image description

 

GODINA/ YEAR: LII.                                        ZAGREB, 10. VELJAČE 2016./ 10 FEBRUARY, 2016                              BROJ/ NUMBER: 5.1.5/12.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

U PROSINCU 2015.

TRAFFIC IN AIRPORTS

DECEMBER 2015

 

 

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u prosincu 2015. iznosio je 4 000, što je u usporedbi s prosincem 2014., u kojem je broj slijetanja i polijetanja iznosio 4 005, pad od 0,1%. U razdoblju I. – XII. 2015. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine bilježi se porast za 6,1%.

 

The total number of landings and taking-offs in airports amounted to 4 000 movements in December 2015, which was by 0.1% less than in December 2014 when it amounted to 4 005 movements. In the period from January to December 2015, an increase of 6.1% was recorded compared to the same period of the previous year.

 

 

 

Ukupan promet putnika na komercijalnim operacijama u zračnim lukama u prosincu 2015. iznosio je 216 tisuća, što je u usporedbi s prosincem 2014., u kojem je promet putnika iznosio 212 tisuća, porast za 2,2%. U razdoblju I. – XII. 2015. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine bilježi se porast za 7,1%. Porast u prosincu 2015. i u razdoblju I. – XII. 2015. odnosi se na redoviti promet.

 

The total traffic of passengers in airports on commercial operations amounted to 216 thousand in December 2015, which was by 2.2% more than in December 2014 when it amounted to 212 thousand. In the period from January to December 2015 an increase of 7.1% was recorded compared to the same period of the previous year. The increase in December 2015 and in the period from January to December 2015 refers to scheduled traffic.

 

 

 

U prosincu 2015. porast prometa putnika u odnosu na prosinac 2014. bilježe zračna luka Dubrovnik (za 21,1%) i zračna luka Zagreb (za 3,6%), a pad prometa putnika u odnosu na prosinac 2014. zabilježen je u zračnoj luci Zadar (za 42,3%), zračnoj luci Osijek (za 14,2%) i zračnoj luci Split (za 11,9%). U razdoblju I. – XII. 2015. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine najveći porast prometa putnika bilježe  zračne luke Rijeka (za 31,0%), Split (za 11,7%) i Dubrovnik (za 6,9%).

 

An increase in the traffic of passengers in December 2015, as compared to December 2014, was recorded in the Dubrovnik Airport (21.1%), and in the Zagreb Airport (3.6%), while a decrease was recorded in the Zadar Airport (42.3%), the Osijek Airport (14.2%) and the Split Airport (11.9%). In the period from January to December 2015 the highest increase in the traffic of passengers was recorded in the Rijeka Airport (31.0%), the Split Airport (11.7%) and the Dubrovnik Airport (6.9%), compared to the same period of the previous year.

 

 

 

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u prosincu 2015. iznosio je 665 tona, što je u usporedbi s prometom od 594 tone u prosincu 2014. porast za 12,0%. U razdoblju I. – XII. 2015. promet robe iznosio je 7 766 tona, a u istom razdoblju prošle godine 7 567 tona.

 

The total traffic of freight in airports in December 2015 amounted to 665 tonnes, which was an increase of 12.0% compared to 594 tonnes recorded in December 2014. In the period from January to December 2015, the total traffic of freight amounted to 7 766 tonnes, while in the same period of the previous year it amounted to 7 567 tonnes.

 

 

 

Napomena za korisnike

 

Note to users

 

 

 

Od 2016. u Priopćenju 5.1.5. "Promet u zračnim lukama", tablica 4. Promet prema zračnim lukama neće se više objavljivati zbog velikog broja statističkih povjerljivih podataka, koje smo, u skladu sa Zakonom o službenoj statistici, dužni zaštiti zbog mogućnosti neizravne identifikacije izvještajnih jedinica.

 

Starting with 2016, table 4. – Traffic by airports, in the First Release 5.1.5., Traffic in airports, will no longer be published due to the large number of confidential statistical data, which the Croatian Bureau of Statistics is obligated to protect according to the Official Statistics Act in order to prevent the possibility of indirect identification of a reporting unit.

 

 

 

 

 

 

1.   PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

      TRAFFIC IN AIRPORTS

 

Mjerna
jedinica

2014.

2015.

Indeksi

Indices

Unit of
measure

 

XII.

I. – XII.

XII.

I. – XII.

XII. 2015.
XII. 2014.

I. XII. 2015.
I.
XII. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacije zrakoplova ukupno

broj

 4 005

 94 331

 4 000

 100 084

99,9

106,1

Number

Aircraft movements – total

Promet putnika

tis.

  212

 6 703

  216

 7 176

102,2

107,1

‘000

Traffic of passengers

Promet tereta

t

  594

 7 567

  665

 7 766

112,0

102,6

t

Traffic of freight

 

 

 

2.   PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U PROSINCU
      2015.

      TRAFFIC OF PASSENGERS IN AIRPORTS,
      DECEMBER 2015

 

2015.

Indeksi
Indices

 

XII.

I. – XII.

XII. 2015.
XII. 2014.

I. – XII. 2015.
I. – XII. 2014.

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

216 213

z

102,2

107,1

 

 

 

 

 

Zagreb

 169 399

2 576 173

103,6

106,5

Split

 27 137

1 930 880

88,1

111,7

Dubrovnik

 18 059

1 679 242

121,1

106,9

Zadar

  836

470 576

57,7

98,9

Pula

z

z

z

z

Osijek

  109

28 651

85,8

107,0

Rijeka

z

133 564

z

131,0

Brač

-

8 809

-

91,6

 

 

 

 

 

 

3.   DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA

      S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U PROSINCU 2015.

      TOP 10 COUNTRIES, BY TRAFFIC OF PASSENGERS REALISED

      WITH CROATIAN AIRPORTS, DECEMBER 2015

 

Promet putnika

Traffic of
passengers

Indeksi

Indices

XII. 2015.

XII. 2014.

 

 

 

 

 

Njemačka

 56 184

104,7

Germany

Ujedinjena Kraljevina

 13 794

81,3

United Kingdom

Austrija

 11 236

102,1

Austria

Nizozemska

 10 828

109,4

Netherlands

Francuska

 10 471

85,3

France

Turska

z

z

Turkey

Švicarska

 8 582

145,4

Switzerland

Belgija

 7 476

195,5

Belgium

Katar

z

z

Qatar

Italija

 4 833

80,4

Italy

 

 

 

4.   PROMET PREMA ZRAČNIM LUKAMA U PROSINCU 2015.

      TRAFFIC BY AIRPORTS, DECEMBER 2015

 

Ukupno

Brač

Dubrovnik

Mali

Lošinj1)

Osijek

Pula

Rijeka

Split

Zadar

Zagreb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacije zrakoplova ukupno

 4 000

  5

  244

  121

  41

  146

  25

  537

  121

 2 760

Aircraft movements – total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promet putnika

 216 213

-

 18 059

-

  109

z

z

 27 137

  836

 169 399

Traffic of passengers

U unutarnjem prometu

 55 284

-

z

-

z

z

z

z

z

 27 233

In national traffic

Od toga otputovali

 28 062

-

z

-

z

z

z

z

z

 14 334

Of which departures

U međunarodnom prometu

 160 929

-

z

-

z

-

z

z

z

 142 166

In international traffic

Od toga otputovali

 75 484

-

 1 725

-

z

-

z

 6 785

  7

 66 961

Of which departures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promet tereta, t

  665

-

z

-

-

-

-

z

-

  633

Traffic of freight, t

U unutarnjem prometu

z

-

z

-

-

-

-

z

-

z

In national traffic

Od toga otpremljeno

z

-

-

-

-

-

-

z

-

z

Of which dispatched

U međunarodnom prometu

z

-

-

-

-

-

-

z

-

z

In international traffic

Od toga otpremljeno

  230

-

-

-

-

-

-

-

-

  230

Of which dispatched

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja, Obuhvat.

1)       See Notes on Methodology, Coverage

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

 

Cumulative data are not always equal to the sum of individual monthly results due to the rounding of numbers to the nearest thousandth.

 

 

 

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

 

The purpose of the survey is to collect data on the number of all aircraft movements and the traffic of passengers and freight on commercial operations in airports and air landing places of the Republic of Croatia.

 

 

 

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

 

The observation units and reporting units are airports in the Republic of Croatia. Data are collected in the form of electronic datasets and on the PZ/M-21 form.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

 

The data on air traffic (total aircraft movements, traffic of passengers and freight in airports) relate to the activities of the airports of Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač and the air landing place of Mali Lošinj.

 

 

 

Podaci za zračno pristanište Mali Lošinj obuhvaćaju samo promet zrakoplova i odnose se na ukupne operacije zrakoplova.

 

The data for the air landing place of Mali Lošinj only include the data on air traffic, which refer to the number of total aircraft movements.

 

 

 

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

 

The number of total aircraft movements in airports refers to the number of all (commercial and non-commercial) operations of landing and taking-off of an aircraft, except state flights (military, customs, police).

 

 

 

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

 

Traffic of passengers in airports includes the number of passengers who have departed or arrived on commercial operations. Passengers in direct transit are excluded. Direct transit passengers are passengers who, after a short stop, continue their journey on the same aircraft on a flight having the same flight number as the flight on which they arrived.

 

 

 

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Traffic of freight in airports refers to the loaded and unloaded goods and mail on commercial operations other than the baggage of passengers. The freight in direct transit is excluded.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

t

tona

 

t

tonne

tis.

tisuća

 

z

data are not published for confidentiality reasons

z

podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

 

'000

thousand

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

 

Priredile: Edita Omerzo i Štefica Vrtarić Njegovan

Prepared by Edita Omerzo and Štefica Vrtarić Njegovan

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199