image description

GODINA/ YEAR: LII.                                        ZAGREB, 3. PROSINCA 2015./ 3 DECEMBER, 2015                                   BROJ/ NUMBER: 2.3.1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PRIMJENA INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA (IKT)

U PODUZEĆIMA U 2015., PRVI REZULTATI

 

USAGE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT)

IN ENTERPRISES, 2015, FIRST RESULTS

 

 

 

Tendencije

 

Tendencies

 

 

 

 

 

Visok stupanj integracije IKT-a u poslovanju: 90% poduzeća upotrebljava računala 90% poduzeća ima pristup internetu, a 71% poduzeća posjeduje internetsku stranicu.

 

High level of ICT integration in business conducts; 90% of enterprises used computers; 90% had internet access; 71% of enterprises owned a web site.

 

 

 

 

 

Prevladava uporaba širokopojasnog pristupa internetu; 87% poduzeća neki oblik fiksne širokopojasne veze, a 80% poduzeća upotrebljava mobilni širokopojasni pristup internetu.

 

Usage of broadband internet access prevailed; 87% of enterprises used some type of fixed broadband internet connection; 80% of enterprises used mobile broadband internet access.

 

 

 

 

 

Internetska prodaja zauzima samo 14% ukupne prodaje roba i usluga.

 

Internet sales covered only 14% of the total sales of goods and services.

 

 

 

 

 

Uporaba društvenih medija na internetu nije raširena; njome se koristi 38% poduzeća

 

Social internet media usage was not widespread and was used by 38% of enterprises.

 

 

 

 

 

Pojava usluge računalnog oblaka na internetu kao nove tehnologije; njome se koristi 22% poduzeća.

 

The appearance of the cloud computing internet service as a new technology; used by 22% of enterprises.

 

 

 

 

 

 

Uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija iznimno je važan dio suvremenog poslovanja. Istraživanje je pokazalo da 90% poduzeća upotrebljava računala u obavljanju svakodnevnih zadataka te do 90% poduzeća ima pristup internetu. Internet je postao nužan čimbenik učinkovitog poslovanja, stoga 71% poduzeća ima vlastitu internetsku stranicu.

 

Usage of information and communication technologies is an extremely important part of contemporary business conduct. The survey showed that 90% of enterprises used computers in their daily work and 90% of enterprises had internet access. The internet became a necessity for efficient business conduct, so 71% of enterprises had their own web site.

 

 

 

 

 

 

Internet i ostale mrežne tehnologije omogućuju povezivanje poslovnih jedinica unutar poduzeća i integraciju poslovnih procesa koji pridonose učinkovitijem poslovanju. Način i brzina prijenosa podataka omogućuju kvalitetnije poslovanje. Dostupnost i afirmacija mobilnih uređaja prouzročila je promjenu trenda pristupa internetu. Širokopojasni fiksni pristup (DSL, kabelski internet, zakupljeni vod) upotrebljava 87% poduzeća (pad od 6%), a istodobno je povećana uporaba mobilnog pristupa internetu. Mobilni pristup internetu upotrebljava 80% poduzeća (porast od 16%).

 

The internet and other network technologies allow for connectivity between sectors within an enterprise and the integration of business processes that contribute to more efficient business conduct. The type and speed of data transfer allow for better quality of business conduct. The availability and affirmation of mobile devices caused a change in the trend of internet access. There were 87% of enterprises (a decrease of 6%) that used a fixed broadband connection (DSL, cable, leased line). At the same time, usage of mobile internet increased . Mobile internet access was used by 80% of enterprises (an increase of 16%).

 

 

 

 

 

 

Internet je uveo promjene u načinu poslovanja omogućivši integriranost poslovnih procesa na višoj razini. Brzina internetske veze postaje jedan od važnijih čimbenika u poslovanju. Sve veća dostupnost širokopojasnog interneta potiče i porast brzine prijenosa podataka. Primijećen je znatan porast u segmentu brzine prijenosa iznad 10 Mpbs; 49% poduzeća (porast od 14%) čini taj segment.

 

Usage of the internet caused changes in the ways of business is conducted by enabling integration of business processes at a higher level. Internet connection speed becomes an important factor in business conduct. The increasing availability of broadband internet boosts data transfer speed. A significant increase was spotted in a segment that offers data transfer speed of over 10 Mbps. That segment consists of 49% of enterprises (an increase of 14%).

 

 

 

 

 

 

Integracija poslovnih procesa i komunikacija među poslovnim subjektima putem interneta omogućuje učinkovitiju ponudu dobara i usluga te njihovu kupnju i prodaju na tržištu. Opseg e-trgovine u odnosu na konvencionalnu trgovinu još je uvijek prilično nizak, samo se oko 14% prometa ostvaruje putem interneta. Putem automatskih sustava za razmjenu podataka obavlja se 2/3 transakcija (EDI sustavi), dok se 1/3 obavlja prodajom putem internetskih stranica.

 

Integration of business processes and communication between business entities via the internet allow for a more efficient offer of goods and services and their purchase and sale on the market. The volume of e-commerce compared to conventional commerce was still rather low and barely 14% of sales were conducted via the internet. Two thirds of transactions were completed via the electronic data interchange systems (EDIs), while one third was completed by selling via web pages.

 

 

 

 

 

 

Korištenje društvenih medija na internetu prati se da bi se vidio njihov utjecaj na poslovne procese u poduzeću i poslovne rezultate. Istraživanje je pokazalo da se društveni mediji uglavnom koriste za reklamiranje te razmjenu informacija s kupcima putem blogova ili društvenih mreža. Pojava je najzastupljenija u malim poduzećima, dok se srednja i velika poduzeća rijetko koriste društvenim medijima za poslovne svrhe.

 

Social internet media usage is monitored in order to determine their influence on business processes and business results. The survey shows that social media were mostly used for advertising and exchanging information with customers via blogs or social networks. They were predominantly used in small enterprises, while medium-sized and large enterprises rarely used social internet media for business purposes.

 

 

 

 

 

 

Uporaba računalnih resursa putem usluga računalnog oblaka tek se razvija u Hrvatskoj; njome se koristi 22% poduzeća. Struktura zastupljenosti prema veličini poduzeća je ravnomjerna. Podjednako se njime koriste mala, srednja i velika poduzeća, a iz grafikona je vidljivo da uporaba dominira u poslovnim i uslužnim aktivnostima te u izdavaštvu i komunikacijama.

 

In the Republic of Croatia, usage of computing resources via cloud computing services is still developing; it is used by 22% of enterprises. The representation structure by enterprise size was evenly distributed between small, medium-sized and large enterprises, while graphic presentation shows that its usage was predominant in business and service activities as well as in publishing and communication sectors.

 

 

 

 

 

 

Podjela prema tipu usluge pokazuje da se poduzeća najčešće koriste računalnim oblakom za procesiranje elektroničke pošte, a podjednako su zastupljene usluge pohrane podataka i baza podataka te korištenje uredskoga i računovodstvenog softvera.

 

The classification by types of services shows that enterprises most often used cloud computing for e-mail processing, while data and database storage services as well as the usage of office and accounting software were evenly present.

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja

 

Purpose of the statistical survey

 

 

 

Podaci prikazani u ovom priopćenju jesu procjene dobivene iz istraživanja IKT-POD. To je godišnje istraživanje o primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) i pruža informacije o uporabi računala, interneta, elektroničkog poslovanja i ostalih IKT-a u poduzećima. Podaci su važan izvor za provođenje politike u području informacijskog društva u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

 

The data shown in this publication are estimates obtained through the IKT-POD Survey. This is an annual survey on the usage of information and communication technologies (ICT) and provides information on computer usage, usage of the internet, electronic commerce and other ICTs in enterprises. The data are an important source for conducting policies in the field of information society in the Republic of Croatia and in the European Union.

 

 

 

 

 

 

Pravna osnova

 

Legal framework

 

 

 

Istraživanje IKT-POD provedeno je u okviru smjernica Eurostata tijekom 2014., a provodi se na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13.). Istraživanja su provedena u svim državama EU-a, dakle podaci su međunarodno usporedivi. Međunarodni podaci dostupni su na e-adresi: http://epp.eurostat.cec.eu.int, Themes Science and Technology Data.

 

The IKT-POD Survey was conducted in 2014 according to Eurostat guidelines and on the basis of the Official Statistics Act (NN, Nos 103/03, 75/09, 59/12 and 12/13). Harmonised surveys were conducted in all EU Member States, and therefore the data are internationally comparable. International data are available on the following web site address: http://epp.eurostat.cec.eu.int, Themes Science and Technology Data.

 

 

 

Koncepti i definicije koji se primjenjuju u istraživanju IKT-POD usklađeni su s EU-ovom Metodologijom za statistike o Informacijskom društvu, 2015.

 

Concepts and definitions used in the IKT-POD Survey are in line with the EU Methodology for Statistics on the Information Society, 2015.

 

 

 

 

 

 

Promatrane jedinice

 

Observation units

 

 

 

Promatrane jedinice jesu poduzeća registrirana na teritoriju Republike Hrvatske te obavljaju navedene djelatnosti prema klasifikaciji NACE.

 

The observation units are enterprises registered on the territory of the Republic of Croatia for performing the following activities according to the NACE classification:

 

 

 

 

 

 

Područje C

Prerađivačka industrija

 

C

Manufacturing

Područje D, E

Opskrba električnom energijom, plinom i vodom

 

D, E

Electricity, gas and water supply

Područje F

Građevinarstvo

 

F

Construction

Područje G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 

G

Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and
motorcycles

Područje H

Prijevoz i skladištenje

 

H

Transport and storage

Područje I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 

I

Accommodation and food service activities

Područje J

Informacije i komunikacije

 

J

Information and communications activities

Područje L

Poslovanje nekretninama

 

L

Real estate activities

Područje M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
(odjeljci 69 – 74)

 

M

Professional, scientific and technical activities
(divisions 69 – 74)

Područje N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 

N

Administrative and support service activities

Područje S

Ostale uslužne djelatnosti

(skupina 95.1)

 

S

Other service activities

(group 95.1)

 

 

 

Poduzeća su klasificirana i prema broju zaposlenih osoba:

 

The enterprises were also classified according to the number of persons employed:

-

mala (10 – 49 zaposlenih osoba)

 

-

small enterprises (employing 10 – 49 persons)

-

srednje velika (50 – 249 zaposlenih osoba)

 

-

medium-sized enterprises (employing 50 – 249 persons)

-

velika (250 ili više zaposlenih osoba).

 

-

large enterprises (employing 250 or more persons).

 

 

 

 

 

 

Veličina uzorka

 

Sample size

 

 

 

Veličina uzorka sastoji se od 4 500 poduzeća.

 

The sample consisted of 4 500 enterprises,

 

 

 

 

 

 

Okvir uzorka

 

Sampling frame

 

 

 

Osnova za okvir uzorka je Statistički poslovni registar Državnog zavoda za statistiku.

 

The basis for the sampling frame was the Statistical Business Register of the Croatian Bureau of Statistics.

 

 

 

 

 

 

Metoda prikupljanja podataka

 

Data collection method

 

 

 

Podaci su prikupljeni putem interneta uporabom online upitnika. Tu opciju upotrebljavalo je 97% poduzeća koja su sudjelovala u istraživanju.

 

The data were collected via the internet by using the online form of the questionnaire. That option was used by 97% of the enterprises that took part in the survey.

 

 

 

Referentno razdoblje za glavne varijable bilo je 1. tromjesečje 2015. Referentno razdoblje za pitanja o internetskoj prodaji bila je 2014.

 

The reference period for the main variables was 1st quarter 2015. For the questions concerning internet sales, the reference period was 2014.

 

 

 

 

 

 

Stupanj neodaziva

 

Non-response rates

 

 

 

Iz ukupne populacije poduzeća (9 014) u uzorak je odabrano 4 500 jedinica.

 

Out of the whole population of enterprises (9 014), there were 4 500 units taken into the sample.

 

 

 

U istraživanju je sudjelovalo 2 231 poduzeće, što znači da je stupanj odaziva bio 50%. U obzir nije bio uzet 161 izvještaj tako da je neto uzorak koji se upotrebljavao za tabeliranje i ponderiranje uključivao 2 070 poduzeća, a stupanj prihvatljivosti bio je 92,8%. Stupanj neodaziva bio je 50%.

 

There were 2 231 enterprises that took part in the survey, which means that the response rate was 50%. The net sample used for the tabulation and grossing-up consisted of 2 070 enterprises because 161 reports were not taken into account. The eligibility rate was 92.8% and the non
-response rate was 50%.

 

 

 

 

 

 

Ponderacija

 

Weighting

 

 

 

RIM weighting metoda (iterative proportional fitting – IPF) primijenjena je za projiciranje na ukupnu populaciju. Ekstrapolacijski ponder izračunan je za svakog sudionika istraživanja. Metoda izračuna obuhvatila je kategoriju djelatnosti NACE-a, broj zaposlenih i ukupan promet poduzeća.

 

RIM weighting procedure (iterative proportional fitting – IPF) was used for the grossing-up. The extrapolation weight was calculated for each participant of the Survey, while the calculation method included the NACE category, number of employees and the total turnover of an enterprise.

 

 

 

Izvor informacija za ove varijable bio je Statistički poslovni registar Državnog zavoda za statistiku. Izračunani ponderi omogućuju računanje podataka za cjelokupnu populaciju poduzeća.

 

The source of information on these variables was the Statistical Business Register of the Croatian Bureau of Statistics. The calculated weights enable the calculation of the data for the whole population of enterprises.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

ERP (Enterprise Resource Planning) sastoji se od jedne ili više softverskih aplikacija koje integriraju informacije i procese kroz nekoliko poslovnih funkcija u poduzeću. U pravilu ERP integrira planiranje, nabavu, prodaju, promidžbu, odnose s klijentima, računovodstvo i ljudske resurse. Softver može biti izrađen po narudžbi ili isporučen kao licencni paket. Licencni paket sadržava softverske komplete kupljene od proizvođača koji obuhvaćaju cijelo poduzeće, ali su izrađeni na modularan način čime omogućuju poduzećima da prilagode sustav svojim specifičnim aktivnostima primjenjujući samo neke od tih modula. Sustav ERP u pravilu ima ova obilježja:

 

ERP (Enterprise Resource Planning) consists of one or a set of software applications that integrate information and processes across several business functions of the enterprise. Typically, ERP integrates planning, procurement, sales, marketing, customer relationship, finance and human resources. Software can be created either as a custom order or as a licensed package. The latter one is a single-vendor, enterprise-wide software package, but built in a modular way allowing enterprises to customise the system to their specific activity by implementing only some of the modules. Typically, the ERP system has the following characteristics:

 

 

 

1.

dizajniran je za okruženje klijent server (tradicionalno ili putem interneta)

 

1.

It is designed for a client-server environment (traditional or web
-based);

 

 

 

2.

integrira većinu poslovnih procesa

 

2.

It integrates the majority of business processes;

 

 

 

3.

procesira većinu poslovnih transakcija

 

3.

It processes a large majority of business transactions;

 

 

 

4.

upotrebljava bazu podataka koja pohranjuje svaki podatak samo jedanput

 

4.

It uses a database that stores each piece of data only once;

 

 

 

5.

omogućuje pristup podacima u stvarnom vremenu.

 

5

It allows for access to the data in real time.

 

 

 

CRM (Customer Relationship Management) jest upravljačka metodologija koja stavlja klijenta u središte poslovne djelatnosti, bazirana je na intenzivnoj uporabi informacijskih tehnologija za prikupljanje, integriranje, obradu i analizu informacija vezanih za klijente. Razlikujemo dva modela:

 

CRM (Customer Relationship Management) is a management methodology that places a customer in the centre of a business activity. It is based on an intensive use of information technologies in order to collect, integrate, process and analyse information related to customers. One can distinguish between the following two models:

 

 

 

1.

operacijski CRM – integriranje u front office poslovnih procesa koji su izravno u kontaktu s klijentima

 

1.

Operational CRM – the integration into the front office business processes that are directly in contact with customers.

2.

analitički CRM – analiza informacija o klijentima koje su dostupne u poduzeću uporabom data mininga. Svrha je prikupiti što detaljnije informacije o klijentima te odgovoriti na njihove potrebe.

 

2.

Analytical CRM – the analysis of the information available in the enterprise on its customers by using the data mining method. The goal is to gather in-depth knowledge about the customers and to meet their needs.

 

 

 

Broadband su širokopojasne tehnologije ili veze koje omogućuju brz prijenos podataka, osobito filmova, igara, videokonferencija putem internetske mreže (npr. ADSL, kabelska veza, UMTS, optička veza, VDSL, unajmljeni vod).

 

Broadband are technologies or connections that enable rapid transmission of data, especially films, games, video-conferences over an internet network (e.g. ADSL, cable connection, UMTS, optical connection, VDSL, leased lines).

 

 

 

IKT (informacijske i komunikacijske tehnologije) jesu softver i hardver upotrijebljen za komuniciranje podacima (npr. računalo, telefaks, internet, fiksni mobilni telefon).

 

ICT (Information and Communication Technology) are software and hardware used for data communication (e.g. computer, fax, the internet, fixed mobile phone).

 

 

 

E-trgovina su transakcije koje se provode preko mreža računala baziranih na internetskom protokolu te preko ostalih računalnih mreža. Zaprimanje narudžbi dobara i usluga ostvaruje se putem navedenih mreža, ali samo plaćanje i konačna isporuka dobara i usluga mogu biti provedeni online ili offline. Narudžbe zaprimljene telefonom, telefaksom ili ručno pisanim elektroničkim porukama ne smatraju se e-trgovinom.

 

E-commerce means transactions conducted over an internet protocol-based networks and over other computer-mediated networks. Goods and services are ordered via those networks, but the payment and the ultimate delivery of the goods or services may be conducted on-line or off-line. Orders received via telephone, facsimile, or manually typed e-mails are not counted as electronic commerce. 

 

 

EDI (Electronic Data Interchange) upotrebljava se za elektroničku razmjenu podataka, dokumenata i transakcija unutar poduzeća te između poduzeća. Razmjena podataka provodi se automatski između računalnih sustava partnera. Upotrebljavaju se standardni i kriptirani oblik.

 

EDI (Electronic Data Interchange) is used for the electronic exchange of data, documents and orders inside an enterprise and between enterprises. Data interchange flows automatically between the computer systems between partners A standard and encrypted form are used.

 

 

 

Internet se odnosi na mrežu baziranu na ovim internetskim protokolima: www, ekstranet putem interneta, EDI putem interneta, internet-ready mobilni telefoni. 

 

The internet refers to the following networks of internet protocols: www, extranet via the internet, EDI via the internet, internet-ready mobile phones.

 

 

 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) poznat je kao 3G tehnologija dizajnirana kao nasljednik GSM-a. Omogućuje korisniku prijenos slika i videozapisa, velike količine podataka  bežičnim načinom te pristup internetu.

 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) is also known as 3G technology that was designed as a successor to GSM. It enables users to transmit images, video, high volume of data through a wireless connection and access to the internet.

 

 

 

Računalni oblak – tehnologija koja omogućuje pohranu i razmjenu podataka putem interneta. Podaci su pohranjeni na poslužiteljima pružatelja usluge koji ujedno pruža uslugu povezivanja, pohrane i razmjene podataka.

 

Cloud computing – a technology that enables data storage and data sharing over the internet. Data are stored on servers of a service provider, who also provides connectivity, data storing and data sharing services.

Internetska stranica jest mjesto na World Wide Webu identificirano
internetskom adresom. Skupina internetskih datoteka o određenom subjektu uključuje početnu datoteku koja se naziva početna stranica. Informacije su kodirane posebnim jezicima (HyperText Mark-up Language (HTML), XML, Java) koji su čitljivi preko internetskih pretraživača kao što su Mozilla Firefox, Opera ili Microsoft's Internet Explorer.

 

Website is a location on the World Wide Web identified by a web address. Collection of Web files on a particular subject includes a beginning file called the home page. Information is encoded with specific languages (HyperText Mark-up Language (HTML), XML, Java) readable over a web browser such as Mozilla Firefox, Opera, or Microsoft's Internet Explorer.

 

 

 

 

 

 

Objavljivanje

 

Publishing

 

 

 

Detaljniji podaci bit će objavljeni na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku na e-adresi http://www.dzs.hr.

 

More detailed data will be published on the web portal of the Croatian Bureau of Statistics: http://www.dzs.hr.

 

 

 

Ukupni podaci objavljeni su za poduzeća s 10 ili više zaposlenih osoba. Eurostat objavljuje podatke država EU-a za poduzeća s 10 ili više zaposlenih osoba. Time je omogućena međusobna usporedivost podataka između Republike Hrvatske i ostalih država Europske unije.

 

Total data were published for enterprises employing 10 or more persons. The Eurostat publishes data of the EU countries for enterprises employing 10 or more persons, which enables comparability of the data between the Republic of Croatia and other EU countries.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

d. n.

EU

Eurostat

Fina

Kb/s

Mbps

NACE

 

NN

PDV

drugdje nespomenuto

Europska unija

Statistički ured Europske unije

Financijska agencija

kilobajt u sekundi

megabit u sekundi

Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj uniji

Narodne novine

porez na dodanu vrijednost

 

EULA

Eurostat

Fina

Kb/s

Mbps

NACE

 

NN

 

VAT

End User License Agreement

Statistical Office of the European Communities

Financial Agency

kilobyte per second

megabit per second

Statistical Classification of Economic Activities in the
European Community

Narodne novine, official gazette of the Republic of
Croatia

value added tax

 

 

 

 

 

 

cid:image007.jpg@01D22EAD.1CF8E820

 

 

 

 

 

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

The survey whose data are published in this First Release has been conducted with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Croatian Bureau of Statistics and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredili: Jasna Pugar i Hrvoje Markuš

Prepared by: Jasna Pugar and Hrvoje Markuš

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199