image description

 

GODINA/ YEAR: LI.                                          ZAGREB, 29. SIJEČNJA 2015./ 29 JANUARY, 2015                              BROJ/ NUMBER: 2.1.3/12.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

INDEKS OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE TE INDEKSI ZALIHA,
ZAPOSLENIH OSOBA I PROIZVODNOSTI RADA U INDUSTRIJI
U PROSINCU 2014., PRVI REZULTATI

INDUSTRIAL PRODUCTION VOLUME INDEX AND INDICES OF STOCKS,
PERSONS EMPLOYED AND LABOUR PRODUCTIVITY IN INDUSTRY,
DECEMBER 2014, FIRST RESULTS

 

 

 

Indeks obujma industrijske proizvodnje – ukupno

 

Industrial production volume index – total

 

 

 

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Republici Hrvatskoj u prosincu 2014. u usporedbi sa studenim 2014. bilježi pad za 0,2%.

 

The total seasonally adjusted industrial production in the Republic of Croatia in December 2014, as compared to November 2014, decreased by 0.2%.

 

 

 

U prosincu 2014. u usporedbi s prosincem 2013. industrijska proizvodnja u Republici Hrvatskoj, kalendarski prilagođena, bilježi rast za 5,3%.

 

In December 2014, as compared to December 2013, the industrial production in the Republic of Croatia, working-day adjusted, increased by 5.3%.

 

 

 

 

 

 

Indeks obujma industrijske proizvodnje prema agregatima
GIG-a 2009.

 

Industrial production volume index, according to the MIGs 2009. aggregates

 

 

 

Mjesečna usporedba1)

 

Monthly comparison1)

 

 

 

U prosincu 2014. u odnosu na studeni 2014. Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 13,3%, Kapitalni proizvodi manji su za 7,0%, Energija je manja za 2,0% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 0,9%, dok su Intermedijarni proizvodi veći za 10,3%.

 

In December 2014, as compared to November 2014, Durable consumer goods were by 13.3%, Capital goods by 7.0%, Energy by 2.0% and Non-durable consumer goods by 0.9% lower, while Intermediate goods were by 10.3% higher.

 

 

 

 

 

 

Godišnja usporedba2)

 

Annual comparison2)

 

 

 

U prosincu 2014. u odnosu na prosinac 2013. Intermedijarni proizvodi veći su za 11,9%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su  za 7,6% i Energija je veća za 0,1%, dok su Trajni proizvodi za široku potrošnju manji  za 4,0% i Kapitalni proizvodi manji za 0,3%.

 

In December 2014, as compared to December 2013, Intermediate goods were by 11.9%, Non-durable consumer goods by 7.6% and Energy by 0.1% higher, while Durable consumer goods were by 4.0% and Capital goods by 0.3% lower.

 

1)  Desezonirani indeksi. Vidi Metodološka objašnjenja.

 

1)  Seasonally adjusted indices. See Notes on Methodology.

2)  Kalendarski prilagođeni indeksi. Vidi Metodološka objašnjenja.

 

2)  Working-day adjusted indices. See Notes on Methodology.

 

 

 

 

Indeks obujma industrijske proizvodnje prema područjima
NKD-a 2007. – prilagođeni indeksi

 

Industrial production volume index, according to the
NKD 2007. sections – adjusted indices

 

 

 

 

 

 

Mjesečna usporedba1)

 

Monthly comparison1)

 

 

 

Prema područjima NKD-a 2007., desezonirana industrijska proizvodnja u prosincu 2014. u usporedbi sa studenim  2014. u Prerađivačkoj industriji bilježi pad za 0,9%, dok u Rudarstvu i vađenju bilježi rast za 5,5% i u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji bilježi rast za 0,5%.

 

According to the NKD 2007. sections, seasonally adjusted industrial production in December 2014, as compared to November 2014, decreased in Manufacturing by 0.9%, while it increased in Mining and quarrying by 5.5% and in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 0.5%.

 

 

 

 

 

 

Godišnja usporedba2)

 

Annual comparison2)

 

 

 

U prosincu 2014. u usporedbi s prosincem 2013. industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, u Opskrbi električnom  energijom, plinom, parom i klimatizaciji bilježi rast za 13,5% i u Prerađivačkoj industriji bilježi rast za 4,6%, dok u Rudarstvu i vađenju bilježi pad za 0,8%.

 

In December 2014, as compared to December 2013, the industrial production, working-day adjusted, increased in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 13.5% and in Manufacturing by 4.6%, while in Mining and quarrying it decreased by 0.8%.

 

 

 

 

 

 

Indeks zaliha gotovih industrijskih proizvoda pri proizvođačima –
izvorni indeksi

 

Producers’ stock index of industrial final products –
gross indices

 

 

 

Ukupne zalihe gotovih industrijskih proizvoda u Republici Hrvatskoj na kraju prosinca 2014. u usporedbi sa zalihama na kraju studenoga 2014. manje su za 3,6%, a u usporedbi sa zalihama na kraju prosinca 2013. veće su za 4,7%.

 

At the end of December 2014, the total stocks of industrial finished products in the Republic of Croatia were by 3.6% lower than stocks at the end of November 2014 and by 4.7% higher than stocks at the end of December 2013.

 

 

 

 

 

 

Usporedba prema agregatima GIG-a 2009.

 

Comparison according to the MIGs 2009. aggregates

 

 

 

Zalihe Energije na kraju prosinca 2014. u usporedbi sa zalihama na kraju studenoga  2014. manje su za 19,7%,  zalihe Kapitalnih proizvoda manje su za 12,9%, zalihe Intermedijarnih proizvoda manje su za 7,1% dok su zalihe Trajnih proizvoda za široku potrošnju veće za 6,2% i Netrajnih proizvoda za široku potrošnju veće za 2,4%.

 

Stocks of Energy at the end of December 2014, as compared to stocks at the end of November 2014, decreased by 19.7%, those of Capital goods by 12.9% and those of Intermediate goods by 7.1%, while those of Durable consumer goods were by 6.2% and those of Non-durable consumer goods by 2.4% higher.

 

 

 

Ako usporedimo zalihe na kraju prosinca 2014. sa zalihama na kraju prosinca 2013., tada su zalihe Kapitalnih proizvoda veće za 19,0%, zalihe Trajnih proizvoda za široku potrošnju veće za 9,6%, zalihe Netrajnih proizvoda za široku potrošnju veće za 8,2% i zalihe Intermedijarnih proizvoda veće za 4,5%, dok su zalihe Energije manje za 18,1%.

 

The comparison of stocks at the end of December 2014 with stocks at the end of December 2013 shows that the stocks of Capital goods increased by 19.0%, those of Durable consumer goods by 9.6%, those of Non-durable consumer goods by 8.2% and those of Intermediate goods by 4.5%, while those of Energy decreased by 18.1%.

 

 

 

 

 

 

Usporedba prema područjima NKD-a 2007.

 

Comparison according to the NKD 2007. sections

 

 

 

Zalihe gotovih industrijskih proizvoda na kraju prosinca 2014. u usporedbi sa zalihama na kraju studenoga  2014. u Rudarstvu i vađenju manje su za 5,9% i u Prerađivačkoj industriji manje su za 3,5%.

 

Stocks of industrial finished products at the end of December 2014, as compared to stocks at the end of November 2014, were in Mining and quarrying by 5.9% and in Manufacturing by 3.5% lower.

 

 

 

Ako usporedimo zalihe gotovih industrijskih proizvoda na kraju prosinca 2014. sa zalihama na kraju prosinca 2013., tada su u Prerađivačkoj industriji veće za 5,2%, a u Rudarstvu i vađenju manje za 4,2%.

 

The comparison of stocks at the end of December 2014 with stocks at the end of December 2013 shows that the stocks in Manufacturing were by 5.2% higher, while in Mining and quarrying they were by 4.2% lower.

 

 

 

 

 

 

Indeks zaposlenih osoba  u industriji – izvorni indeksi

 

Industrial persons employed  index – gross indices

 

 

 

Ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u prosincu 2014. manji je za 0,6% u usporedbi sa studenim 2014., a u usporedbi s prosincem 2013. manji je za 0,4%.

 

The total number of persons employed in industry in December 2014 was by 0.6% lower than in November 2014 and by 0.4% lower than in December 2013.

 

 

 

 

 

 

Usporedba prema agregatima GIG-a 2009.

 

Comparison according to the MIGs 2009. aggregates

 

 

 

U prosincu 2014. u usporedbi sa studenim 2014. broj zaposlenih osoba u proizvodnji  Trajnih proizvoda za široku potrošnju manji je za 1,8%, u Intermedijarnim proizvodima manji je  za 1,2%, u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju manji je za 0,6% i u Energiji manji je za 0,5%, dok je u Kapitalnim proizvodima veći za 0,7%.

 

In December 2014, as compared to November 2014, the number of persons employed in the production of Durable consumer goods was by 1.8%, in Intermediate goods by 1.2%, in Non-durable consumer goods by 0.6% and in Energy by 0.5% lower, while in Capital goods it was by 0.7% higher.

 

 

 

Ako usporedimo broj zaposlenih osoba u prosincu 2014. s prosincem 2013., tada je u Trajnim proizvodima za široku potrošnju manji za 7,2%, u Intermedijarnim proizvodima manji za 0,9% i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju manji za 0,1%, dok je u Kapitalnim proizvodima veći za 1,1% i u Energiji veći za 0,2%.

 

The comparison of the number of persons employed in December 2014 with that in December 2013 shows that in the production of Durable consumer goods it was by 7.2%, in Intermediate goods by 0.9% and in Non-durable consumer goods by 0.1% lower, while in Capital goods it was by 1.1% and in Energy by 0.2% higher.

 

 

 

 

 

Usporedba prema područjima NKD-a 2007.

 

Comparison according to the NKD 2007. sections

 

 

 

U prosincu 2014. u usporedbi sa studenim  2014. broj zaposlenih osoba u Rudarstvu i vađenju manji je za 3,6%, u Prerađivačkoj industriji manji je za 0,6% i u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji manji je za 0,1%.

 

In December 2014, as compared to November 2014, the number of persons employed in Mining and quarrying was by 3.6%, in Manufacturing by 0.6% and in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 0.1% lower.

 

 

 

Ako usporedimo broj zaposlenih osoba u prosincu 2014. s prosincem 2013., tada je u Rudarstvu i vađenju manji za 3,9% i u Prerađivačkoj industriji manji je za 0,4%, dok je u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji veći za 0,5%.

 

The comparison of the number of persons employed in December 2014 with that in December 2013 shows that in Mining and quarrying it was by 3.9% and in Manufacturing by 0.4% lower, while in Electricity, gas, steam and air conditioning supply it was by 0.5% higher.

 

 

 

Indeks proizvodnosti rada u industriji – izvorni indeksi

 

Labour productivity index in industry – gross indices

 

 

 

Ukupna proizvodnost rada u industriji u razdoblju od siječnja do prosinca 2014. u usporedbi s istim razdobljem 2013. veća je za 3,0%.

 

In the period from January to December 2014, as compared to the same period of 2013, the total labour productivity in industry increased by 3.0%.

 

 

 

Usporedba prema agregatima GIG-a 2009.

 

Comparison according to the MIGs 2009. aggregates

 

 

 

Proizvodnost rada Intermedijarnih proizvoda u razdoblju od siječnja do prosinca 2014. u usporedbi s istim razdobljem 2013. veća je za 5,4%, u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju veća je za 3,9%, u Kapitalnim  proizvodima veća je za 3,1%, i u Trajnim proizvodima za široku potrošnju veća je za 2,9%, dok je u Energiji manja za 2,6%.

 

The labour productivity in the period from January to December 2014, as compared to the same period in 2013, in Intermediate goods was by 5.4%, in Non-durable consumer goods by 3.9%, in Capital goods by 3.1% and in Durable consumer goods by 2.9% higher, while in Energy it was by 2.6% lower.

 

 

 

Usporedba prema područjima NKD-a 2007.

 

Comparison according to the NKD 2007. sections

 

 

 

U Prerađivačkoj   industriji proizvodnost rada u razdoblju od siječnja do prosinca 2014. u usporedbi s istim razdobljem 2013. veća je za 4,6%, dok je u Rudarstvu i vađenju manja za 1,7% i u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji manja  za 1,2%.

 

In Manufacturing, the labour productivity was by 4.6% higher, while in Mining and quarrying it was by 1.7% and in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 1.2% lower, all in the period from January to December 2014 compared to the same period of 2013.

 

 

 

I.    DESEZONIRANI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI POKAZATELJI

      SEASONALLY ADJUSTED AND WORKING-DAY ADJUSTED INDICATORS

 

1.   INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA – MJESEČNE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ DESEZONIRANIH INDEKSA U PROSINCU 2014.

      INDUSTRIAL PRODUCTION – MONTH-ON-MONTH GROWTH RATES CALCULATED ON BASIS OF SEASONALLY ADJUSTED INDICES,
      DECEMBER 2014

%

 

 

VII. 2014.
VI. 2014.

VIII. 2014.
VII. 2014.

IX. 2014.
VIII. 2014.

X. 2014.
IX. 2014.

XI. 2014.
 X. 2014.

XII. 2014.
XI. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

2,1

-4,1

4,6

0,3

2,7

-0,2

 

Total industry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

2,8

-0,6

-0,6

-2,7

0,2

10,3

 AI

Intermediate goods

AE

Energija

1,2

0,5

0,3

1,8

3,3

-2,0

 AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

4,4

-3,1

1,2

6,3

-1,7

-7,0

 BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

5,0

-8,0

10,5

-10,2

12,6

-13,3

 CD

Consumer durables

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

-0,6

-4,5

7,4

-0,3

3,8

-0,9

 CN

Consumer non-durables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

3,0

-3,7

-1,4

5,4

1,2

5,5

 B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

1,3

-4,3

-1,3

8,1

0,7

-0,1

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

10,6

-6,8

4,3

2,2

13,0

6,9

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

1,6

-10,5

12,5

-0,7

-9,4

2,2

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

2,5

-6,6

6,4

-0,1

2,1

-0,9

 C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

-1,8

-1,4

5,8

1,4

4,1

4,6

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

-8,2

-2,7

-2,0

12,8

5,2

-0,2

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

-12,3

3,9

0,8

2,7

-10,1

11,5

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

-6,9

12,5

-13,4

-7,2

-2,6

1,3

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

1,3

-3,9

2,5

-1,5

0,9

-3,9

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

4,1

4,3

2,7

0,1

-0,3

0,0

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

3,3

-6,5

3,5

-1,7

-5,5

7,5

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

-4,6

6,0

-1,9

2,4

-0,1

4,8

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

-5,9

8,9

-1,3

-5,0

0,0

-6,7

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

10,9

-8,5

-6,1

21,0

-32,0

-39,3

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

9,7

-2,6

-3,7

-3,2

3,0

-0,9

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

7,0

-11,7

6,9

-2,2

15,1

-7,8

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

6,2

-1,6

-1,8

1,3

5,2

36,7

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

1,3

0,2

-3,0

3,6

8,8

-2,6

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

2,8

-22,9

33,1

-22,7

-17,9

46,1

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

4,0

-1,2

-7,8

1,9

-6,5

0,4

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

2,1

-17,9

30,8

3,8

10,6

-5,2

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

9,3

16,9

-15,6

-12,6

-7,0

27,0

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

-16,5

3,3

-8,4

-0,9

26,7

-18,3

28

Manufacture of machinery and equipment n. e  c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

12,9

21,5

-17,6

15,5

-11,7

-12,0

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

41,4

10,4

3,8

-1,2

-6,1

4,9

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

7,4

-11,3

9,3

-5,6

13,1

-17,5

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

39,7

8,0

-5,6

-5,6

-27,7

5,5

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

11,6

-29,7

40,4

-4,0

-2,5

8,7

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

-1,8

3,1

4,8

-4,6

11,5

0,5

 D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

-1,8

3,1

4,8

-4,6

11,5

0,5

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

2.   INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA – GODIŠNJE STOPE PROMJENA  IZRAČUNANE IZ KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA U PROSINCU 2014.

      INDUSTRIAL PRODUCTION – YEAR-ON-YEAR GROW RATES CALCULATED ON BASIS OF WORKING-DAY ADJUSTED INDICES, DECEMBER 2014

%

 

 

VII. 2014.
VII. 2013.

VIII. 2014.
VIII. 2013.

IX. 2014.
IX. 2013.

X. 2014.
X. 2013.

XI. 2014.
XI. 2013.

XII. 2014.
XII. 2013.

I.–XII. 2014.
I.–XII. 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

1,4

-4,7

3,8

2,7

2,8

5,3

1,3

 

Total industry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

2,6

6,2

5,0

-0,4

1,3

11,9

3,4

 AI

Intermediate goods

AE

Energija

-4,2

-18,5

-7,6

-1,8

3,2

0,1

-6,2

 AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

-0,4

1,6

1,2

5,3

-6,7

-0,3

0,5

 BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

7,2

-2,1

7,5

-3,9

14,1

-4,0

4,4

 CD

Durable consumer goods

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

2,5

-3,6

9,1

4,7

5,1

7,6

3,2

 CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima

NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

-4,8

-9,7

-14,6

-0,4

-1,4

-0,8

-6,4

 B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

-3,5

-10,0

-20,4

2,2

1,6

-0,5

-5,4

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

-8,0

-15,2

-9,2

1,8

1,3

-9,3

-12,1

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

-5,2

-11,0

2,0

-7,3

-4,9

-3,8

-5,7

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

2,5

0,0

5,5

5,3

2,7

4,6

3,1

 C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

-1,9

-3,9

7,0

1,7

3,2

18,5

2,0

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

-6,4

-15,0

-1,6

17,4

-12,6

-4,7

-3,2

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

23,3

35,1

23,7

5,4

-20,2

-16,3

-14,7

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

-3,6

21,4

8,4

-4,1

-15,3

-24,4

-5,0

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

31,0

6,9

16,9

9,7

14,9

1,8

14,4

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

16,0

43,1

24,9

20,2

15,0

29,9

15,7

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

3,3

6,5

6,0

0,4

-6,1

5,2

2,9

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

-10,1

0,5

-4,2

-7,0

-4,2

3,8

3,6

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

3,8

13,9

11,6

4,9

5,7

-3,0

9,8

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

6,2

-18,7

-21,4

150,3

0,5

-69,8

-13,0

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

8,8

7,7

4,2

-1,1

5,0

-12,5

2,7

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

7,9

-8,1

1,8

4,2

47,4

15,5

11,9

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

27,4

31,1

26,6

18,7

30,9

80,6

24,4

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

-0,2

-1,6

-5,8

-3,8

10,6

-4,6

0,8

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

3,6

3,9

19,8

-7,5

-29,9

1,3

8,4

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

-6,4

5,7

-8,8

-9,5

-21,7

-8,0

-5,9

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

5,3

13,5

19,4

15,1

-19,8

17,5

7,3

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

2,5

48,3

18,8

31,4

10,3

51,0

10,0

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

5,4

17,7

-7,7

-4,5

21,7

10,6

6,9

28

Manufacture of machinery and equipment n. e  c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

16,0

46,4

3,3

5,1

19,3

1,9

7,2

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

-15,9

27,2

26,6

37,9

22,6

0,3

2,4

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

11,3

-8,6

11,1

0,0

20,1

-2,7

7,5

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

2,8

-12,5

-1,6

-12,1

-37,2

-28,5

-12,8

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

18,7

-23,7

8,0

-5,0

-14,9

5,0

0,4

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

-7,8

-23,2

1,5

-12,3

5,3

13,5

-5,2

 D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

-7,8

-23,2

1,5

-12,3

5,3

13,5

-5,2

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

II.   IZVORNI INDEKSI

      GROSS INDICES

 

1.   INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA – IZVORNI INDEKSI OBUJMA, UKUPNO, PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA
      NKD-a 2007. U PROSINCU 2014.

      INDUSTRIAL PRODUCTION – GROSS VOLUME INDICES, TOTAL, ACCORDING TO MIGs 2009. AND NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS,
      DECEMBER 2014

 

 

Struktura

Structure

XII. 2014.
Æ 2013.

XII. 2014.
XII. 2013.

I. – XII. 2014.
I. – XII. 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

100,00

103,9

106,9

101,2

 

Total industry

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

27,36

100,6

114,1

103,4

 AI

Intermediate goods

AE

Energija

21,59

105,7

100,2

93,8

 AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

17,48

95,9

101,4

100,4

 BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

2,25

87,6

95,1

104,3

 CD

Durable consumer goods

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

31,32

109,9

110,2

103,1

 CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

B

Rudarstvo i vađenje

8,57

98,5

99,1

93,6

  B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

5,62

105,4

103,1

94,3

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

0,95

77,2

91,6

87,8

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

2,00

89,3

95,7

94,3

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

77,81

102,1

106,8

103,1

 C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

15,13

110,0

120,7

102,1

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

4,24

126,3

97,5

96,9

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

1,38

106,8

87,1

85,5

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

1,17

75,0

76,8

94,9

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

2,51

95,7

104,7

114,5

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

1,61

109,7

135,0

115,9

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

2,78

94,5

107,2

102,9

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

1,50

98,0

106,1

103,6

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

2,68

106,6

98,2

109,8

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

2,35

36,6

29,4

86,7

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

2,14

88,7

88,5

102,8

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

4,16

115,9

122,4

112,5

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

2,73

160,4

182,9

124,4

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

4,58

83,0

96,8

100,8

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

1,36

92,1

104,5

108,6

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

8,42

80,5

93,8

94,1

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

1,30

120,2

123,1

107,7

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

3,68

128,9

159,6

110,4

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

3,61

91,6

113,2

106,8

28

Manufacture of machinery and equipment
n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

0,61

89,4

96,9

107,0

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

2,52

106,3

105,4

102,5

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

1,93

93,0

98,7

107,5

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

0,82

66,7

74,5

87,7

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

4,60

109,0

104,6

100,4

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

13,62

117,7

113,4

94,8

 D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

13,62

117,7

113,4

94,8

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

2.   ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA PRI PROIZVOĐAČIMA – IZVORNI INDEKSI VOLUMENA, UKUPNO, PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA
      I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U PROSINCU 2014.

      PRODUCERS’ STOCK OF FINISHED PRODUCTS – GROSS VOLUME INDICES, TOTAL, ACCORDING TO MIGs 2009. AND TO NKD 2007. SECTIONS
      AND DIVISIONS, DECEMBER 2014

 

 

Struktura

Structure

XII. 2014.
Æ 2013.

 XII. 2014.
 XI. 2014.

 XII. 2014.
 XII. 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

100,00

104,2

96,4

104,7

 

Total industry

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

According to main industrial groupings − MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

38,36

97,5

92,9

104,5

 AI

Intermediate goods

AE

Energija

9,75

78,6

80,3

81,9

 AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

3,67

98,9

87,1

119,0

 BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

3,40

103,5

106,2

109,6

 CD

Durable consumer goods

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

44,82

115,9

102,4

108,2

 CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

4,34

98,3

94,1

95,8

B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

2,37

110,4

94,0

112,3

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

1,97

83,8

94,2

77,6

08

Other mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

95,66

104,4

96,5

105,2

 C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

19,35

133,3

103,4

123,3

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

9,58

109,1

115,8

94,9

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

2,63

99,3

107,2

84,5

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

2,78

93,4

99,4

78,2

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

1,57

89,4

73,8

97,1

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

0,43

141,4

178,4

114,2

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

4,31

91,8

96,0

101,9

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

1,58

68,3

74,6

71,6

17

Manufacture of paper and paper products

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

7,38

88,1

84,5

134,3

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

10,71

96,7

90,0

98,6

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

10,16

176,9

70,3

158,4

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

1,01

102,7

102,7

95,4

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

11,91

106,7

105,2

95,5

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

0,96

138,5

117,1

134,2

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

2,23

97,8

107,0

96,1

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

0,19

86,6

82,7

103,7

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

3,25

69,9

73,1

98,4

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

2,44

110,0

65,2

104,7

28

Manufacture of machinery and equipment
n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

0,17

108,7

101,2

104,9

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

0,06

115,9

107,8

117,2

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

2,50

118,5

85,7

107,7

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

0,46

68,3

74,6

71,6

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

3.   ZAPOSLENE OSOBE I PROIZVODNOST RADA U INDUSTRIJI – IZVORNI INDEKSI VOLUMENA, UKUPNO, PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA

      I ODJELJCIMA NKD-a 2007. KRAJEM PROSINCA 2014.

      INDUSTRIAL PERSONS EMPLOYED AND LABOUR PRODUCTIVITY – GROSS VOLUME INDICES, TOTAL, ACCORDING TO MIGs 2009.
      AND TO NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS, END OF DECEMBER 2014

 

 

Struktura

Structure

Zaposlene osobe

Persons employed

Proizvodnost rada

Labour
productivity

 

 

 

 

XII. 2014.
Æ 2013.

XII. 2014.
XI. 2014.

 XII. 2014.
 XII. 2013.

I.–XII. 2014.
I.–XII. 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

100,00

97,6

99,4

99,6

98,3

103,0

 

Industry – total

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

AI

Intermedijarni proizvodi

30,15

97,0

98,8

99,1

98,1

105,4

 AI

Intermediate goods

AE

Energija

8,45

96,2

99,5

100,2

96,3

97,4

 AE

Energy

BB

Kapitalni proizvodi

21,36

97,9

100,7

101,1

97,4

103,1

 BB

Capital goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

4,60

95,9

98,2

92,8

101,4

102,9

 CD

Durable consumer goods

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

35,44

98,5

99,4

99,9

99,2

103,9

 CN

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

2,62

92,8

96,4

96,1

95,2

98,3

 B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

0,82

97,5

97,2

98,6

98,3

95,9

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

0,99

95,8

99,5

98,0

97,4

90,1

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

0,81

84,4

91,5

90,8

89,5

105,4

09

Mining support service activities

C

Prerađivačka industrija

90,60

97,9

99,4

99,6

98,6

104,6

 C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

15,63

95,5

98,8

97,3

96,9

105,4

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

2,76

95,4

101,8

100,3

97,9

99,0

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

0,44

101,6

118,2

93,9

85,6

99,9

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

1,56

104,1

99,1

107,5

105,3

90,1

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

7,20

98,7

98,2

99,8

100,9

113,5

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

3,88

110,7

99,5

110,3

107,4

107,9

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

5,75

96,4

98,3

98,9

98,9

104,0

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

2,29

96,3

99,7

98,1

96,7

107,1

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

2,40

98,0

99,7

98,8

98,6

111,4

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

0,85

97,3

98,9

98,4

97,3

89,1

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

3,12

78,3

99,1

81,9

83,9

122,5

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

1,98

102,9

100,8

102,5

102,1

110,2

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

2,73

113,8

100,2

112,4

108,2

115,0

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

3,83

94,8

98,0

98,6

97,0

103,9

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

2,17

96,4

99,7

97,0

98,7

110,0

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

8,82

101,1

99,7

100,9

101,2

93,0

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

2,24

101,6

100,0

101,9

100,4

107,3

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

3,64

97,8

98,0

98,9

98,2

112,4

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

4,76

99,3

99,4

104,3

100,2

106,6

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

0,51

114,7

100,1

111,1

112,8

94,9

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

5,03

92,7

99,5

103,4

90,0

113,9

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

4,31

97,5

98,5

93,9

102,8

104,6

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

0,73

98,7

98,3

96,1

101,3

86,6

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

3,97

94,3

105,5

94,8

93,4

107,5

33

Repair and installation of machinery and equipment

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

6,78

95,9

99,9

100,5

96,0

98,8

 D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

6,78

95,9

99,9

100,5

96,0

98,8

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

III.  DODATAK – INDEKSI OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE – VREMENSKE SERIJE

      ANNEX – INDUSTRIAL PRODUCTION VOLUME INDICES – TIME SERIES

 

1.   UKUPNO INDUSTRIJA I PREMA GIG-u 2009. – IZVORNI INDEKSI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI

      TOTAL INDUSTRY AND ACCORDING TO MIGs 2009. – GROSS AND WORKING-DAY ADJUSTED INDICES

Æ 2010. = 100

 

Izvorni indeksi
Gross indices

Kalendarski prilagođeni indeksi
Working-day adjusted indices

 

ukupno
Total

Intermedijarni proizvodi Intermediate goods

Energija
Energy

Kapitalni proizvodi
Capital
goods

Trajni proizvodi
za široku potrošnju

Durable consumer goods

Netrajni proizvodi za široku potrošnju Non-durable consumer goods

ukupno
Total

Intermedijarni proizvodi Intermediate goods

Energija
Energy

Kapitalni proizvodi
Capital
goods

Trajni proizvodi
za široku potrošnju

Durable consumer goods

Netrajni proizvodi za široku potrošnju
Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.

90,2

80,7

98,6

97,6

74,3

90,0

93,6

84,1

98,8

100,9

78,1

95,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

84,6

66,6

99,2

88,4

80,1

86,5

83,8

66,1

99,1

87,5

79,7

83,0

II.

86,3

75,8

95,4

94,9

88,4

82,5

85,3

76,1

95,2

93,8

87,7

81,9

III.

94,2

87,2

99,0

98,6

94,6

92,5

96,3

89,2

99,0

100,6

95,1

95,6

IV.

93,9

90,6

94,0

96,1

85,7

94,7

92,1

90,2

93,9

95,7

85,9

94,1

V.

95,5

96,1

92,2

89,3

88,9

99,9

94,6

95,3

92,1

88,5

86,3

98,6

VI.

91,3

89,2

84,4

85,1

88,4

99,9

93,8

91,6

84,5

87,6

90,6

103,5

VII.

97,6

94,8

85,3

91,6

93,1

110,6

95,2

92,5

85,1

89,4

91,9

107,0

VIII.

86,1

75,5

99,7

72,0

71,4

90,9

88,0

77,6

99,8

74,3

70,3

94,0

IX.

90,4

89,0

82,6

91,0

94,7

95,0

90,0

88,6

82,5

90,6

96,1

94,4

X.

95,1

93,5

84,9

95,8

100,5

101,7

94,2

92,6

84,8

95,0

99,8

100,4

XI.

95,2

84,1

87,3

106,8

90,6

104,7

96,2

85,2

87,3

107,7

91,7

106,1

XII.

89,0

74,6

96,8

86,4

81,2

96,0

91,0

76,8

96,8

88,5

83,3

99,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

85,2

73,0

99,2

85,5

80,2

83,8

85,7

73,8

99,2

86,2

77,0

84,9

II.

86,7

74,9

94,6

93,8

92,6

84,8

86,7

75,2

95,1

93,5

93,4

84,1

III.

94,9

91,7

87,3

98,6

96,2

97,2

97,0

93,7

87,4

100,5

98,2

100,2

IV.

94,5

93,1

83,3

97,7

96,3

98,2

92,6

91,3

83,1

95,8

94,7

95,4

V.

95,3

96,6

82,9

94,4

96,6

99,2

95,9

97,1

82,9

95,0

95,9

100,0

VI.

89,8

88,0

74,9

86,4

91,4

100,3

92,2

90,4

75,0

88,9

94,3

103,9

VII.

98,9

97,2

81,7

91,3

100,8

113,3

96,5

95,0

81,5

89,1

98,5

109,7

VIII.

80,8

79,0

81,1

71,8

64,0

85,3

83,9

82,5

81,3

75,4

68,9

90,6

IX.

95,4

94,8

76,4

93,5

104,7

105,9

93,4

93,0

76,2

91,7

103,3

103,0

X.

97,7

93,1

83,3

100,9

98,6

106,5

96,7

92,2

83,3

100,0

95,9

105,1

XI.