image description

 

GODINA/ YEAR: LI.                                               ZAGREB, 30. SVIBNJA 2014./ 30 MAY, 2014                                     BROJ/ NUMBER: 9.2.1/4.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA

u travnju 2014.

 

 

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES

April 2014

 

 

 

U travnju 2014. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 107 712, a od toga 525 563 čine žene. U odnosu na ožujak 2014., broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,7%, a broj zaposlenih žena porastao je za 0,8%.

 

In April 2014, the number of persons in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 1 107 712, out of which there were 525 563 women. As compared to March 2014, the total number of persons in paid employment in legal entities increased by 0.7% and the number of employed women by 0.8%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u travnju 2014. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 1,1%, a broj zaposlenih žena porastao je za 1,2%.

 

In April 2014, as compared to the previous month, the total number of persons in employment increased by 1.1% and the number of employed women by 1.2%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama porastao je u travnju 2014. u odnosu na prethodni mjesec za 3,5%, a broj zaposlenih žena porastao je za 3,7%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,6%, a broj žena pao je za 0,9%.

 

In April 2014, as compared to the previous month, the total number of persons in employment in trade and crafts and free lances increased by 3.5% and the number of employed women by 3.7%. The total number of employed insured persons – private farmers decreased by 0.6% and the number of women by 0.9%.

 

 

 

Broj nezaposlenih u travnju 2014. u odnosu na ožujak 2014. pao je za 5,9%, a broj nezaposlenih žena za 5,7%. Stopa registrirane nezaposlenosti u travnju 2014. iznosila je 21,1%, a za žene je iznosila 23,2%.

 

The number of unemployed persons increased in April 2014 by 5.9% and the number of unemployed women by 5.7%, as compared to March 2014. The total registered unemployment rate in April 2014 was 21.1% and for women 23.2%.

 

 

 

1.   AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX

 

III. 2014.

IV. 2014.

Indeksi
Indices

IV. 2014.
III. 2014.

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

1 689 952

811 133

1 681 800

807 220

99,5

99,5

Active population (labour force)

  Ukupno zaposleni

1 313 086

612 710

1 327 351

620 032

101,1

101,2

  Total persons in employment

      Zaposleni u pravnim osobama1)

1 099 985

521 201

1 107 712

525 563

100,7

100,8

      Persons in paid employment in legal entities1)

      Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)

189 878

82 968

196 555

86 004

103,5

103,7

      Persons in employment in crafts and
      trades and free lances2)

      Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

23 223

8 541

23 084

8 465

99,4

99,1

      Employed insured persons – private farmers2)

  Nezaposleni3)

376 866

198 423

354 449

187 188

94,1

94,3

  Unemployed persons3)

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %

22,3

24,5

21,1

23,2

 

 

Registered unemployment rate4), %

 

 

1)       Statistička istraživanja RAD-1M i RAD-1G. Podaci za ožujak i travanj 2014. privremeni su.

2)       Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)       Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)       Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

1)       Statistical surveys RAD-1M and RAD-1G. Data for March and April 2014 are provisional.

2)       Data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)       Data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)       The registered unemployment rate is calculated as a ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

2.   INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U TRAVNJU 2014.

      INDICES OF CHANGE IN NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1)
      AND BY SEX, APRIL 2014

 

 

Broj zaposlenih
u travnju 2014.2)

Number of persons
in paid employment,

April 20142)

Indeksi
Indices

 

 

IV. 2014.

III. 2014.

IV. 2014.

IV. 2013.

I. – IV. 2014.

I. – IV. 2013.

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno 

1 107 712

 525 563

100,7

100,8

98,2

98,9

98,2

98,9

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 22 204

 5 876

100,2

100,3

96,9

100,5

96,1

97,0

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 5 253

  630

99,5

99,2

100,3

92,0

99,8

91,8

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 197 829

 69 857

100,2

100,2

97,8

98,8

98,0

98,6

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom,
plinom, parom i klimatizacija

 14 599

 3 085

100,4

100,4

96,6

95,8

91,8

90,0

D

Electricity, gas, steam and air
conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih
voda, gospodarenje otpadom te
djelatnosti sanacije okoliša

 20 753

 4 016

100,1

100,2

96,5

96,6

96,4

96,4

E

Water supply; sewerage, waste
management and remediation
activities

F

Građevinarstvo

 68 939

 8 144

99,9

100,4

92,5

92,6

92,8

92,4

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak
motornih vozila i motocikla

 174 187

 93 634

100,3

100,3

99,0

98,8

98,4

98,1

G

Wholesale and retail trade; repair of
motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 57 590

 13 967

99,7

99,6

93,6

91,5

94,7

92,9

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te
pripreme i usluživanja hrane

 48 299

 26 079

113,6

115,3

102,1

101,4

101,4

100,0

I

Accommodation and food service
activities

J

Informacije i komunikacije

 32 309

 12 466

100,0

100,1

99,9

99,7

99,7

99,6

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti
osiguranja

 36 422

 24 958

100,0

99,9

98,8

98,5

98,7

98,4

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 7 289

 3 405

102,2

100,1

101,0

100,8

105,9

108,6

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke
djelatnosti

 51 324

 24 597

100,0

100,0

98,9

99,2

99,3

100,1

M

Professional, scientific and technical
activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne
djelatnosti

 34 826

 14 468

102,8

104,4

99,3

100,5

97,3

97,4

N

Administrative and support service
activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno
socijalno osiguranje

 104 884

 47 995

100,2

100,0

98,4

98,6

99,2

99,7

O

Public administration and defence;
compulsory social security

P

Obrazovanje

 111 179

 85 651

100,2

100,1

100,6

100,7

100,7

100,9

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i
socijalne skrbi

 84 080

 66 335

99,2

99,3

98,7

98,7

100,0

99,7

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 20 637

 11 624

101,2

101,0

99,7

99,2

99,2

98,8

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 15 109

 8 776

100,4

100,6

98,3

97,1

99,5

99,1

S

Other service activities

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Privremeni podatak

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this first release, since they were not covered by the survey.

2)

Provisional data.

 

 

 

3.   BROJ ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

      NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY SEX

 

 

 

Æ 2013.

2014.2)

 

 

 

III.

IV.

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 132 246

 533 657

1 099 985

 521 201

1 107 712

 525 563

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 23 163

 6 035

 22 170

 5 856

 22 204

 5 876

 A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i
uslužne djelatnosti povezane s njima

 13 001

 4 083

 12 343

 4 002

 12 328

 4 002

 

01

Crop and animal production, hunting and related service activities

 

02

Šumarstvo i sječa drva

 8 172

 1 504

 7 886

 1 419

 7 920

 1 437

 

02

Forestry and logging

 

03

Ribarstvo

 1 990

  448

 1 941

  435

 1 956

  437

 

03

Fishing and aquaculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

 5 356

  687

 5 281

  635

 5 253

  630

 B

 

Mining and quarrying

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

 1 320

  233

 1 302

  221

 1 304

  221

 

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

 1 976

  285

 1 932

  265

 1 909

  263

 

08

Other mining and quarrying

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

 2 060

  169

 2 047

  149

 2 040

  146

 

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

 201 950

 70 870

 197 348

 69 714

 197 829

 69 857

 C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

 35 838

 16 550

 34 868

 16 308

 34 651

 16 239

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

 4 919

 1 502

 4 621

 1 412

 4 689

 1 430

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

  706

  252

  633

  212

  641

  211

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

 3 719

 2 527

 3 090

 1 990

 3 090

 1 986

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

 14 244

 12 409

 14 306

 12 575

 14 448

 12 645

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

 8 752

 6 869

 9 510

 7 397

 9 497

 7 376

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta,
osim namještaja; proizvodnja proizvoda
od slame i pletarskih materijala

 11 072

 3 068

 11 075

 3 083

 11 141

 3 112

 

16

Manufacture of wood and of products of wood
and cork, except furniture; manufacture of articles
of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

 3 255

  932

 3 161

  907

 3 160

  910

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

 6 162

 2 479

 6 110

 2 450

 6 098

 2 438

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih
proizvoda

 2 825

  868

 2 730

  813

 2 725

  810

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

 6 403

 1 901

 5 910

 1 743

 5 945

 1 761

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
i farmaceutskih pripravaka

 3 939

 2 341

 3 912

 2 329

 3 914

 2 330

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

 7 140

 2 070

 7 138

 2 083

 7 231

 2 119

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

 9 507

 1 919

 9 269

 1 860

 9 427

 1 894

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

 4 149

  609

 4 192

  597

 4 196

  592

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

 23 961

 2 737

 24 034

 2 762

 24 107

 2 750

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

 4 464

 1 520

 4 435

 1 494

 4 361

 1 452

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

 8 234

 2 632

 7 967

 2 473

 7 940

 2 455

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

 10 619

 1 146

 10 382

 1 140

 10 455

 1 145

 

28

Manufacture of machinery and equipment
n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

 2 077

  572

 2 511

  714

 2 660

  788

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and
semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

 10 282

 1 039

 8 895

  670

 8 859

  664

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

 8 447

 2 623

 8 329

 2 508

 8 337

 2 543

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

 2 010

 1 142

 1 973

 1 142

 2 011

 1 162

 

32

Other manufacturing

 

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

 9 226

 1 163

 8 297

 1 052

 8 246

 1 045

 

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

 15 174

 3 232

 14 545

 3 072

 14 599

 3 085

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply


 

35

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

 15 174

 3 232

 14 545

 3 072

 14 599

 3 085

 

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 21 673

 4 168

 20 730

 4 008

 20 753

 4 016

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

 8 989

 1 818

 8 677

 1 750

 8 676

 1 751

 

36

Water collection, treatment and supply

 

37

Uklanjanje otpadnih voda

  368

  75

  353

  67

  358

  70

 

37

Sewerage

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i
zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

 10 684

 2 042

 10 216

 1 979

 10 242

 1 985

 

38

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale
djelatnosti gospodarenja otpadom

 1 632

  233

 1 484

  212

 1 477

  210

 

39

Remediation activities and other waste management services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

 73 832

 8 805

 69 023

 8 110

 68 939

 8 144

F

 

Construction

 

41

Gradnja zgrada

 27 755

 3 619

 25 519

 3 158

 25 438

 3 191

 

41

Construction of buildings

 

42

Gradnja građevina niskogradnje

 24 214

 2 647

 22 960

 2 548

 22 891

 2 541

 

42

Civil engineering

 

43

Specijalizirane građevinske djelatnosti

 21 863

 2 539

 20 544

 2 404

 20 610

 2 412

 

43

Specialised construction activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak
motornih vozila i motocikla

 178 084

 95 861

 173 665

 93 308

 174 187

 93 634

G

 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

 

45

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima
i motociklima; popravak motornih vozila
i motocikla

 13 056

 2 822

 12 956

 2 771

 13 055

 2 796

 

45

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

 

46

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 70 937

 28 835

 68 812

 28 071

 68 870

 28 111

 

46

Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 94 091

 64 204

 91 897

 62 466

 92 262

 62 727

 

47

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

Prijevoz i skladištenje

 60 581

 14 958

 57 748

 14 023

 57 590

 13 967

 H

 

Transportation and storage

 

49

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

 26 656

 4 471

 26 137

 4 327

 25 966

 4 234

 

49

Land transport and transport via pipelines

 

50

Vodni prijevoz

 2 785

  521

 2 594

  483

 2 586

  483

 

50

Water transport

 

51

Zračni prijevoz

 1 069

  501

  977

  437

  972

  434

 

51

Air transport

 

52

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

 18 405

 4 678

 17 122

 4 253

 17 228

 4 345

 

52

Warehousing and support activities for transportation

 

53

Poštanske i kurirske djelatnosti

 11 666

 4 787

 10 918

 4 523

 10 838

 4 471

 

53

Postal and courier activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme
i usluživanja hrane

 50 707

 27 627

 42 508

 22 625

 48 299

 26 079

  I

 

Accommodation and food service activities

 

55

Smještaj

 30 868

 17 515

 23 704

 13 007

 29 290

 16 406

 

55

Accommodation

 

56

Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića

 19 839

 10 112

 18 804

 9 618

 19 009

 9 673

 

56

Food and beverage service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i  komunikacije

 32 317

 12 473

 32 311

 12 451

 32 309

 12 466

 J

 

Information and communication

 

58

Izdavačke djelatnosti

 5 603

 2 836

 5 668

 2 884

 5 710

 2 911

 

58

Publishing activities

 

59

Proizvodnja filmova, videofilmova i
televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

 1 013

  445

  949

  404

  949

  406

 

59

Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

 

60

Emitiranje programa

 5 576

 2 393

 5 488

 2 359

 5 444

 2 346

 

60

Programming and broadcasting activities

 

61

Telekomunikacije

 8 441

 3 172

 8 390

 3 182

 8 360

 3 177

 

61

Telecommunications

 

62

Računalno programiranje, savjetovanje
i djelatnosti povezane s njima

 9 645

 2 852

 9 782

 2 859

 9 800

 2 856

 

62

Computer programming, consultancy and related activities

 

63

Informacijske uslužne djelatnosti

 2 039

  775

 2 034

  763

 2 046

  770

 

63

Information service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 36 894

 25 340

 36 424

 24 976

 36 422

 24 958

K

 

Financial and insurance activities

 

64

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja
i mirovinskih fondova

 23 204

 16 563

 22 744

 16 230

 22 744

 16 231

 

64

Financial service activities, except insurance and pension funding

 

65

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja

 8 531

 5 136

 8 451

 5 046

 8 459

 5 029

 

65

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

 

66

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga
i djelatnosti osiguranja

 5 159

 3 641

 5 229

 3 700

 5 219

 3 698

 

66

Activities auxiliary to financial services and insurance activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

Poslovanje nekretninama

 7 129

 3 352

 7 133

 3 400

 7 289

 3 405

L

 

Real estate activities

 

68

Poslovanje nekretninama

 7 129

 3 352

 7 133

 3 400

 7 289

 3 405

 

68

Real estate activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 51 772

 24 702

 51 299

 24 596

 51 324

 24 597

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

69

Pravne i računovodstvene djelatnosti

 10 295

 7 451

 10 171

 7 362

 10 171

 7 389

 

69

Legal and accounting activities

 

70

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje
u vezi s upravljanjem

 5 717

 3 265

 5 764

 3 378

 5 716

 3 349

 

70

Activities of head offices; management consultancy activities

 

71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo;
tehničko ispitivanje i analiza

 20 648

 6 607

 20 186

 6 500

 20 246

 6 494

 

71

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

 

72

Znanstveno istraživanje i razvoj

 5 406

 2 684

 5 344

 2 645

 5 374

 2 652

 

72

Scientific research and development

 

73

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

 5 292

 2 939

 5 603

 2 951

 5 611

 2 969

 

73

Advertising and market research

 

74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke
djelatnosti

 2 322

 1 052

 2 178

 1 065

 2 159

 1 048

 

74

Other professional, scientific and technical activities

 

75

Veterinarske djelatnosti

 2 092

  704

 2 053

  695

 2 047

  696

 

75

Veterinary activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 36 057

 14 707

 33 875

 13 859

 34 826

 14 468

N

 

Administrative and support service activities

 

77

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

 2 783

  921

 2 491

  767

 2 702

  853

 

77

Rental and leasing activities

 

78

Djelatnosti zapošljavanja

 4 939

 2 500

 4 879

 2 634

 5 058

 2 801

 

78

Employment activities

 

79

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

 5 221

 3 000

 4 610

 2 720

 4 919

 2 866

 

79

Travel agency, tour operator reservation service and related activities

 

80

Zaštitne i istražne djelatnosti

 12 365

 1 508

 11 930

 1 456

 11 908

 1 457

 

80

Security and investigation activities

 

81

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

 9 644

 6 195

 8 840

 5 688

 9 148

 5 905

 

81

Services to buildings and landscape activities

 

82

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti
te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

 1 105

  583

 1 125

  594

 1 091

  586

 

82

Office administrative, office support and other business support activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 106 582

 48 688

 104 718

 48 011

 104 884

 47 995

O

 

Public administration and defence; compulsory social security

 

84

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 106 582

 48 688

 104 718

 48 011

 104 884

 47 995

 

84

Public administration and defence; compulsory social security

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Obrazovanje

 109 294

 84 048

 111 002

 85 530

 111 179

 85 651

P

 

Education

 

85

Obrazovanje

 109 294

 84 048

 111 002

 85 530

 111 179

 85 651

 

85

Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 85 298

 67 268

 84 757

 66 794

 84 080

 66 335

Q

 

Human health and social work activities

 

86

Djelatnosti zdravstvene zaštite

 67 654

 52 487

 67 020

 51 923

 66 435

 51 536

 

86

Human health activities

 

87

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

 11 512

 9 753

 11 444

 9 688

 11 391

 9 652

 

87

Residential care activities

 

88

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

 6 132

 5 028

 6 293

 5 183

 6 254

 5 147

 

88

Social work activities without accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

 20 902

 11 804

 20 395

 11 506

 20 637

 11 624

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

90

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

 3 242

 1 589

 3 233

 1 577

 3 238

 1 575

 

90

Creative, arts and entertainment activities

 

91

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

 5 673

 3 675

 5 381

 3 539

 5 562

 3 607

 

91

Libraries, archives, museums and other cultural activities

 

92

Djelatnosti kockanja i klađenja

 5 584

 4 240

 5 527

 4 198

 5 540

 4 199

 

92

Gambling and betting activities

 

93

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

 6 403

 2 300

 6 254

 2 192

 6 297

 2 243

 

93

Sports activities and amusement and recreation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

Ostale uslužne djelatnosti

 15 481

 9 032

 15 053

 8 727

 15 109

 8 776

S

 

Other service activities

 

94

Djelatnosti članskih organizacija

 7 814

 4 652

 7 698

 4 597

 7 707

 4 616

 

94

Activities of membership organisations

 

95

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 1 821

  376

 1 867

  366

 1 892

  374

 

95

Repair of computers and personal and household goods

 

96

Ostale osobne uslužne djelatnosti

 5 846

 4 004

 5 488

 3 764

 5 510

 3 786

 

96

Other personal service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Privremeni podatak

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this first release, since they were not covered by the survey.

2)

Provisional data.

 

 

 

 

image description

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

 

NKD 2007. activity sections

 

 

 

A    Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 

A     Agriculture, forestry and fishing

B    Rudarstvo i vađenje

 

B     Mining and quarrying

C    Prerađivačka industrija

 

C    Manufacturing

D    Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 

D    Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E    Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom
      te djelatnosti sanacije okoliša

 

E     Water supply; sewerage, waste management and remediation
       activities

F    Građevinarstvo

 

F     Construction

G    Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i
      motocikla

 

G    Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and
       motorcycles

H    Prijevoz i skladištenje

 

H    Transportation and storage

I     Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 

I      Accommodation and food service activities

J     Informacije i komunikacije

 

J     Information and communication

K    Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 

K     Financial and insurance activities

L     Poslovanje nekretninama

 

L     Real estate activities

M    Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 

M    Professional, scientific and technical activities

N    Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 

N    Administrative and support service activities

O    Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 

O    Public administration and defence; compulsory social security

P    Obrazovanje

 

P     Education

Q    Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

Q    Human health and social work activities

R    Umjetnost, zabava i rekreacija

 

R    Arts, entertainment and recreation

S    Ostale uslužne djelatnosti

 

S     Other service activities

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Broj zaposlenih u pravnim osobama rezultat je obrade podataka redovitoga godišnjeg istraživanja i redovitoga mjesečnog istraživanja kojim je obuhvaćeno 70% zaposlenih iz svakog odjeljka NKD-a 2007.

 

The number of persons in paid employment in legal entities results from data processing of regular annual and monthly surveys, which comprises 70% of persons in paid employment in each NKD 2007. division.

 

 

 

Tim istraživanjima obuhvaćene su pravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske. Podaci se prikupljaju izvještajem koji se u pravnim osobama ispunjava na temelju evidencija o zaposlenima.

 

These surveys cover legal entities of all types of ownership, government bodies, and bodies of local and regional self-government units on the territory of the Republic of Croatia. Data are collected through the report filled in by legal entities on the basis of the records of persons in employment.

 

 

 

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a podaci se preuzimaju od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Data on persons in employment in crafts and trades and free lances are processed according to the records on pension insurance beneficiaries obtained from the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The Croatian Institute for Pension Insurance also provides data on employed insured persons − private farmers.

 

 

 

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

The data of unemployed persons are obtained from the Croatian Employment Service.

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

The survey on persons in paid employment in legal entities includes all persons who have signed a work contract, regardless of the type of work contract and whether they work full time or less than full time.

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The survey on persons in crafts and trades and free lances includes owners and employees registered with the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

 

Persons in paid employment are all persons who have signed a work contract with the employer for a fixed or unspecified period of time, irrespective of type of ownership and of whether they work full time or less than full time.

 

 

 

Godišnji prosjek broja zaposlenih izračunava se na temelju podataka mjesečnih stanja za tu godinu korigiranih podacima punog obuhvata sa stanjem 31. ožujka.

 

Annual average of persons in paid employment is calculated on the basis of data by months corrected by the full coverage data with the situation as on 31 March.

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Registered unemployment rate is calculated as a ratio of unemployed persons and total active population (labour force).

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

d. n.

drugdje nespomenuto

 

n. e. c.

not elsewhere classified

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredila: Snježana Varga i Ines Kolaković

Prepared by: Snježana Varga and Ines Kolaković

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199