image description

 

GODINA/ YEAR: LII.                                        ZAGREB, 11. RUJNA 2015./ 11 SEPTEMBER, 2015                                    BROJ/ NUMBER: 7.1.4.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROCJENE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2014.

POPULATION ESTIMATE OF REPUBLIC OF CROATIA, 2014

 

 

 

U ovom priopćenju dana je procjena ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske na razini županija za razdoblje od 2010. do 2014., procjena stanovništva sredinom 2014. na razini države prema spolu i pojedinačnim godinama starosti te prema spolu i dobnim skupinama na razini županija.

 

This release contains the data on the estimate of the total population of the Republic of Croatia at the county level for the period from 2010 to 2014 and mid-2014 population estimate at the country level by sex and single age as well as by sex and age groups at the county level.

 

 

 

Prema procjeni sredinom 2014. Republika Hrvatska imala je 4 238 389 stanovnika, od toga 2 045 801 muškarca i 2 192 588 žena. U odnosu na procjenu prethodne godine, broj stanovnika smanjio se za 17 300 osoba ili 0,4%. Procjena broja stanovnika izračunana je na temelju podataka Popisa 2011., prirodnoga kretanja i migracijskog salda.

 

According to the mid-2014 estimate, the Republic of Croatia had 4 238 389 inhabitants, out of which there were 2 045 801 men and 2 192 588 women. As compared to the previous year estimate, the population number decreased by 17 300 or 0.4%. The population estimate is calculated on the basis of the 2011 Census, natural change and net migration.

 

 

 

Unatoč smanjenju ukupnog broja stanovnika, tri županije bilježe lagan porast stanovništva (Istarska županija, Dubrovačko-neretvanska županija i Grad Zagreb).

 

In spite of the total decrease in the population number, three counties recorded a slight increase in population (the County of Istria, the County of Dubrovnik-Neretva and the City of Zagreb).

 

 

 

U odnosu na procjenu prethodne godine, najveći relativni pad broja stanovnika zabilježen je u Sisačko-moslavačkoj županiji, 3 061 ili 1,83%, dok je najveći relativni porast zabilježen u Gradu Zagrebu, 2 919 ili 0,37%.

 

As compared to the previous year estimate, the largest relative decrease in the population number was recorded in the County of Sisak-Moslavina, 3 061 inhabitants or 1.83%, while the largest relative increase was recorded in the City of Zagreb, 2 919 inhabitants or 0.37%.

 

 

 

Udio žena u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske je 51,7%, a udio muškaraca 48,3%. Takav je omjer u većini županija, a najmanji udio ženskog stanovništva je u Ličko-senjskoj županiji, 50,2%, dok je najveći u Gradu Zagrebu, 53,2%.

 

The share of women in the total population of the Republic of Croatia was 51.7%, while the share of men was 48.3%. Such a ratio was recorded in most counties. The lowest share of the female population was recorded in the County of Lika-Senj, 50.2%, while the largest share was recorded in the City of Zagreb, 53.2%.

 

 

 

Iako višegodišnji niz podataka o broju stanovnika zbog razlike u metodologiji nije neposredno usporediv, može se uočiti nastavak trenda kretanja određenih pokazatelja.

 

Although a multi-year series of data on the population is not directly comparable due to the differences in the methodology, the continuing trend of certain indicators is easily noticed.

 

 

 

U 2014. nastavlja se kontinuirano starenje stanovništva. Prosječna starost ukupnog stanovništva Republike Hrvatske iznosila je 42,4 godine (muškarci 40,5; žene 44,1), što ga svrstava među najstarije nacije Europe.

 

In 2014, the continuous ageing of the population kept on. The average age of the total population of the Republic of Croatia was 42.4 years (men 40.5, women 44.1), which places it among the oldest nations in Europe.

 

 

 

Procesu starenja uvelike pridonosi višegodišnje opadanje udjela mladog stanovništva (0 – 19 godina) u ukupnom stanovništvu. Navedeni udio na razini države u 2014. iznosio je 20,5%, dok je na razini županija najmanji u Primorsko-goranskoj županiji, 17,0%, a najveći u Brodsko-posavskoj županiji, 23,0%.

 

The ageing process was to a great degree caused by the multi-year drop in the share of youth (0 – 19 years of age) in the total population. At the country level, it amounted to 20.5% in 2014, while at the county level this share was the lowest in the County of Primorje-Gorski kotar, 17.0%, and the highest in the County of Slavonski Brod-Posavina, 23.0%.

 

 

 

Udio fertilnoga kontingenta u ukupnome ženskom stanovništvu kontinuirano opada te u 2014. iznosi 43,1%.

 

The share of the fertility contingent in the total female population continued to decrease. Therefore, in 2014, it amounted to 43.1%.

 

 

 

Najviše stanovništva starog 65 i više godina u odnosu na ukupno stanovništvo ima u Ličko-senjskoj županiji (24,6%), a najmanje u Međimurskoj županiji (16,2%) i Zagrebačkoj županiji (16,9%).

 

As compared to the total population, the largest number of persons aged 65 and over was recorded in the County of Lika-Senj (24.6%), while the smallest number was recorded in the County of Međimurje (16.2%) and in the County of Zagreb (16.9%).

 

 

 

U Republici Hrvatskoj 51% stanovništva živi u samo pet županija, najviše u Gradu Zagrebu (798 424 ili 18,8%) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (454 627 ili 10,7%), dok najmanje stanovnika imaju Požeško-slavonska (74 991 ili 1,8%) i Ličko-senjska županija (48 670 ili 1,2%).

 

Fifty-one percent of the population of the Republic of Croatia lived in only five counties, most of them in the City of Zagreb (798 424 or 18.8%) and the County of Split-Dalmatia (454 627 or 10.7%), while the least populated counties were Požega-Slavonia (74 991 or 1.8%) and Lika-Senj (48 670 or 1.2%).

 

 

 

1.   PROCJENA UKUPNOG STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PO ŽUPANIJAMA SREDINOM GODINE OD 2010. DO 2014.

      MID-YEAR TOTAL POPULATION ESTIMATE OF REPUBLIC OF CROATIA, BY COUNTIES, 2010 – 2014

Županija

2010.1)

2011.2)

2012.2)

2013.2)

2014.2)

County of

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

4 417 781

4 280 622

4 267 558

4 255 689

4 238 389

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

329 253

317 594

318 235

318 837

318 453

Zagreb

Krapinsko-zagorska

135 635

132 672

131 734

130 895

129 967

Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka

169 419

171 725

169 379

167 036

163 975

Sisak-Moslavina

Karlovačka

130 533

128 495

126 997

125 688

124 127

Karlovac

Varaždinska

179 895

175 771

175 150

174 434

173 454

Varaždin

Koprivničko-križevačka

119 000

115 424

114 846

114 346

113 688

Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska

123 632

119 448

118 083

116 959

115 536

Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska

303 491

296 004

295 300

294 705

293 811

Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska

49 063

50 697

49 942

49 364

48 670

Lika-Senj

Virovitičko-podravska

86 487

84 621

83 820

83 029

82 162

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska

81 024

77 775

76 651

75 801

74 991

Požega-Slavonia

Brodsko-posavska

171 563

158 249

157 086

155 956

154 082

Slavonski Brod-Posavina

Zadarska

176 316

170 212

170 955

171 594

171 462

Zadar

Osječko-baranjska

317 802

304 541

302 751

300 950

298 272

Osijek-Baranja

Šibensko-kninska

112 927

109 072

107 595

106 540

105 532

Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska

195 674

178 959

177 583

175 932

173 441

Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska

482 604

454 683

454 777

454 711

454 627

Split-Dalmatia

Istarska

214 967

208 028

207 719

207 793

208 201

Istria

Dubrovačko-neretvanska

127 746

122 456

122 337

122 197

122 355

Dubrovnik-Neretva

Međimurska

117 890

113 746

113 561

113 417

113 159

Međimurje

Grad Zagreb

792 860

790 450

793 057

795 505

798 424

City of Zagreb

 

 

1)       Procjena broja stanovnika sredinom 2010. izračunana je na temelju podataka Popisa 2001.

2)       Procjene broja stanovnika sredinom 2011., 2012., 2013. i 2014. izračunane su na temelju podataka Popisa 2011.

1)       Mid-2010 population estimate was calculated on the basis of the 2001 Census.

2)       Mid-2011, mid-2012, mid-2013 and mid-2014 population estimates were calculated on the basis of the 2011 Census.

 

 

 

 

 

 

2.   PROSJEČNA STAROST, INDEKS STARENJA I FERTILNI KONTINGENT STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE

      AVERAGE AGE, AGEING INDEX AND FERTILITY CONTINGENT OF POPULATION OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Prosječna starost

Average age

Indeks starenja, %

Ageing index, %

Fertilni kontingent, 15 – 49, %

Fertility contingent, age 15 – 49, %

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

1971.

34,0

32,4

35,5

47,2

38,5

56,2

51,4

1981.

35,4

33,8

37,1

52,6

40,4

65,3

48,5

1991.

37,1

35,4

38,7

66,7

50,8

83,3

46,6

2001.

39,3

37,5

41,0

90,7

71,6

110,8

46,9

 

 

 

 

 

 

 

 

2002.

39,6

37,8

41,3

93,8

74,1

114,3

47,1

2003.

39,9

38,1

41,5

96,2

76,1

117,2

46,9

2004.

40,1

38,3

41,8

98,4

77,8

119,9

46,7

2005.

40,3

38,5

42,0

99,6

78,7

121,5

46,4

2006.

40,5

38,8

42,2

100,5

79,4

122,6

46,1

2007.

40,8

39,0

42,4

103,1

81,7

125,5

45,8

2008.

41,0

39,2

42,6

105,2

83,6

127,8

45,6

2009.

41,1

39,4

42,8

107,6

85,8

130,4

45,3

2010.

41,3

39,5

43,0

110,3

88,5

133,3

45,0

2011.

41,8

40,0

43,5

115,7

92,9

139,7

43,8

2012.

42,0

40,2

43,7

117,8

95,1

141,7

43,6

2013.

42,2

40,3

43,9

121,0

98,0

145,2

43,4

2014.

42,4

40,5

44,1

123,9

100,8

148,4

43,1

 

 

 

 

 

 

3.   PROCJENA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA SPOLU I POJEDINAČNIM GODINAMA STAROSTI SREDINOM 2014.

      POPULATION ESTIMATE OF REPUBLIC OF CROATIA, BY SEX AND SINGLE AGE, MID-2014

 

 

 

 

 

(nastavak)

(continued)

 

 

 

Starost

Age

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

Starost

Age

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno/ Total

4 238 389

2 045 801

2 192 588

 

42

56 710

28 520

28 190

 

 

 

 

 

43

53 850

27 130

26 720

0

39 805

20 528

19 277

 

44

54 351

27 134

27 217

1

40 646

21 266

19 380

 

45

56 047

27 900

28 147

2

41 534

21 331

20 203

 

46

58 006

29 074

28 932

3

41 749

21 516

20 233

 

47

59 811

29 625

30 186

4

44 203

22 657

21 546

 

48

61 380

30 412

30 968

5

42 947

21 959

20 988

 

49

59 956

29 674

30 282

6

42 492

21 716

20 776

 

50

58 397

29 015

29 382

7

40 247

20 763

19 484

 

51

60 548

29 741

30 807

8

41 393

21 271

20 122

 

52

61 954

30 307

31 647

9

42 514

21 901

20 613

 

53

61 982

30 343

31 639

10

39 439

20 225

19 214

 

54

63 409

31 055

32 354

11

39 702

20 402

19 300

 

55

63 055

30 934

32 121

12

40 811

20 957

19 854

 

56

61 290

29 804

31 486

13

42 458

21 855

20 603

 

57

62 905

30 657

32 248

14

44 594

22 825

21 769

 

58

63 375

30 886

32 489

15

45 684

23 371

22 313

 

59

64 508

31 559

32 949

16

48 608

24 784

23 824

 

60

59 860

29 310

30 550

17

51 116

26 317

24 799

 

61

60 972

29 473

31 499

18

49 980

25 643

24 337

 

62

55 107

26 450

28 657

19

48 242

24 524

23 718

 

63

55 140

26 323

28 817

20

48 052

24 361

23 691

 

64

55 769

26 187

29 582

21

49 069

25 207

23 862

 

65

52 643

23 917

28 726

22

48 867

25 195

23 672

 

66

48 259

21 796

26 463

23

51 331

26 226

25 105

 

67

49 607

22 147

27 460

24

50 582

25 832

24 750

 

68

34 598

15 314

19 284

25

52 147

26 488

25 659

 

69

34 680

15 144

19 536

26

53 717

27 313

26 404

 

70

38 066

16 326

21 740

27

53 257

27 056

26 201

 

71

39 971

17 084

22 887

28

54 449

27 453

26 996

 

72

40 645

17 063

23 582

29

57 641

29 226

28 415

 

73

40 260

16 890

23 370

30

58 670

30 113

28 557

 

74

40 337

16 572

23 765

31

57 724

29 440

28 284

 

75

37 530

15 082

22 448

32

58 303

29 707

28 596

 

76

37 202

14 694

22 508

33

59 120

30 142

28 978

 

77

35 950

13 840

22 110

34

59 357

30 252

29 105

 

78

33 688

12 848

20 840

35

59 274

30 250

29 024

 

79

31 649

11 666

19 983

36

58 211

29 573

28 638

 

80

30 207

10 835

19 372

37

57 170

28 960

28 210

 

81

26 800

9 191

17 609

38

57 206

28 972

28 234

 

82

24 499

8 196

16 303

39

56 392

28 563

27 829

 

83

21 969

7 167

14 802

40

55 967

28 222

27 745

 

84

18 820

6 008

12 812

41

56 213

28 468

27 745

 

85 +

71 744

19 678

52 066

 

 

 

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2014.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2014

Dobne skupine

Age groups

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Zagrebačka županija

County of Zagreb

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

4 238 389

2 045 801

2 192 588

318 453

154 573

163 880

129 967

63 252

66 715

163 975

79 789

84 186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

207 937

107 298

100 639

16 121

8 271

7 850

5 912

3 040

2 872

7 279

3 732

3 547

05 – 09

209 593

107 610

101 983

17 029

8 781

8 248

6 109

3 113

2 996

7 645

3 885

3 760

10 – 14

207 004

106 264

100 740

16 774

8 596

8 178

6 536

3 369

3 167

7 999

4 111

3 888

15 – 19

243 630

124 639

118 991

18 808

9 617

9 191

7 725

3 930

3 795

9 719

5 019

4 700

20 – 24

247 901

126 821

121 080

18 466

9 363

9 103

7 890

4 107

3 783

9 230

4 747

4 483

25 – 29

271 211

137 536

133 675

20 064

10 151

9 913

8 414

4 291

4 123

9 808

5 146

4 662

30 – 34

293 174

149 654

143 520

22 470

11 481

10 989

8 590

4 448

4 142

10 217

5 457

4 760

35 – 39

288 253

146 318

141 935

23 091

11 804

11 287

8 412

4 319

4 093

10 310

5 347

4 963

40 – 44

277 091

139 474

137 617

22 043

11 196

10 847

8 749

4 512

4 237

10 348

5 374

4 974

45 – 49

295 200

146 685

148 515

22 323

11 241

11 082

9 821

5 010

4 811

11 604

6 005

5 599

50 – 54

306 290

150 461

155 829

22 347

10 966

11 381

10 151

5 302

4 849

12 125

6 129

5 996

55 – 59

315 133

153 840

161 293

23 512

11 343

12 169

9 734

4 997

4 737

12 607

6 374

6 233

60 – 64

286 848

137 743

149 105

21 573

10 390

11 183

8 404

4 163

4 241

11 673

5 637

6 036

65 – 69

219 787

98 318

121 469

16 359

7 417

8 942

6 497

2 989

3 508

8 866

3 993

4 873

70 – 74

199 279

83 935

115 344

14 015

6 162

7 853

6 007

2 396

3 611

8 401

3 426

4 975

75 – 79

176 019

68 130

107 889

11 304

4 291

7 013

5 243

1 774

3 469

7 817

2 869

4 948

80 – 84

122 295

41 397

80 898

7 686

2 406

5 280

3 685

 998

2 687

5 662

1 854

3 808

85 +

71 744

19 678

52 066

4 468

1 097

3 371

2 088

 494

1 594

2 665

 684

1 981

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2014.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2014

(nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Karlovačka županija

County of Karlovac

Varaždinska županija

County of Varaždin

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

124 127

60 144

63 983

173 454

84 388

89 066

113 688

55 154

58 534

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

5 303

2 697

2 606

8 076

4 120

3 956

5 513

2 847

2 666

05 – 09

5 565

2 822

2 743

8 685

4 455

4 230

5 812

3 105

2 707

10 – 14

5 541

2 895

2 646

8 750

4 384

4 366

5 794

2 959

2 835

15 – 19

6 321

3 239

3 082

10 222

5 197

5 025

6 803

3 471

3 332

20 – 24

6 476

3 301

3 175

10 194

5 321

4 873

6 781

3 496

3 285

25 – 29

7 477

3 842

3 635

11 423

5 901

5 522

7 156

3 691

3 465

30 – 34

8 102

4 254

3 848

12 216

6 373

5 843

7 338

3 813

3 525

35 – 39

8 049

4 193

3 856

11 812

6 163

5 649

7 251

3 776

3 475

40 – 44

7 709

4 030

3 679

11 864

6 118

5 746

7 358

3 698

3 660

45 – 49

8 750

4 473

4 277

12 767

6 476

6 291

8 225

4 100

4 125

50 – 54

9 697

4 854

4 843

13 190

6 634

6 556

8 631

4 344

4 287

55 – 59

10 111

5 140

4 971

12 891

6 529

6 362

8 601

4 385

4 216

60 – 64

8 617

4 325

4 292

10 917

5 382

5 535

7 485

3 647

3 838

65 – 69

6 246

2 835

3 411

8 540

3 861

4 679

5 810

2 523

3 287

70 – 74

6 191

2 531

3 660

7 952

3 208

4 744

5 465

2 181

3 284

75 – 79

6 383

2 365

4 018

6 695

2 335

4 360

4 639

1 645

2 994

80 – 84

4 873

1 611

3 262

4 604

1 308

3 296

3 260

1 009

2 251

85 +

2 716

 737

1 979

2 656

 623

2 033

1 766

 464

1 302

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2014.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2014

(nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

115 536

56 373

59 163

293 811

141 762

152 049

48 670

24 244

24 426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

5 583

3 005

2 578

12 558

6 470

6 088

1 954

1 005

 949

05 – 09

5 820

2 974

2 846

12 238

6 321

5 917

2 089

1 085

1 004

10 – 14

5 756

2 942

2 814

11 755

5 966

5 789

2 209

1 164

1 045

15 – 19

7 182

3 689

3 493

13 336

6 910

6 426

2 788

1 421

1 367

20 – 24

7 041

3 704

3 337

14 846

7 547

7 299

2 623

1 319

1 304

25 – 29

7 044

3 759

3 285

18 265

9 198

9 067

2 673

1 413

1 260

30 – 34

7 027

3 764

3 263

21 065

10 720

10 345

2 758

1 464

1 294

35 – 39

7 195

3 741

3 454

20 877

10 751

10 126

2 828

1 515

1 313

40 – 44

7 101

3 630

3 471

19 012

9 517

9 495

2 962

1 577

1 385

45 – 49

7 951

4 014

3 937

19 747

9 539

10 208

3 382

1 822

1 560

50 – 54

8 643

4 344

4 299

21 814

10 429

11 385

3 578

1 920

1 658

55 – 59

9 122

4 535

4 587

23 797

11 455

12 342

3 647

1 968

1 679

60 – 64

8 109

3 988

4 121

24 018

11 557

12 461

3 224

1 616

1 608

65 – 69

5 955

2 685

3 270

17 572

8 233

9 339

2 595

1 193

1 402

70 – 74

5 599

2 207

3 392

14 735

6 485

8 250

2 926

1 273

1 653

75 – 79

4 978

1 756

3 222

13 373

5 575

7 798

3 058

1 258

1 800

80 – 84

3 550

1 162

2 388

9 220

3 400

5 820

2 261

 892

1 369

85 +

1 880

 474

1 406

5 583

1 689

3 894

1 115

 339

 776

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2014.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2014

(nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

82 162

39 818

42 344

74 991

36 631

38 360

154 082

75 006

79 076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

3 987

2 098

1 889

3 547

1 852

1 695

7 655

3 976

3 679

05 – 09

4 137

2 141

1 996

3 996

2 101

1 895

8 197

4 308

3 889

10 – 14

4 233

2 145

2 088

4 123

2 095

2 028

8 686

4 462

4 224

15 – 19

5 388

2 725

2 663

5 428

2 798

2 630

10 860

5 552

5 308

20 – 24

5 361

2 758

2 603

5 165

2 658

2 507

10 548

5 442

5 106

25 – 29

5 171

2 679

2 492

4 652

2 404

2 248

9 801

5 146

4 655

30 – 34

5 324

2 821

2 503

4 456

2 328

2 128

9 229

4 877

4 352

35 – 39

4 997

2 548

2 449

4 512

2 311

2 201

9 126

4 617

4 509

40 – 44

4 975

2 465

2 510

4 560

2 361

2 199

9 491

4 857

4 634

45 – 49

6 052

3 083

2 969

5 173

2 630

2 543

10 707

5 400

5 307

50 – 54

6 451

3 244

3 207

5 375

2 740

2 635

11 482

5 724

5 758

55 – 59

6 405

3 194

3 211

5 522

2 783

2 739

11 101

5 515

5 586

60 – 64

5 297

2 663

2 634

4 690

2 314

2 376

9 378

4 625

4 753

65 – 69

3 868

1 681

2 187

3 524

1 563

1 961

7 257

3 154

4 103

70 – 74

3 868

1 511

2 357

3 631

1 479

2 152

7 241

2 916

4 325

75 – 79

3 219

1 119

2 100

3 299

1 196

2 103

6 571

2 406

4 165

80 – 84

2 356

 675

1 681

2 214

 714

1 500

4 489

1 425

3 064

85 +

1 073

 268

 805

1 124

 304

 820

2 263

 604

1 659

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2014.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2014

(nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Zadarska županija

County of Zadar

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

171 462

84 268

87 194

298 272

143 791

154 481

105 532

51 786

53 746

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

8 545

4 388

4 157

14 167

7 190

6 977

4 638

2 404

2 234

05 – 09

8 838

4 545

4 293

14 478

7 396

7 082

4 638

2 380

2 258

10 – 14

8 538

4 329

4 209

15 168

7 783

7 385

4 966

2 576

2 390

15 – 19

10 231

5 245

4 986

18 375

9 445

8 930

6 186

3 112

3 074

20 – 24

10 319

5 217

5 102

18 677

9 683

8 994

6 078

3 104

2 974

25 – 29

10 268

5 201

5 067

20 129

10 407

9 722

5 978

3 108

2 870

30 – 34

11 146

5 599

5 547

20 000

10 356

9 644

6 028

3 111

2 917

35 – 39

11 379

5 665

5 714

19 063

9 683

9 380

6 131

3 183

2 948

40 – 44

10 728

5 392

5 336

18 478

9 252

9 226

6 158

3 166

2 992

45 – 49

11 463

5 776

5 687

21 797

10 716

11 081

6 899

3 438

3 461

50 – 54

11 448

5 762

5 686

23 076

11 385

11 691

7 525

3 828

3 697

55 – 59

12 202

6 230

5 972

23 181

11 425

11 756

7 995

4 102

3 893

60 – 64

11 881

5 890

5 991

19 579

9 471

10 108

7 647

3 820

3 827

65 – 69

10 148

4 840

5 308

14 572

6 345

8 227

6 324

3 056

3 268

70 – 74

8 623

4 030

4 593

13 835

5 634

8 201

5 755

2 553

3 202

75 – 79

7 506

3 213

4 293

11 805

4 183

7 622

5 867

2 435

3 432

80 – 84

5 113

1 978

3 135

7 918

2 439

5 479

4 285

1 683

2 602

85 +

3 086

 968

2 118

3 974

 998

2 976

2 434

 727

1 707

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2014.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2014

(nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

Istarska županija

County of Istria

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

173 441

83 946

89 495

454 627

221 234

233 393

208 201

101 237

106 964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

8 521

4 363

4 158

23 038

11 905

11 133

9 449

4 952

4 497

05 – 09

9 331

4 746

4 585

23 931

12 204

11 727

9 694

5 054

4 640

10 – 14

9 841

5 053

4 788

23 916

12 234

11 682

8 693

4 532

4 161

15 – 19

11 794

5 961

5 833

27 724

14 050

13 674

9 595

4 911

4 684

20 – 24

11 022

5 639

5 383

28 668

14 684

13 984

10 605

5 394

5 211

25 – 29

11 057

5 780

5 277

29 153

14 711

14 442

13 297

6 711

6 586

30 – 34

10 719

5 618

5 101

30 334

15 368

14 966

15 237

7 794

7 443

35 – 39

10 616

5 393

5 223

30 426

15 401

15 025

14 810

7 707

7 103

40 – 44

10 852

5 561

5 291

29 806

15 021

14 785

13 185

6 650

6 535

45 – 49

12 244

6 187

6 057

31 054

15 541

15 513

14 575

7 157

7 418

50 – 54

12 826

6 503

6 323

32 313

15 916

16 397

16 220

7 909

8 311

55 – 59

12 599

6 220

6 379

32 930

16 156

16 774

16 680

8 113

8 567

60 – 64

11 033

5 247

5 786

29 651

14 195

15 456

15 706

7 707

7 999

65 – 69

8 379

3 596

4 783

23 887

10 868

13 019

11 112

5 277

5 835

70 – 74

8 047

3 281

4 766

19 117

8 411

10 706

10 218

4 499

5 719

75 – 79

7 331

2 643

4 688

18 026

7 543

10 483

8 909

3 635

5 274

80 – 84

4 833

1 531

3 302

12 657

4 669

7 988

6 076

2 123

3 953

85 +

2 396

 624

1 772

7 996

2 357

5 639

4 140

1 112

3 028

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2014.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2014

(nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

Međimurska županija

County of Međimurje

Grad Zagreb

City of Zagreb

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

122 355

59 612

62 743

113 159

55 440

57 719

798 424

373 353

425 071

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

6 559

3 362

3 197

6 133

3 195

2 938

43 399

22 426

20 973

05 – 09

6 329

3 279

3 050

6 111

3 112

2 999

38 921

19 803

19 118

10 – 14

6 009

3 087

2 922

6 377

3 327

3 050

35 340

18 255

17 085

15 – 19

7 433

3 819

3 614

6 809

3 465

3 344

40 903

21 063

19 840

20 – 24

7 469

3 840

3 629

6 913

3 586

3 327

43 529

21 911

21 618

25 – 29

7 779

3 922

3 857

7 610

3 931

3 679

53 992

26 144

27 848

30 – 34

7 948

4 004

3 944

7 941

4 141

3 800

65 029

31 863

33 166

35 – 39

7 979

4 123

3 856

7 728

3 980

3 748

61 661

30 098

31 563

40 – 44

7 499

3 756

3 743

7 351

3 722

3 629

56 862

27 619

29 243

45 – 49

8 167

4 031

4 136

7 887

3 943

3 944

54 612

26 103

28 509

50 – 54

8 396

4 052

4 344

8 298

4 159

4 139

52 704

24 317

28 387

55 – 59

8 826

4 311

4 515

8 371

4 236

4 135

55 299

24 829

30 470

60 – 64

8 532

4 128

4 404

7 318

3 743

3 575

52 116

23 235

28 881

65 – 69

6 532

3 019

3 513

5 120

2 361

2 759

40 624

16 829

23 795

70 – 74

5 454

2 457

2 997

4 858

2 059

2 799

37 341

15 236

22 105

75 – 79

5 177

2 196

2 981

3 961

1 333

2 628

30 858

12 360

18 498

80 – 84

3 751

1 477

2 274

2 698

 768

1 930

21 104

7 275

13 829

85 +

2 516

 749

1 767

1 675

 379

1 296

14 130

3 987

10 143

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data sources

 

 

 

Izvori podataka za procjenu broja stanovnika Republike Hrvatske jesu sljedeća istraživanja:

 

The following surveys are the data sources for the population estimate of the Republic of Croatia:

 

 

 

-

Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2001.

 

-

2001 Census of Population, Households and Dwellings

-

Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

 

-

2011 Census of Population, Households and Dwellings

-

statistika rođenih

 

-

birth statistics  

-

statistika umrlih

 

-

death statistics

-

statistika unutarnje migracije stanovništva

 

-

statistics of the internal migration of population

-

statistika vanjske migracije stanovništva.

 

-

statistics of the international migration of population.

 

 

 

Osnova procjene broja stanovnika za 2010. jesu popisni podaci prikupljeni Popisom stanovništva, kućanstava i stanova 2001.

 

Population estimate for 2010 has been done on the basis of the census data collected in the 2001 Census of Population, Households and Dwellings.

 

 

 

Osnova procjene broja stanovnika za 2011., 2012., 2013. i 2014. jesu popisni podaci prikupljeni Popisom stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

 

Population estimate for 2011, 2012, 2013 and 2014 is done on the basis of the census data collected in the 2011 Census of Population, Households and Dwellings.

 

 

 

Podaci o rođenima prikupljaju se na Statističkom izvještaju o rođenju (obrazac DEM-1) za svaki upis u državnu maticu rođenih.

 

The data on births are collected through the Statistical Report on Births (DEM-1 form) for every entry in the State birth register.

 

 

 

Podaci o umrlima prikupljaju se na Statističkom izvještaju o smrti (obrazac DEM-2) za svaki upis u državnu maticu umrlih.

 

The data on deaths are collected through the Statistical Report on Deaths (DEM-2 form) for every entry in the State death register.

 

 

 

Istraživanja o unutarnjoj i vanjskoj migraciji stanovništva temelje se na podacima koji se prikupljaju u Ministarstvu unutarnjih poslova.

 

The surveys on the internal and international migration of population are based on data collected by the Ministry of Interior.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o broju stanovnika za 2010. objavljeni u ovom priopćenju obuhvaćaju sve osobe koje su Popisom stanovništva, kućanstava i stanova 2001. uključene u ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske, sve osobe koje su rođene, a upisane su u državnu maticu rođenih u razdoblju od 31. ožujka 2001. do datuma procjene, sve osobe koje su umrle, a upisane su u državnu maticu umrlih u razdoblju od 31. ožujka 2001. do datuma procjene i sve osobe koje su prijavile odnosno odjavile svoje prebivalište u Ministarstvu unutarnjih poslova u razdoblju od 31. ožujka 2001. do datuma procjene.

 

The population estimate data for 2010 published in this release encompasses all persons included in the total population of the Republic of Croatia in the 2001 Census of Population, Households and Dwellings, all who were born and entered into the State birth register in the period from 31 March 2001 to the estimate date, all persons who died and were entered into the State death register in the period from 31 March 2001 to the estimate date and all persons who registered or cancelled their place of permanent residence in the Ministry of Interior in the period from 31 March 2001 to the estimate date.

 

 

 

Podaci o broju stanovnika za 2011., 2012., 2013. i 2014. objavljeni u ovom priopćenju obuhvaćaju sve osobe koje su Popisom stanovništva, kućanstava i stanova 2011. uključene u ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske, sve osobe koje su rođene, a upisane su u državnu maticu rođenih u razdoblju od 31. ožujka 2011. do datuma procjene, sve osobe koje su umrle, a upisane su u državnu maticu umrlih u razdoblju od 31. ožujka 2011. do datuma procjene te sve osobe koje su se doselile iz inozemstva odnosno odselile u inozemstvo kao i osobe koje su se preselile unutar Republike Hrvatske u razdoblju od 31. ožujka 2011. do datuma procjene.

 

The population estimate data for 2011, 2012, 2013 and 2014 published in this release encompasses all persons included in the total population of the Republic of Croatia in the 2011 Census of Population, Households and Dwellings, all who were born and entered into the State birth register in the period from 31 March 2011 to the estimate date, all persons who died and were entered into the State death register in the period from 31 March 2011 to the estimate date and all persons who immigrated from abroad or emigrated to abroad, as well as persons who migrated inside the territory of the Republic of Croatia in the period from 31 March 2011 to the estimate date.

 

 

 

Radi usklađivanja s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom Europske unije podaci statistike vanjske migracije od 2011. obrađuju se prema novoj metodologiji koja se temelji na konceptu uobičajenog mjesta stanovanja.

 

In order to harmonize the international migration statistics with the international standards and the acquis communautaire, the data have been processed according to a new methodology based on the concept of usual residence since 2011.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Procjena broja stanovnika sredinom 2010. izračunana je na temelju podataka Popisa 2001., prirodnoga kretanja i migracijskog salda.

 

Mid-2010 population estimate was calculated on the basis of the 2001 Census, natural change and net migration data.

 

 

 

Procjene broja stanovnika sredinom 2011., 2012., 2013. i 2014. izračunane su na temelju podataka Popisa 2011., prirodnoga kretanja i migracijskog salda.

 

Mid-2011, mid-2012, mid-2013 and mid-2014 population estimates were calculated on the basis of the 2011 Census, natural change and net migration data.

 

 

 

Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2001. proveden je prema međunarodnim preporukama za popise stanovništva prema kojima se u ukupan broj stanovnika uključuju osobe koje imaju "uobičajeno mjesto stanovanja" na području države, uz vremensko ograničenje odsutnosti od dvanaest mjeseci.

 

The 2001 Census of Population, Households and Dwellings was carried out in line with the international recommendations for censuses, according to which the total population includes persons whose place of usual residence is located on the territory of a country, with the absence time limit of no longer than twelve months.

 

 

 

U Popisu 2001. u ukupan broj stanovnika uključene su i osobe koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i u kritičnom trenutku (31. ožujka 2001.) bile su odsutne u inozemstvu dulje od jedne godine, a imaju tijesnu gospodarsku, prometnu i učestalu vezu s kućanstvom i obitelji u Republici Hrvatskoj (češći posjeti, uzdržavanje članova obitelji, stalna komunikacija itd.).

 

In the 2001 Census, the total population also included persons with their place of usual residence in the Republic of Croatia who were abroad for more than one year but maintain a close economic, transport and frequent connections with a household and family in the Republic of Croatia (frequent visits, supporting of family members, constant communication etc.).

 

 

 

U Popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2011., u skladu s međunarodnim statističkim standardima, za definiranje ukupnog stanovništva primjenjuje se koncept uobičajenog mjesta stanovanja. Uobičajenim mjestom stanovanja smatra se ono mjesto u kojem osoba provodi većinu svoga dnevnog odmora bez obzira na kratkotrajnu odsutnost iz tog mjesta (npr. zbog odlaska na odmor, putovanje, liječenje, u posjet i sl.). U skladu s definicijom uobičajenog mjesta stanovanja, ukupan broj stanovnika obuhvaća:

 

In the 2011 Census of Population, Households and Dwellings, according to the international statistical standards, the concept of the place of usual residence is used in defining the total population. The place of usual residence is considered a place where a person spends most of his/her daily time, irrespective of a short-term absence from it (e.g. due to going on a vacation, trip, medical treatment, visit etc.). In line with the definition of the place of usual residence, the total population includes the following persons:

 

 

 

-

osobe koje uoči kritičnog trenutka popisa žive neprekidno u svome uobičajenome mjestu stanovanja barem 12 mjeseci

 

-

Those who have lived in their place of usual residence for a continuous period of at least 12 months before the census moment

 

 

 

-

osobe koje su tijekom 12 mjeseci uoči kritičnog trenutka popisa došle u svoje uobičajeno mjesto stanovanja s namjerom da u njemu ostanu barem godinu dana.

 

-

Those who arrived in their place of usual residence during the 12 months before the census moment with the intention of staying there for at least one year.

 

 

 

Iako se podaci obaju popisa, 2001. i 2011., temelje na konceptu ''uobičajenog mjesta stanovanja'', oni nisu neposredno usporedivi. Najprije zbog namjere odsutnosti/prisutnosti koja se nije prikupljala u Popisu 2001., a potom i stoga što je Popis 2001. u ukupan broj stanovnika uključivao i osobe odsutne godinu dana i dulje koje su se u mjesto stalnog stanovanja vraćale sezonski i mjesečno (te se osobe u Popisu 2011. ne uključuju u ukupan broj stanovnika).

 

Although the data of both censuses, in 2001 and 2011, are based on the "place of usual residence" concept, the two cannot be directly compared. Firstly because the intention of staying was not collected in the 2001 Census, and, secondly, due to the fact that the 2001 Census included in the total population persons absent for longer than a year who returned to their residence on a seasonal or monthly basis (these persons are not included in the total population in the 2011 Census).

 

 

 

Živorođenim djetetom smatra se svako dijete koje pri rođenju diše i pokazuje druge znakove života kao što su kucanje srca, pulsiranje pupčane vrpce i nedvojbeno kretanje voljnih mišića.

 

A live born child (live birth) is every child who at birth exhibits signs of life, such as breathing, beating of the heart, pulsation of the umbilical cord or definite movements of voluntary muscles.

 

 

 

Umrli je svaka živorođena osoba kod koje je nastupio trajni prestanak svih vitalnih funkcija.

 

A deceased person (death) is every live born person in whom there is a permanent disappearance of all evidence of life.

 

 

 

Prirodni prirast jest razlika između broja živorođene djece i broja umrlih osoba.

 

Natural increase is the difference between the number of live births and the number of deaths.

 

 

 

Starost stanovništva iskazuje se prema navršenim godinama života na referentni datum. Podaci iskazani u dobnim skupinama obuhvaćaju osobe koje su navršile godine života unutar granica intervala.

 

Data by age are expressed by completed years of age on the referent date. The data by age groups include persons who reached the age within the limits of an interval.

 

 

 

Prosječna starost ili prosječna životna dob označuje srednje godine života cjelokupnog stanovništva, a izračunava se kao aritmetička sredina starosti ukupnog stanovništva.

 

Average age indicates the mean age of the total population and it is calculated as the arithmetic mean of the age of the total population.

 

 

 

Indeks starenja pokazuje odnos broja stanovnika, odnosno udio (%) starih 60 i više godina prema broju stanovnika starih od 0 do uključujući 19 godina života.

 

Ageing index represents the ratio of the number of the population, that is, the share (%) of inhabitants aged 60 and over in the number of inhabitants aged from 0 to 19 inclusive.

 

 

 

Fertilno žensko stanovništvo čine žene u dobi od 15 do 49 godina života.

 

Fertile female population includes women between 15 and 49 years of age.

 

 

 

Prebivalište je, prema članku 2. Zakona o prebivalištu, određeno kao "mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi".

 

Place of permanent residence, according to Article 2 of the Permanent Residence Act, is "a place and address in the Republic of Croatia where a person settled with an intention of staying permanently in order to exercise their rights and commitments related to life interests such as family, professional, economic, social, cultural and other interests".

 

 

 

Doseljenim, odnosno odseljenim stanovništvom smatra se stanovništvo koje je promijenilo uobičajeno mjesto stanovanja na području Republike Hrvatske ili koje je promijenilo uobičajenu državu stanovanja na razdoblje koje je ili se očekuje da će biti dugo najmanje godinu dana.

 

Immigrated or emigrated population is the population that changed their place of usual residence on the territory of the Republic of Croatia or that changed their country of usual residence for a period that is, or is expected to be, of at least one year.

 

 

 

Migracijski saldo stanovništva (neto migracija) jest razlika broja doseljenih i broja odseljenih danog područja ili države u određenom razdoblju.

 

Net migration of population (migration balance) is the difference between the number of immigrants and the number of emigrants of a particular area or country in a given period of time.

 

 

 

 

 

 

Teritorijalni ustroj

 

Territorial constitution

 

 

 

Podaci su prikazani po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.) sa stanjem 31. prosinca 2014.

 

The data are given by territorial constitution according to the Act on Territories of Counties, Towns and Municipalities in the Republic of Croatia (NN, No. 86/06) with the situation as on 31st December 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

tis.

tisuća

 

'000

thousand

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Grozdana Stolnik i Ivana Lasan

Prepared by: Grozdana Stolnik and Ivana Lasan

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199