image description

 

GODINA/ YEAR: LI.                                         ZAGREB, 27. VELJAČE 2015./ 27 FEBRUARY, 2015                             BROJ/ NUMBER: 9.1.1/12.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH

za prosinac 2014.

 

AVERAGE MONTHLY PAID OFF NET EARNINGS OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT

For December 2014

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2014. iznosila je 5 716 kuna, što je nominalno više za 1,5%, a realno za 2,4% u odnosu na studeni 2014.

 

For December 2014, the average monthly paid off net earning per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 5 716 kuna, which represented the nominal increase of 1.5% and the real one of 2.4%, as compared to November 2014.

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2014. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 2,9%, a realno za 3,4%.

 

The average monthly paid off net earning per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia was nominally by 2.9% and really by 3.4% higher for December 2014, as compared to December 2013.

 

 

 

Za razdoblje od siječnja do prosinca 2014. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 5 533 kune, što je u odnosu na isto razdoblje 2013. nominalno više za 0,3%, a realno za 0,5%.

 

In the period from January to December 2014, the average monthly paid off net earning per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 5 533 kuna, which represented the nominal increase of 0.3% and the real one of 0.5%, as compared to the same period of 2013.

 

 

 

1.   PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA ZA PROSINAC 2014.

      AVERAGE MONTHLY PAID OFF NET EARNING FOR DECEMBER 2014

 

XII. 2014.

I. – XII. 2014.

Indeksi
Indices

 

XII. 2014.
XI. 2014.

XII. 2014.
XII. 2013.

I. – XII. 2014.
I. – XII. 2013.

 

 

 

 

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća, kune

5 716

5 533

101,5

102,9

100,3

Average monthly paid off net earning, kuna

 

 

 

 

 

 

 

Realna neto plaća

 

 

102,4

103,4

100,5

Real net earning

 

 

 

2.   PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZA PROSINAC 2014. PREMA NKD-u 2007.1)

      AVERAGE MONTHLY PAID OFF NET EARNINGS FOR DECEMBER 2014, ACCORDING TO NKD 2007.1)

 

 

 

Prosjek čistih isplata po zaposlenome, kune

Average paid off net earnings per person in employment, kuna

Indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec

Indices of change in average monthly paid off net earnings according to payoffs for month

 

 

 

 

 

 

za mjesec

For month

nominalni

Nominal

realni

Real

 

 

 

 

 

 

XII. 2014.

I. – XII. 2014.

XII. 2014.
XI. 2014.

XII. 2014.
XII. 2013.

I. – XII. 2014.
I. – XII. 2013.

XII. 2014.
Ø 2013.

XII. 2014.
XI. 2014.

XII. 2014.
XII. 2013.

I. – XII. 2014.
I. – XII. 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

5 716

5 533

101,5

102,9

100,3

103,7

102,4

103,4

100,5

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 5 106

 4 963

104,5

102,1

98,3

101,1

105,5

102,6

98,5

  A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

 4 306

 4 260

99,7

102,0

99,7

100,7

100,6

102,5

99,9

 

01

Crop and animal production, hunting and related service activities

 

02

Šumarstvo i sječa drva

 6 016

 5 764

108,7

101,9

96,7

100,9

109,6

102,4

96,9

 

02

Forestry and logging

 

03

Ribarstvo

 4 938

 4 876

102,9

101,3

100,9

102,2

103,8

101,8

101,1

 

03

Fishing and aquaculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

 6 654

 6 674

98,4

98,9

99,4

99,2

99,3

99,4

99,6

  B

 

Mining and quarrying

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

 8 480

 8 522

97,2

95,8

99,7

99,2

98,1

96,3

99,9

 

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

 4 906

 4 857

98,0

102,4

100,4

101,4

98,9

102,9

100,6

 

08

Other mining and quarrying

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

 7 363

 7 422

98,8

100,6

100,3

99,5

99,7

101,1

100,5

 

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

 5 124

 4 956

100,6

104,5

101,2

104,6

101,5

105,1

101,4

  C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

 4 914

 4 703

103,2

104,5

99,9

104,4

104,1

105,0

100,1

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

 6 607

 6 369

96,2

106,3

100,2

104,0

97,1

106,8

100,4

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

 6 439

 6 920

100,5

98,7

101,3

94,3

101,4

99,2

101,5

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

 3 949

 3 777

102,6

112,6

110,5

115,5

103,6

113,2

110,7

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

 3 109

 2 972

104,3

105,4

102,4

107,1

105,3

105,9

102,6

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

 3 130

 3 136

99,0

101,2

102,8

102,6

99,9

101,7

103,0

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

 3 507

 3 414

104,9

105,5

102,2

105,0

105,9

106,0

102,4

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

 4 770

 4 629

99,4

102,5

100,8

103,9

100,3

103,0

101,1

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

 5 692

 5 190

108,7

102,2

101,3

111,1

109,7

102,7

101,5

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

 8 311

 8 064

98,5

98,9

99,5

102,6

99,4

99,4

99,7

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

 5 833

 5 389

106,0

105,7

102,4

110,8

106,9

106,2

102,6

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

 8 721

 8 423

101,0

105,3

99,7

103,2

102,0

105,8

99,9

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

 4 467

 4 340

100,1

103,9

102,7

105,7

101,0

104,4

102,9

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

 6 021

 5 695

102,6

107,3

101,3

107,1

103,5

107,9

101,5

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

 4 507

 4 649

96,1

98,8

101,6

98,4

97,0

99,3

101,8

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

 4 939

 4 757

107,2

103,8

100,9

104,8

108,2

104,3

101,1

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

 6 274

 6 155

99,4

102,4

99,2

101,1

100,3

102,9

99,4

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

 6 291

 6 361

76,9

106,7

103,0

101,8

77,6

107,2

103,2

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

 5 604

 5 567

96,9

99,3

102,7

103,4

97,8

99,8

102,9

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

 5 214

 5 196

100,2

99,0

98,8

99,1

101,1

99,5

99,0

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

 5 978

 5 741

107,5

105,0

105,3

109,6

108,4

105,5

105,5

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

 3 669

 3 560

103,9

106,7

103,2

106,4

104,8

107,2

103,4

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

 4 171

 3 985

106,4

102,4

99,2

103,8

107,3

103,0

99,4

 

32

Other manufacturing

 

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

 6 872

 6 777

102,9

105,1

104,7

106,2

103,9

105,7

104,9

 

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 7 724

 7 180

100,8

106,7

98,9

106,4

101,7

107,2

99,1

  D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply


 

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 7 724

 7 180

100,8

106,7

98,9

106,4

101,7

107,2

99,1

 

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 5 708

 5 389

107,0

104,0

98,9

104,8

107,9

104,5

99,1

  E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

 5 942

 5 604

107,6

105,2

99,4

105,4

108,5

105,8

99,6

 

36

Water collection, treatment and supply

 

37

Uklanjanje otpadnih voda

 5 117

 5 051

106,9

119,6

118,0

119,6

107,8

120,2

118,2

 

37

Sewerage

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

 5 531

 5 227

105,9

103,7

98,0

103,7

106,9

104,2

98,2

 

38

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

 5 800

 5 370

112,7

101,3

104,7

113,1

113,7

101,8

104,9

 

39

Remediation activities and other waste management services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

 4 943

 4 689

104,4

106,2

101,0

106,4

105,4

106,7

101,2

  F

 

Construction

 

41

Gradnja zgrada

 4 235

 4 065

100,2

106,1

102,5

106,8

101,1

106,7

102,7

 

41

Construction of buildings

 

42

Gradnja građevina niskogradnje

 5 604

 5 199

107,4

109,6

100,0

107,8

108,4

110,1

100,2

 

42

Civil engineering

 

43

Specijalizirane građevinske djelatnosti

 4 586

 4 496

103,8

101,9

101,5

103,5

104,7

102,4

101,7

 

43

Specialised construction activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 4 978

 4 830

97,6

104,4

102,2

105,3

98,5

104,9

102,4

  G

 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

 

45

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla

 6 052

 5 837

102,2

105,6

102,6

106,3

103,1

106,1

102,8

 

45

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

 

46

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 6 233

 5 901

100,2

108,7

102,9

108,7

101,1

109,3

103,1

 

46

Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 4 211

 4 168

95,3

101,3

101,8

102,8

96,1

101,8

102,0

 

47

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

Prijevoz i skladištenje

 6 578

 6 237

106,7

101,4

99,0

104,4

107,7

101,9

99,2

  H

 

Transportation and storage

 

49

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

 6 142

 5 839

108,1

94,6

97,0

102,1

109,1

95,1

97,2

 

49

Land transport and transport via pipelines

 

50

Vodni prijevoz

 8 342

 7 022

125,6

125,4

101,6

120,7

126,8

126,1

101,8

 

50

Water transport

 

51

Zračni prijevoz

 10 555

 9 889

115,9

111,9

102,0

108,9

116,9

112,5

102,2

 

51

Air transport

 

52

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

 7 817

 7 335

104,3

108,6

101,9

108,6

105,3

109,2

102,1

 

52

Warehousing and support activities for transportation

 

53

Poštanske i kurirske djelatnosti

 4 732

 4 743

100,3

94,6

94,9

94,7

101,2

95,1

95,1

 

53

Postal and courier activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 4 989

 4 874

103,2

104,5

101,2

103,5

104,2

105,1

101,4

  I

 

Accommodation and food service activities

 

55

Smještaj

 5 133

 4 979

104,5

104,9

100,8

103,9

105,5

105,4

101,0

 

55

Accommodation

 

56

Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića

 4 166

 4 194

95,8

101,3

102,6

101,9

96,7

101,8

102,8

 

56

Food and beverage service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

 7 901

 7 733

102,5

103,9

99,7

101,8

103,5

104,4

99,9

  J

 

Information and communication

 

58

Izdavačke djelatnosti

 6 566

 6 463

98,0

102,3

99,7

101,3

98,9

102,8

99,9

 

58

Publishing activities

 

59

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

 5 276

 5 335

95,6

97,7

100,9

99,8

96,4

98,2

101,1

 

59

Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

 

60

Emitiranje programa

 7 316

 7 158

109,6

105,1

102,9

105,1

110,6

105,6

103,1

 

60

Programming and broadcasting activities

 

61

Telekomunikacije

 8 328

 8 390

97,6

102,9

96,4

95,7

98,5

103,5

96,6

 

61

Telecommunications

 

62

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

 9 001

 8 655

106,1

101,8

101,1

105,2

107,0

102,3

101,3

 

62

Computer programming, consultancy and related activities

 

63

Informacijske uslužne djelatnosti

 8 025

 6 616

115,6

117,9

104,3

126,5

116,7

118,5

104,5

 

63

Information service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 8 217

 7 892

98,2

105,4

100,3

104,4

99,1

105,9

100,5

  K

 

Financial and insurance activities

 

64

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

 9 039

 8 576

101,2

107,4

100,1

105,5

102,1

108,0

100,3

 

64

Financial service activities, except insurance and pension funding

 

65

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja

 7 159

 7 139

89,1

99,7

100,9

101,1

89,9

100,2

101,1

 

65

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

 

66

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

 6 241

 6 037

97,9

104,5

102,4

105,9

98,8

105,0

102,6

 

66

Activities auxiliary to financial services and insurance activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

Poslovanje nekretninama

 5 083

 4 840

107,9

101,6

96,4

101,3

108,9

102,2

96,6

  L

 

Real estate activities

 

68

Poslovanje nekretninama

 5 083

 4 840

107,9

101,6

96,4

101,3

108,9

102,2

96,6

 

68

Real estate activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 7 381

 7 081

100,4

102,9

99,8

104,1

101,3

103,5

100,0

  M

 

Professional, scientific and technical activities

 

69

Pravne i računovodstvene djelatnosti

 6 335

 6 094

101,5

112,6

99,7

103,7

102,4

113,2

99,9

 

69

Legal and accounting activities

 

70

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

 8 092

 7 721

107,1

102,3

99,4

104,2

108,1

102,9

99,6

 

70

Activities of head offices; management consultancy activities

 

71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

 7 175

 6 906

100,3

99,9

101,5

105,4

101,2

100,4

101,7

 

71

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

 

72

Znanstveno istraživanje i razvoj

 8 202

 7 851

96,6

101,8

99,1

103,5

97,5

102,3

99,3

 

72

Scientific research and development

 

73

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

 9 352

 9 033

97,2

102,1

92,4

95,7

98,1

102,6

92,6

 

73

Advertising and market research

 

74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 5 739

 5 394

105,5

102,7

113,3

120,6

106,4

103,2

113,5

 

74

Other professional, scientific and technical activities

 

75

Veterinarske djelatnosti

 5 894

 5 537

106,4

106,5

100,8

107,3

107,4

107,0

101,0

 

75

Veterinary activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 3 656

 3 534

103,2

102,4

100,7

104,2

104,1

102,9

100,9

  N

 

Administrative and support service activities

 

77

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

 5 060

 4 861

106,0

100,7

97,7

101,7

107,0

101,2

97,9

 

77

Rental and leasing activities

 

78

Djelatnosti zapošljavanja

 4 453

 4 222

103,8

106,6

101,0

106,5

104,7

107,1

101,2

 

78

Employment activities

 

79

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

 5 963

 5 601

102,5

112,5

101,0

107,5

103,4

113,1

101,2

 

79

Travel agency, tour operator reservation service and related activities

 

80

Zaštitne i istražne djelatnosti

 3 132

 3 044

103,7

104,2

101,1

104,0

104,6

104,7

101,3

 

80

Security and investigation activities

 

81

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

 3 262

 3 190

103,3

89,2

99,7

102,0

104,2

89,6

99,9

 

81

Services to buildings and landscape activities

 

82

Uredske  administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

 4 696

 4 753

102,7

91,6

89,5

88,4

103,6

92,0

89,6

 

82

Office administrative, office support and other business support activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 6 139

 6 031

100,9

99,8

99,6

101,4

101,8

100,3

99,8

  O

 

Public administration and defence; compulsory social security

 

84

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 6 139

 6 031

100,9

99,8

99,6

101,4

101,8

100,3

99,8

 

84

Public administration and defence; compulsory social security

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Obrazovanje

 5 491

 5 446

101,4

99,6

99,3

100,1

102,3

100,1

99,5

  P

 

Education

 

85

Obrazovanje

 5 491

 5 446

101,4

99,6

99,3

100,1

102,3

100,1

99,5

 

85

Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 6 321

 6 103

102,7

102,7

99,8

103,4

103,7

103,3

100,0

  Q

 

Human health and social work activities

 

86

Djelatnosti zdravstvene zaštite

 6 619

 6 368

103,0

103,2

100,0

104,0

103,9

103,8

100,2

 

86

Human health activities

 

87

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

 4 634

 4 590

101,6

98,9

98,5

99,5

102,5

99,4

98,7

 

87

Residential care activities

 

88

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

 5 385

 5 281

102,6

101,4

97,6

99,5

103,5

101,9

97,7

 

88

Social work activities without accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

 5 669

 5 617

101,0

100,1

99,7

100,7

102,0

100,6

99,9

  R

 

Arts, entertainment and recreation

 

90

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

 6 342

 6 237

102,5

100,9

99,1

100,8

103,4

101,4

99,3

 

90

Creative, arts and entertainment activities

 

91

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

 5 571

 5 585

100,0

99,3

99,2

98,9

100,9

99,8

99,4

 

91

Libraries, archives, museums and other cultural activities

 

92

Djelatnosti kockanja i klađenja

 4 735

 4 694

101,8

100,7

100,3

101,2

102,7

101,2

100,5

 

92

Gambling and betting activities

 

93

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

 6 260

 6 106

100,9

100,6

100,8

103,3

101,8

101,1

101,0

 

93

Sports activities and amusement and recreation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

Ostale uslužne djelatnosti

 5 955

 5 749

100,0

103,4

101,3

104,9

100,9

103,9

101,5

  S

 

Other service activities

 

94

Djelatnosti članskih organizacija

 6 659

 6 469

97,6

102,1

100,4

103,4

98,5

102,6

100,6

 

94

Activities of membership organisations

 

95

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 5 794

 5 564

99,3

98,9

100,5

104,7

100,2

99,4

100,7

 

95

Repair of computers and personal and household goods

 

96

Ostale osobne uslužne djelatnosti

 4 645

 4 431

104,9

107,8

103,0

108,0

105,8

108,4

103,2

 

96

Other personal service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this first release, since they were not covered by the survey.

 

 

 

3.   PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2014.1) PREMA NKD-u 2007.

      AVERAGE MONTHLY PAID OFF NET EARNING OF PERSONS IN EMPLOYMENT, ACCORDING TO NKD 2007., IN 20141)

 

Prosjek čistih isplata po zaposlenome, kune

Average paid off net earnings per person in employment, kuna

Indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec

Indices of change in average monthly paid off net earnings ccording to payoffs for month

 

za mjesec
For month

nominalni
Nominal

realni
Real

X..

XI.

XII.

I. – XII.

XII. 2014.
XI. 2014.

XII. 2014.
XII. 2013.

I. – XII. 2014.
I. – XII. 2013.

XII. 2014.
XI. 2014.

XII. 2014.
XII. 2013.

I. – XII 2014.
I. – XII. 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O
 
Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

5 976

6 086

6 139

6 031

100,9

99,8

99,6

101,8

100,3

99,8

O
 
Public administration and defence; compulsory social security

 

84

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

5 976

6 086

6 139

6 031

100,9

99,8

99,6

101,8

100,3

99,8

 

84

Public administration and defence; compulsory social security

 

 

84.1

Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice

6 226

6 416

6 512

6 273

101,5

102,4

102,5

102,4

102,9

102,7

 

 

84.1

Administration of the State and the economic and social policy of the community

 
 
84.2
Pružanje usluga zajednici kao cjelini

5 927

6 024

6 041

5 991

100,3

98,3

98,3

101,2

98,8

98,5

 
 
84.2
Provision of services to the community as a whole

 

 

84.3

Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja

5 187

5 054

5 290

5 194

104,7

103,4

100,1

105,6

104,0

100,3

 

 

84.3

Compulsory social security activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
 
Obrazovanje

5 407

5 418

5 491

5 446

101,4

99,6

99,3

102,3

100,1

99,5

P
 
Education

 

85

Obrazovanje

5 407

5 418

5 491

5 446

101,4

99,6

99,3

102,3

100,1

99,5

 

85

Education

 
 
85.1
Predškolsko obrazovanje

5 044

5 153

5 148

5 143

99,9

100,4

100,2

100,8

100,9

100,4

 
 
85.1
Pre-primary education

 

 

85.2

Osnovno obrazovanje

4 874

4 864

4 945

4 912

101,7

99,8

99,6

102,6

100,3

99,8

 

 

85.2

Primary education

 

 

85.3

Srednje obrazovanje

5 263

5 264

5 309

5 237

100,8

98,8

99,3

101,8

99,3

99,5

 

 

85.3

Secondary education

 

 

85.4

Visoko obrazovanje

7 998

8 017

8 154

8 017

101,7

100,2

98,8

102,6

100,7

99,0

 

 

85.4

Higher education

 

 

85.5

Ostalo obrazovanje i poučavanje

4 716

4 640

4 737

4 731

102,1

98,9

100,4

103,0

99,4

100,6

 

 

85.5

Other education

 

 

85.6

Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

85.6

Educational support activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

6 011

6 153

6 321

6 103

102,7

102,7

99,8

103,7

103,3

100,0

Q

 

Human health and social work activities

 

86

Djelatnosti zdravstvene zaštite

6 273

6 427

6 619

6 368

103,0

103,2

100,0

103,9

103,8

100,2

 

86

Human health activities

 

 

86.1

Djelatnosti bolnica

6 359

6 536

6 739

6 460

103,1

104,0

100,0

104,0

104,5

100,2

 

 

86.1

Hospital activities

 

 

86.2

Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse

6 047

6 122

6 282

6 121

102,6

100,6

99,8

103,5

101,1

100,0

 

 

86.2

Medical and dental practice activities

 

 

86.9

Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite

5 853

5 928

6 137

5 918

103,5

101,8

101,2

104,5

102,3

101,4

 

 

86.9

Other human health activities

 

87

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

4 530

4 563

4 634

4 590

101,6

98,9

98,5

102,5

99,4

98,7

 

87

Residential care activities

 

 

87.1

Djelatnosti ustanova za njegu

4 057

4 136

4 211

4 082

101,8

114,9

106,2

102,8

115,4

106,4

 

 

87.1

Residential nursing care activities

 

 

87.2

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima

4 662

4 625

4 727

4 830

102,2

91,9

93,5

103,1

92,3

93,6

 

 

87.2

Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse

 

 

87.3

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom

4 261

4 346

4 414

4 333

101,6

100,1

98,9

102,5

100,6

99,1

 

 

87.3

Residential care activities for the elderly and disabled

 

 

87.9

Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

5 652

5 494

5 576

5 524

101,5

97,8

98,2

102,4

98,3

98,4

 

 

87.9

Other residential care activities

 

88

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

5 211

5 251

5 385

5 281

102,6

101,4

97,6

103,5

101,9

97,7

 
88
Social work activities without accommodation

 

 

88.1

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom

3 829

3 944

3 992

3 877

101,2

102,3

101,1

102,2

102,8

101,3

 

 

88.1

Social work activities without accommodation for the elderly and disabled

 

 

88.9

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

5 322

5 357

5 501

5 394

102,7

101,3

97,3

103,6

101,8

97,5

 

 

88.9

Other social work activities without accommodation

 

 

1)       Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog priopćenja koja se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

1)       In order to meet users' requirements, we publish the supplement to the regular quarterly First Release. Data are presented at the group level (3 digits) for the NKD 2007. sections O, P and Q.

 

 

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

 

NKD 2007. activity sections

 

 

 

A    Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 

A     Agriculture, forestry and fishing

B    Rudarstvo i vađenje

 

B     Mining and quarrying

C    Prerađivačka industrija

 

C    Manufacturing

D    Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 

D    Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E    Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom
      te djelatnosti sanacije okoliša

 

E     Water supply; sewerage, waste management and remediation
       activities

F    Građevinarstvo

 

F     Construction

G    Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 

G    Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H    Prijevoz i skladištenje

 

H    Transportation and storage

I     Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 

I      Accommodation and food service activities

J     Informacije i komunikacije

 

J     Information and communication

K    Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 

K     Financial and insurance activities

L     Poslovanje nekretninama

 

L     Real estate activities

M    Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 

M    Professional, scientific and technical activities

N    Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 

N    Administrative and support service activities

O    Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 

O    Public administration and defence; compulsory social security

P    Obrazovanje

 

P     Education

Q    Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

Q    Human health and social work activities

R    Umjetnost, zabava i rekreacija

 

R    Arts, entertainment and recreation

S    Ostale uslužne djelatnosti

 

S     Other service activities

 

 

 

 METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o prosječnim mjesečnim isplaćenim neto plaćama prate se redovitim mjesečnim istraživanjem kojim je obuhvaćeno 70% zaposlenih iz svakog odjeljka NKD-a 2007. Istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske. Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim isplaćenim neto plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

 

Data on average monthly paid off net earnings are based on regular monthly survey covering 70% of persons in employment in each NKD 2007. division. The survey comprises persons in employment in legal entities of all types of ownership, government bodies, and bodies of local and regional government and self-government units, on the territory of the Republic of Croatia. Persons employed in crafts and trades and free lances and employed insured persons – private farmers are not covered, so data on their pays are not included in the data on average net earnings.

 

 

 

Podaci o plaćama prikupljaju se izvještajem RAD-1, koji se u pravnim osobama ispunjava na temelju evidencija o plaćama.

 

Data on earnings are collected by the report form (RAD-1) to be filled in by legal entities on the basis of their respective payrolls.

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o prosječnim mjesečnim isplaćenim neto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćene su isplaćene neto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena. Ako zaposleni u pravnim osobama u jednome mjesecu ili nekoliko uzastopnih mjeseci nisu primili isplatu, ne uključuju se u podatak o broju zaposlenih pri izračunavanju prosjeka za taj mjesec ili te mjesece.

 

The statistical survey on average monthly paid off net earnings of persons employed in legal entities includes net earnings of persons in permanent employment, irrespective of the kind of employment and number of working-hours. In the case when persons employed in legal entities in one month or during several subsequent months do not get their pays, they are not included in the data on the number of employed persons when calculating the average for that month or months.

 

 

 

Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po zaposlenome iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba i prosjek plaće po zaposlenome odnosi se na mjesec za koji je isplata primljena.

 

Data on average monthly paid off net earnings are presented according to realised pay-offs in current for previous month, which is in line with the pay-off dynamics in most legal entities, so the average earning per person in paid employment refers to the month for which the pay-off has been received.

 

 

 

Međutim, kod zakašnjelih isplata za prijašnje mjesece i razdoblja podaci se uključuju u prosjeke isplata za mjesec koji se obrađuje jer u mjesečnoj dinamici praćenja nije moguće korigirati već objavljen i korišten podatak.

 

However, if the pays are late for previous months and periods of time, the data are included into average earnings for the referring month, since the monthly survey dynamics does not allow corrections of data that are already issued and used.

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenoga, naknadu za topli obrok i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

 

Average monthly paid off net earnings comprise income of a person in employment earned for work done during regular working hours as well as annual leave, paid leave, public holidays and day-offs as prescribed by law, sickness leave up to 42 days, absence for continuing professional education, during lay-off and job stop caused against person’s will and of no fault of his own, worker’s meal and net pays on the basis of compensations, allowances and rewards in sums which are subjects to contributions, taxes and surtaxes.

 

 

 

Nominalni indeksi neto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Nominal indices of net earnings are calculated from data on average monthly net earnings for respective month and year.

 

 

 

Realni indeksi neto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Real indices of net earnings are calculated by dividing index of nominal net earnings with a consumer price index for the respective month and year.

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

d. n.

drugdje nespomenuto

 

n. e. c.

not elsewhere classified

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-   no occurrence

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredila: Snježana Varga i Jadranka Brkić

Prepared by: Snježana Varga and Jadranka Brkić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 25 primjeraka

25 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Service

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199