image description

 

GODINA/ YEAR: L.                                      ZAGREB, 29. STUDENOGA 2013./ 29 NOVEMBER, 2013                        BROJ/ NUMBER: 9.2.1/10.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA

u listopadu 2013.

 

 

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES

October 2013

 

 

 

U listopadu 2013. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 125 767, a od toga 531 475 čine žene. U odnosu na rujan 2013., broj ukupno zaposlenih i broj zaposlenih žena u pravnim osobama pao je za 0,7%.

 

In October 2013, the number of persons in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 1 125 767, out of which there were 531 475 women. As compared to September 2013, the total number of persons in paid employment in legal entities and the number of employed   women decreased by 0.7%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u listopadu 2013., u odnosu na prethodni mjesec pao je za 1,6%, kao i broj zaposlenih žena.

 

In October 2013, as compared to the previous month, both the total number of persons in employment and the number of employed women decreased by 1.6%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama pao je u listopadu 2013. u odnosu na prethodni mjesec za 5,9%, a broj zaposlenih žena pao je za 6,6%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 3,2%, a broj žena pao je za 3,9%.

 

In October 2013, as compared to the previous month, the total number of persons in employment in trade and crafts and free lances decreased by 5.9% and the number of employed women by 6.6%. The total number of employed insured persons – private farmers decreased by 3.2% and the number of women by 3.9%.

 

 

 

Broj nezaposlenih u listopadu 2013. u odnosu na rujan 2013. porastao je za 6,4, a broj nezaposlenih žena porastao je za 7,1%. Stopa registrirane nezaposlenosti u listopadu 2013. iznosila je 20,3%, a za žene je iznosila 22,6%.

 

The number of unemployed persons increased in October 2013 by 6.4% and the number of unemployed women by 7.1%, as compared to September 2013. The total registered unemployment rate in October 2013 was 20.3% and for women 22.6%.

 

 

 

1.   AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX

 

IX. 2013.

X. 2013.

Indeksi
Indices

IX. 2013.
IX. 2013.

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

1 695 090

810 038

1 694 431

811 643

100,0

98,4

Active population (labour force)

  Ukupno zaposleni

1 371 307

 638 517

1 349 987

 627 986

98,4

98,4

  Total persons in employment

      Zaposleni u pravnim osobama1)

1 133 748

 535 453

1 125 767

 531 475

99,3

99,3

      Persons in paid employment in legal entities1)

      Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)

 212 585

 93 706

 200 055

 87 516

94,1

93,4

      Persons in employment in crafts and
      trades and free lances2)

      Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

 24 974

 9 358

 24 165

 8 995

96,8

96,1

      Employed insured persons – private farmers2)

  Nezaposleni3)

 323 783

 171 521

 344 444

 183 657

106,4

107,1

  Unemployed persons3)

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %

19,1

21,2

20,3

22,6

 

 

Registered unemployment rate4), %

 

 

1)       Statistička istraživanja RAD-1M i RAD-1G. Podaci za  rujan i listopad 2013. privremeni su.

2)       Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)       Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)       Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

1)       Statistical surveys RAD-1M and RAD-1G. Data for September and October 2013 are provisional.

2)       Data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)       Data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)       The registered unemployment rate is calculated as a ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

2.   INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U LISTOPADU 2013.

      INDICES OF CHANGE IN NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1)
      AND BY SEX, OCTOBER 2013

 

 

Broj zaposlenih
u listopadu 2013.2)

Number of persons
in paid employment,

October 20132)

Indeksi
Indices

 

 

X. 2013.

IX. 2013.

X. 2013.

X. 2012.

I. – X. 2013.

I. – X. 2012.

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno 

1 125 767

531 475

99,3

99,3

97,8

98,2

97,5

98,0

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

24 901

6 729

100,4

101,3

97,2

97,8

96,1

95,3

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

5 570

 708

99,5

99,9

100,3

98,2

98,6

89,6

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

198 716

70 065

99,9

99,9

97,4

97,0

95,9

94,7

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom,
plinom, parom i klimatizacija

14 820

3 143

99,5

99,0

89,9

88,4

92,6

91,8

D

Electricity, gas, steam and air
conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih
voda, gospodarenje otpadom te
djelatnosti sanacije okoliša

22 069

4 223

99,3

98,8

97,2

94,9

98,1

95,5

E

Water supply; sewerage, waste
management and remediation
activities

F

Građevinarstvo

72 093

8 744

99,9

98,0

93,3

93,8

92,7

92,8

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak
motornih vozila i motocikla

180 735

97 408

98,7

98,9

98,2

98,5

97,6

98,3

G

Wholesale and retail trade; repair of
motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

58 525

14 434

99,8

99,4

93,7

92,8

95,2

95,3

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te
pripreme i usluživanja hrane

52 429

29 107

91,8

91,5

100,4

99,0

100,4

99,7

I

Accommodation and food service
activities

J

Informacije i komunikacije

32 212

12 500

100,3

100,4

98,9

98,4

98,1

97,5

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti
osiguranja

36 627

25 115

99,6

99,5

98,3

98,1

98,8

98,5

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

6 005

2 660

98,6

98,6

100,7

101,2

100,9

100,3

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke
djelatnosti

51 034

23 880

99,8

100,0

97,7

98,5

97,6

97,5

M

Professional, scientific and technical
activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne
djelatnosti

36 029

14 411

97,6

95,5

96,5

92,2

98,0

94,7

N

Administrative and support service
activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno
socijalno osiguranje

105 535

48 235

99,5

99,6

99,4

99,6

99,1

99,4

O

Public administration and defence;
compulsory social security

P

Obrazovanje

108 368

83 354

101,9

102,0

100,4

100,5

100,4

100,5

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i
socijalne skrbi

84 614

66 830

99,8

99,8

100,1

99,8

99,8

99,7

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

20 796

11 726

98,5

98,6

98,8

98,4

99,7

99,5

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

14 689

8 203

97,8

98,0

94,3

91,7

96,3

93,4

S

Other service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Privremeni podatak

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this first release, since they were not covered by the survey.

2)

Provisional data.

 

 

 

3.   BROJ ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

      NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY SEX

 

 

 

Æ 2012.

2013.2)

 

 

 

IX.

X.

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 153 497

 541 484

1 133 748

535 453

1 125 767

531 475

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 25 391

 6 901

 24 798

 6 643

 24 901

 6 729

 A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i
uslužne djelatnosti povezane s njima

 14 880

 4 844

 14 584

 4 680

 14 657

 4 786

 

01

Crop and animal production, hunting and related service activities

 

02

Šumarstvo i sječa drva

 8 478

 1 597

 8 137

 1 473

 8 167

 1 460

 

02

Forestry and logging

 

03

Ribarstvo

 2 033

  460

 2 077

  490

 2 077

  483

 

03

Fishing and aquaculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

 5 576

  787

 5 596

  709

 5 570

  708

 B

 

Mining and quarrying

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

 1 366

  244

 1 324

  225

 1 338

  226

 

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

 2 003

  294

 2 101

  286

 2 083

  284

 

08

Other mining and quarrying

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

 2 207

  249

 2 171

  198

 2 149

  198

 

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

 207 298

 73 766

 198 971

 70 155

 198 716

 70 065

 C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

 35 784

 16 798

 34 281

 16 086

 34 274

 16 039

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

 5 426

 1 712

 4 887

 1 513

 4 772

 1 463

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

  694

  239

  636

  202

  640

  196

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

 4 070

 2 851

 3 709

 2 527

 3 712

 2 534

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

 15 551

 13 535

13 659

12 015

13 730

12 082

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

 8 825

 6 944

 9 521

 7 429

 9 621

 7 495

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta,
osim namještaja; proizvodnja proizvoda
od slame i pletarskih materijala

 11 072

 3 118

 11 107

 3 116

 11 163

 3 147

 

16

Manufacture of wood and of products of wood
and cork, except furniture; manufacture of articles
of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

 3 470

  973

 3 183

  923

 3 171

  923

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

 6 324

 2 537

 6 084

 2 447

 6 063

 2 447

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih
proizvoda

 3 039

  924

 2 853

  872

 2 854

  875

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

 6 933

 2 054

 6 269

 1 863

 6 246

 1 853

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
i farmaceutskih pripravaka

 3 918

 2 338

 3 879

 2 296

 3 871

 2 294

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

 7 119

 2 059

 7 175

 2 058

 7 198

 2 064

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

 9 733

 1 941

 9 323

 1 924

 9 314

 1 907

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

 3 885

  602

 3 787

  535

 3 773

  535

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

 22 877

 2 690

 23 572

 2 673

 23 628

 2 676

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

 4 432

 1 563

 4 114

 1 401

 4 102

 1 399

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

 8 373

 2 733

 8 312

 2 643

 8 244

 2 615

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

 11 232

 1 204

 10 876

 1 187

 10 767

 1 174

 

28

Manufacture of machinery and equipment
n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

 2 115

  557

 2 209

  575

 2 195

  567

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and
semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

 11 245

 1 196

 10 321

 1 098

 10 160

 1 020

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

 8 887

 2 777

 8 460

 2 615

 8 479

 2 599

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

 1 968

 1 119

 1 842

 1 052

 1 837

 1 054

 

32

Other manufacturing

 

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

 10 326

 1 302

 8 912

 1 105

 8 902

 1 107

 

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

 16 537

 3 573

 14 894

 3 176

 14 820

 3 143

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply


 

35

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

 16 537

 3 573

 14 894

 3 176

 14 820

 3 143

 

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 22 529

 4 438

 22 216

 4 276

 22 069

 4 223

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

 9 474

 1 988

 9 273

 1 916

 9 243

 1 896

 

36

Water collection, treatment and supply

 

37

Uklanjanje otpadnih voda

  371

  89

  407

  93

  413

  93

 

37

Sewerage

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i
zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

 10 955

 2 085

 11 010

 2 067

 10 903

 2 033

 

38

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale
djelatnosti gospodarenja otpadom

 1 729

  276

 1 526

  200

 1 510

  201

 

39

Remediation activities and other waste management services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

 78 579

 9 531

 72 175

 8 924

 72 093

 8 744

F

 

Construction

 

41

Gradnja zgrada

 30 806

 4 108

 26 519

 3 763

 26 511

 3 605

 

41

Construction of buildings

 

42

Gradnja građevina niskogradnje

 24 857

 2 689

 23 755

 2 536

 23 834

 2 550

 

42

Civil engineering

 

43

Specijalizirane građevinske djelatnosti

 22 916

 2 734

 21 901

 2 625

 21 748

 2 589

 

43

Specialised construction activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak
motornih vozila i motocikla

 185 277

 99 287

 183 036

 98 494

 180 735

 97 408

G

 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

 

45

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima
i motociklima; popravak motornih vozila
i motocikla

 13 666

 3 061

 13 187

 2 888

 13 214

 2 865

 

45

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

 

46

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 75 311

 30 639

 73 556

 30 274

 72 672

 30 120

 

46

Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 96 300

 65 587

 96 293

 65 332

 94 849

 64 423

 

47

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

Prijevoz i skladištenje

 62 575

 15 530

 58 635

 14 523

 58 525

 14 434

 H

 

Transportation and storage

 

49

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

 25 536

 4 520

 24 329

 4 410

 24 349

 4 411

 

49

Land transport and transport via pipelines

 

50

Vodni prijevoz

 2 956

  553

 2 927

  550

 2 894

  532

 

50

Water transport

 

51

Zračni prijevoz

 1 154

  531

 1 148

  549

 1 113

  518

 

51

Air transport

 

52

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

 20 885

 4 923

 19 220

 4 466

 19 153

 4 432

 

52

Warehousing and support activities for transportation

 

53

Poštanske i kurirske djelatnosti

 12 044

 5 003

 11 011

 4 548

 11 016

 4 541

 

53

Postal and courier activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme
i usluživanja hrane

 49 542

 27 637

 57 102

 31 828

 52 429

 29 107

  I

 

Accommodation and food service activities

 

55

Smještaj

 31 036

 17 849

 37 562

 21 784

 33 462

 19 274

 

55

Accommodation

 

56

Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića

 18 506

 9 788

 19 540

 10 044

 18 967

 9 833

 

56

Food and beverage service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i  komunikacije

 32 789

 12 785

 32 131

 12 452

 32 212

 12 500

 J

 

Information and communication

 

58

Izdavačke djelatnosti

 5 930

 3 044

 5 759

 2 930

 5 788

 2 961

 

58

Publishing activities

 

59

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog
programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa
i izdavanja glazbenih zapisa

 1 157

  511

  981

  441

  965

  426

 

59

Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

 

60

Emitiranje programa

 5 620

 2 404

 5 633

 2 395

 5 632

 2 937

 

60

Programming and broadcasting activities

 

61

Telekomunikacije

 8 951

 3 286

 8 664

 3 236

 8 693

 3 253

 

61

Telecommunications

 

62

Računalno programiranje, savjetovanje
i djelatnosti povezane s njima

 9 213

 2 790

 9 194

 2 706

 9 225

 2 717

 

62

Computer programming, consultancy and related activities

 

63

Informacijske uslužne djelatnosti

 1 918

  750

 1 900

  744

 1 909

  746

 

63

Information service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 37 187

 25 599

 36 766

 25 230

 36 627

 25 115

K

 

Financial and insurance activities

 

64

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja
i mirovinskih fondova

 23 818

 17 023

 23 273

 16 595

 23 137

 16 511

 

64

Financial service activities, except insurance and pension funding

 

65

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja

 8 260

 4 951

 8 406

 5 029

 8 403

 5 003

 

65

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

 

66

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga
i djelatnosti osiguranja

 5 109

 3 625

 5 087

 3 606

 5 087

 3 601

 

66

Activities auxiliary to financial services and insurance activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

Poslovanje nekretninama

 5 965

 2 647

 6 088

 2 697

 6 005

 2 660

L

 

Real estate activities

 

68

Poslovanje nekretninama

 5 965

 2 647

 6 088

 2 697

 6 005

 2 660

 

68

Real estate activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 52 327

 24 468

 51 134

 23 876

 51 034

 23 880

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

69

Pravne i računovodstvene djelatnosti

 10 141

 7 211

 9 900

 6 997

 9 926

 7 019

 

69

Legal and accounting activities

 

70

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje
u vezi s upravljanjem

 5 598

 3 108

 5 761

 3 231

 5 720

 3 217

 

70

Activities of head offices; management consultancy activities

 

71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo;
tehničko ispitivanje i analiza

 20 879

 6 800

 19 942

 6 461

 19 894

 6 465

 

71

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

 

72

Znanstveno istraživanje i razvoj

 5 371

 2 679

 5 354

 2 668

 5 332

 2 658

 

72

Scientific research and development

 

73

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

 5 083

 2 868

 5 312

 2 885

 5 334

 2 892

 

73

Advertising and market research

 

74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke
djelatnosti

 3 073

 1 078

 2 790

  934

 2 750

  934

 

74

Other professional, scientific and technical activities

 

75

Veterinarske djelatnosti

 2 182

  724

 2 075

  700

 2 078

  695

 

75

Veterinary activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 36 829

 15 499

 36 905

 15 084

 36 029

 14 411

N

 

Administrative and support service activities

 

77

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

 2 844

  902

 3 093

 1 041

 3 078

  998

 

77

Rental and leasing activities

 

78

Djelatnosti zapošljavanja

 4 687

 2 533

 4 808

 2 309

 4 926

 2 350

 

78

Employment activities

 

79

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

 5 395

 3 075

 5 975

 3 431

 5 774

 3 329

 

79

Travel agency, tour operator reservation service and related activities

 

80

Zaštitne i istražne djelatnosti

 12 456

 1 583

 12 500

 1 579

 12 346

 1 555

 

80

Security and investigation activities

 

81

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

 10 508

 6 906

 9 587

 6 234

 8 969

 5 694

 

81

Services to buildings and landscape activities

 

82

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti
te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

  939

  500

  942

  490

  936

  485

 

82

Office administrative, office support and other business support activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 106 355

 48 424

 106 023

 48 434

 105 535

 48 235

O

 

Public administration and defence; compulsory social security

 

84

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 106 355

 48 424

 106 023

 48 434

 105 535

 48 235

 

84

Public administration and defence; compulsory social security

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Obrazovanje

 107 882

 82 870

 106 391

 81 708

 108 368

 83 354

P

 

Education

 

85

Obrazovanje

 107 882

 82 870

 106 391

 81 708

 108 368

 83 354

 

85

Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 84 636

 67 049

 84 764

 66 983

 84 614

 66 830

Q

 

Human health and social work activities

 

86

Djelatnosti zdravstvene zaštite

 67 673

 52 793

 67 471

 52 508

 67 369

 52 407

 

86

Human health activities

 

87

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

 11 166

 9 481

 11 210

 9 471

 11 187

 9 439

 

87

Residential care activities

 

88

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

 5 797

 4 775

 6 083

 5 004

 6 058

 4 984

 

88

Social work activities without accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

 20 896

 11 819

 21 110

 11 889

 20 796

 11 726

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

90

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

 3 240

 1 596

 3 203

 1 585

 3 203

 1 582

 

90

Creative, arts and entertainment activities

 

91

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

 5 604

 3 614

 5 836

 3 715

 5 738

 3 676

 

91

Libraries, archives, museums and other cultural activities

 

92

Djelatnosti kockanja i klađenja

 5 733

 4 299

 5 739

 4 306

 5 702

 4 267

 

92

Gambling and betting activities

 

93

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

 6 319

 2 310

 6 332

 2 283

 6 153

 2 201

 

93

Sports activities and amusement and recreation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

Ostale uslužne djelatnosti

 15 327

 8 874

 15 013

 8 372

 14 689

 8 203

S

 

Other service activities

 

94

Djelatnosti članskih organizacija

 7 607

 4 469

 7 691

 4 455

 7 517

 4 401

 

94

Activities of membership organisations

 

95

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 1 732

  376

 1 716

  341

 1 713

  341

 

95

Repair of computers and personal and household goods

 

96

Ostale osobne uslužne djelatnosti

 5 988

 4 029

 5 606

 3 576

 5 459

 3 461

 

96

Other personal service activities

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Privremeni podatak

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this first release, since they were not covered by the survey.

2)

Provisional data.

 

 

image description

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

 

NKD 2007. activity sections

 

 

 

A       Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 

A        Agriculture, forestry and fishing

B       Rudarstvo i vađenje

 

B        Mining and quarrying

C       Prerađivačka industrija

 

C        Manufacturing

D       Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 

D        Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E       Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje
          otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 

E        Water supply; sewerage, waste management and remediation
          activities

F       Građevinarstvo

 

F        Construction

G       Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila
          i motocikla

 

G       Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and
          motorcycles

H       Prijevoz i skladištenje

 

H        Transportation and storage

I         Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 

I         Accommodation and food service activities

J        Informacije i komunikacije

 

J        Information and communication

K       Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 

K        Financial and insurance activities

L        Poslovanje nekretninama

 

L        Real estate activities

M       Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 

M       Professional, scientific and technical activities

N       Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 

N        Administrative and support service activities

O       Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 

O       Public administration and defence; compulsory social security

P       Obrazovanje

 

P        Education

Q       Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

Q       Human health and social work activities

R       Umjetnost, zabava i rekreacija

 

R        Arts, entertainment and recreation

S       Ostale uslužne djelatnosti

 

S        Other service activities

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Broj zaposlenih u pravnim osobama rezultat je obrade podataka redovitoga godišnjeg istraživanja i redovitoga mjesečnog istraživanja kojim je obuhvaćeno 70% zaposlenih iz svakog odjeljka NKD-a 2007.

 

The number of persons in paid employment in legal entities results from data processing of regular annual and monthly surveys, which comprises 70% of persons in paid employment in each NKD 2007. division.

 

 

 

Tim istraživanjima obuhvaćene su pravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske. Podaci se prikupljaju izvještajem koji se u pravnim osobama ispunjava na temelju evidencija o zaposlenima.

 

These surveys cover legal entities of all types of ownership, government bodies, and bodies of local and regional self-government units on the territory of the Republic of Croatia. Data are collected through the report filled in by legal entities on the basis of the records of persons in employment.

 

 

 

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a podaci se preuzimaju od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Data on persons in employment in crafts and trades and free lances are processed according to the records on pension insurance beneficiaries obtained from the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The Croatian Institute for Pension Insurance also provides data on employed insured persons − private farmers.

 

 

 

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

The data of unemployed persons are obtained from the Croatian Employment Service.

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

The survey on persons in paid employment in legal entities includes all persons who have signed a work contract, regardless of the type of work contract and whether they work full time or less than full time.

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The survey on persons in crafts and trades and free lances includes owners and employees registered with the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

 

Persons in paid employment are all persons who have signed a work contract with the employer for a fixed or unspecified period of time, irrespective of type of ownership and of whether they work full time or less than full time.

 

 

 

Godišnji prosjek broja zaposlenih izračunava se na temelju podataka mjesečnih stanja za tu godinu korigiranih podacima punog obuhvata sa stanjem 31. ožujka.

 

Annual average of persons in paid employment is calculated on the basis of data by months corrected by the full coverage data with the situation as on 31 March.

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Registered unemployment rate is calculated as a ratio of unemployed persons and total active population (labour force).

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

d. n.

drugdje nespomenuto

 

n. e. c.

not elsewhere classified

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredila: Snježana Varga

Prepared by: Snježana Varga

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Service

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199