channel 3

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

183 520

157 574

23 366

2 580

19 345

146

Država
State

69 164

43 218

23 366

2 580

11 274

146

Regija
Region

79 516

79 516

-

-

364

-

Uže područje (lokalno)
Local TV stations

34 840

34 840

-

-

7 707

-

 

 

 

2.3.   ZAPOSLENI, EMITIRANJE I PRIJENOS TELEVIZIJSKOG PROGRAMA U SATIMA U 2012.

         PERSONS IN EMPLOYMENT, TRANSMISSION OF TV PROGRAMME EXPRESSED IN HOURS, 2012

 

Zaposleni

Persons in employment

Emisije televizijskog
programa emitiranoga iz
matičnoga TV centra, sati

In-house broadcasted TV programme, hours

 

ukupno

Total

od toga

Out of that

ukupno

Total

od toga
reprizni
program

Out of that,
repeats

 

svega

All

žene

Women

vezani za rad emisija

Directly engaged in production of TV programmes

s punim
radnim vremenom

Full-time

 

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

2 997

1 180

2 458

848

2 970

1 168

183 520

61 483

Nacionalne televizije
State TV broadcasters

2 581

1 017

2 146

759

2 568

1 011

69 164

21 679

HOO televizija d. o. o., Zagreb
HOO televizija d. o. o., Zagreb

52

22

38

14

43

19

8 760

75

Hrvatska radiotelevizija, Zagreb
Hrvatska radiotelevizija, Zagreb

1 995

755

1 802

621

1 992

754

20 103

8 102

Nova TV d. d., Zagreb
Nova TV d. d., Zagreb

282

117

148

53

282

117

16 183

5 523

RTL Hrvatska d. o. o., Zagreb
RTL Hrvatska d. o. o., Zagreb

244

122

150

70

243

120

15 334

6 979

TV CMC Autor d. o. o., Zagreb
TV CMC Autor d. o. o., Zagreb

8

1

8

1

8

1

8 784

1 000

Regionalne televizije
Regional TV broadcasters

291

119

213

64

282

114

79 516

25 238

Kanal RI d. o. o., Rijeka
Kanal RI d. o. o., Rijeka

49

19

38

10

45

17

3 820

1 234

MIJOR d. o. o., Čakovec
MIJOR  d. o. o., Čakovec

21

8

15

5

20

7

4 380

2 341

Nezavisna televizija d. o. o., Zagreb
Nezavisna televizija d. o. o., Zagreb

37

16

25

8

37

16

7 222

2 783

OAR d. o. o. – Osječka televizija, Osijek
OAR d. o. o. – Osječka televizija, Osijek

23

7

18

4

23

7

8 760

1 833

OTV d. o. o., Zagreb
OTV d. o. o., Zagreb

19

7

15

5

18

7

7 510

2 253

Slavonsko-brodska televizija d. o. o., Slavonski Brod

Slavonsko-brodska televizija d.o.o., Slavonski Brod

26

8

21

3

26

8

4 047

1 822

Televizija Slavonije i Baranje d. o. o., Osijek
TV Slavonija i Baranja d. o. o., Osijek

15

6

12

4

15

6

3 065

1 035

Televizija Dalmacija d. o. o.,Split
TV Dalmacija d. o. o., Split

21

8

13

6

21

8

5 771

2 341

Televizija Jadran d. o. o.,Split
TV Jadran d. o. o., Split

15

7

9

2

12

5

8 183

1 651

TV NOVA d. o. o., Pula
TV NOVA d. o. o., Pula

15

6

11

3

15

6

4 380

2 189

VOX d. o. o., Zadar
VOX d. o. o., Zadar

1

1

1

1

1

1

8 784

1 475

VTV Varaždinska televizija d. o. o., Varaždin
VTV Varaždinska televizija d. o. o., Varaždin

28

12

21

6

28

12

8 784

2 411

TV Istra  d. o. o., Pazin
TV Istra  d. o. o., Pazin

21

14

14

7

21

14

4 810

1 870

Lokalne televizije
Local
TV broadcasters

125

44

99

25

120

43

34 840

14 566

Dubrovačka TV d. o. o., Dubrovnik
Dubrovačka TV d. o. o., Dubrovnik

20

7

16

4

15

6

2 562

1 134

Gradska televizija d. o. o., Zadar
Gradska televizija d. o. o., Zadar

15

6

13

4

15

6

3 894

2 791

TV Primorja i Gorskog kotara d. o. o., Rijeka
TV Primorje i Gorski kotar d. o. o., Rijeka

13

5

9

2

13

5

6 515

2 245

TV Plus d. o. o., Zagreb
TV Plus d. o. o., Zagreb

16

7

14

6

16

7

2 922

1 334

TV Šibenik d. o. o., Šibenik
TV Šibenik d. o. o., Šibenik

9

2

8

2

9

2

1 379

1 045

VTV d. o. o., Vinkovci
VTV d. o. o., Vinkovci

36

12

26

4

36

12

8 784

2 361

Z1 televizija  d. o. o., Zagreb
Z1 televizija  d. o. o., Zagreb

16

5

13

3

16

5

8 784

3 656

 

 

 

g-2-3

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci su rezultat godišnje obrade statističkih podataka koji se prikupljaju obrascima Godišnji izvještaj radija (obrazac RADIO-1) i Godišnji izvještaj televizije (obrazac TV-1).

 

Data published in this Release are the result of an annual processing of statistical data that are collected through the Annual Report on Radio Broadcast (RADIO-1 form) and the Annual Report on Television Broadcast (TV-1 form).

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanja obuhvaćaju radiopostaje i televizijske centre koji imaju licenciju za rad na području Republike Hrvatske. Podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih godina.

 

Surveys cover radio stations and TV broadcasters that have a licence for the operation on the territory of the Republic of Croatia. Data are comparable to those from previous years.

 

 

 

Republika Hrvatska podijeljena je na devet digitalnih regija (s nazivima D1 - D9) koje su sastavljene od dviju ili više županija ili dijelova županija. Uz njih postoji i šest manjih gradskih digitalnih regija (D41, D51, D52, D71, D72 i D81).

 

The Republic of Croatia is divided to nine digital coverage areas (called D1 – D9), which consist of two or more counties or parts thereof. In addition, there are also six smaller urban areas (D41, D51, D52, D71, D72 and D81).

U svim digitalnim regijama analogni odašiljači koji su emitirali programe nacionalnih TV nakladnika ugašeni su, odnosno proces prijelaza na digitalno odašiljanje  dovršen je 5. listopada 2010.

 

Analogue transmitters in all digital coverage areas that transmitted programmes of national TV broadcasters have been turned off, that is, the process of transition to digital transmission ended on 5 October 2010.

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Radiopostaje i TV centri jesu institucije koje putem radioodašiljača odnosno TV odašiljača i TV pretvarača emitiraju program namijenjen javnosti.

 

Radio stations and TV broadcasters are institutions that broadcast a programme for the public via radio and TV transmitters and TV converters.

 

 

 

Prema područnom pokrivanju, radiopostaje i televizije mogu pokrivati cijelu državu, tj. program se može pratiti na cjelokupnom području Republike Hrvatske, u regiji ili užem području.

 

According to the territorial coverage, radio stations and TV broadcasters can cover the whole country, that is, the programme can be received on the whole territory of the Republic of Croatia, in a particular region or in a particular narrow area.

 

 

 

Prema statusu, radiopostaje i televizije mogu biti javne i komercijalne.

 

According to status, radio stations and TV broadcasters can be public and independent.

 

 

 

Radioprogram emitiran iz vlastite radiopostaje čine samostalno proizvedene emisije, koprodukcije s drugim radiopostajama i emisije koje su proizvele druge radiopostaje.

 

In-house broadcasted radio programme includes programmes made either in own production or in co-production with other radio stations or those produced by other radio stations.

 

 

 

Podrijetlo programa emitiranoga iz matičnoga televizijskog centra može biti vlastita proizvodnja, proizvodnja drugih domaćih proizvođača i inozemna proizvodnja. Program emitiran satelitom jest program emitiran iz matičnoga televizijskog centra.

 

The origin of the in-house broadcasted programme can be own production, production of other domestic producers and foreign production. Satellite programme is an in-house broadcasted programme.

 

 

 

Efektivna izračena snaga jest parametar koji definira snagu radiopostaje i televizije, a time posredno i njezino područje pokrivanja, koje, osim o snazi, ovisi i o visini antenskog sustava te reljefu.

 

Effective radiated power is a parameter that defines the power of the radio station and television. It indirectly includes their transmission area. which, apart from the power, also depends on the altitude of the antenna system and the relief.

 

 

 

Zaposleni prikazani u tablici 1.2. uključuju i osoblje koje je zajedničko za Hrvatski radio i Hrvatsku televiziju.

 

Persons in employment presented in table 1.2. also include staff working for both Hrvatski radio and Hrvatska televizija.

 

 

 

Teritorijalni ustroj

 

Territorial constitution

 

 

 

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.) sa stanjem 31. prosinca 2012.

 

Data by counties are presented on the basis of the Act on Territories of Counties, Towns and Municipalities in the Republic of Croatia (NN, No. 86/06) with the situation as on 31st December 2012.

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

d. d.

Dioničko društvo

 

kW

kilowatt

d. o. o.

Društvo s ograničenom odgovornošću

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

kW

kilovat

 

 

 

NN

Narodne novine

 

 

 

tj.

to jest

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj doc. dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General

 

Priredile: Željka Zwirn Periš i Kristina Piškor

Prepared by: Željka Zwirn Periš and Kristina Piškor

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Service

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199