image description

 

GODINA/ YEAR: LI.                                               ZAGREB, 15. SRPNJA 2014./ 15 JULY, 2014                                         BROJ/ NUMBER: 7.1.2.

 

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2013.

MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, 2013

 

 

 

U ovom priopćenju dani su podaci o vanjskoj i unutarnjoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske za razdoblje od 2004. do 2013. te za razinu županija od 2009. do 2013.

 

This first release contains data on the international and internal migration of population of the Republic of Croatia for the period from 2004 to 2013 and data at the county level for the period from 2009 to 2013.

 

 

 

Vanjska migracija

 

International migration

 

 

 

U 2013. godini 10 378 osoba doselio se iz inozemstva u Republiku Hrvatsku, a 15 262 osobe odselile su se u inozemstvo. Saldo migracije stanovništva Republike Hrvatske s inozemstvom bio je negativan i iznosio je -4 884.

 

In 2013, there were 10 378 persons that immigrated to the Republic of Croatia and 15 262 persons that emigrated from it. The Republic of Croatia had the negative net migration with foreign countries that amounted to -4 884.

 

 

 

Zbog primjene novog Zakona o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.) podaci za 2013. uključuju osobe koje su napustile prebivalište u trajanju duljem od godinu dana radi privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske i svoj privremeni odlazak prijavile su Ministarstvu unutarnjih poslova.

 

Due to the implementation of the new Permanent Residence Act (NN, Nos 144/12 and 158/13), the 2013 data include persons who were absent for more than a year from their permanent residence for temporary stay outside the Republic of Croatia and reported their absence to the Ministry of the Interior.

 

 

 

U 2013. iz inozemstva se doselilo 49,0% hrvatskih državljana i 51,0% stranaca, a odselilo se 87,8% hrvatskih državljana i 11,7% stranaca (za 0,5% osoba državljanstvo je nepoznato). Od ukupnog broja doseljenih osoba u Republiku Hrvatsku, 47,2% osoba doselilo se iz Bosne i Hercegovine. Od ukupnog broja odseljenih osoba iz Republike Hrvatske, najviše osoba odselilo se u Bosnu i Hercegovinu (26,8%) te u Srbiju (26,2%).

 

In 2013, there were 49.0% of Croatian citizens and 51.0% of aliens who immigrated into the Republic of Croatia, while 87.8% of Croatian citizens and 11.7% of aliens emigrated abroad (there were 0.5% of persons whose citizenship was unknown). Out of the total number of immigrants, there were 47.2% of persons who arrived from Bosnia and Herzegovina. Out of the total number of emigrants from the Republic of Croatia, 26.8% of persons departed to Bosnia and Herzegovina and 26.2% of persons departed to Serbia.

 

 

 

S obzirom na spolnu strukturu, u ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva veći je udio muškaraca (52,3%). U ukupnom broju odseljenih osoba u inozemstvo također je veći udio muškaraca (51,8%).

 

With regard to sex, out of the total number of immigrants, there were more men than women (52.3%). Out of the total number of emigrants, there were also more men (51.8%).

 

 

 

U ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva u Republiku Hrvatsku u 2013. najveći je udio imao Grad Zagreb (25,0%) i Splitsko-dalmatinska županija (17,0%). Prema broju odseljenih osoba iz Republike Hrvatske u inozemstvo u 2013. na prvome je mjestu Grad Zagreb s 13,1% od ukupnog broja odseljenih, slijede Sisačko-moslavačka županija s 10,5% i Splitsko-dalmatinska županija s 8,9%.

 

In 2013, the greatest share in the total number of persons who immigrated to the Republic of Croatia was recorded in the City of Zagreb (25.0%) and the County of Split-Dalmatia (17.0%). The largest share of emigrants from the Republic of Croatia to foreign countries was recorded in the City of Zagreb (13.1%), followed by the County of Sisak--Moslavina (10.5%) and the County of Split-Dalmatia (8.9%).

 

 

 

Unutarnja migracija

 

Internal migration

 

 

 

U 2013. naselje stalnog stanovanja (prebivalište) unutar Republike Hrvatske promijenilo je 76 840 osoba.

 

In 2013, there were 76 840 persons who changed their place of permanent residence within the Republic of Croatia.

 

 

 

Najveći broj preseljenog stanovništva unutar Republike Hrvatske bio je u dobi od 20 do 39 godina starosti (44,2%), a udio žena u ukupnom broju preseljenih bio je 54,1%.

 

The largest number of migrated population within the Republic of Croatia was aged 20 − 39 (44.2%), while the share of women in the total number of migrated population was 54.1%.

 

 

 

Od ukupnog broja preseljenog stanovništva u 2013., najviše osoba (39,1%) selilo se između gradova/općina iste županije, između županija selilo se 39,0% osoba, a između naselja istoga grada/općine 21,9% osoba.

 

Within the total number of migrated population on the territory of the Republic of Croatia in 2013, the largest number of persons (39.1%) migrated between towns/municipalities of the same county, 39.0% of persons migrated between counties and 21.9% of persons migrated between settlements of the same town/municipality.

 

 

 

Migracije stanovništva između gradova/općina iste županije u 2013. bile su najveće u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Primorsko-goranskoj županiji. Najveću međužupanijsku migraciju stanovništva imali su Grad Zagreb i Zagrebačka županija.

 

The majority of migrations between towns/municipalities within the same county in 2013 were recorded in the County of Split-Dalmatia and the County of Primorje-Gorski kotar. The majority of migrations between counties were recorded in the City of Zagreb and the County of Zagreb.

 

 

 

Od ukupno dvadeset županija te Grada Zagreba, međužupanijski pozitivan migracijski saldo (više doseljenih nego odseljenih) ima osam županija i Grad Zagreb, a najviši je u Gradu Zagrebu (2 281 osoba). Negativan saldo migracije među županijama ima dvanaest županija, s time da je najveći u Vukovarsko-srijemskoj županiji (-930 osoba) i Brodsko-posavskoj županiji (-810 osoba).

 

Out of the total of twenty counties and the City of Zagreb, eight counties and the City of Zagreb had the positive net migration between counties (the number of immigrants was larger than the number of emigrants) and the highest one was recorded in the City of Zagreb (2 281 persons). Twelve counties had the negative net migration between counties. The largest negative net migration was recorded in the County of Vukovar-Sirmium (-930 persons) and the County of Slavonski Brod-Posavina (-810 persons).

 

 

 

Ukupna migracija u 2013.

 

The total migration of population in 2013

 

 

 

Najveći pozitivan saldo ukupne migracije stanovništva u 2013. (razlika između ukupnog broja doseljenih iz druge županije i inozemstva i ukupnog broja odseljenih u drugu županiju i inozemstvo) imao je Grad Zagreb (2 871 osoba). Najveći negativan saldo ukupne migracije stanovništva imale su Sisačko-moslavačka županija (-1 947 osoba) i Vukovarsko-srijemska županija (-1 624 osobe).

 

The largest positive total net migration of population in 2013 (the difference between the total number of immigrants from another county and abroad and the total number of emigrants to another county and abroad) was recorded in the City of Zagreb (2 871 persons). The largest negative total net migration of population was recorded in the County of Sisak-Moslavina (-1 947 persons) and the County of Vukovar-Sirmium (-1 624 persons).

 

 

 

I.    VANJSKA MIGRACIJA

      INTERNATIONAL MIGRATION

 

 

1.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE

      INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA

 

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

Migracijski saldo

Net migration

 

 

 

 

2004.

18 383

6 812

11 571

2005.

14 230

6 012

8 218

2006.

14 978

7 692

7 286

2007.

14 622

9 002

5 620

2008.

14 541

7 488

7 053

2009.

8 468

9 940

-1 472

2010.

4 985

9 860

-4 875

2011.1)

8 534

12 699

-4 165

2012.1)

8 959

12 877

-3 918

2013.1)

10 378

15 262

-4 884

 

 

1)       Radi usklađivanja s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom Europske unije podaci statistike vanjske migracije od 2011. obrađuju su prema novoj metodologiji.

1)       In order to harmonise the international migration statistics with international standards and the acquis communautaire, since 2011 data have been processed according to a new methodology.

 

 

 

 

 

 

2.     VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PREMA ZEMLJI DRŽAVLJANSTVA
       
INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY COUNTRY OF CITIZENSHIP

Zemlja državljanstva

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

Country of citizenship

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

8 468

9 940

4 985

9 860

8 534

12 699

8 959

12 877

10 378

15 262

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska

7 621

8 637

4 176

9 623

4 720

9 518

4 208

10 836

5 085

13 394

Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa

729

135

735

94

3 381

2 318

4 199

1 660

4 703

1 586

Europe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europska unija

201

23

149

12

1 052

 671

1 342

649

1 843

708

European Union

Austrija

21

3

10

-

60

 68

 114

55

105

57

Austria

Belgija

-

-

1

-

7

 7

 11

2

31

7

Belgium

Češka

9

-

2

-

24

 21

 40

16

57

29

Czech Republic

Francuska

2

-

5

-

40

 68

 54

41

59

46

France

Italija

21

1

18

-

129

 112

 170

101

244

103

Italy

Mađarska

8

1

1

1

38

 48

 53

40

81

44

Hungary

Nizozemska

6

1

8

-

27

 12

 37

13

56

14

Netherlands

Njemačka

50

3

39

4

244

 98

 242

117

416

122

Germany

Poljska

6

-

9

1

34

 13

 34

22

56

14

Poland

Rumunjska

10

-

4

-

40

 28

 70

15

60

34

Romania

Slovačka

2

2

2

-

50

 16

 47

45

41

26

Slovakia

Slovenija

51

10

36

5

215

 73

 304

83

385

90

Slovenia

Švedska

1

1

-

-

21

 10

 22

8

53

18

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

7

-

9

-

50

 36

 55

39

79

50

United Kingdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

528

112

586

82

2 329

1 647

2 857

1 011

2 860

878

Other European countries

Bosna i Hercegovina

341

80

436

55

1 219

1 225

1 516

601

1 602

545

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

5

-

3

-

34

 7

 40

20

37

10

Montenegro

Makedonija

50

4

36

6

185

 95

 260

57

241

53

Macedonia

Rusija

15

1

12

1

147

 36

 174

56

154

42

Russian Federation

Srbija

75

27

47

17

397

 161

 470

163

407

138

Serbia

Švicarska

4

-

3

-

21

 9

 18

8

34

5

Switzerland

Ukrajina

7

-

5

-

52

 25

 89

22

65

26

Ukraine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azija

93

1

44

1

256

 125

 300

131

274

107

Asia

Kina

77

-

35

-

175

 68

 186

82

97

68

China

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrika

1

-

2

-

38

 9

 53

13

74

20

Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverna i Srednja Amerika

17

-

24

1

87

 81

 133

68

146

59

North and Central America

Kanada

5

-

4

-

8

 9

 21

7

25

3

Canada

SAD

11

-

18

1

66

 70

 103

55

102

52

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južna Amerika

1

-

3

-

35

 16

 43

24

63

9

South America

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanija

2

2

1

-

12

 9

 13

7

23

5

Oceania

Australija

2

2

1

-

6

 8

 12

5

19

4

Australia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepoznato

4

1 165

-

141

5

 623

 10

138

10

82

Unknown

 

 

 

3.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA U 2013. PREMA STAROSTI I SPOLU

      INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY AGE AND SEX, 2013

Starost

Age

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

10 378

5 424

4 954

15 262

7 902

7 360

0 –  4

279

146

133

333

175

158

5 –  9

243

122

121

748

373

375

10 – 14

254

139

115

769

377

392

15 – 19

803

454

349

586

294

292

20 – 24

1 432

697

735

759

399

360

25 – 29

1 392

667

725

1 295

672

623

30 – 34

1 107

626

481

1 433

721

712

35 – 39

902

503

399

1 570

788

782

40 – 44

729

406

323

1 393

744

649

45 – 49

660

384

276

1 275

706

569

50 – 54

561

288

273

1 208

681

527

55 – 59

520

241

279

1 069

542

527

60 – 64

581

275

306

1 123

540

583

65 – 69

374

212

162

788

423

365

70 – 74

269

141

128

487

261

226

75 i više
75 and over

272

123

149

426

206

220

 

 

 

4.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA U 2013. PREMA ZEMLJI PODRIJETLA/ODREDIŠTA I DRŽAVLJANSTVU

      INTERNATIONAL MIGRATION, BY COUNTRY OF ORIGIN/DESTINATION AND CITIZENSHIP, 2013

Zemlja podrijetla/odredišta

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

Country of origin/destination

ukupno

Total

hrvatski
državljani

Croatian citizens

stranci

Aliens

nepoznato

Unknown

ukupno

Total

hrvatski
državljani

Croatian citizens

stranci

Aliens

nepoznato

Unknown

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

10 378

5 085

5 283

10

15 262

13 394

1 786

82

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa

9 361

4 769

4 589

3

13 823

12 232

1 515

76

Europe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europska unija

2 644

810

1 833

1

4 756

4 058

694

4

European Union

Austrija

208

97

111

-

770

716

53

1

Austria

Belgija

35

4

31

-

70

63

7

-

Belgium

Češka

67

8

59

-

51

23

28

-

Czech Republic

Francuska

85

23

62

-

98

54

44

-

France

Italija

281

46

234

1

601

496

103

2

Italy

Mađarska

83

6

77

-

89

44

45

-

Hungary

Nizozemska

70

17

53

-

110

98

12

-

Netherlands

Njemačka

913

485

428

-

2 193

2 069

124

-

Germany

Poljska

57

2

55

-

22

7

15

-

Poland

Rumunjska

60

2

58

-

38

5

33

-

Romania

Slovačka

41

-

41

-

42

17

25

-

Slovakia

Slovenija

452

70

382

-

318

229

88

1

Slovenia

Švedska

79

26

53

-

97

79

18

-

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

82

9

73

-

104

61

43

-

United Kingdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

6 717

3 959

2 756

2

9 067

8 174

821

72

Other European countries

Bosna i Hercegovina

4 902

3 373

1 528

1

4 087

3 580

503

4

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

50

14

36

-

63

52

10

1

Montenegro

Makedonija

282

45

237

-

72

19

53

-

Macedonia

Rusija

170

20

150

-

59

19

40

-

Russian Federation

Srbija

703

286

416

1

4 004

3 805

132

67

Serbia

Švicarska

173

134

39

-

619

613

6

-

Switzerland

Ukrajina

65

4

61

-

25

-

25

-

Ukraine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azija

308

29

278

1

219

115

104

-

Asia

Kina

98

2

96

-

70

4

66

-

China

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrika

86

12

74

-

36

16

20

-

Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverna i Srednja Amerika

303

161

142

-

205

147

54

4

North and Central America

Kanada

85

60

25

-

72

66

3

3

Canada

SAD

197

99

98

-

124

76

47

1

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južna Amerika

82

19

63

-

20

11

9

-

South America

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanija

107

84

23

-

60

53

5

2

Oceania

Australija

96

76

20

-

52

46

4

2

Australia

Novi Zeland

11

8

3

-

8

7

1

-

New Zealand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepoznato

131

11

114

6

899

820

79

-

Unknown

 

 

 

 

 

 

5.     VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PO ŽUPANIJAMA

        INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY COUNTIES

Županija
County of

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni
Immigrants

odseljeni

Emigrants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

8 468

9 940

4 985

9 860

8 534

12 699

8 959

12 877

10 378

15 262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

Zagreb

470

180

341

312

520

400

534

420

627

787

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

62

28

65

36

78

45

59

114

56

124

Sisačko-moslavačka

Sisak-Moslavina

249

1 342

161

1 094

266

1 307

272

1 217

244

1 608

Karlovačka

Karlovac

175

786

77

373

122

541

184

601

164

700

Varaždinska

Varaždin

134

77

67

64

140

98

71

115

123

290

Koprivničko-križevačka

Koprivnica-Križevci

56

57

32

77

73

83

66

78

48

115

Bjelovarsko-bilogorska

Bjelovar-Bilogora

91

228

28

302

104

449

76

303

70

367

Primorsko-goranska

Primorje-Gorski kotar

479

255

291

300

727

617

840

672

915

961

Ličko-senjska

Lika-Senj

117

581

66

400

146

434

132

498

137

371

Virovitičko-podravska

Virovitica-Podravina

135

673

79

252

66

228

82

285

67

236

Požeško-slavonska

Požega-Slavonia

61

303

43

291

57

414

67

589

80

239

Brodsko-posavska

Slavonski Brod-Posavina

336

827

185

333

248

325

226

395

216

695

Zadarska županija

Zadar

669

477

373

368

563

533

473

546

561

718

Osječko-baranjska

Osijek-Baranja

441

618

232

539

401

611

427

746

395

983

Šibensko-kninska

Šibenik-Knin

438

800

153

860

246

1 016

257

1 107

343

1 004

Vukovarsko-srijemska

Vukovar-Sirmium

429

804

190

931

311

772

353

499

325

1 019

Splitsko-dalmatinska

Split-Dalmatia

1 140

541

823

1 041

1 226

1 249

1 250

1 303

1 765

1 359

Istarska

Istria

474

213

293

468

606

946

735

889

895

638

Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik-Neretva

682

186

300

386

503

510

467

418

664

870

Međimurska

Međimurje

93

57

74

68

88

122

81

95

89

174

Grad Zagreb

City of Zagreb

1 737

907

1 112

1 365

2 043

1 999

2 307

1 987

2 594

2 004

 

 

 

 

 

 

II.     UNUTARNJA MIGRACIJA

      INTERNAL MIGRATION

 

 

1.     UNUTARNJA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA PODRUČJU PRESELJENJA

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, BY PLACE OF MIGRATION

 

Ukupno

Total

Preseljeno stanovništvo

Migrating population

među naseljima istoga
grada/općine

Between settlements of same town/municipality

među gradovima/općinama
iste županije

Between towns/municipalities
of same county

među županijama

Between counties

 

 

 

 

 

2004.

79 800

16 993

30 930

31 877

2005.

78 018

16 464

30 224

31 330

2006.

80 757

17 999

30 747

32 011

2007.

82 678

18 369

31 891

32 418

2008.

75 047

16 301

29 189

29 557

2009.

71 353

16 136

27 419

27 798

2010.

66 739

15 008

25 885

25 846

2011.

71 403

15 653

27 236

28 514

2012.

68 839

14 314

26 908

27 617

2013.

76 840

16 827

30 054

29 959

 

 

 

 

 

 

2.     DOBNA I SPOLNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA KOJE SE SELILO UNUTAR REPUBLIKE HRVATSKE U 2013.
        PREMA PODRUČJU PRESELJENJA

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION, BY AGE, SEX AND PLACE OF MIGRATION, 2013

Starost

Spol

Ukupno

Total

Preseljeno stanovništvo

Migrating population

Sex

Age

među naseljima
istoga grada/općine

Between settlements
of same town/municipality

među gradovima/općinama
iste županije

Between towns/municipalities
of same county

među županijama

Between counties

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

ukupno

76 840

16 827

30 054

29 959

Total

Total

 

muškarci

35 273

7 655

13 596

14 022

Men

 

 

žene

41 567

9 172

16 458

15 937

Women

 

   0 –  4

ukupno

5 251

1 043

2 185

2 023

Total

   0  4

 

muškarci

2 767

 558

1 147

1 062

Men

 

 

žene

2 484

 485

1 038

 961

Women

 

   5 –  9

ukupno

4 170

1 110

1 740

1 320

Total

  5  9

 

muškarci

2 142

 559

 898

 685

Men

 

 

žene

2 028

 551

 842

 635

Women

 

10 – 14

ukupno

3 400

1 031

1 395

 974

Total

10 14

 

muškarci

1 707

 523

 707

 477

Men

 

 

žene

1 693

 508

 688

 497

Women

 

15 – 19

ukupno

4 345

1 085

1 832

1 428

Total

15 19

 

muškarci

1 900

 497

 763

 640

Men

 

 

žene

2 445

 588

1 069

 788

Women

 

20 – 24

ukupno

7 019

1 507

2 821

2 691

Total

20 24

 

muškarci

2 154

 424

 799

 931

Men

 

 

žene

4 865

1 083

2 022

1 760

Women

 

25 – 29

ukupno

11 291

2 124

4 334

4 833

Total

25 29

 

muškarci

4 046

 729

1 473

1 844

Men

 

 

žene

7 245

1 395

2 861

2 989

Women

 

30 – 34

ukupno

8 933

1 765

3 372

3 796

Total

30 34

 

muškarci

4 068

 792

1 491

1 785

Men

 

 

žene

4 865

 973

1 881

2 011

Women

 

35 – 39

ukupno

6 755

1 473

2 608

2 674

Total

35 39

 

muškarci

3 480

 767

1 300

1 413

Men

 

 

žene

3 275

 706

1 308

1 261

Women

 

40 – 44

ukupno

4 705

1 051

1 793

1 861

Total

40 44

 

muškarci

2 556

 552

 999

1 005

Men

 

 

žene

2 149

 499

 794

 856

Women

 

45 – 49

ukupno

4 174

1 022

1 549

1 603

Total

45 49

 

muškarci

2 234

 538

 839

 857

Men

 

 

žene

1 940

 484

 710

 746

Women

 

50 – 54

ukupno

3 937

 923

1 554

1 460

Total

50 54

 

muškarci

2 025

 455

 785

 785

Men

 

 

žene

1 912

 468

 769

 675

Women

 

55 – 59

ukupno

3 723

 861

1 493

1 369

Total

55 59

 

muškarci

1 866

 431

 746

 689

Men

 

 

žene

1 857

 430

 747

 680

Women

 

60 – 64

ukupno

3 467

 706

1 307

1 454

Total

60 64

 

muškarci

1 800

 349

 696

 755

Men

 

 

žene

1 667

 357

 611

 699

Women

 

65 – 69

ukupno

2 238

 427

 827

 984

Total

65 69

 

muškarci

1 111

 207

 412

 492

Men

 

 

žene

1 127

 220

 415

 492

Women

 

70 – 74

ukupno

1 640

 325

 601

 714

Total

70 74

 

muškarci

 732

 132

 275

 325

Men

 

 

žene

 908

 193

 326

 389

Women

 

75 i više

ukupno

1 792

 374

 643

 775

Total

75 and over

 

muškarci

 685

 142

 266

 277

Men

 

 

žene

1 107

 232

 377

 498

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     UNUTARNJA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2013. PREMA PODRUČJU DOSELJENJA I ODSELJENJA
        PO ŽUPANIJAMA

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, BY COUNTIES AND PLACE OF IMMIGRATION
        AND EMIGRATION,
2013

Županija
County of

Doseljeni

Immigrants

Odseljeni

Emigrants

Saldo
migracije
među
županijama

Net migration

between
counties

Preseljeno stanovništvo unutar županije

Migrating population within county

ukupno

Total

iz druge
županije

From

 another county

ukupno

Total

u drugu županiju

Into another
county

među naseljima
istoga
grada/općine

Between settlements of same town/municipality

među
gradovima/općinama
iste županije

Between towns/municipalities
of same county

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

76 840

29 959

76 840

29 959

0

16 827

30 054

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

Zagreb

6 827

4 009

6 262

3 444

565

1 547

1 271

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

1 968

662

2 052

746

-84

491

815

Sisačko-moslavačka

Sisak-Moslavina

2 676

818

3 259

1 401

-583

890

968

Karlovačka

Karlovac

2 198

696

2 340

838

-142

761

741

Varaždinska

Varaždin

2 385

624

2 463

702

-78

614

1 147

Koprivničko-križevačka

Koprivnica-Križevci

1 793

505

1 874

586

-81

468

820

Bjelovarsko-bilogorska

Bjelovar-Bilogora

2 206

616

2 624

1 034

-418

760

830

Primorsko-goranska

Primorje-Gorski  kotar

6 652

1 920

6 361

1 629

291

767

3 965

Ličko-senjska

Lika-Senj

1 142

595

991

444

151

349

198

Virovitičko-podravska

Virovitica-Podravina

1 320

391

1 594

665

-274

406

523

Požeško-slavonska

Požega-Slavonia

1 281

381

1 539

639

-258

339

561

Brodsko-posavska

Slavonski Brod-Posavina

2 144

603

2 954

1 413

-810

256

1 285

Zadarska

Zadar

3 783

1 577

3 265

1 059

518

425

1 781

Osječko-baranjska

Osijek-Baranja

4 581

1 152

5 200

1 771

-619

1 049

2 380

Šibensko-kninska

Šibenik-Knin

2 250

983

2 118

851

132

515

752

Vukovarsko-srijemska

Vukovar-Sirmium

2 378

751

3 308

1 681

-930

220

1 407

Splitsko-dalmatinska

Split-Dalmatia

9 983

2 160

9 933

2 110

50

1 725

6 098

Istarska

Istria

4 229

1 334

3 836

941

393

803

2 092

Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik-Neretva

3 161

896

3 115

850

46

962

1 303

Međimurska

Međimurje

1 762

274

1 912

424

-150

371

1 117

Grad Zagreb

City of Zagreb

12 121

9 012

9 840

6 731

2 281

3 1091)

-

 

 

1)       Za Grad Zagreb podaci se odnose na preseljenje između naselja unutar Grada Zagreba.

1)       Data for the City of Zagreb refer to migration between settlements within the City of Zagreb.

 

 

 

III.  UKUPNA MIGRACIJA U 2013.

      TOTAL MIGRATION IN 2013

 

 

1.   UKUPNO DOSELJENO I ODSELJENO STANOVNIŠTVO U 2013. PO ŽUPANIJAMA

      TOTAL NUMBER OF IMMIGRANTS AND EMIGRANTS, BY COUNTIES, 2013

Županija
County of

Doseljeni

Immigrants

Odseljeni

Emigrants

Saldo

ukupne migracije

Total net

migration

Saldo

migracije među županijama

Net migration between counties

Saldo
migracije s
inozemstvom

Net migration with foreign countries

ukupno

Total

iz druge županije

From
another
 county

iz
inozemstva

From
abroad

ukupno

Total

u drugu županiju

Into another county

u
inozemstvo

Abroad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

-1)

29 959

10 378

-1)

29 959

15 262

-1)

0

-4 884

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

Zagreb

4 636

4 009

627

4 231

3 444

787

 405

 565

-160

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

 718

 662

56

 870

 746

124

- 152

- 84

-68

Sisačko-moslavačka

Sisak-Moslavina

1 062

 818

244

3 009

1 401

1 608

-1 947

- 583

-1 364

Karlovačka

Karlovac

 860

 696

164

1 538

 838

700

- 678

- 142

-536

Varaždinska

Varaždin

 747

 624

123

 992

 702

290

- 245

- 78

-167

Koprivničko-križevačka

Koprivnica-Križevci

 553

 505

48

 701

 586

115

- 148

- 81

-67

Bjelovarsko-bilogorska

Bjelovar-Bilogora

 686

 616

70

1 401

1 034

367

- 715

- 418

-297

Primorsko-goranska

Primorje-Gorski  kotar

2 835

1 920

915

2 590

1 629

961

 245

 291

-46

Ličko-senjska

Lika-Senj

 732

 595

137

 815

 444

371

- 83

 151

-234

Virovitičko-podravska

Virovitica-Podravina

 458

 391

67

 901

 665

236

- 443

- 274

-169

Požeško-slavonska

Požega-Slavonia

 461

 381

80

 878

 639

239

- 417

- 258

-159

Brodsko-posavska

Slavonski Brod-Posavina

 819

 603

216

2 108

1 413

695

-1 289

- 810

-479

Zadarska

Zadar

2 138

1 577

561

1 777

1 059

718

 361

 518

-157

Osječko-baranjska

Osijek-Baranja

1 547

1 152

395

2 754

1 771

983

-1 207

- 619

-588

Šibensko-kninska

Šibenik-Knin

1 326

 983

343

1 855

 851

1 004

- 529

 132

-661

Vukovarsko-srijemska

Vukovar-Sirmium

1 076

 751

325

2 700

1 681

1 019

-1 624

- 930

-694

Splitsko-dalmatinska

Split-Dalmatia

3 925

2 160

1 765

3 469

2 110

1 359

 456

 50

406

Istarska

Istria

2 229

1 334

895

1 579

 941

638

 650

 393

257

Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik-Neretva

1 560

 896

664

1 720

 850

870

- 160

 46

-206

Međimurska

Međimurje

 363

 274

89

 598

 424

174

- 235

- 150

-85

Grad Zagreb

City of Zagreb

11 606

9 012

2 594

8 735

6 731

2 004

2 871

2 281

590

 

 

1)       Podaci za ukupno ne iskazuju se jer su uključena i preseljenja unutar Republike Hrvatske.

1)       Data for Total are not presented since data on migrations within the Republic of Croatia were included as well.

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Istraživanja o unutarnjoj i vanjskoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske provode se na temelju podataka koji se prikupljaju u Ministarstvu unutarnjih poslova. Zakonska obveza prijave i odjave prebivališta temelji se na Zakonu o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.). Zakonom o strancima (NN, br. 130/11. i 74/13.) propisuju se uvjeti ulaska, kretanja i boravka te rad stranaca u Republici Hrvatskoj.

 

Surveys on internal and international migration of population of the Republic of Croatia are carried out based on data collected by the Ministry of the Interior. Persons' legal duty to register changes of their place of permanent residence is based on the Permanent Residence Act (NN, Nos. 144/12 and 158/13). The Aliens Act (NN, Nos. 130/11 and 74/13) regulates conditions for the entry, movement, stay and work of aliens in the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Podaci statistike vanjske migracije od 2011. obrađuju su prema novoj metodologiji koja se temelji na Preporukama UN-a za statistiku međunarodne migracije i na Uredbi (EZ-a) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o statistikama Zajednice o migraciji i međunarodnoj zaštiti.

 

International migration statistics since 2011 are processed according to a new methodology based on the UN Recommendations on Statistics of International Migration and the Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on Community statistics on migration and international protection.

 

 

 

Statistička definicija međunarodnog migranta temelji se na konceptu uobičajenog mjesta stanovanja. Prema tom konceptu doseljenima iz inozemstva i odseljenima u inozemstvo smatraju se osobe koje su promijenile uobičajenu državu stanovanja na razdoblje koje je, ili se očekuje da će biti, dugo najmanje godinu dana.

 

The statistical definition of international migrant is based on the concept of usual residence. According to this concept, immigrants from abroad and emigrants to foreign countries are persons who have changed their country of usual residence for a period that is, or is expected to be, of at least one year.

 

 

 

Podaci o migracijama obuhvaćaju državljane Republike Hrvatske i strance na privremenome ili stalnom boravku u Republici Hrvatskoj.

 

Data on migration comprise Croatian citizens and aliens who have been granted temporary or permanent stay in the Republic of Croatia.

 

 

 

Prema metodologiji koja se upotrebljavala do 2010. podaci o vanjskoj migraciji stanovništva obuhvaćali su državljane Republike Hrvatske i strance na stalnom boravku koji su prijavili odnosno odjavili svoje prebivalište u Republici Hrvatskoj.

 

According to the methodology that was used until 2010, the international migration statistics included the citizens of the Republic of Croatia and aliens with the granted permanent stay in the Republic of Croatia who registered or cancelled their place of permanent residence in the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Migracija ili preseljavanje stanovništva označuje prostornu pokretljivost stanovništva.

 

Migration is the spatial movement of people.

 

 

 

Migrant je osoba koja sudjeluje u procesu prostorne pokretljivosti stanovništva (doseljenik, odseljenik).

 

A migrant is a person who changed a place of residence (immigrant, emigrant).

 

 

 

Unutarnja migracija stanovništva podrazumijeva preseljenje osoba unutar Republike Hrvatske.

 

Internal migration of population is the change of permanent residence on the territory of the Republic of Croatia.

 

 

 

Vanjska migracija stanovništva podrazumijeva preseljenje osoba iz jedne države u drugu.

 

International migration of population is the change of a country of usual residence.

 

 

 

Statistika unutarnje migracije stanovništva prikuplja i obrađuje podatke o tijekovima migracije stanovništva unutar zemlje, tj. o broju i strukturi osoba koje su promijenile prebivalište unutar Republike Hrvatske u određenoj kalendarskoj godini.