image description

 

GODINA/ YEAR: LI.                                           ZAGREB, 9. VELJAČE 2015./ 9 FEBRUARY, 2015                                BROJ/ NUMBER: 5.1.5/12.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

U PROSINCU 2014.

 

TRAFFIC IN AIRPORTS

DECEMBER 2014

 

 

 

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u prosincu 2014. iznosio je 4 005, što je u usporedbi s prosincem 2013., u kojem je broj slijetanja i polijetanja iznosio 3 909, porast za 2,5%. U razdoblju I. – XII. 2014. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine bilježimo pad od 1,7%.

 

The total number of landings and taking-offs in airports amounted in December 2014 to 4 005 movements, which was by 2.5% more than in December 2013 when it amounted to 3 909 movements. In the period from January to December 2014, as compared to the same period the year before, that number decreased by 1.7%.

 

 

 

Ukupan promet putnika na komercijalnim operacijama u zračnim lukama u prosincu 2014. iznosio je 212 tisuća, što je u usporedbi s prosincem 2013., u kojem je promet putnika iznosio 196 tisuća, porast za 8,1%. Porastao je unutarnji i međunarodni promet putnika. Redoviti promet, koji ima udio od 97%, porastao je za 6,9%. U razdoblju I. – XII. 2014. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine bilježi se porast za 6,3%. Riječ je o porastu redovitog prometa.

 

The total traffic of passengers in airports on commercial operations amounted in December 2014 to 212 thousand, which was by 8.1% more than in December 2013 when it amounted to 196 thousand. Both national and international traffic increased. The scheduled traffic, with the share of 97%, increased by 6.9%. In the period from January to December 2014, as compared to the same period the year before, it increased by 6.3%. It refers to the scheduled traffic.

 

 

 

U prosincu 2014. porast prometa putnika u odnosu na prosinac 2013.
bilježe zračna luka Zagreb za 9,9%, zračna luka Split za 11,9% i zračna luka Zadar za 4,0%. Pad bilježe zračne luke Dubrovnik, Pula, Rijeka i Osijek. Porast u redovitome i izvanrednom prometu bilježe zračna luka Zagreb i zračna luka Split. Pad u redovitom i izvanrednom prometu bilježe zračne luke Dubrovnik i Pula. U razdoblju I. – XII. 2014. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine porast prometa putnika bilježe sve zračne luke, osim zračne luke Rijeka koja bilježi pad.

 

The increase in the traffic of passengers in December 2014, as compared to December 2013, was recorded in the Zagreb Airport (9.9%), the Split Airport (11.9%) and the Zadar Airport (4.0%). The decrease was recorded in the airports of Dubrovnik, Pula, Rijeka and Osijek. The increase in both scheduled and non-scheduled traffic was recorded in the Zagreb Airport and the Split Airport. The decrease in both scheduled and non-scheduled traffic was recorded in the airports of Dubrovnik and Pula. In the period from January to December 2014, as compared to the same period the year before, the increase in the traffic of passengers was recorded in all airports except in the Rijeka Airport, which recorded the decrease.

 

 

 

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u prosincu 2014. iznosio je 594 tone, što je u usporedbi s prometom od 650 tona u prosincu 2013. pad od 8,6%. U razdoblju I. – XII. 2014. promet robe iznosio je 7 567 tona, a u istom razdoblju prošle godine 7 569 tona.

 

The total traffic of freight in the airports amounted in December 2014 to 594 tonnes, which was by 8.6% less than in December 2013 when it amounted to 650 tonnes. In the period from January to December 2014, the traffic of freight amounted to 7 567 tonnes, while in the same period the year before it amounted to 7 569 tonnes.

 

 

 

1.   PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

      TRAFFIC IN AIRPORTS

 

Mjerna jedinica

2013.

2014.

Indeksi

Indices

Unit of measure

 

XII.

I. –XII.

XII.

I.–XII.

XII. 2014.

XII. 2013.

I. XII. 2014.

I. – XII. 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacije zrakoplova ukupno

broj

 3 909

 96 006

 4 005

 94 331

102,5

98,3

Number

Aircraft movements – total

Promet putnika

tis.

  196

 6 304

  212

 6 703

108,1

106,3

‘000

Traffic of passengers

Promet tereta

t

  650

 7 569

  594

 7 567

91,4

100,0

t

Traffic of freight

 

 

 

 

 

2.   PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U PROSINCU 2014.

      TRAFFIC OF PASSENGERS IN AIRPORTS, DECEMBER 2014

 

2014.

Indeksi
Indices

 

XII.

I. – XII.

XII. 2014.
XII. 2013.

I. – XII. 2014.
I. – XII. 2013.

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

 211 648

6 703 139

108,1

106,3

 

 

 

 

 

Zagreb

 163 459

2 418 239

109,9

105,8

Split

 30 811

1 729 312

111,9

110,9

Zadar

 1 448

 475 795

104,0

104,8

Dubrovnik

 14 913

1 570 617

89,4

104,6

Pula

  647

 370 853

73,2

105,6

Rijeka

  239

 101 939

62,7

73,2

Osijek

  127

 26 768

94,1

786,4

Brač

  4

 9 616

-

101,9

Mali Lošinj

-

-

-

-

 

3.   DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM
      PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U PROSINCU 2014.
      TOP 10 COUNTRIES, BY TRAFFIC OF PASSENGERS REALISED
      WITH CROATIAN AIRPORTS, DECEMBER 2014

 

Promet putnika

Traffic of passengers

Indeksi

Indices

XII. 2014.

XII. 2013.

 

 

 

 

 

Njemačka

 53 649

98,9

Germany

Ujedinjena Kraljevina

 16 958

92,6

United Kingdom

Francuska

 12 273

140,0

France

Austrija

 11 010

98,1

Austria

Nizozemska

 9 894

187,6

Netherlands

Turska

 9 683

109,7

Turkey

Italija

 6 008

95,7

Italy

Švicarska

 5 904

108,0

Switzerland

Katar

 4 496

137,0

Qatar

Bosna i Hercegovina

 4 487

121,6

Bosnia and Herzegovina

 

 

 

4.   PROMET PREMA ZRAČNIM LUKAMA U PROSINCU 2014.

      TRAFFIC BY AIRPORTS, DECEMBER 2014

 

Ukupno

Brač

Dubrovnik

Mali
Lošinj

Osijek

Pula

Rijeka

Split

Zadar

Zagreb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacije zrakoplova ukupno

 4 005

  2

  220

  26

  91

  122

  7

  521

  167

 2 849

Aircraft movements – total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promet putnika

 211 648

  4

 14 913

-

  127

  647

  239

 30 811

 1 448

 163 459

Traffic of passengers

   U unutarnjem prometu

 55 045

-

 12 344

-

  119

  647

-

 13 564

 1 424

 26 947

  In national traffic

Od toga otputovali

 28 121

-

 6 059

-

  48

  337

-

 6 422

  826

 14 429

Of which departures

   U međunarodnom prometu

 156 603

  4

 2 569

-

  8

-

  239

 17 247

  24

 136 512

  In international traffic

Od toga otputovali

 74 462

-

 1 157

-

  4

-

  120

 8 053

  12

 65 116

Of which departures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promet tereta, t

  594

-

  17

-

-

-

-

  18

-

  559

Traffic of freight, t

   U unutarnjem prometu

  71

-

  17

-

-

-

-

  17

-

  37

  In national traffic

Od toga otpremljeno

  36

-

-

-

-

-

-

  4

-

  32

Of which dispatched

   U međunarodnom prometu

  523

-

-

-

-

-

-

  1

-

  522

  In international traffic

Od toga otpremljeno

  207

-

-

-

-

-

-

-

-

  207

Of which dispatched

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

 

Cumulative data are not always equal to the sum of the individual monthly results due to the rounding of numbers to the nearest thousandth.

 

 

 

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

 

The purpose of the survey is to collect data on the number of all aircraft movements and the traffic of passengers and freight on commercial operations in airports and air landing places of the Republic of Croatia.

 

 

 

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

 

Observation units and reporting units are airports in the Republic of Croatia. Data are collected in the form of electronic datasets and on the PZ/M-21 form.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

 

Data on air traffic (total aircraft movements, traffic of passengers and freight in airports) relate to the activities of the airports of Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač and the air landing place of Mali Lošinj.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

 

The number of total aircraft movements in airports relates to the number of all (commercial and non-commercial) operations of landing and taking-off of the aircraft, except state flights (military, customs, police).

 

 

 

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

 

Traffic of passengers in airports includes a number of passengers who have departed or arrived on commercial operations. Passengers in direct transit are excluded. Direct transit passengers are passengers who, after a short stop, continue their journey on the same aircraft on a flight having the same flight number as the flight on which they arrived.

 

 

 

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Traffic of freight in airports relates to the loaded and unloaded goods and mail on commercial operations other than baggage of passengers. Freight in direct transit is excluded.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

t

tona

 

t

tonne

tis.

tisuća

 

'000

thousand

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

 

Priredile: Edita Omerzo i Štefica Vrtarić Njegovan

Prepared by Edita Omerzo and Štefica Vrtarić Njegovan

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199