image description

 

GODINA/ YEAR: LI.                                         ZAGREB, 11. KOLOVOZA 2014./ 11 AUGUST, 2014                                BROJ/ NUMBER: 5.1.5/6.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

U LIPNJU 2014.

 

TRAFFIC IN AIRPORTS

JUNE 2014

 

 

 

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u lipnju 2014. iznosio je 11 616, što je u usporedbi s lipnjem 2013., u kojem je broj slijetanja i polijetanja iznosio 11 929, pad za 2,6%.

 

The total number of landings and taking-offs in airports amounted in June 2014 to 11 616 movements, which was by 2.6% less than in June 2013 when it amounted to 11 929 movements.

 

 

 

Ukupan promet putnika na komercijalnim operacijama u zračnim lukama u lipnju 2014. iznosio je 857 tisuća, što je u usporedbi s lipnjem  2013., u kojem je promet putnika iznosio 821 tisuću, porast za 4,4%. Riječ je o porastu redovitoga prometa.

 

The total traffic of passengers in airports on commercial operations amounted in June 2014 to 857 thousand, which was by 4.4% more than in June 2013 when it amounted to 821 thousand. It refers to the increase of the regular traffic.

 

 

 

U lipnju 2014. porast prometa putnika u odnosu na lipanj 2013. bilježe sve zračne luke u Republici Hrvatskoj osim zračnih luka Pula i Rijeka. Zračna luka Zagreb bilježi porast za 6,7%, Split za 3,5%, Dubrovnik za 5,0%, Zadar za 7,7%, Osijek za 795,9% i Aerodrom Brač za 35,6%.

 

The increase in the traffic of passengers in June 2014, as compared to June 2013, was recorded in all airports in the Republic of Croatia, except for the airports in Pula and Rijeka. The Zagreb Airport recorded the increase of 6.7%, the Split Airport of 3.5%, the Dubrovnik Airport by 5.0%, the Zadar Airport by 7.7%, the Osijek Airport by 795.9% and the Brač Airport by 35.6%.

 

 

 

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u lipnju 2014. iznosio je 626 tona, što je u usporedbi s prometom od 625 tona u lipnju 2013. porast od 0,2%.

 

The total traffic of freight in airports amounted in June 2014 to 626 tonnes, which was by 0.2% more than in June 2013 when it amounted to 625 tonnes.

 

 

 

U razdoblju od I. do VI. 2014. u usporedbi s razdobljem od I. do VI. 2013. ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama pao je za 2,1%, ukupan promet putnika porastao je za 3,0%, a ukupan promet robe porastao je za 3,0%.

 

In the period from January to June 2014, as compared to the period from January to June 2013, the total number of landings and taking-offs in airports decreased by 2.1%, while the total traffic of passengers increased by 3.0% and the total traffic of freight also by 3.0%.

 

 

 

1.   PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

      TRAFFIC IN AIRPORTS

 

Mjerna
jedinica

2013.

2014.

Indeksi

Indices

Unit of
measure

 

VI.

I. – VI.

VI.

I. – VI.

VI. 2014.
VI. 2013.

I. VI. 2014.
I.
– VI. 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacije zrakoplova ukupno

broj

 11 929

 39 913

 11 616

 39 058

97,4

97,9

Number

Aircraft movements – total

Promet putnika

tis.

  821

 2 407

  857

 2 481

104,4

103,0

‘000

Traffic of passengers

Promet tereta

t

  625

 3 599

  626

 3 706

100,2

103,0

t

Traffic of freight

 

 

 

2.   PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA
      U LIPNJU 2014.

      TRAFFIC OF PASSENGERS IN AIRPORTS,
      JUNE 2014

 

Promet putnika
Traffic of passengers

Indeksi
Indices
VI. 2014.

VI. 2013.

 

 

 

Ukupno
Total

 857 441

104,4

 

 

 

Zagreb

242 939

106,7

Split

234 139

103,5

Dubrovnik

231 699

105,0

Zadar

68 229

107,7

Pula

60 234

97,2

Rijeka

14 160

73,4

Osijek

3 476

895,9

Brač

2 565

135,6

Mali Lošinj

-

-

 

3.   DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM
      PUTNIKA U HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U LIPNJU 2014.

      TOP 10 COUNTRIES, BY TRAFFIC OF PASSENGERS REALISED
      IN CROATIAN AIRPORTS, JUNE 2014

 

Promet putnika
Traffic of
passengers

Indeksi
Indices
VI. 2014.

VI. 2013.

 

 

 

 

 

Njemačka

 179 302

98,0

Germany

Ujedinjena Kraljevina

 145 189

107,8

United Kingdom

Francuska

 60 035

98,6

France

Švedska

 42 814

104,1

Sweden

Norveška

 42 192

100,7

Norway

Austrija

 34 278

99,3

Austria

Rusija

 33 472

78,5

Russian Federation

Italija

 24 148

187,2

Italy

Španjolska

 21 688

126,9

Spain

Švicarska

 19 174

109,4

Switzerland

 

 

 

4.   PROMET PREMA ZRAČNIM LUKAMA U LIPNJU 2014.

      TRAFFIC BY AIRPORTS, JUNE 2014

 

Ukupno

Brač

Dubrovnik

Mali Lošinj

Osijek

Pula

Rijeka

Split

Zadar

Zagreb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacije zrakoplova ukupno

11 616

 302

1 999

 609

 256

1 095

 203

2 531

1 229

3 392

Aircraft movements – total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promet putnika

857 441

2 565

231 699

-

3 476

60 234

14 160

234 139

68 229

242 939

Traffic of passengers

   U unutarnjem prometu

92 964

 242

24 669

-

1 029

3 769

 220

17 160

4 032

41 843

  In national traffic

Od toga otputovali

46 002

 79

13 507

-

 561

2 007

 103

7 859

1 590

20 296

Of which departures

   U međunarodnom prometu

764 477

2 323

207 030

-

2 447

56 465

13 940

216 979

64 197

201 096

  In international traffic

Od toga otputovali

359 249

1 192

100 090

-

1 260

25 173

6 122

99 645

29 882

95 885

Of which departures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promet tereta, t

 626

-

 23

-

-

 1

-

 43

 1

 558

Traffic of freight, t

   U unutarnjem prometu

 133

-

 23

-

-

 1

-

 41

 1

 67

  In national traffic

Od toga otpremljeno

 68

-

-

-

-

-

-

 9

-

 59

Of which dispatched

   U međunarodnom prometu

 493

-

-

-

-

-

-

 2

-

 491

  In international traffic

Od toga otpremljeno

 200

-

-

-

-

-

-

-

-

 200

Of which dispatched

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

 

Cumulative data are not always equal to the sum of the individual monthly results due to the rounding of numbers to the nearest thousandth.

 

 

 

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

 

The purpose of the survey is to collect data on the number of all aircraft movements and the traffic of passengers and freight on commercial operations in airports and air landing places of the Republic of Croatia.

 

 

 

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

 

Observation units and reporting units are airports in the Republic of Croatia. Data are collected in the form of electronic datasets and on the PZ/M-21 form.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

 

Data on air traffic (total aircraft movements, traffic of passengers and freight in airports) relate to the activities of the airports of Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač and the air landing place of Mali Lošinj.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

 

The number of total aircraft movements in airports relates to the number of all (commercial and non-commercial) operations of landing and taking-off of the aircraft, except state flights (military, customs, police).

 

 

 

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

 

Traffic of passengers in airports includes a number of passengers who have departed or arrived on commercial operations. Passengers in direct transit are excluded. Direct transit passengers are passengers who, after a short stop, continue their journey on the same aircraft on a flight having the same flight number as the flight on which they arrived.

 

 

 

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Traffic of freight in airports relates to the loaded and unloaded goods and mail on commercial operations other than baggage of passengers. Freight in direct transit is excluded.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

t

tis.

tona

tisuća

 

t

'000

tonne

thousand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

 

Priredile: Edita Omerzo i Štefica Vrtarić Njegovan

Prepared by Edita Omerzo and Štefica Vrtarić Njegovan

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199