image description

 

 

GODINA/ YEAR: LI.                                               ZAGREB, 17. SRPNJA 2014./ 17 JULY, 2014                                      BROJ/ NUMBER: 9.2.7/1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ANKETA O RADNOJ SNAZI                          LABOUR FORCE SURVEY

 

 

 

AKTIVNO STANOVNIŠTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ
U PRVOM TROMJESEČJU 2014.

 

LABOUR FORCE IN THE REPUBLIC OF CROATIA
FIRST QUARTER OF 2014

 

 

 

Ovo priopćenje donosi rezultate Ankete o radnoj snazi (ARS) za tromjesečno razdoblje od siječnja do ožujka 2014. i 2013. godinu. Podaci za prvo tromjesečje 2014. procijenjeni su prema rezultatima Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u 2011. dok su se do sada objavljeni podaci procjenjivali na temelju Popisa 2001. Stoga, kako bi se osigurala konzistentnost i usporedivost između podataka za prvo tromjesečje 2014. i već objavljenih podataka za prijašnje godine, podaci za 2013. također su usklađeni s rezultatima Popisa 2011. tzv. metodom kalibracije. (Vidi Metodološka objašnjenja, Utežavanje.)

 

This issue of the first release presents the Labour Force Survey results related to the quarterly period from January to March 2014 and to 2013. The data for the first quarter of 2014 have been estimated according to the results of the Census of Population, Households and Dwellings in 2011, while the previously issued data had been estimated on the basis of the 2001 Census. Therefore, in order to ensure the consistency and comparability between the data for the first quarter of 2014 and the already issued data for previous years, they have also been harmonised with the 2001 Census result by applying the so-called calibration method. (See Notes on Methodology, Weighting).

Budući da je metodologija Ankete u potpunosti usklađena s onom koju propisuje Statistički ured Europske unije (Eurostat), rezultati za Republiku Hrvatsku redovito se objavljuju na internetskim stranicama i u svim Eurostatovim publikacijama te omogućuju usporedbu sa svim zemljama članicama Europske unije.

 

As the methodology for the Survey is fully harmonised with regulations of the Statistical Office of the European Communities (Eurostat), results for the Republic of Croatia are regularly published on the web pages and in all Eurostat's publications, thus enabling the comparison of the Republic of Croatia with all EU Member States.

 

 

 

Priopćenje za prvo tromjesečje 2014. donosi i rezultate Ankete o radnoj snazi prema NKPJS-u 2012. 2 razina. Distribucija glavnih kategorija ekonomske aktivnosti stanovništva pokazuje da je u Kontinentalnoj Hrvatskoj udio radno sposobnih osoba 2 403 000 ili 66,8% ukupnog broja u Hrvatskoj, dok je u Jadranskoj Hrvatskoj 1 192 000 osoba starijih od 15 godina, što je 33,2% od ukupnog radno sposobnog stanovništva u zemlji. U Kontinentalnoj Hrvatskoj udio je ekonomski aktivnoga u radno sposobnom stanovništvu 53,3%, što je više od prosjeka Hrvatske (52,2%), dok Jadranska Hrvatska ima 50,2% aktivnih stanovnika. Stopa zaposlenosti u Kontinentalnoj Hrvatskoj iznosi 43,2%, dok je u Jadranskoj Hrvatskoj 40,8%. U skladu s tim stopa nezaposlenosti manja je od hrvatskog prosjeka u Jadranskoj Hrvatskoj i iznosi 18,6%, dok u Kontinentalnoj Hrvatskoj iznosi 18,9%.

 

The first release for the first quarter of 2014 also presents the Labour Force Survey data at NUTS 2 level. The distribution of the main categories of economic activities of the population shows that the share of the working-age population, 2 403 000 of them in particular, or 66.8% of the total number in the Republic of Croatia, belonged to the Continental Croatia, while the Adriatic Croatia had 1 192 000 persons aged 15 or over, which accounted for 33.2% of the total working-age population in the country. In the Continental Croatia the share of economically active persons within the working-age population was 53.3%, which was higher than the Croatian average (52.2%), while the Adriatic Croatia had 50.2% of active population. The employment rate in the Continental Croatia was 43.2%, while in the Adriatic Croatia it was 40.8%. Accordingly, the unemployment rate of 18.6% in the Adriatic Croatia was lower than the Croatian average, while in the Continental Croatia it amounted to 18.9%.

 

 

 

 

 

 

image description

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usporedba podataka o nezaposlenima dobivenih Anketom prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ-a) i drugih statističkih praćenja temeljenih na administrativnim izvorima pokazuje da je u prvom tromjesečju 2014. stopa nezaposlenosti prema podacima administrativnih evidencija bitno veća (22,4%) od stope anketne nezaposlenosti (18,8%). U tom razdoblju prosječan broj nezaposlenih prema Anketi manji je za 26 000 od podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Budući da su se anketirane osobe izjašnjavale o prijavljenosti službi za zapošljavanje, usporedba podataka pokazuje da je, od ukupno 354 000 nezaposlenih prema Anketi, njih 307 000 ili 86,9% prijavljeno službi za zapošljavanje. Ostalih 13,1% anketno nezaposlenih nije bilo zainteresirano za prijavu službi za zapošljavanje. Istodobno, od ukupno 380 000 registriranih u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, njih 73 000 ili 19,1% ne zadovoljava međunarodne kriterije nezaposlenosti.

 

The comparison between the unemployment data obtained by the Labour Force Survey according to the Croatian Employment Service and those obtained from other administrative data records shows that in the first quarter of 2014 the unemployment rate obtained from the administrative records was still much higher (22.4%) than the ILO unemployment rate (18.8%). In the same period, there were 26 000 fewer unemployed persons on the average according to the Survey than according to the Croatian Employment Service. Since interviewed persons provided information on their registration with the Croatian Employment Service, the data comparison shows that 307 000, or 86.9%, out of the total of 354 000 unemployed persons were registered. The remaining 13.1% of persons who were classified as unemployed in the Survey were not registered. At the same time, 73 000, or 19.1%, of the total of 380 000 persons who were registered with the Croatian Employment Service did not fulfil the international criteria of unemployment.

 

 

 

1.   RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU

      WORKING-AGE POPULATION, BY ACTIVITY AND SEX

tis.

'000

 

I. – III.
2013.

IV. – VI.
2013.

VII. – IX.
2013.

X. – XII.
2013.

I. – III.
2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Radno sposobno stanovništvo (15+)

3 625

3 624

3 622

3 619

3 595

Working-age population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

1 794

1 853

1 869

1 851

1 878

Labour force

Zaposleni  

1 471

1 542

1 557

1 525

1 524

Persons in employment

Nezaposleni

322

310

312

326

354

Unemployed persons

 

 

 

 

 

 

 

Neaktivno stanovništvo (15+)

1 831

1 771

1 753

1 768

1 717

Inactive population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa aktivnosti

49,5

51,1

51,6

51,2

52,2

Activity rate

Stopa zaposlenosti

40,6

42,6

43,0

42,1

42,4

Employment/population ratio

Stopa nezaposlenosti

18,0

16,8

16,7

17,6

18,8

Unemployment rate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci
Men

 

 

 

 

 

 

 

 

Radno sposobno stanovništvo (15+)

1 728

1 729

1 728

1 727

1 716

Working-age population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

981

996

1 016

995

1 002

Labour force

Zaposleni  

802

820

841

821

829

Persons in employment

Nezaposleni

179

176

175

174

173

Unemployed persons

 

 

 

 

 

 

 

Neaktivno stanovništvo (15+)  

747

733

712

732

714

Inactive population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa aktivnosti

56,8

57,6

58,8

57,6

58,4

Activity rate

Stopa zaposlenosti

46,4

47,4

48,7

47,5

48,3

Employment/population ratio

Stopa nezaposlenosti

18,3

17,7

17,2

17,5

17,3

Unemployment rate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene
Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Radno sposobno stanovništvo (15+)

1 897

1 895

1 894

1 892

1 879

Working-age population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

812

857

853

856

875

Labour force

Zaposleni  

669

723

716

705

695

Persons in employment

Nezaposleni

143

134

137

152

180

Unemployed persons

 

 

 

 

 

 

 

Neaktivno stanovništvo (15+)

1 084

1 038

1 040

1 036

1 003

Inactive population (15+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa aktivnosti

42,8

45,2

45,1

45,3

46,6

Activity rate

Stopa zaposlenosti

35,3

38,1

37,8

37,2

37,0

Employment/population ratio

Stopa nezaposlenosti

17,7

15,6

16,1

17,7

20,6

Unemployment rate

 

 

2.   RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI, DOBI I SPOLU

      WORKING-AGE POPULATION, BY ACTIVITY, AGE GROUPS AND SEX

tis.

'000

 

I. – III.
2013.

IV. – VI.
2013.

VII. – IX.
2013.

X. – XII.
2013.

I. – III.
2014.

I. – III.
2013.

IV. – VI.
2013.

VII. – IX.
2013.

X. – XII.
2013.

I. – III.
2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo
Labour force

Zaposleni
Persons in employment

 

Ukupno
Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

1 794

1 853

1 869

1 851

1 878

1 471

1 542

1 557

1 525

1 524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

141

141

154

159

169

59

70

91

77

82

25 – 49

1 169

1 204

1 200

1 189

1 230

974

1 017

1 004

996

1 018

50 – 64

456

476

484

472

462

411

424

431

421

408

65 i više
65 and over

(27)

32

31

(32)

(17)

(27)

32

31

(32)

(16)

55 – 64

241

252

257

254

228

218

225

230

232

204

15 – 64

1 766

1 821

1 838

1 819

1 861

1 444

1 511

1 526

1 494

1 508

25 – 29

218

223

226

225

238

170

173

174

166

176

15 – 29

359

364

379

384

407

229

243

265

243

259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci
Men

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

981

996

1 016

995

1 002

802

820

841

821

829

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

86

84

90

93

91

37

43

52

(44)

44

25 – 49

616

633

640

623

637

514

529

535

527

538

50 – 64

262

264

269

258

265

234

231

237

230

237

65 i više
65 and over

(17)

(16)

(17)

(20)

((10))

(17)

(16)

(17)

(20)

((10))

55 – 64

146

148

151

145

138

130

129

132

130

123

15 – 64

964

980

999

975

992

785

804

824

801

819

25 – 29

119

120

120

121

127

92

87

92

90

94

15 – 29

205

204

210

219

218

130

130

144

134

138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene
Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

812

857

853

856

875

669

723

716

705

695

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

55

57

64

66

78

21

(27)

(39)

(33)

(39)

25 – 49

554

572

560

566

593

460

487

469

469

480

50 – 64

194

213

215

213

198

177

193

194

191

170

65 i više
65 and over

((10))

(15)

(15)

((12))

((7))

((10))

(15)

(15)

((12))

((6))

55 – 64

95

104

106

109

90

88

96

98

101

81

15 – 64

802

841

839

845

869

659

707

701

693

689

25 – 29

99

102

105

104

111

78

85

82

76

82

15 – 29

154

159

169

170

188

99

112

121

109

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni
Unemployed persons

Neaktivni
Inactive population

 

Ukupno
Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

322

310

312

326

354

1 831

1 771

1 753

1 768

1 717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

82

71

62

82

86

358

357

343

336

335

25 – 49

195

188

196

193

212

270

232

234

243

226

50 – 64

45

52

53

51

55

455

436

427

438

437

65 i više
65 and over

.

-

-

.

.

748

746

749

751

720

55 – 64

(23)

(28)

(27)

(22)

(24)

356

347

343

346

353

15 – 64

322

310

312

326

353

1 083

1 025

1 004

1 017

997

25 – 29

(48)

(50)

(52)

59

61

61

56

(51)

(51)

(50)

15 – 29

130

121

114

141

148

420

413

394

387

384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci
Men

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

179

176

175

174

173

747

733

712

732

714

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

49

(41)

(37)

(49)

(47)

169

171

164

160

166

25 – 49

102

103

105

97

98

110

93

84

100

96

50 – 64

(28)

(32)

(32)

(28)

(27)

181

180

174

184

172

65 i više
65 and over

.

-

-

.

.

287

290

290

288

281

55 – 64

(16)

(19)

(19)

((15))

((15))

142

142

139

145

141

15 – 64

179

176

175

174

173

460

443

422

444

433

25 – 29

(27)

(33)

(29)

(30)

(33)

22

21

((20))

(19)

((19))

15 – 29

75

74

66

80

80

191

192

185

179

185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene
Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

143

134

137

152

180

1 084

1 038

1 040

1 036

1 003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

(33)

(30)

(25)

(33)

(39)

189

186

179

177

169

25 – 49

93

84

91

97

114

160

140

150

143

130

50 – 64

(17)

(20)

(21)

(23)

(27)

274

256

253

254

265

65 i više
65 and over

-

-

-

-

.

461

456

459

463

440

55 – 64

((7))

((9))

((8))

((7))

((9))

214

205

204

201

211

15 – 64

143

134

137

152

180

623

582

582

573

564

25 – 29

((21))

((17))

((23))

(28)

(28)

39

34

(31)

(31)

(31)

15 – 29

55

(47)

(49)

61

67

229

221

209

208

199

 

 

3.   MJERE AKTIVNOSTI STANOVNIŠTVA PREMA DOBI I SPOLU

      POPULATION ACTIVITY MEASURES, BY AGE GROUPS AND SEX

%

 

Stope aktivnosti
Activity rates

Stope zaposlenosti
Employment/population ratios

Stope nezaposlenosti
Unemployment rates

 

I. – III.
2013.

IV. – VI.
2013.

VII. – IX.
2013.

X. – XII.
2013.

I. – III.
2014.

I. – III.
2013.

IV. – VI.
2013.

VII. – IX.
2013.

X. – XII.
2013.

I. – III.
2014.

I. – III.
2013.

IV. – VI.
2013.

VII. – IX.
2013.

X. – XII.
2013.

I. – III.
2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

49,5

51,1

51,6

51,2

52,2

40,6

42,6

43,0

42,1

42,4

18,0

16,8

16,7

17,6

18,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

28,2

28,3

30,9

32,1

33,5

11,8

14,1

18,4

15,5

16,4

58,3

50,1

40,7

51,7

51,2

25 – 49

81,2

83,8

83,7

83,1

84,5

67,7

70,8

70,0

69,6

69,9

16,7

15,6

16,4

16,2

17,2

50 – 64

50,1

52,2

53,1

51,9

51,4

45,1

46,5

47,3

46,3

45,3

9,9

10,9

11,0

10,8

11,8

65 i više
65 and over

(3,5)

4,1

4,0

(4,1)

(2,3)

(3,5)

4,1

4,0

(4,1)

(2,2)

.

-

-

.

.

55 – 64

40,4

42,1

42,9

42,3

39,3

36,5

37,5

38,4

38,6

35,1

(9,6)

(11,0)

(10,4)

(8,7)

(10,6)

15 – 64

62,0

64,0

64,7

64,2

65,1

50,7

53,1

53,7

52,7

52,8

18,2

17,0

17,0

17,9

19,0

25 – 29

78,1

80,1

81,6

81,6

     82,7

60,8

62,0

62,8

60,4

61,3

(22,1)

(22,5)

(23,0)

26,1

25,8

15 – 29

46,1

46,8

49,1

49,8

51,4

29,4

31,3

34,3

31,5

32,7

36,3

33,2

30,1

36,7

36,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci
Men

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

56,8

57,6

58,8

57,6

58,4

46,4

47,4

48,7

47,5

48,3

18,3

17,7

17,2

17,5

17,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

33,7

32,9

35,3

36,8

35,5

14,7

(16,9)

20,7

(17,3)

17,1

56,5

(48,7)

(41,5)

(53,0)

(51,9)

25 – 49

84,9

87,2

88,4

86,2

86,9

70,9

73,0

73,9

72,8

73,5

16,5

16,4

16,5

15,5

15,5

50 – 64

59,1

59,4

60,7

58,4

60,6

52,8

52,2

53,4

52,0

54,4

(10,7)

(12,2)

(12,0)

(10,9)

(10,3)

65 i više
65 and over

(5,8)

(5,3)

(5,5)

(6,6)

((3,5))

(5,6)

(5,3)

(5,5)

(6,5)

((3,3))

.

-

-

.

.

55 – 64

50,7

51,1

52,2

50,0

49,4

45,1

44,5

45,6

44,9

44,0

(11,0)

(13,0)

(12,6)

((10,1))

((10,8))

15 – 64

67,7

68,9

70,3

68,7

69,6

55,2

56,5

58,0

56,4

57,5

18,5

18,0

17,5

17,9

17,4

25 – 29

84,6

85,1

85,5

86,1

87,0

65,5

61,8

65,2

64,4

64,3

(22,5)

(27,4)

(23,8)

(25,2)

(26,1)

15 – 29

51,8

51,5

53,2

54,4

54,2

32,7

32,9

36,5

34,1

34,2

36,8

36,1

31,3

37,3

36,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene
Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

42,8

45,2

45,1

45,3

46,6

35,3

38,1

37,8

37,2

37,0

17,7

15,6

16,1

17,7

20,6

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24

22,4

23,4

26,4

27,1

31,6

8,8

(11,2)

16,0

(13,6)

(15,7)

(61,0)

(52,3)

(39,5)

(49,7)

(50,3)

25 – 49

77,5

80,4

78,8

79,9

82,0

64,5

68,5

66,0

66,2

66,3

16,8

14,8

16,3

17,1

19,1

50 – 64

41,5

45,3

46,0

45,7

42,7

37,9

41,1

41,5

40,8

36,8

(8,7)

(9,3)

(9,7)

(10,6)

(13,8)

65 i više
65 and over

((2,1))

(3,3)

(3,1)

((2,5))

((1,5))

((2,1))

(3,3)

(3,1)

((2,5))

((1,4))

-

-

-

-

.

55 – 64

30,7

33,7

34,1

35,1

29,9

28,5

31,0

31,7

32,8

26,8

((7,4))

((8,2))

((7,1))

((6,8))

((10,2))

15 – 64

56,3

59,1

59,0

59,6

60,6

46,2

49,7

49,4

48,9

48,1

17,9

15,9

16,4

18,0

20,7

25 – 29

71,5

74,9

77,5

77,0

78,3

56,1

62,2

60,4

56,1

58,3

((21,6))

((16,9))

((22,1))

(27,1)

(25,5)

15 – 29

40,2

41,9

44,7

45,0

48,6

25,9

29,5

31,9

28,9

31,2

35,6

(29,5)

(28,7)

35,8

35,7

 

 

4.   STRUKTURA RADNO SPOSOBNOG STANOVNIŠTVA PREMA ŠKOLSKOJ SPREMI I SPOLU

      STRUCTURE OF WORKING-AGE POPULATION, BY EDUCATIONAL ATTAINMENT AND SEX

%

 

Radna snaga

Labour force

Neaktivni

Inactive population

 

 

zaposleni

Persons in employment

nezaposleni

Unemployed persons

 

 

I. – III. 2013.

IV. – VI. 2013.

VII. – IX. 2013.

X. – XII. 2013.

I. – III. 2014.

I. – III. 2013.

IV. – VI. 2013.

VII. – IX. 2013.

X. – XII. 2013.

I. – III. 2014.

I. – III. 2013.

IV. – VI. 2013.

VII. – IX. 2013.

X. – XII. 2013.

I. – III. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezavršena osnovna škola

(1,8)

(1,6)

(1,5)

(1,4)

((0,7))

((1,4))

.

.

.

.

13,2

13,1

13,1

12,3

11,1

Uncompleted basic school

Osnovna škola

11,4

10,5

10,5

11,8

9,6

(12,7)

14,9

(14,7)

17,5

12,6

33,6

33,3

33,1

34,2

34,5

Basic school (8 years)

Strukovne škole (niža i srednja stručna sprema)

59,2

60,3

60,2

57,3

60,4

69,9

65,3

63,8

60,3

70,7

36,7

36,5

36,9

36,7

39,3

Vocational schools

Gimnazija

(3,1)

(3,2)

(3,6)

(3,5)

(3,0)

((3,8))

((3,6))

((4,5))

((4,1))

((2,4))

7,7

7,1

7,2

7,4

5,9

Grammar school

Visoko obrazovanje (stručni i sveučilišni studij, magisterij znanosti, doktorat)

24,6

24,4

24,2

25,9

26,3

(12,1)

(14,5)

(15,9)

17,6

13,4

8,8

10,0

9,7

9,4

9,2

Higher education (professional university study, masters of science, doctorate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žene
Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezavršena osnovna škola

((1,9))

(1,9)

((1,9))

((2,0))

((0,7))

((1,2))

.

.

.

.

16,5

16,1

16,2

16,2

14,1

Uncompleted basic school

Osnovna škola

11,8

11,1

10,8

11,3

10,5

(13,0)

(14,9)

((15,0))

(16,7)

(13,4)

36,8

37,3

36,6

37,5

39,0

Basic school (8 years)

Strukovne škole (niža i srednja stručna sprema)

52,3

54,0

54,8

52,0

54,4

66,2

61,4

57,8

56,1

67,2

29,9

29,9

30,5

29,2

33,1

Vocational schools

Gimnazija

(4,3)

(4,1)

(4,2)

(4,4)

(3,7)

((4,0))

((4,8))

((5,2))

.

((3,0))

9,1

7,9

8,1

8,7

6,7

Grammar school

Visoko obrazovanje (stručni i sveučilišni studij, magisterij znanosti, doktorat)

29,6

28,9

28,3

30,4

30,7

((15,6))

((17,7))

(21,4)

(23,7)

(15,5)

7,7

8,8

8,5

8,4

7,1

Higher education (professional university study, masters of science, doctorate)

 

 

5.   ZAPOSLENI PREMA POLOŽAJU U ZAPOSLENJU I SPOLU

      PERSONS IN EMPLOYMENT, BY STATUS IN EMPLOYMENT AND SEX

tis.

'000

 

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

 

I. – III. 2013.

IV. – VI. 2013.

VII. – IX. 2013.

X. – XII. 2013.

I. – III. 2014.

I. – III. 2013.

IV. – VI. 2013.

VII. – IX. 2013.

X. – XII. 2013.

I. – III. 2014.

I. – III. 2013.

IV. – VI. 2013.

VII. – IX. 2013.

X. – XII. 2013.

I. – III. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

Zaposleni

1 471

1 542

1 557

1 525

1 524

802

820

841

821

829

669

723

716

705

695

Persons in employment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlenici

1 210

1 262

1 283

1 240

1 279

639

647

674

656

672

571

614

609

584

607

Persons in paid employment

Samozaposleni

238

256

250

260

221

156

163

160

159

150

82

92

91

101

71

Self-employed persons

Pomažući članovi

 (23)

(25)

(24)

(26)

(25)

((7))

((9))

((7))

((6))

((7))

(16)

(16)

(16)

(19)

((18))

Unpaid family workers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposleni

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Persons in employment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlenici

82,2

81,8

82,4

81,3

83,9

79,7

79,0

80,1

79,9

81,0

85,3

85,0

85,0

82,9

87,3

Persons in paid employment

Samozaposleni

16,2

16,6

16,1

17,0

14,5

19,5

19,9

19,0

19,3

18,1

12,2

12,8

12,7

14,4

10,2

Self-employed persons

Pomažući članovi

(1,6)

(1,6)

(1,5)

(1,7)

(1,6)

((0,8))

((1,1))

((0,9))

((0,8))

((0,8))

(2,5)

(2,3)

(2,3)

(2,7)

((2,5))

Unpaid family workers

 

 

6.   PROSJEČNI SATI RADA NA GLAVNOM POSLU U REFERENTNOM TJEDNU PREMA SEKTORIMA DJELATNOSTI NKD-a 2007. I SPOLU

      AVERAGE HOURS ACTUALLY WORKED ON MAIN JOB DURING REFERENCE WEEK, ACCORDING TO NKD 2007. ACTIVITY SECTORS AND
      BY SEX

 

I. – III.
2013.

IV. – VI.
2013.

VII. – IX.
2013.

X. – XII.
2013.

I. – III.
2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

39,2

39,0

39,4

38,3

39,2

Total

 

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredne djelatnosti

29,7

34,8

35,8

33,1

31,4

Agriculture

Nepoljoprivredne djelatnosti

40,5

39,8

40,1

39,1

40,1

Industry

Uslužne djelatnosti

40,2

39,5

39,7

38,9

39,9

Services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muškarci
Men

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

39,6

39,7

40,1

39,0

39,8

Total

 

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredne djelatnosti

31,4

36,5

38,5

36,4

34,4

Agriculture

Nepoljoprivredne djelatnosti

40,8

40,0

40,2

39,3

40,2

Industry

Uslužne djelatnosti

40,5

40,3

40,4

39,5

40,5

Services

 

 

 

 

 

 

 

Žene
Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

38,6

38,3

38,5

37,4

38,4

Total

 

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredne djelatnosti

27,4

32,3

31,9

29,1

27,2

Agriculture

Nepoljoprivredne djelatnosti

39,7

39,3

39,9

38,4

39,7

Industry

Uslužne djelatnosti

39,9

38,8

39,2

38,5

39,3

Services

 

 

7.   ZAPOSLENI PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I SPOLU

      PERSONS IN EMPLOYMENT, ACCORDING TO NKD 2007. AND BY SEX 

tis.

‘000

 

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

 

I. – III. 2013.

IV. – VI. 2013.

VII. – IX. 2013.

X. – XII. 2013.

I. – III. 2014.

I. – III. 2013.

IV. – VI. 2013.

VII. – IX. 2013.

X. – XII. 2013.

I. – III. 2014.

I. – III. 2013.

IV. – VI. 2013.

VII. – IX. 2013.

X. – XII. 2013.

I. – III. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno1)

1 471

1 542

1 557

1 525

1 524

 802

 820

 841

 821

829

 669

 723

 716

 705

695

Total1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 150

 172

 162

 173

141

 87

 102

 94

 96

84

 63

 69

 68

 77

57

Agriculture, forestry and fishing

Rudarstvo i vađenje

((7))

 ((9))

 ((9))

 ((7))

((8))

 ((6))

 ((8))

 ((9))

 ((7))

((6))

 .

 .

 .

-

.

Mining and quarrying

Prerađivačka industrija

 272

 250

 256

 267

284

 182

 166

 172

 173

174

 90

 84

 84

 95

109

Manufacturing

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

((13))

 ((16))

 ((17))

 ((13))

((16))

 ((10))

 ((12))

 ((14))

 ((11))

((11))

 .

.

 .

 .

.

Electricity, gas, steam
and air conditioning supply

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

((29))

 (27)

 (27)

 (30)

(21)

 ((24))

 ((21))

 ((20))

 (24)

((18))

 .

 ((6))

 .

 .

.

Water supply; sewerage,
waste management and
remediation activities

Građevinarstvo

 (110)

 108

 99

 116

109

 96

 97

 92

 104

102

 ((14))

 ((11))

 ((7))

 ((11))

((7))

Construction

Trgovina na veliko i malo;
popravak motornih vozila
i motocikla

 213

 202

 219

 201

205

 97

 85

 91

 84

97

 116

 118

 128

 116

109

Wholesale and retail trade;
repair of motor vehicles
and motorcycles

Prijevoz i skladištenje

 89

 102

 105

 98

114

 71

 82

 86

 84

90

 ((17))

 ((19))

 ((19))

 ((14))

(23)

Transportation and storage

Djelatnosti pružanja smještaja
te pripreme i usluživanja hrane

 82

 108

 115

 72

80

 ((37))

 53

 58

 (32)

(36)

(45)

 55

 57

 40

(44)

Accommodation and food service activities

Informacije i komunikacije

 (42)

 (37)

(34)

 (33)

(36)

  (28)

 ((24))

 ((25))

 ((24))

((23))

 ((15))

 ((13))

 ((9))

 ((9))

((13))

Information and communication

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 (42)

 (39)

 (37)

 (41)

(34)

 ((8))

 ((10))

 ((13))

 ((7))

((11))

 (34)

 (29)

 (24)

 (34)

(23)

Financial and insurance activities

Poslovanje nekretninama

.

.

.

 .

.

.

.

.

 .

.

.

.

.

 .

.

Real estate activities

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 (57)

 68

 (62)

 (65)

54

 (28)

 (32)

 (27)

 ((25))

(24)

 (29)

 (35)

 (35)

 (40)

(30)

Professional, scientific
and technical activities

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 (30)

 (30)

 (26)

 (32)

(34)

(( 17))

 ((15))

 ((13))

 ((21))

((17))

 ((13))

 ((16))

 ((14))

 ((10))

((17))

Administrative and support service activities

Javna uprava i obrana;
obvezno socijalno osiguranje

 87

 104

 104

 95

107

 (42)

 (47)

 (52)

 (50)

58

 (45)

 57

 52

 (45)

(50)

Public administration and defence; compulsory social security

Obrazovanje

 99

 99

 101

 106

105

 (27)

 (26)

 ((25))