image description

GODINA/ YEAR: LII.                                        ZAGREB, 3. PROSINCA 2015./ 3 DECEMBER, 2015                                   BROJ/ NUMBER: 2.3.2.

 

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PRIMJENA INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA (IKT) U
KUĆANSTVIMA I KOD POJEDINACA U 2015., PRVI REZULTATI

 

USAGE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) IN
HOUSEHOLDS AND BY INDIVIDUALS, 2015, FIRST RESULTS

 

 

 

Tendencije

 

Tendencies

 

 

 

 

 

Opremljenost kućanstava IKT-om je u porastu.

 

The share of households equipped with ICT is rising.

 

 

 

 

 

Dostupnost širokopojasnog pristupa internetu je u porastu; primijećen je znatan porast uporabe širokopojasnog interneta.

 

The availability of broadband internet access rose; a significant increase in the usage of broadband internet was noticed.

 

 

 

 

 

Uporaba računala i interneta na visokoj je razini kod populacije do 44 godine; primijećen je porast kod svih dobnih skupina.

 

Computer and internet usage was at a high level with the population up to age 44; an increase among all age groups was noticed.

 

 

 

 

 

Porast uporabe online usluga e-uprave.

 

Increase in the usage of online e-government services.

 

 

 

 

 

Trgovina putem interneta je u porastu; 31% osoba tijekom prošle godine kupovalo je robu i usluge putem interneta (porast od 3% u odnosu na 2014.).

 

Commerce via the internet is increasing; 31% of individuals purchased goods or services via the internet during the previous year (an increase of 3% compared to 2014).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultati istraživanja pokazali su da je opremljenost kućanstava IKT-om u Republici Hrvatskoj u porastu u odnosu na prethodnu godinu.

 

The survey results showed that the share of households equipped with ICT in the Republic of Croatia increased compared to previous year.

 

 

 

Primijećen je znatan porast širokopojasnog pristupa internetu; gotovo sva kućanstva imaju širokopojasni pristup internetu. Većina kućanstava koristi se fiksnim širokopojasnim pristupom internetu, a broj kućanstava koji koristi pristup internetu putem širokopojasnih mobilnih mreža porastao je s 38% na 47%, uglavnom zahvaljujući sve većoj dostupnosti mobilnih uređaja poput tableta, mobilnih telefona i USB modema koji se koriste 3G/4G tehnologijom.

 

There was a significant increase recorded in broadband internet access; almost all households used broadband internet access. A majority of households used fixed broadband internet access, while the share of households using mobile broadband internet access increased from 38% to 47%, mostly due to the increased availability of mobile devices such as tablets, mobile phones and USB modems using the 3G/4G technology.

 

 

 

 

 

 

Od ukupnog broja anketiranih kućanstava 23% nema internetski priključak. Rezultati istraživanja pokazali su da je najčešći razlog tome nepostojanje potrebe za korištenjem interneta. Znatan broj ispitanika istaknuo je da su previsoke cijene usluge i potrebne opreme jedan od bitnijih razloga zbog kojih kućanstvo ne posjeduje internetski priključak.

 

Out of the total number of surveyed households, 23% did not have internet access. The survey results showed that the most common reason was the lack of a need for it. A significant share of respondents highlighted the cost of services and equipment being too high as an important reason for not having internet access.

 

 

 

 

 

 

Primijećeni su pozitivni pomaci u dobnoj strukturi korisnika računala u odnosu na prethodnu godinu. Najmlađa populacija još uvijek prednjači u uporabi računala, a broj korisnika opada proporcionalno njihovoj dobi. Broj korisnika u dobnoj grupi iznad 65 godina porastao je za 3%. Sličan trend primijećen je i u strukturi prema radnom statusu u kojoj učenici i studenti kao najmlađa skupina najčešće upotrebljavaju računala.

 

There were positive developments noticed in the age structure of computer users compared to the previous year. The youngest population still maintained the lead in computer usage and the number of users was decreasing proportionally with age. The number of users aged over 65 increased by 3%.  A similar trend was noticed in the employment status structure, where pupils and students, as the youngest group, were the most frequent computer users.

 

 

 

 

 

 

Kao i u prethodnom poglavlju, primijećen je porast korisnika interneta u svim dobnim skupinama. Broj korisnika u dobnoj grupi iznad 65 godina porastao je za 6%. Porastao je i broj korisnika interneta u svim kategorijama po radnom statusu.

 

As shown in the previous chapter, the increase in the number of internet users was noticed among all age groups. The number of users aged over 65 increased by 6%.The number of internet users also increased in all categories by employment status.

 

 

 

 

 

 

 

Usporede li se rezultati s podacima iz prethodne godine, može se uočiti da se navike nisu bitnije promijenile. Pojedinci se najčešće koriste internetom za prikupljanje informacija o proizvodima i uslugama (82%), prikupljanje informacija o zdravlju (72%), korištenje elektroničke pošte (77%), čitanje dnevnih novosti i časopisa (89%) te sudjelovanje u društvenim mrežama (64%). Znatniji porast primijećen je kod korištenja usluga putovanja i smještaja (22%) te kod usluga e-bankarstva (19%).

 

The comparison of the results with the data from the previous year showed that individuals mostly used the internet for obtaining information on goods and services (82%),obtaining information on health (72%), e-mail usage (77%), for reading daily news and magazines (89%) and participating in social networks (64%). A significant increase was spotted in usage of travel and accommodation services (22%) and E-banking services (19%).

 

 

 

 

 

 

Rezultati istraživanja pokazuju da trgovina putem interneta postaje  raširenija. Robu i usluge kupovalo je putem interneta 31% pojedinaca, što je porast od 3% u odnosu na prethodnu godinu. Navike kupaca vrlo su slične onima od prethodne godine; i dalje prednjači kupnja kućnih potrepština, odjeće i sportske opreme, ulaznica za priredbe, elektroničke opreme te kupnja dijelova za računala.

 

The survey results showed that commerce via the internet became more widespread. There were 31% of individuals who purchased goods and services via the internet, which is an increase of 3% compared to the previous year. Buyers' habits were very similar to those recorded in the previous year: household goods, clothes and sports equipment, tickets for events, electronic equipment and computer parts were the most favoured ones.

 

 

 

 

 

 

Prvi put smo pratili učestalost kupnje i iznos novca koji ispitanici   potroše prilikom internetske kupnje. Rezultati su pokazali da je gotovo 2/3 kupaca kupovalo 1 5 puta, dok se gotovo polovica transakcija odnosi na iznose do 750 kn.

 

We measured, for the first time, the frequency and value spent on internet purchases. Results show that almost 2/3 of internet buyers had 1 – 5 purchases, while almost half of purchases were valued at less than 750 kuna.

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja

 

The purpose of the statistical survey

 

 

 

Podaci prikazani u ovom priopćenju jesu procjene dobivene iz istraživanja IKT-DOM. To je godišnje istraživanje o primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u kućanstvima i kod pojedinaca. Pruža informacije o računalnoj i informacijskoj pismenosti hrvatske populacije. Svrha ovog istraživanja jest izmjeriti raširenost uporabe računala i ostalih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, broj osoba u Republici Hrvatskoj koji su korisnici interneta i za koje svrhe upotrebljavaju internet. Podaci su važan izvor za provođenje politike u području informacijskog društva u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

 

Data shown in this publication are estimates obtained through the IKT
-DOM Survey. This is an annual survey on the usage of information and communication technologies (ICT) in households and by individuals. It provides information on computer and information literacy of the Croatian population. This survey measures the usage of computers and other information and communication technologies as well as the number of persons in the Republic of Croatia who use the internet and for what purposes. The data are an important source for conducting policies in the field of information society in the Republic of Croatia as well as in the European Union.

 

 

 

 

 

 

Pravna osnova

 

Legal framework

 

 

 

Istraživanje IKT-DOM provedeno je u sklopu Eurostatovih smjernica tijekom 2015., a provodi se na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13.). Istraživanja su provedena u svim državama EU-a, dakle podaci su međunarodno usporedivi. Međunarodni podaci dostupni su na e-adresi http://epp.eurostat.cec.eu.int, Themes Science and Technology Data. Koncepti i definicije koji se primjenjuju u istraživanju IKT-DOM usklađeni su s EU-ovom Metodologijom za statistike o Informacijskom društvu, 2015.

 

According to Eurostat guidelines, the IKT-DOM Survey was conducted in 2015 on the legal basis of the Official Statistics Act (NN, Nos 103/03, 75/09, 59/12 and 12/13). Harmonised surveys were conducted in all EU Member States and, therefore, the data are internationally comparable. The international data are available on the following web site address: http://epp.eurostat.cec.eu.int, Themes Science and Technology Data. Concepts and definitions used in the IKT-DOM Survey are in line with the EU Methodology for Statistics on the Information Society, 2015.

 

 

 

 

 

 

Promatrane jedinice

 

Observation units

 

 

 

Promatrane jedinice jesu osobe u dobi između 16 i 74 godine i njihova kućanstva.

 

The observation units are persons aged 16 to 74 and their households.

 

 

 

Odabrane osobe odgovaraju na pitanja iz upitnika, a u slučaju njihove odsutnosti na pitanja može odgovarati i neki drugi član kućanstva uime odabrane osobe.

 

Selected persons answer the questionnaire. In case of their absence, another household member can answer instead, but on behalf of the selected person.

 

 

 

 

 

 

Veličina uzorka

 

Sample size

 

 

 

Veličina uzorka jest 6 039 osoba čija je dob u vrijeme prikupljanja podataka bila između 16 i 74 godine.

 

The sample size was 6 039 persons aged 16 to 74 at the time of data collection.

 

 

 

 

 

 

Okvir uzorka

 

Sampling frame

 

 

 

Osnova za okvir uzorka je Popis stanovništva Hrvatske iz 2011. i telefonski imenici telefonskih operatera.

 

The basis for the sampling frame is the 2011 Census of Population of the Republic of Croatia and phone directories of phone companies.

 

 

 

 

 

 

Metoda prikupljanja podataka

 

Methods of data collection

 

 

 

Podaci su prikupljeni telefonskim intervjuom koji je praćen putem računala (CATI) te osobnim dolaskom anketara u odabrana kućanstva (CAPI) u trećem tromjesečju 2015.

 

The data were collected by computer-assisted telephone interviewing (CATI), and also by personal interviews for selected households (CAPI) in the third quarter of 2015.

 

 

 

 

 

 

Stupanj neodaziva

 

Non-response rate

 

 

 

Od ukupnog uzorka (6 039 jedinica), 5 826 jedinica bilo je prihvatljivo, a 2 728 osoba sudjelovale su u istraživanju. To znači da je stupanj odaziva bio 46,8%, a stupanj prihvatljivosti 96,5%. Stupanj neodaziva bio je 53,2%, a stupanj odbijanja bio je 19,3%.

 

Out of the total sample size (6 039 units), 5 826 units were eligible and 2 728 persons took part in the survey. It means that the response rate was 46.8% and the eligibility rate was 96.5%. The non-response rate was 53.2% and the refusal rate was 19.3%.

 

 

 

 

 

 

Ponderacija

 

Weighting

 

 

 

Ponderacijom se računa nepristrana procjena i postiže reprezentativnost uzorka za ukupnu populaciju. Podaci u istraživanju odnose se na pojedince i kućanstvo, stoga se računaju dva pondera:

 

Weighting helps in the calculation of an unbiased estimate and in achieving representativeness of the sample for the whole population. The survey data refer to persons and households and therefore two weights were calculated:

ponder za pojedince

 

The weight for individuals and

ponder za kućanstvo.

 

The household weight

 

 

 

RIM weighting metoda (iterative proportional fitting – IPF) primijenjena je za projiciranje pojedinaca na ukupnu populaciju. Varijable primijenjene za projiciranje jesu sljedeće: županija, veličina naselja, spol, dob i razina obrazovanja.

 

The RIM weighting procedure (iterative proportional fitting – IPF) was used for the grossing-up of individuals. Variables used for the grossing
-up were the following: county, settlement size, sex, age and education level.


 

 

 

RIM weighting metoda primijenjena je i za projiciranje  kućanstava na ukupnu populaciju. Ekstrapolacijski ponder izračunan je za svako kućanstvo koje je sudjelovalo u istraživanju, a metoda izračuna obuhvatila je županiju, veličinu naselja i stupanj urbanizacije.

 

The Rim-weighting procedure was used for the grossing-up of households as well. The extrapolation weight was calculated for each household that participated in the survey and the calculation method included the county, settlement size and the level of urbanization.

 

 

 

Pri izračunu pondera za pojedince uzet je u obzir korektivni faktor za neodaziv, kao i procjena broja stanovnika, što u konačnici čini populaciju od 3 185 165 osoba u dobi između 16 i 74 godine obuhvaćenih istraživanjem za 2015.

 

When calculating weights for individuals,non-response adjustment was taken into account, as well as population estimate which resulted with gross population of 3 185 165 people aged 16 to 74 covered by 2015 survey.

 

 

 

Pri izračunu pondera za kućanstva uzet je u obzir korektivni faktor za neodaziv te ukupna populacija kućanstava s najmanje jednom osobom u dobi između 16 i 74 godine prema Popisu stanovništva 2011. Konačni ponder za kućanstva dobiven je dijeljenjem pondera za pojedince s brojem osoba u kućanstvu u dobi između 16 i 74 godine, što u konačnici čini broj od 1 277 047 kućanstava obuhvaćenih istraživanjem za 2015.

 

When calculating weights for households,non-response adjustment was taken into account, as well as total number of households from Census 2011 with at least one person aged 16 to 74. Final household weights were calculated by dividing individuals weight with number of individuals in the household, aged 16 to 74, totaling in 1 277 047 households covered by 2015 survey.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Broadband su širokopojasne tehnologije ili veze koje omogućuju brz prijenos podataka, osobito filmova, igara, videokonferencija putem internetske mreže (npr. ADSL, kabelska veza, UMTS, optička veza, VDSL, unajmljeni vod).

 

Broadband are technologies or connections that enable rapid transmission of data, especially films, games, video-conferences over an internet network (e.g. ADSL, cable connection, UMTS, optical connection, VDSL, leased lines).

 

 

 

E-trgovina označuje kupnju ili naručivanje proizvoda i usluga putem interneta. Pisane elektroničke poruke ne smatraju se e-trgovinom.

 

E-commerce means buying or ordering goods and services over the internet. Typed e-mails are not considered e-commerce.

 

 

 

IKT (informacijske i komunikacijske tehnologije) jesu softver i hardver upotrijebljen za komuniciranje podacima (npr. računalo, telefaks, internet, fiksni mobilni telefon).

 

ICT (Information and Communication Technology) are software and hardware used for data communication (e.g. computer, fax, the internet, fixed mobile phone).

 

 

 

Internet je svjetska mreža računala, komunicira na temelju standardnih internetskih protokola i omogućuje korisnicima razmjenu tekstualnih i audiovizualnih informacija.

 

Internet is a worldwide network of computers, communicating on the basis of standard internet protocols that enable users to exchange textual and audio-visual information.

 

 

 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) poznat je kao 3G tehnologija dizajnirana kao nasljednik GSM-a. Omogućuje korisniku prijenos slika i videozapisa, velike količine podataka  bežičnim načinom te pristup internetu.

 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) is also known as 3G technology which was designed as a successor to GSM. It enables users to transmit images, video, high volume of data through a wireless connection and access the internet.

 

 

 

Lokacije su prema tipu podijeljene na:

 

Localities are divided by types, as follows:

 

 

 

 

 

gusto naseljeno područje; uključuje lokalna područja od kojih svako ima gustoću naseljenosti veću od 500 ljudi po km2 gdje ukupna populacija iznosi najmanje 50 000 ljudi

 

Densely-populated area; includes local areas, each of which has a density superior to 500 people per square kilometre where the total population for the set is at least 50 000 people

 

 

 

 

 

srednje naseljeno područje; uključuje lokalna područja od kojih svako ima gustoću naseljenosti veću od 100 ljudi po km2, a ukupna populacija iznosi najmanje 50 000 ljudi ili se nalazi neposredno uz gusto naseljeno područje

 

Intermediate area; includes local areas, each of which has a density superior to 100 people per square kilometre, with a total population for the set of at least 50 000 people or is adjacent to a densely populated area.

 

 

 

 

 

rijetko naseljeno područje; uključuje lokalna područja koja ne pripadaju ni gusto naseljenom području ni srednje naseljenom području.

 

Thinly-populated area; includes local areas belonging neither to a densely-populated nor to an intermediate area

 

 

 

Obrazovanje je podijeljeno na:

 

Education is divided as follows:

 

 

 

 

 

niže obrazovanje; uključuje osobe bez školskog obrazovanja ili s nedovršenim osnovnim obrazovanjem i pojedince sa završenom osnovnom školom

 

Basic education; includes persons without schooling or with incomplete primary education and persons who have only finished primary school

 

 

 

 

 

srednje obrazovanje; uključuje osobe s višim tehničkim obrazovanjem i osobe s višim srednjoškolskim općim obrazovanjem

 

Secondary education; includes persons with upper secondary general or vocational education.

 

 

 

 

 

visoko obrazovanje; uključuje osobe s visokim neakademskim obrazovanjem, osobe s profesionalno orijentiranim visokim obrazovanjem, fakultetskim obrazovanjem i osobe s poslijediplomskim obrazovanjem te magistarske i doktorske studije.

 

Tertiary education; includes persons with higher non-academic education, persons with professionally-oriented higher education, faculty education and persons with post-graduate education.

 

 

 

 

 

 

Objavljivanje

 

Publishing

 

 

 

Detaljniji podaci bit će objavljeni na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku na e-adresi http://www.dzs.hr.

 

More detailed data will be published on the web site of the Croatian Bureau of Statistics at the e-address: http://www.dzs.hr.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

EU

Europska unija

 

 

 

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

EU

European Union

km2

četvorni kilometar

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

 

 

 

km2

square kilometre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cid:image007.jpg@01D22EAD.1CF8E820

 

 

 

 

 

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

The survey whose data are published in this First Release has been conducted with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Croatian Bureau of Statistics and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredili: Jasna Pugar i Hrvoje Markuš

Prepared by: Jasna Pugar and Hrvoje Markuš

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199