image description

 

GODINA/ YEAR: L.                                      ZAGREB, 29. STUDENOGA 2013./ 29 NOVEMBER, 2013                            BROJ/ NUMBER: 12.2.1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

INVESTICIJE U 2012.

GROSS INVESTMENT, 2012

 

 

 

Vrijednost ostvarenih bruto investicija u dugotrajnu imovinu pravnih osoba u 2012. nominalno je manja za 5,4% nego u 2011. Udio građevinskih radova iznosi 50,6%, opreme 38,3%, a ostaloga 11,1%.

 

The value of gross investment in fixed assets of legal entities in 2012 was nominally by 5.4% lower than in 2011. The share of construction works was 50.6%, of equipment 38.3% and of other (investment) 11.1%.

 

 

 

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu nominalno su manje za 5,7% u odnosu na 2011.

 

The gross investment in new fixed assets nominally decreased by 5.7%, as compared to 2011.

 

 

 

Prema područjima NKD-a 2007., najveći udio u ukupnim bruto investicijama prema djelatnosti investitora imaju ova područja:
C Prerađivačka industrija, 12,5%, O Javna uprava, 12,2% te F Građevinarstvo, 11,9%.

 

According to the NKD 2007. sections, the greatest shares in the total gross investment, by activity of the investor, were recorded in the following sections: C Manufacturing, 12.5%, O Public administration, 12.2%, and F Construction, 11.9%.

 

 

 

Prema namjeni investicija, s najvećim udjelom u ostvarenim bruto investicijama u novu dugotrajnu imovinu sudjeluju ova područja:
F Građevinarstvo, 16,1%, C Prerađivačka industrija, 13,0%, te D
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, 8,6%.

 

By purpose of the investment, the following sections were recorded to have the greatest shares in the gross investment in new fixed assets: F Construction, 16.1%, C Manufacturing, 13.0%, and D Electricity, gas, steam and air conditioning supply, 8.6%.

 

 

 

1.   OSTVARENE BRUTO INVESTICIJE

      GROSS INVESTMENT

tis. kuna

Thousand kuna

 

2011.

2012.

 

 

 

 

 

Ostvarene bruto investicije

46 628 601

44 116 624

Gross investment

 

 

 

 

Građevinski radovi

24 316 384

22 324 187

Construction works

Oprema

17 281 155

16 880 925

Equipment

Ostalo

5 031 062

4 911 512

Other

 

 

 

 

Ostvarene bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu

41 747 610

39 374 494

Gross investment in new fixed assets

 

 

 

2.   OSTVARENE BRUTO INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU PREMA DJELATNOSTI INVESTITORA I TEHNIČKOJ STRUKTURI
      PREMA NKD-u 2007. U 2012.

      GROSS INVESTMENT, BY ACTIVITY OF INVESTOR AND TECHNICAL COMPOSITION, ACCORDING TO NKD 2007., IN 2012

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Djelatnost investitora

Ostvarene bruto investicije

Gross
investment

Tehnička struktura

Technical structure

 

 

Activity of investor

 

 

građevinski radovi

Construction works

oprema

Equipment

ostalo

Other

 

 

 

 

svega

Total

domaća

Domestic

uvozna

Imported

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

44 116 624

22 324 187

16 880 925

6 553 544

10 327 381

4 911 512

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

1 286 290

332 607

312 086

143 709

168 377

641 597

  A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo
 i uslužne djelatnosti povezane s njima

685 748

265 722

228 923

100 497

128 426

191 103

 

01

Crop and animal production, hunting and related service activities

 

02

Šumarstvo i sječa drva

486 631

32 785

17 878

7 299

10 579

435 968

 

02

Forestry and logging

 

03

Ribarstvo

113 911

34 100

65 285

35 913

29 372

14 526

 

03

Fishing and aquaculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

1 123 673

515 726

534 537

456 865

77 672

73 410

  B

 

Mining and quarrying

 

05

Vađenje ugljena i lignita

-

-

-

-

-

-

 

05

Mining of coal and lignite

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

977 220

461 135

458 855

429 259

29 596

57 230

 

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

 

07

Vađenje metalnih ruda

-

-

-

-

-

-

 

07

Mining of metal ores

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

37 815

3 461

31 355

13 790

17 565

2 999

 

08

Other mining and quarrying

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

108 638

51 130

44 327

13 816

30 511

13 181

 

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

5 529 032

1 537 165

3 542 892

1 378 015

2 164 877

448 975

  C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

1 189 017

420 996

625 986

288 813

337 173

142 035

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

309 633

52 575

232 801

156 905

75 896

24 257

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

175 865

137 596

36 379

2 093

34 286

1 890

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

70 175

23 629

42 771

6 126

36 645

3 775

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

80 704

9 656

68 299

5 994

62 305

2 749

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

54 595

24 801

25 674

6 531

19 143

4 120

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta,
osim namještaja; proizvodnja proizvoda
od slame i pletarskih materijala

197 873

64 450

125 326

72 191

53 135

8 097

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

115 272

9 939

101 105

35 940

65 165

4 228

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

106 035

34 971

64 851

23 939

40 912

6 213

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih
proizvoda

12 094

2 077

9 796

9 516

280

221

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

210 159

21 071

180 897

100 565

80 332

8 191

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
i farmaceutskih pripravaka

622 361

128 376

430 229

169 930

260 299

63 756

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

233 968

94 466

108 346

24 014

84 332

31 156

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih
proizvoda

473 562

65 872

395 695

98 648

297 047

11 995

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

172 235

45 739

101 750

75 594

26 156

24 746

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme

609 683

185 634

394 782

74 823

319 959

29 267

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih
i optičkih proizvoda

38 274

7 630

28 563

10 860

17 703

2 081

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

202 463

54 102

137 444

52 424

85 020

10 917

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

212 100

51 886

137 693

63 257

74 436

22 521

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

65 432

21

51 654

16 322

35 332

13 757

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

50 317

10 828

26 921

18 669

8 252

12 568

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

124 551

68 228

52 542

12 025

40 517

3 781

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

14 463

6 804

7 106

4 416

2 690

553

 

32

Other manufacturing

 

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

188 201

15 818

156 282

48 420

107 862

16 101

 

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom,
plinom, parom i klimatizacija

3 397 271

910 805

2 427 216

1 755 412

671 804

59 250

  D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply


 

35

Opskrba električnom energijom,
plinom, parom i klimatizacija

3 397 271

910 805

2 427 216

1 755 412

671 804

59 250

 

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije
okoliša

1 740 364

1 464 143

254 772

94 049

160 723

21 449

  E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

1 400 219

1 228 195

154 194

51 860

102 334

17 830

 

36

Water collection, treatment and supply

 

37

Uklanjanje otpadnih voda

24 108

20 280

3 008

2 339

669

820

 

37

Sewerage

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

309 386

213 383

93 352

38 196

55 156

2 651

 

38

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale
djelatnosti gospodarenja otpadom

6 651

2 285

4 218

1 654

2 564

148

 

39

Remediation activities and other waste management services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

5 237 150

4 414 756

414 610

142 855

271 755

407 784

  F

 

Construction

 

41

Gradnja zgrada

1 560 537

1 317 466

124 174

43 384

80 790

118 897

 

41

Construction of buildings

 

42

Gradnja građevina niskogradnje

3 514 023

2 982 786

246 698

82 558

164 140

284 539

 

42

Civil engineering

 

43

Specijalizirane građevinske djelatnosti

162 590

114 504

43 738

16 913

26 825

4 348

 

43

Specialised construction activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

3 904 566

1 720 347

1 453 728

577 041

876 687

730 491

  G

 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

 

45

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla

376 584

90 450

239 237

20 046

219 191

46 897

 

45

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles


 

46

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim
vozilima i motociklima

994 327

413 644

411 908

102 786

309 122

168 775

 

46

Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim
vozilima i motociklima

2 533 655

1 216 253

802 583

454 209

348 374

514 819

 

47

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

Prijevoz i skladištenje

2 950 906

1 837 997

891 392

418 468

472 924

221 517

  H

 

Transportation and storage

 

49

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

954 798

444 363

467 470

293 396

174 074

42 965

 

49

Land transport and transport via pipelines

 

50

Vodeni prijevoz

28 315

153

24 732

7 940

16 792

3 430

 

50

Water transport

 

51

Zračni prijevoz

55 684

-

55 124

282

54 842

560

 

51

Air transport

 

52

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

1 787 094

1 335 060

303 641

116 781

186 860

148 393

 

52

Warehousing and support activities for transportation

 

53

Poštanske i kurirske djelatnosti

125 015

58 421

40 425

69

40 356

26 169

 

53

Postal and courier activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme
i usluživanja hrane

2 012 116

1 440 164

491 058

363 909

127 149

80 894

  I

 

Accommodation and food service activities

 

55

Smještaj

1 852 998

1 354 591

424 269

328 662

95 607

74 138

 

55

Accommodation

 

56

Djelatnost pripreme i usluživanja hrane
i pića

159 118

85 573

66 789

35 247

31 542

6 756

 

56

Food and beverage service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

2 404 945

292 385

1 270 340

333 793

936 547

842 220

  J

 

Information and communication

 

58

Izdavačke djelatnosti

33 025

5 260

10 703

3 022

7 681

17 062

 

58

Publishing activities

 

59

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

33 517

-

27 672

16 341

11 331

5 845

 

59

Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

 

60

Emitiranje programa

121 907

539

46 617

38 186

8 431

74 751

 

60

Programming and broadcasting activities

 

61

Telekomunikacije

1 975 226

264 435

1 058 483

211 024

847 459

652 308

 

61

Telecommunications

 

62

Računalno programiranje, savjetovanje
i djelatnosti povezane s njima

176 591

21 473

80 107

41 759

38 348

75 011

 

62

Computer programming, consultancy and related activities

 

63

Informacijske uslužne djelatnosti

64 679

678

46 758

23 461

23 297

17 243

 

63

Information service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

4 006 718

882 855

2 741 233

181 534

2 559 699

382 630

  K

 

Financial and insurance activities

 

64

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja
i mirovinskih fondova

3 791 145

788 960

2 668 101

157 050

2 511 051

334 084

 

64

Financial service activities, except insurance and pension funding

 

65

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi,
osim obveznoga socijalnog osiguranja

164 292

90 313

45 089

22 588

22 501

28 890

 

65

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

 

66

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga
i djelatnosti osiguranja

51 281

3 582

28 043

1 896

26 147

19 656

 

66

Activities auxiliary to financial services and insurance activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

Poslovanje nekretninama

1 787 826

1 493 066

72 408

22 804

49 604

222 352

  L

 

Real estate activities

 

68

Poslovanje nekretninama

1 787 826

1 493 066

72 408

22 804

49 604

222 352

 

68

Real estate activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

1 104 199

726 655

243 888

112 694

131 194

133 656

  M

 

Professional, scientific and technical activities

 

69

Pravne i računovodstvene djelatnosti

16 932

11 611

3 707

3 040

667

1 614

 

69

Legal and accounting activities

 

70

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

414 485

286 207

80 547

38 932

41 615

47 731

 

70

Activities of head offices; management consultancy activities

 

71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo;
tehničko ispitivanje i analiza

536 294

396 069

74 289

34 227

40 062

65 936

 

71

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

 

72

Znanstveno istraživanje i razvoj

60 329

3 408

47 074

26 178

20 896

9 847

 

72

Scientific research and development

 

73

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

34 693

4 515

24 393

5 286

19 107

5 785

 

73

Advertising and market research

 

74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

18 793

8 969

7 792

3 637

4 155

2 032

 

74

Other professional, scientific and technical activities

 

75

Veterinarske djelatnosti

22 673

15 876

6 086

1 394

4 692

711

 

75

Veterinary activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N

 

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

790 134

59 228

714 584

55 504

659 080

16 322

  N

 

Administrative and support service  activities

 

77

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup
(leasing)

659 430

30 439

624 402

38 260

586 142

4 589

 

77

Rental and leasing activities

 

78

Djelatnosti zapošljavanja

4 184

-

3 040

3 040

-

1 144

 

78

Employment activities

 

79

Putničke agencije, organizatori putovanja
(turoperatori) i ostale rezervacijske usluge
te djelatnosti povezane s njima

80 875

21 840

51 396

6 371

45 025

7 639

 

79

Travel agency, tour operator reservation service and related activities

 

80

Zaštitne i istražne djelatnosti

13 488

986

12 107

1 365

10 742

395

 

80

Security and investigation activities

 

81

Usluge u vezi s  upravljanjem  i održavanjem
zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

13 165

5 963

5 023

3 477

1 546

2 179

 

81

Services to buildings and landscape activities

 

82

Uredske  administrativne i pomoćne djelatnosti
te ostale  poslovne pomoćne djelatnosti

18 992

-

18 616

2 991

15 625

376

 

82

Office administrative, office support and other business support activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno
osiguranje

5 370 655

4 121 208

690 948

168 581

522 367

558 499

  O

 

Public administration and defence; compulsory social security

 

84

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno
osiguranje

5 370 655

4 121 208

690 948

168 581

522 367

558 499

 

84

Public administration and defence; compulsory social security

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Obrazovanje

370 789

179 084

180 866

94 010

86 856

10 839

  P

 

Education

 

85

Obrazovanje

370 789

179 084

180 866

94 010

86 856

10 839

 

85

Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

484 900

159 822

310 374

99 416

210 958

14 704

  Q

 

Human health and social work activities

 

86

Djelatnosti zdravstvene zaštite

458 245

151 108

293 382

86 871

206 511

13 755

 

86

Human health activities

 

87

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

17 725

5 296

11 908

8 047

3 861

521

 

87

Residential care activities

 

88

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

8 930

3 418

5 084

4 498

586

428

 

88

Social work activities without accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

495 282

157 869

299 176

138 378

160 798

38 237

  R

 

Arts, entertainment and recreation

 

90

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

15 654

10 085

4 839

3 332

1 507

730

 

90

Creative, arts and entertainment activities

 

91

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne
djelatnosti

143 695

64 271

67 915

57 510

10 405

11 509

 

91

Libraries, archives, museums and other cultural activities

 

92

Djelatnosti kockanja i klađenja

191 578

10 962

170 138

43 851

126 287

10 478

 

92

Gambling and betting activities

 

93

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

144 355

72 551

56 284

33 685

22 599

15 520

 

93

Sports activities and amusement and recreation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

Ostale uslužne djelatnosti

119 808

78 305

34 817

16 507

18 310

6 686

  S

 

Other service activities

 

94

Djelatnosti članskih organizacija

96 086

63 889

27 876

14 482

13 394

4 321

 

94

Activities of membership organisations

 

95

Popravak računala i predmeta za osobnu
uporabu i kućanstvo

3 119

542

2 454

675

1 779

123

 

95

Repair of computers and personal and household goods

 

96

Ostale osobne uslužne djelatnosti

20 603

13 874

4 487

1 350

3 137

2 242

 

96

Other personal service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca;
djelatnosti kućanstava koja proizvode
različitu robu i obavljaju različite usluge
za vlastite potrebe

-

-

-

-

-

-

  T

 

Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services –producing activities of households for own use

 

97

Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu

-

-

-

-

-

-

 

97

Activities of households as employers of domestic personnel

 

98

Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

-

-

-

-

-

-

 

98

Undifferentiated goods – and services –  producing activities of private households for own use

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U

 

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

-

-

-

-

-

-

  U

 

Activities of extraterritorial organisations and bodies

 

99

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

-

-

-

-

-

-

 

99

Activities of extraterritorial organisations and bodies

 

 

 

3.   OSTVARENE BRUTO INVESTICIJE U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU PREMA NAMJENI INVESTICIJA I TEHNIČKOJ STRUKTURI
      PREMA NKD-u 2007. U 2012.

      GROSS INVESTMENT IN NEW FIXED ASSETS, BY PURPOSE OF INVESTMENT AND TECHNICAL COMPOSITION, ACCORDING TO
      NKD 2007., IN 2012

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Namjena investicija

Ostvarene bruto investicije

Gross investment

Tehnička struktura

Technical structure

 

 

Purpose of investment

 

 

građevinski radovi

Construction works

oprema

Equipment

ostalo

Other

 

 

 

 

svega

Total

domaća

Domestic

uvozna

Imported

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

39 374 494

21 256 178

15 365 464

6 159 024

9 206 440

2 752 852

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

1 115 586

272 615

263 334

124 902

138 432

579 637

  A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

533 889

211 053

184 859

83 948

100 911

137 977

 

01

Crop and animal production, hunting and related service activities

 

02

Šumarstvo i sječa drva

468 578

25 256

13 543

5 953

7 590

429 779

 

02

Forestry and logging

 

03

Ribarstvo

113 119

36 306

64 932

35 001

29 931

11 881

 

03

Fishing and aquaculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

612 346

250 818

348 217

289 308

58 909

13 311

  B

 

Mining and quarrying

 

05

Vađenje ugljena i lignita

-

-

-

-

-

-

 

05

Mining of coal and lignite

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

545 322

242 955

291 830

268 061

23 769

10 537

 

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

 

07

Vađenje metalnih ruda

1 856

1 848

-

-

-

8

 

07

Mining of metal ores

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

19 780

2 606

16 590

11 961

4 629

584

 

08

Other mining and quarrying

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

45 388

3 409

39 797

9 286

30 511

2 182

 

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

5 134 815

1 432 842

3 494 023

1 387 145

2 106 878

207 950

  C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

1 015 177

416 527

558 904

239 917

318 987

39 746

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

298 740

67 145

226 483

147 953

78 530

5 112

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

175 865

137 596

36 379

2 093

34 286

1 890

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

65 929

21 581

42 074

5 613

36 461

2 274

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

85 502

8 521

74 381

16 764

57 617

2 600

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

53 190

24 812

25 917

7 253

18 664

2 461

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

165 950

55 451

108 916

60 981

47 935

1 583

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

104 695

9 939

93 829

32 198

61 631

927

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

93 225

32 725

55 649

22 708

32 941

4 851

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

204 920

28 357

148 795

142 959

5 836

27 768

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

210 346

29 470

178 212

97 333

80 879

2 664

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

571 168

92 805

443 012

169 910

273 102

35 351

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

128 530

37 531

89 112

21 269

67 843

1 887

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih
proizvoda

455 427

63 705

387 467

93 767

293 700

4 255

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

123 271

19 731

101 673

53 610

48 063

1 867

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

579 212

199 345

365 933

66 424

299 509

13 934

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih
i optičkih proizvoda

82 755

14 459

62 871

13 876

48 995

5 425

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

188 760

47 807

134 755

50 433

84 322

6 198

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

192 600

45 787

129 890

61 269

68 621

16 923

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

32 828

1 196

25 826

3 264

22 562

5 806

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and
semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

49 813

11 155

26 119

18 410

7 709

12 539

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

97 618

49 041

46 797

8 593

38 204

1 780

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

9 935

2 338

7 282

4 782

2 500

315

 

32

Other manufacturing

 

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

149 359

15 818

123 747

45 766

77 981

9 794

 

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom,
plinom, parom i klimatizacija

3 395 558

911 393

2 440 028

1 756 785

683 243

44 137

  D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply


 

35

Opskrba električnom energijom,
plinom, parom i klimatizacija

3 395 558

911 393

2 440 028

1 756 785

683 243

44 137

 

35

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

2 168 648

1 848 973

279 062

98 945

180 117

40 613

  E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

1 262 782

1 129 481

112 219

44 261

67 958

21 082

 

36

Water collection, treatment and supply

 

37

Uklanjanje otpadnih voda

596 207

523 771

60 974

5 339

55 635

11 462

 

37

Sewerage

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

303 939

193 375

102 517

47 663

54 854

8 047

 

38

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

5 720

2 346

3 352

1 682

1 670

22

 

39

Remediation activities and other waste management services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

6 352 594

5 867 529

322 629

120 823

201 806

162 436

  F

 

Construction

 

41

Gradnja zgrada

354 542

272 919

77 985

28 708

49 277

3 638

 

41

Construction of buildings

 

42

Gradnja građevina niskogradnje

5 806 805

5 449 878

205 334

71 119

134 215

151 593

 

42

Civil engineering

 

43

Specijalizirane građevinske djelatnosti

191 247

144 732

39 310

20 996

18 314

7 205

 

43

Specialised construction activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

3 118 995

1 645 762

1 260 332

471 912

788 420

212 901

  G

 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

 

45

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla

300 790

95 045

200 517

17 465

183 052

5 228

 

45

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles


 

46

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim
vozilima i motociklima

679 934

309 771

333 316

88 723

244 593

36 847

 

46

Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim
vozilima i motociklima

2 138 271

1 240 946

726 499

365 724

360 775

170 826

 

47

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

Prijevoz i skladištenje

2 746 695

1 841 089

781 888

399 869

382 019

123 718

  H

 

Transportation and storage

 

49

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

815 497

438 351

361 932

273 347

88 585

15 214

 

49

Land transport and transport via pipelines

 

50

Vodeni prijevoz

33 767

4 176

26 161

9 369

16 792

3 430

 

50

Water transport

 

51

Zračni prijevoz

54 279

15

53 691

677

53 014

573

 

51

Air transport

 

52

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

1 764 886

1 369 406

299 845

116 407

183 438

95 635

 

52

Warehousing and support activities for transportation

 

53

Poštanske i kurirske djelatnosti

78 266

29 141

40 259

69

40 190

8 866

 

53

Postal and courier activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

2 081 147

1 545 278

504 654

371 927

132 727

31 215

  I

 

Accommodation and food service activities

 

55

Smještaj

1 924 728

1 467 986

430 409

335 825

94 584

26 333

 

55

Accommodation

 

56

Djelatnost pripreme i usluživanja hrane
 i pića

156 419

77 292

74 245

36 102

38 143

4 882

 

56

Food and beverage service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

2 332 684

254 743

1 261 069

329 436

931 633

816 872

  J

 

Information and communication

 

58

Izdavačke djelatnosti

24 993

3 388

9 965

2 926

7 039

11 640

 

58

Publishing activities

 

59

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

33 376

-

27 531

16 430

11 101

5 845

 

59

Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

 

60

Emitiranje programa

121 337

188

46 398

38 177

8 221

74 751

 

60

Programming and broadcasting activities

 

61

Telekomunikacije

1 920 785

228 239

1 054 419

207 703

846 716

638 127

 

61

Telecommunications

 

62

Računalno programiranje, savjetovanje
i djelatnosti povezane s njima

150 429

5 447

75 716

40 594

35 122

69 266

 

62

Computer programming, consultancy and related activities

 

63

Informacijske uslužne djelatnosti

81 764

17 481

47 040

23 606

23 434

17 243

 

63

Information service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

3 153 238

774 928

2 097 625

181 536

1 916 089

280 685

  K

 

Financial and insurance activities

 

64

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

2 941 382

680 361

2 026 733

156 977

1 869 756

234 288

 

64

Financial service activities, except insurance and pension funding

 

65

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja

161 204

91 202

43 260

22 664

20 596

26 742

 

65

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

 

66

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

50 652

3 365

27 632

1 895

25 737

19 655

 

66

Activities auxiliary to financial services and insurance activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

Poslovanje nekretninama

2 793 304

2 704 273

62 019

25 590

36 429

27 012

  L

 

Real estate activities

 

68

Poslovanje nekretninama

2 793 304

2 704 273

62 019

25 590

36 429

27 012

 

68

Real estate activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

413 170

211 736

157 980

66 019

91 961

43 454

  M

 

Professional, scientific and technical activities

 

69

Pravne i računovodstvene djelatnosti

10 531

6 683

3 627

3 040

587

221

 

69

Legal and accounting activities

 

70

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

91 279

66 649

14 282

7 127

7 155

10 348

 

70

Activities of head offices; management consultancy activities

 

71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

184 474

109 645

56 196

22 155

34 041

18 633

 

71

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

 

72

Znanstveno istraživanje i razvoj

59 734

2 171

47 744

26 020

21 724

9 819

 

72

Scientific research and development

 

73

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

28 857

2 333

23 138

5 254

17 884

3 386

 

73

Advertising and market research

 

74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

16 362

8 401

6 977

1 099

5 878

984

 

74

Other professional, scientific and technical activities

 

75

Veterinarske djelatnosti

21 933

15 854

6 016

1 324

4 692

63

 

75

Veterinary activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N

 

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

709 664

57 560

645 069

39 267

605 802

7 035

  N

 

Administrative and support service  activities

 

77

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup
 (leasing)

553 144

3 737

548 298

16 407

531 891

1 109

 

77

Rental and leasing activities

 

78

Djelatnosti zapošljavanja

4 184

-

3 040

3 040

-

1 144

 

78

Employment activities

 

79

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

77 855

22 687

52 096

6 777

45 319

3 072

 

79

Travel agency, tour operator reservation service and related activities

 

80

Zaštitne i istražne djelatnosti

11 063

-

10 686

1 169

9 517

377

 

80

Security and investigation activities

 

81

Usluge u vezi s  upravljanjem  i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

44 243

30 532

12 754

8 883

3 871

957

 

81

Services to buildings and landscape activities

 

82

Uredske  administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale  poslovne pomoćne djelatnosti

19 175

604

18 195

2 991

15 204

376

 

82

Office administrative, office support and other business support activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno
osiguranje

788 549

275 759

406 348

113 707

292 641

106 442

  O

 

Public administration and defence; compulsory social security

 

84

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno
osiguranje

788 549

275 759

406 348

113 707

292 641

106 442

 

84

Public administration and defence; compulsory social security

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Obrazovanje

744 505

528 998

204 627

108 180

96 447

10 880

  P

 

Education

 

85

Obrazovanje

744 505

528 998

204 627

108 180

96 447

10 880

 

85

Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

860 232

319 911

525 184

109 403

415 781

15 137

  Q

 

Human health and social work activities

 

86

Djelatnosti zdravstvene zaštite

804 802

290 464

500 008

95 762

404 246

14 330

 

86

Human health activities

 

87

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

45 333

24 408

20 415

10 256

10 159

510

 

87

Residential care activities

 

88

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

10 097

5 039

4 761

3 385

1 376

297

 

88

Social work activities without accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

669 550

372 703

270 632

141 351

129 281

26 215

  R

 

Arts, entertainment and recreation

 

90

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

48 915

42 648

5 238

3 698

1 540

1 029

 

90

Creative, arts and entertainment activities

 

91

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne
djelatnosti

228 427

135 414

83 156

62 226

20 930

9 857

 

91

Libraries, archives, museums and other cultural activities

 

92

Djelatnosti kockanja i klađenja

134 797

5 631

122 395

40 725

81 670

6 771

 

92

Gambling and betting activities

 

93

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

257 411

189 010

59 843

34 702

25 141

8 558

 

93

Sports activities and amusement and recreation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

Ostale uslužne djelatnosti

183 214

139 268

40 744

22 919

17 825

3 202

  S

 

Other service activities

 

94

Djelatnosti članskih organizacija

113 844

82 466

28 812

15 799

13 013

2 566

 

94

Activities of membership organisations

 

95

Popravak računala i predmeta za osobnu
uporabu i kućanstvo

3 070

884

2 063

562

1 501

123

 

95

Repair of computers and personal and household goods

 

96

Ostale osobne uslužne djelatnosti

66 300

55 918

9 869

6 558

3 311

513

 

96

Other personal service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca;
djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu
robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

-

-

-

-

-

-

  T

 

Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services –producing activities of households for own use

 

97

Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu

-

-

-

-

-

-

 

97

Activities of households as employers of domestic personnel

 

98

Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

-

-

-

-

-

-

 

98

Undifferentiated goods – and services –  producing activities of private households for own use

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U

 

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

-

-

-

-

-

-

  U

 

Activities of extraterritorial organisations and bodies

 

99

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

-

-

-

-

-

-

 

99

Activities of extraterritorial organisations and bodies

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY