image description

 

GODINA/ YEAR: LII.

ZAGREB, 9. VELJAČE 2016./ 9 FEBRUARY, 2016

BROJ/ NUMBER: 4.3.2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U 2015.

 

TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS IN 2015

 

 

 

 

U 2015. zabilježeno je 14 343 323 dolazaka i 71 605 315 noćenja turista u turističkim smještajnim objektima u Republici Hrvatskoj. Ostvareno je 9,3% više dolazaka i 7,7% više noćenja turista u 2015. u odnosu na 2014. u turističkim smještajnim objektima u Republici Hrvatskoj.

 

In 2015, there were 14 343 323 tourist arrivals and 71 605 315 tourist nights recorded in tourist accommodation establishments in the Republic of Croatia. In 2015, as compared to 2014, the arrivals increased by 9.3% and nights by 7.7% in tourist accommodation establishments in the Republic of Croatia.

 

 

 

U strukturi ukupno ostvarenih dolazaka turista 88,4% čine dolasci  stranih turista, a 11,6% dolasci domaćih turista. Zabilježeno je 10,3% više dolazaka domaćih i 9,1% više dolazaka stranih turista u 2015. u odnosu na 2014.

 

Concerning the structure of the total tourist arrivals, the share of foreign tourist arrivals was 88.4% and of domestic ones 11.6%. In 2015, as compared to 2014, the number of domestic tourist arrivals increased by 10.3% and of foreign ones by 9.1%.

 

 

 

U strukturi ukupno ostvarenih noćenja strani turisti ostvarili su 92,0%, a domaći 8,0%. Broj noćenja domaćih turista veći je za 11,3%, a broj noćenja stranih turista veći je za 7,4% u 2015. u odnosu na 2014.

 

Concerning the structure of the total tourist nights, foreign tourists realised 92.0% and domestic tourists 8.0% of tourist nights. In 2015, as compared to 2014, the number of domestic tourist nights increased by 11.3% and of foreign ones by 7.4%.

 

 

 

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke (23,9%), Slovenije (10,1%), Austrije (9,0%), Češke i Italije (obje po 7,3%), Poljske (6,6%), Slovačke (3,9%), Nizozemske (3,8%), Ujedinjene Kraljevine (3,7%) te Mađarske (3,4%), što je ukupno 79,0%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 21,0% noćenja.

 

Concerning the structure of foreign tourist nights, the most of them (79.0%) were realised by tourists from Germany (23.9%), Slovenia (10.1%), Austria (9.0%), the Czech Republic and Italy (7.3% each), Poland (6.6%), Slovakia (3.9%), the Netherlands (3.8%), United Kingdom (3.7%) and Hungary (3.4%).Tourists from other countries realised 21.0% of tourist nights.

 

 

 

Prema NKD-u 2007. najviše noćenja (32 024 575 noćenja, tj. 44,7%) ostvareno je u skupini 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor, u kojoj su najviše noćenja ostvarili turisti iz Njemačke (19,7%), Poljske (9,6%), Češke (9,5%), Hrvatske (9,0%), Slovenije (7,5%) i Italije (6,6%). U skupini 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor ostvareno je 15,9% više dolazaka i 12,0% više noćenja turista u 2015. u odnosu na 2014.

 

According to NKD 2007., the most nights (32 024 575 or 44.7%) were realised in group 55.2 Holiday and other short-stay accommodation, where the most nights were realised by tourists from Germany (19.7%), Poland (9.6%), the Czech Republic (9.5%), the Republic of Croatia (9.0%), Slovenia (7.5%) and Italy (6.6%). In 2015, as compared to 2014, in group 55.2 Holiday and short-stay accommodation there were 15.9% more tourist arrivals and 12.0% more tourist nights.

 

 

 

U skupini 55.1 Hoteli i sličan smještaj, ostvareno je 30,9% tj. 22 156 344 noćenja, a najviše su noćenja ostvarili turisti iz Njemačke (16,5%), Austrije (11,5%), Hrvatske (10,4%), Ujedinjene Kraljevine (6,4%), Italije i Slovenije (obje po 5,8%). Dolasci turista su veći za 7,1%, a noćenja turista za 5,5% u skupini 55.1 Hoteli i sličan smještaj u 2015. u odnosu na 2014.

 

In group 55.1 Hotels and similar accommodation there were  22 156 344, or 30,9%, tourist nights realised, in which the most nights were realised by tourists from Germany (16.5%), Austria (11.5%), the Republic of Croatia (10.4%), the United Kingdom (6.4%), Italy and Slovenia (5.8% each). In this group, the tourist arrivals increased by 7.1%, and tourist nights by 5.5% in 2015, as compared to 2014.

 

 

 

U skupini 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje, ostvareno je 24,0%, tj. 17 158 081 noćenja, a najviše su noćenja ostvarili turisti iz Njemačke (33,7%), Slovenije (17,4%), Nizozemske (9,6%), Austrije (9,2%), Italije (7,8%) i Hrvatske (6,8%). Dolasci turista veći su za 5,0%, a noćenja za 3,9% u skupini 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje u 2015. u odnosu na 2014.

 

In 2015, as compared to 2014, in group 55.3 Camping sites and camping grounds there were 17 158 081, or 24.0%, tourist nights realised, in which the most nights were realised by tourists from Germany (33.7%), Slovenia (17.4%), the Netherlands (9.6%), Austria (9.2%), Italy (7.8%) and Croatia (6.8%). In this group, the tourist arrivals increased by 5.0% and nights by 3.9%.

 

 

 

U strukturi ostvarenih noćenja najviše noćenja ostvareno je u sljedećim županijama: 29,3% u Istarskoj, 18,6% u Splitsko-dalmatinskoj, 18,3% u Primorsko-goranskoj, 10,9% u Zadarskoj i 8,6% u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, što je ukupno 85,7%. U ostalim županijama ostvareno je 14,3% noćenja. U svim navedenim županijama zabilježen je porast i dolazaka i noćenja turista, i to dolazaka: 11,8% više u Splitsko-dalmatinskoj, 10,2% više u Istarskoj, 8,7% u Zadarskoj, 7,2% u Dubrovačko-neretvanskoj, 5,8% više u Primorsko-goranskoj županiji, te noćenja 9,5% više u Splitsko-dalmatinskoj, 8,8% u Zadarskoj, 7,3% više u Istarskoj, 7,0% više u Primorsko-goranskoj županiji 4,3% u Dubrovačko-neretvanskoj.

 

Concerning the structure of realised tourist nights, the most nights were realised in the following counties: 29.3% in Istria, 18.6% in Split-Dalmatia, 18.3% in Primorje-Gorski kotar, 10.9% in Zadar and 8.6% in Dubrovnik-Neretva, which totalled 85.7%. Other counties realised 14.3% of tourist nights. All stated counties recorded an increase in tourist arrivals and tourist nights.Tourist arrivals increased as follows: 11.8% in Split-Dalmatia, 10.2% in Istria, 8.7% in Zadar, 7.2% in Dubrovnik-Neretva, 5.8% in Primorje-Gorski kotar, and tourist nights as follows: 9.5% in Split-Dalmatia, 8.8% in Zadar, 7.3% in Istria, 7.0% in County of Primorje-Gorski kotar and 4.3% in Dubrovnik-Neretva.

 

 

 

U Rovinju je ostvareno najviše turističkih noćenja u 2015., i to 3 141 925 noćenja u turističkim smještajnim objektima.

 

The most tourist nights in tourist accommodation establishments, 3 141 925, were realised in Rovinj.

 

 

 

Domaći turisti najviše noćenja ostvarili su u Gradu Zagrebu, Crikvenici, Malom Lošinju, Šibeniku, Zadru, Vodicama, Opatiji te Dubrovniku, što iznosi 28,8% od ukupno ostvarenih noćenja domaćih turista. Strani turisti najviše su noćenja ostvarili u Rovinju – Rovigno, Dubrovniku, Poreču ‒ Parenzo, Medulinu, Umagu – Umago, Malom Lošinju, Tar-Vabrigi – Torre-Abrega, te Vrsaru ‒ Orsera, što je 25,4% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista.

 

The most nights of domestic tourists were realised in the City of Zagreb, Crikvenica, Mali Lošinj, Šibenik, Zadar, Vodice, Opatija and Dubrovnik, which made 28.8% of the total domestic tourist nights. The most nights of foreign tourists were realised in Rovinj – Rovigno, Dubrovnik, Poreč ‒ Parenzo, Medulin, Umag – Umago, Mali Lošinj, Tar-Vabriga – Torre-Abrega, and Vrsar ‒ Orsera, which made 25.4% of the total foreign tourist nights.

 

 

 

Turistima je u 2015. bilo na raspolaganju 348 208 soba, apartmana i mjesta za kampiranje s ukupno 942 830 stalnih postelja. Struktura stalnih postelja prema skupinama NKD-a 2007., odjeljak 55: 56,1% stalnih postelja u skupini 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor, 26,0% u skupini 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje, 17,5% u skupini 55.1 Hoteli i sličan smještaj, te u skupini 55.9 Ostali smještaj je 0,4% stalnih postelja.

 

In 2015, there were 348 208 rooms, apartments and camping sites in Croatia available to tourists, with a total of 942 830 permanent beds. Concerning the structure of permanent beds according to the NKD 2007. groups, division 55, was as follows: 56.1% of permanent beds in group 55.2 Holiday and other short-stay accommodation, 26.0% in group 55.3 Camping sites and camping grounds, 17.5% in group 55.1 Hotels and similar accommodation and 0.4% in group 55.9 Other accommodation.

 

 

 

 

1.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

2015.

 

 

2014.

2015.

indeksi

Indices

2015.

2014.

2014.

2015.

indeksi

Indices

2015.

2014.

struktura noćenja, %

Structure, of nights (%)

prosječan broj noćenja po dolasku

Average
number
of nights
perarrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

13 128 416

14 343 323

109,3

66 483 948

71 605 315

107,7

100,0

5,0

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

1 505 455

1 660 144

110,3

5 160 376

5 742 635

111,3

8,0

3,5

Domestic tourists

Strani turisti

11 622 961

12 683 179

109,1

61 323 572

65 862 680

107,4

92,0

5,2

Foreign tourists

 

 

 

2.   DOLASCI I NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA

      FOREIGN TOURISTS ARRIVALS AND NIGHTS, BY COUNTRY OF RESIDENCE

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

2014.

2015.

indeksi

Indices

2015.

2014.

2014.

2015.

indeksi

Indices

2015.

2014.

2015.

 

 

struktura noćenja, %

Structure, of nights (%)

prosječan broj noćenja po dolasku

Average number of nights per arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno                               

11 622 961

12 683 179

109,1

61 323 572

65 862 680

107,4

100,0

5,2

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanija                            

22 496

22 377

99,5

47 744

46 605

97,6

0,1

2,1

Albania

Austrija                            

1 018 521

1 119 709

109,9

5 403 515

5 902 474

109,2

9,0

5,3

Austria

Belgija                             

154 394

164 047

106,3

746 995

787 077

105,4

1,2

4,8

Belgium

Bjelorusija                         

12 775

14 300

111,9

53 565

67 243

125,5

0,1

4,7

Belarus

Bosna i Hercegovina                  

228 711

279 806

122,3

1 091 103

1 299 666

119,1

2,0

4,6

Bosnia and Herzegovina

Bugarska                            

51 023

55 920

109,6

89 751

102 417

114,1

0,2

1,8

Bulgaria

Cipar                               

1 760

1 715

97,4

5 313

5 268

99,2

0,0

3,1

Cyprus

Crna Gora                           

14 619

16 519

113,0

34 380

42 274

123,0

0,1

2,6

Montenegro

Češka                               

661 486

696 151

105,2

4 600 001

4 811 990

104,6

7,3

6,9

Czech Republic

Danska                              

86 610

81 851

94,5

590 386

539 351

91,4

0,8

6,6

Denmark

Estonija                            

14 677

17 552

119,6

62 645

71 752

114,5

0,1

4,1

Estonia

Finska                              

57 216

68 179

119,2

255 981

319 475

124,8

0,5

4,7

Finland

Francuska                           

441 494

466 045

105,6

1 658 151

1 709 254

103,1

2,6

3,7

France

Grčka                                

32 246

25 036

77,6

59 756

55 295

92,5

0,1

2,2

Greece

Irska                               

45 661

51 459

112,7

197 498

229 592

116,3

0,3

4,5

Irland

Island                              

2 733

2 751

100,7

9 754

10 313

105,7

0,0

3,7

Iceland

Italija                             

1 060 912

1 111 428

104,8

4 466 221

4 800 153

107,5

7,3

4,3

Italy

Kosovo

9 200

9 292

101,0

24 536

23 665

96,5

0,0

2,5

Kosovo

Letonija                            

14 671

17 253

117,6

46 611

80 075

171,8

0,1

4,6

Latvia

Lihtenštajn

841

1 018

121,0

4 417

4 751

107,6

0,0

4,7

Liechtenstein

Litva                               

26 846

31 433

117,1

105 055

122 354

116,5

0,2

3,9

Lithuania

Luksemburg                          

6 062

6 635

109,5

26 242

28 771

109,6

0,0

4,3

Luxembourg

Mađarska                            

366 262

435 990

119,0

1 931 181

2 266 301

117,4

3,4

5,2

Hungary

Makedonija                          

22 366

26 162

117,0

78 464

92 564

118,0

0,1

3,5

Macedonia

Malta                               

2 598

2 457

94,6

10 677

8 913

83,5

0,0

3,6

Malta

Nizozemska                          

333 500

356 876

107,0

2 414 807

2 477 278

102,6

3,8

6,9

Netherlands

Norveška                            

135 101

123 362

91,3

818 302

745 428

91,1

1,1

6,0

Norway

Njemačka                             

1 988 993

2 124 149

106,8

14 748 546

15 769 657

106,9

23,9

7,4

Germany

Poljska                             

630 360

674 779

107,0

4 077 639

4 323 421

106,0

6,6

6,4

Poland

Portugal                            

29 659

36 522

123,1

72 954

86 226

118,2

0,1

2,4

Portugal

Rumunjska                           

62 845

75 561

120,2

251 355

300 832

119,7

0,5

4,0

Romania

Rusija                              

133 391

101 444

76,1

1 044 878

739 731

70,8

1,1

7,3

Russian Federation

Slovačka                            

355 000

380 942

107,3

2 382 996

2 550 018

107,0

3,9

6,7

Slovakia

Slovenija                           

1 101 552

1 191 998

108,2

6 236 114

6 677 930

107,1

10,1

5,6

Slovenia

Srbija                              

94 085

101 397

107,8

417 718

452 062

108,2

0,7

4,5

Serbia

Španjolska                          

185 985

212 798

114,4

371 527

437 382

117,7

0,7

2,1

Spain

Švedska                             

192 113

203 660

106,0

1 031 539

1 070 137

103,7

1,6

5,3

Sweden

Švicarska                           

193 957

219 165

113,0

786 846

891 133

113,3

1,4

4,1

Switzerland

Turska                              

26 220

26 985

102,9

65 134

68 891

105,8

0,1

2,6

Turkey

Ujedinjena Kraljevina               

429 036

490 510

114,3

2 102 110

2 419 237

115,1

3,7

4,9

United Kingdom

Ukrajina                            

48 386

50 561

104,5

330 823

327 896

99,1

0,5

6,5

Ukraine

Ostale europske zemlje

8 743

8 493

97,1

33 497

36 002

107,5

0,1

4,2

Other European countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južnoafrička Republika              

9 289

11 553

124,4

22 346

29 650

132,7

0,0

2,6

South Africa

Maroko                              

1 361

1 841

135,3

4 925

6 139

124,6

0,0

3,3

Morocco

Tunis                               

911

1 095

120,2

2 949

3 277

111,1

0,0

3,0

Tunisia

Ostale afričke zemlje               

11 216

10 759

95,9

46 575

41 902

90,0

0,1

3,9

Other African countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanada                              

78 901

94 707

120,0

205 982

243 966

118,4

0,4

2,6

Canada

SAD                                  

255 592

317 414

124,2

630 369

806 411

127,9

1,2

2,5

USA

Ostale zemlje Sjeverne
Amerike

1 789

1 611

90,1

5 207

5 206

100,0

0,0

3,2

Other North American
countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina                           

14 700

21 233

144,4

31 746

45 971

144,8

0,1

2,2

Argentina

Brazil                              

56 911

60 735

106,7

118 410

130 559

110,3

0,2

2,1

Brazil

Čile                                

5 305

6 719

126,7

12 978

16 810

129,5

0,0

2,5

Chile

Meksiko                             

7 006

9 901

141,3

15 420

23 511

152,5

0,0

2,4

Mexico

Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike

14 842

18 188

122,5

40 471

48 807

120,6

0,1

2,7

Other South and Central American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hong Kong, Kina

14 449

23 507

162,7

18 482

28 384

153,6

0,0

1,2

Hong Kong, China

Indija                              

11 244

19 803

176,1

26 205

46 301

176,7

0,1

2,3

India

Indonezija                           

4 178

4 428

106,0

7 062

7 603

107,7

0,0

1,7

Indonesia

Izrael                              

36 767

44 305

120,5

82 854

100 951

121,8

0,2

2,3

Israel

Japan                               

176 846

159 807

90,4

246 769

227 398

92,2

0,3

1,4

Japan

Jordan                              

591

792

134,0

1 845

2 508

135,9

0,0

3,2

Jordan

Katar                               

490

764

155,9

2 160

2 955

136,8

0,0

3,9

Qatar

Kazahstan                           

2 745

2 709

98,7

17 397

17 844

102,6

0,0

6,6

Kazakhstan

Kina                               

61 215

87 884

143,6

89 462

129 700

145,0

0,2

1,5

China

Koreja, Republika                   

264 110

343 974

130,2

327 834

406 670

124,0

0,6

1,2

Korea, Republic of

Kuvajt                               

1 578

1 189

75,3

2 864

3 209

112,0

0,0

2,7

Kuwait

Makao, Kina

186

365

196,2

347

732

211,0

0,0

2,0

Macau, China

Oman                                

382

542

141,9

1 063

1 479

139,1

0,0

2,7

Oman

Tajland                             

15 440

16 566

107,3

21 775

24 401

112,1

0,0

1,5

Thailand

Tajvan, Kina

72 187

96 348

133,5

83 178

112 325

135,0

0,2

1,2

Taiwan, China

Ujedinjeni Arapski Emirati          

980

2 222

226,7

3 433

5 262

153,3

0,0

2,4

United Arab Emirates

Ostale azijske zemlje

54 467

57 728

106,0

118 540

142 346

120,1

0,2

2,5

Other Asian countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australija                          

116 686

132 590

113,6

288 459

331 900

115,1

0,5

2,5

Australia

Novi Zeland                         

20 228

23 889

118,1

47 810

57 297

119,8

0,1

2,4

New Zealand

Ostale zemlje Oceanije              

5 263

3 724

70,8

11 928

10 352

86,8

0,0

2,8

Other countries of Oceania

 

 

 

 

 

 

3.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NKD-u 2007., ODJELJAK 55, I VRSTAMA TURISTIČKIH SMJEŠTAJNIH OBJEKATA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, ACCORDING TO DIVISION 55 OF NKD 2007. AND BY TYPES OF TOURIST ACCOMMODATION
      ESTABLISHMENTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

2014.

2015.

indeksi

Indices

2015.

2014.

2014.

2015.

indeksi

Indices

2015.

2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

13 128 416

14 343 323

109,3

66 483 948

71 605 315

107,7

 Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

5 785 070

6 196 653

107,1

21 004 062

22 156 344

105,5

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

5 051 624

5 402 630

106,9

16 641 090

17 538 966

105,4

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

419 977

480 588

114,4

2 622 231

2 900 731

110,6

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani  

216 919

207 390

95,6

1 382 487

1 317 684

95,3

 

Tourist apartments

 

Pansioni  

81 091

89 817

110,8

283 422

318 567

112,4

 

Boarding houses

 

Guest house 

15 459

16 228

105,0

74 832

80 396

107,4

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

4 664 548

5 405 534

115,9

28 602 230

32 024 575

112,0

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor

702 443

835 859

119,0

3 438 841

3 922 892

114,1

 

Rooms to let, apartments,  studio-type suites, summer houses

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor u kućanstvima

3 534 811

4 084 597

115,6

23 872 337

26 708 586

111,9

 

Rooms to let, apartments, studio-type suites, summer houses in householdas

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor u seljačkim kućanstvima

10 510

13 633

129,7

26 113

32 458

124,3

 

Rooms to let, apartments, studio-type suites, summer houses in rural households

 

Hosteli

284 999

334 360

117,3

692 198

801 218

115,7

 

Hostels

 

Lječilišta

33 712

32 569

96,6

220 339

203 617

92,4

 

Spas

 

Prenoćišta

56 381

62 027

110,0

172 659

184 673

107,0

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

19 174

18 631

97,2

115 649

114 638

99,1

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

5 720

4 761

83,2

23 897

10 512

44,0

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

6 587

7 259

110,2

14 698

16 569

112,7

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

3 505

3 498

99,8

7 333

7 633

104,1

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

6 706

8 340

124,4

18 166

21 779

119,9

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

2 433 204

2 554 839

105,0

16 518 699

17 158 081

103,9

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi

2 337 758

2 450 069

104,8

15 953 390

16 523 979

103,6

 

Camping sites

 

Kampirališta

40 587

40 533

99,9

182 283

197 076

108,1

 

Small camps

 

Kamp-odmorišta

5 867

7 647

130,3

20 345

29 149

143,3

 

Quickstop camping

 

Kampovi u kućanstvima 

48 992

54 480

111,2

362 681

396 874

109,4

 

Camping sites in households

 

Prostori za kampiranje izvan kampova

-

2 110

-

-

11 003

-

 

Organised off-site camping sites

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

245 594

186 297

75,9

358 957

266 315

74,2

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti za robinzonski turizam

511

708

138,6

1 289

1 507

116,9

 

Robinson accommodation establishments

 

Brodske kabine

153 712

109 678

71,4

153 712

109 678

71,4

 

Vessel cabins

 

Spavaći i kušet-vagoni

60 305

58 161

96,4

60 305

58 161

96,4

 

Sleeping cars and coushettes

 

Nekategorizirani objekti

31 066

17 750

57,1

143 651

96 969

67,5

 

Uncategorised establishments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti 

1 505 455

1 660 144

110,3

5 160 376

5 742 635

111,3

Domestic tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

873 818

946 008

108,3

2 112 138

2 305 130

109,1

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

796 442

858 850

107,8

1 829 453

1 983 867

108,4

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

41 313

47 849

115,8

179 040

207 536

115,9

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

12 311

14 061

114,2

46 555

52 285

112,3

 

Tourist apartments

 

Pansioni 

22 019

23 961

108,8

50 237

55 892

111,3

 

Boarding houses

 

Guest house

1 733

1 287

74,3

6 853

5 550

81,0

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

509 530

596 471

117,1

2 519 020

2 870 886

114,0

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,

studio-apartmani, kuće za odmor

110 820

126 034

113,7

381 188

447 457

117,4

 

Rooms to let, apartments, studio-type suites, summer houses

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,

studio-apartmani, kuće za odmor u kućanstvima

243 183

295 028

121,3

1 576 934

1 843 243

116,9

 

Rooms to let, apartments, studio-type suites, summer houses in householdas

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,

studio-apartmani, kuće za odmor u seljačkim kućanstvima

4 919

5 793

117,8

10 919

11 425

104,6

 

Rooms to let, apartments, studio-type suites, summer houses in rural households

 

Hosteli

80 147

99 333

123,9

219 595

262 306

119,4

 

Hostels

 

Lječilišta  

17 207

16 830

97,8

131 598

119 294

90,7

 

Spas

 

Prenoćišta 

27 021

28 046

103,8

77 674

79 516

102,4

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu  

14 784

13 925

94,2

84 507

80 878

95,7

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

2 293

1 273

55,5

14 430

2 218

15,4

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

5 757

6 244

108,5

13 120

14 810

112,9

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

1 600

1 451

90,7

3 220

3 057

94,9

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

1 799

2 514

139,7

5 835

6 682

114,5

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

60 668

71 038

117,1

421 172

479 974

114,0

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi

56 850

66 001

116,1

390 236

440 340

112,8

 

Camping sites

 

Kampirališta

1 125

1 608

142,9

6 357

9 414

148,1

 

Small camps

 

Kamp-odmorišta

179

244

136,3

664

1 137

171,2

 

Quickstop camping

 

Kampovi u kućanstvima                              

2 514

2 993

119,1

23 915

27 137

113,5

 

Camping sites in households

 

Prostori za kampiranje izvan kampova

-

192

-

-

1 946

-

 

Organised off-site camping sites

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

61 439

46 627

75,9

108 046

86 645

80,2

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti za robinzonski turizam

255

394

154,5

336

558

166,1

 

Robinson accommodation establishments

 

Brodske kabine

14 430

10 301

71,4

14 430

10 301

71,4

 

Vessel cabins

 

Spavaći i kušet-vagoni

29 535

27 327

92,5

29 535

27 327

92,5

 

Sleeping cars and coushettes

 

Nekategorizirani objekti

17 219

8 605

50,0

63 745

48 459

76,0

 

Uncategorised establishments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strani turisti 

11 622 961

12 683 179

109,1

61 323 572

65 862 680

107,4

Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

4 911 252

5 250 645

106,9

18 891 924

19 851 214

105,1

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

4 255 182

4 543 780

106,8

14 811 637

15 555 099

105,0

 

Hotels1)

 

Turistička naselja 

378 664

432 739

114,3

2 443 191

2 693 195

110,2

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

204 608

193 329

94,5

1 335 932

1 265 399

94,7

 

Tourist apartments

 

Pansioni 

59 072

65 856

111,5

233 185

262 675

112,6

 

Boarding houses

 

Guest house 

13 726

14 941

108,9

67 979

74 846

110,1

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

4 155 018

4 809 063

115,7

26 083 210

29 153 689

111,8

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,

studio-apartmani, kuće za odmor

591 623

709 825

120,0

3 057 653

3 475 435

113,7

 

Rooms to let, apartments, studio-type suites, summer houses

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,

studio-apartmani, kuće za odmor u kućanstvima

3 291 628

3 789 569

115,1

22 295 403

24 865 343

111,5

 

Rooms to let, apartments, studio-type suites, summer houses in householdas

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,

studio-apartmani, kuće za odmor u

seljačkim kućanstvima

5 591

7 840

140,2

15 194

21 033

138,4

 

Rooms to let, apartments, studio-type suites, summer houses in rural households

 

Hosteli

204 852

235 027

114,7

472 603

538 912

114,0

 

Hostels

 

Lječilišta

16 505

15 739

95,4

88 741

84 323

95,0

 

Spas

 

Prenoćišta

29 360

33 981

115,7

94 985

105 157

110,7

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

4 390

4 706

107,2

31 142

33 760

108,4

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

3 427

3 488

101,8

9 467

8 294

87,6

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

830

1 015

122,3

1 578

1 759

111,5

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

1 905

2 047

107,5

4 113

4 576

111,3

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

4 907

5 826

118,7

12 331

15 097

122,4

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

2 372 536

2 483 801

104,7

16 097 527

16 678 107

103,6

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi 

2 280 908

2 384 068

104,5

15 563 154

16 083 639

103,3

 

Camping sites

 

Kampirališta

39 462

38 925

98,6

175 926

187 662

106,7

 

Small camps

 

Kamp-odmorišta

5 688

7 403

130,2

19 681

28 012

142,3

 

Quickstop camping

 

Kampovi u kućanstvima

46 478

51 487

110,8

338 766

369 737

109,1

 

Camping sites in households

 

Prostori za kampiranje izvan kampova

-

1 918

-

-

9 057

-

 

Organised off-site camping sites

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

184 155

139 670

75,8

250 911

179 670

71,6

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti za robinzonski turizam

256

314

122,7

953

949

99,6

 

Robinson accommodation establishments

 

Brodske kabine

139 282

99 377

71,3

139 282

99 377

71,3

 

Vessel cabins

 

Spavaći i kušet-vagoni

30 770

30 834

100,2

30 770

30 834

100,2

 

Sleeping cars and coushettes

 

Nekategorizirani objekti

13 847

9 145

66,0

79 906

48 510

60,7

 

Uncategorised establishments

 

 

1)       Obuhvaćeni su hoteli, hoteli baštine, aparthoteli, integralni hoteli, difuzni hoteli i lječilišni hoteli.

1)       Including hotels, heritage hotels, all-suite hotels,  integral hotels, diffuse hotels and spa hotels.

 

 

 

 

 

 

4.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY ORGANISATION OF TOURIST ARRIVALS

 

Individualno

Individual arrangement

Organizirano

Organised trip

 

 

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

 

 

2014.

2015.

indeksi

Indices

2015.

2014.

2014.

2015.

indeksi

Indices

2015.

2014.

2014.

2015.

indeksi

Indices

2015.

2014.

2014.

2015.

indeksi

Indices

2015.

2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

8 216 771

9 078 273

110,5

43 654 625

47 328 265

108,4

4 911 645

5 265 050

107,2

22 829 323

24 277 050

106,3

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

973 462

1 092 332

112,2

3 511 433

3 965 919

112,9

531 993

567 812

106,7

1 648 943

1 776 716

107,7

Domestic tourists

Strani turisti

7 243 309

7 985 941

110,3

40 143 192

43 362 346

108,0

4 379 652

4 697 238

107,3

21 180 380

22 500 334

106,2

Foreign tourists

 

 

 

5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NKPJS-u 2012., GRADOVIMA I OPĆINAMA U 2015.

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, AT NUTS, TOWNS AND MUNICIPALITIES, 2015

 

 

Ukupno

Total

Domaći

Domestic

Strani

Foreign

Indeksi  2015.

Indices  2014.

 

 

ukupno

Total

domaći

Domestic

strani

Foreign

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska                

dolasci/ Arrivals

14 343 323

1 660 144

12 683 179

109,3

110,3

109,1

Republic of Croatia               

noćenja/ Nights

71 605 315

5 742 635

65 862 680

107,7

111,3

107,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska                 

dolasci/ Arrivals

12 508 905

1 129 714

11 379 191

108,8

110,5

108,7

Adriatic Croatia                   

noćenja/ Nights

68 299 167

4 658 945

63 640 222

107,5

111,6

107,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija        

dolasci/ Arrivals

2 560 726

302 714

2 258 012

105,8

111,6

105,1

County of Primorje-Gorski kotar    

noćenja/ Nights

13 070 148

1 187 129

11 883 019

107,0

113,2

106,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi/ Towns                      

                

 

 

 

 

 

 

Bakar                            

dolasci/ Arrivals

5 012

1 666

3 346

125,5

102,8

141,0

                                   

noćenja/ Nights

12 700

4 014

8 686

133,5

100,1

157,8

Cres                             

dolasci/ Arrivals

114 764

4 915

109 849

106,0

106,3

105,9

                                   

noćenja/ Nights

819 279

29 255

790 024

103,9

106,1

103,9

Crikvenica                       

dolasci/ Arrivals

278 509

54 318

224 191

111,2

121,1

109,1

                                   

noćenja/ Nights

1 512 163

279 166

1 232 997

111,0

120,8

108,9

Čabar                             

dolasci/ Arrivals

594

488

106

146,7

138,6

200,0

                                   

noćenja/ Nights

1 558

1 307

251

129,1

126,0

147,6

Delnice                          

dolasci/ Arrivals

9 615

5 383

4 232

105,1

104,8

105,5

                                    

noćenja/ Nights

23 386

14 644

8 742

108,7

116,4

97,9

Kastav                           

dolasci/ Arrivals

3 026

725

2 301

91,4

77,0

97,2

                                   

noćenja/ Nights

9 081

1 489

7 592

94,1

76,6

98,5

Kraljevica                       

dolasci/ Arrivals

28 134

2 631

25 503

114,8

122,8

114,1

                                   

noćenja/ Nights

109 043

11 962

97 081

110,0

112,5

109,7

Krk                              

dolasci/ Arrivals

178 816

6 160

172 656

108,2

113,9

108,0

                                   

noćenja/ Nights

1 045 024

30 185

1 014 839

108,3

123,0

107,9

Mali Lošinj                      

dolasci/ Arrivals

256 411

34 898

221 513

106,4

118,5

104,8

                                    

noćenja/ Nights

1 827 232

208 174

1 619 058

105,3

116,3

104,1

Novi Vinodolski                  

dolasci/ Arrivals

91 459

11 576

79 883

109,7

114,8

109,0

                                   

noćenja/ Nights

534 986

53 965

481 021

106,8

109,9

106,4

Opatija                          

dolasci/ Arrivals

411 692

63 115

348 577

105,6

109,2

105,0

                                   

noćenja/ Nights

1 219 538

143 622

1 075 916

107,4

105,9

107,6

Rab                              

dolasci/ Arrivals

156 252

11 663

144 589

103,1

99,5

103,4

                                   

noćenja/ Nights

1 106 475

63 944

1 042 531

101,6

102,7

101,5

Rijeka                           

dolasci/ Arrivals

215 884

34 203

181 681

88,3

96,1

87,0

                                    

noćenja/ Nights

322 756

56 986

265 770

98,7

102,6

97,9

Vrbovsko                         

dolasci/ Arrivals

1 950

1 431

519

116,1

128,5

91,9

                                   

noćenja/ Nights

7 662

5 329

2 333

104,1

126,3

74,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine/ Municipalities              

                

 

 

 

 

 

 

Baška                            

dolasci/ Arrivals

159 579

8 507

151 072

108,7

127,8

107,8

                                   

noćenja/ Nights

918 445

35 445

883 000

109,6

119,6

109,2

Brod Moravice                     

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

                                   

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Čavle                            

dolasci/ Arrivals

3 190

1 306

1 884

118,0

124,5

113,9

                                   

noćenja/ Nights

9 442

4 286

5 156

139,0

176,2

118,3

Dobrinj                          

dolasci/ Arrivals

51 155

1 292

49 863

109,9

119,4

109,6

                                   

noćenja/ Nights

333 325

8 154

325 171

109,3

121,0

109,1

Fužine                            

dolasci/ Arrivals

7 681

4 773

2 908

96,8

102,0

89,3

                                   

noćenja/ Nights

28 525

18 655

9 870

120,9

128,0

109,4

Jelenje                          

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

                                   

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Kostrena

dolasci/ Arrivals

9 931

4 982

4 949

102,7

101,1

104,5

 

noćenja/ Nights

37 421

16 714

20 707

103,6

104,5

102,8

Lokve                            

dolasci/ Arrivals

864

535

329

131,7

146,2

113,4

                                    

noćenja/ Nights

2 445

1 371

1 074

140,0

159,2

121,2

Lopar                               

dolasci/ Arrivals

87 893

3 999

83 894

106,0

130,0

105,1

                                   

noćenja/ Nights

661 034

24 789

636 245

104,3

101,4

104,4

Lovran

dolasci/ Arrivals

82 129

12 159

69 970

103,4

118,2

101,2

 

noćenja/ Nights

309 400

31 282

278 118

105,5

110,4

105,0

Malinska-Dubašnica               

dolasci/ Arrivals

92 502

8 648

83 854

117,4

133,4

116,0

                                   

noćenja/ Nights

542 223

39 518

502 705

110,8

123,3

109,9

Matulji                          

dolasci/ Arrivals

10 075

1 678

8 397

122,0

108,3

125,2

                                   

noćenja/ Nights

45 071

8 635

36 436

119,0

110,6

121,2

Mošćenička Draga                  

dolasci/ Arrivals

46 494

1 516

44 978

112,2

110,2

112,3

                                   

noćenja/ Nights

224 322

4 965

219 357

110,5

96,0

110,9

Mrkopalj                         

dolasci/ Arrivals

1 353

1 064

289

85,9

91,9

69,3

                                    

noćenja/ Nights

3 246

2 229

1 017

85,5

85,5

85,5

Omišalj                          

dolasci/ Arrivals

131 946

10 271

121 675

105,8

102,8

106,1

                                   

noćenja/ Nights

697 435

50 775

646 660

107,9

106,8

108,0

Punat                            

dolasci/ Arrivals

99 406

3 682

95 724

110,2

114,2

110,1

                                   

noćenja/ Nights

564 911

20 421

544 490

108,3

113,3

108,1

Ravna Gora                       

dolasci/ Arrivals

6 041

3 046

2 995

105,5

105,5

105,5

                                   

noćenja/ Nights

12 615

7 819

4 796

111,2

106,8

119,2

Skrad                            

dolasci/ Arrivals

616

508

108

121,5

125,1

106,9

                                   

noćenja/ Nights

1 317

952

365

78,6

87,7

61,9

Vinodolska općina                

dolasci/ Arrivals

4 798

383

4 415

117,0

117,1

117,0

                                   

noćenja/ Nights

44 295

2 254

42 041

131,2

121,1

131,8

Viškovo                          

dolasci/ Arrivals

1 263

411

852

141,1

119,1

154,9

                                   

noćenja/ Nights

6 180

904

5 276

146,7

108,0

156,3

Vrbnik                           

dolasci/ Arrivals

10 501

409

10 092

114,7

150,9

113,6

                                    

noćenja/ Nights

72 531

2 287

70 244

111,5

157,5

110,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija             

dolasci/ Arrivals

574 736

33 274

541 462

109,9

111,9

109,8

County of Lika-Senj                

noćenja/ Nights

2 198 348

112 743

2 085 605

108,3

108,0

108,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi/ Towns                      

                

 

 

 

 

 

 

Gospić                           

dolasci/ Arrivals

13 540

3 179

10 361

82,9

94,0

80,0

                                   

noćenja/ Nights

20 376

7 206

13 170

83,3

73,6

89,8

Novalja                          

dolasci/ Arrivals

210 424

11 059

199 365

107,7

108,4

107,7

                                   

noćenja/ Nights

1 371 750

65 973

1 305 777

106,5

109,7

106,3

Otočac                           

dolasci/ Arrivals

24 481

2 099

22 382

130,9

127,1

131,3

                                   

noćenja/ Nights