image description

 

GODINA/ YEAR: LII.                                        ZAGREB, 29. VELJAČE 2016./ 29 FEBRUARY, 2016                             BROJ/ NUMBER: 9.1.1/12.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH

za prosinac 2015.

AVERAGE MONTHLY PAID OFF NET EARNINGS OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT

For December 2015

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2015. iznosila je 5 772 kune, što je nominalno niže za 1,4%, a realno za 0,8% u odnosu na studeni 2015.

 

For December 2015, the average monthly paid off net earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 5 772 kuna, which represented the nominal decrease of 1.4% and the real one of 0.8%, as compared to November 2015.

 

 

 

Najviša prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za prosinac 2015. isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz u iznosu od 10 715 kuna, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja kože i srodnih proizvoda, u iznosu od 3 060 kuna.

 

The highest average monthly net earnings per person in paid employment in legal entities for December 2015 were paid off in the activity Air transport and amounted to 10 715 kuna, while the lowest earnings were paid off in the activity Manufacture of leather and related products and amounted to 3 060 kuna.

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2015. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 1,0%, a realno za 1,6%.

 

The average monthly paid off net earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia were nominally   by 1.0% and really by 1.6% higher for December 2015, as compared to December 2014.

 

 

 

Za razdoblje od siječnja do prosinca 2015. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 5 711 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2014. nominalno više za 3,2%, a realno za 3,7%.

 

In the period from January to December 2015, the average monthly paid off net earnings per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 5 711 kuna, which represented a nominal increase of 3.2% and a real one of 3.7%, as compared to the same period of 2014.

 

 

 

1.   PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA ZA PROSINAC 2015.

      AVERAGE MONTHLY PAID OFF NET EARNINGS FOR DECEMBER 2015

 

XII. 2015.

I. – XII. 2015.

Indeksi

Indices

 

XII. 2015.

XI. 2015.

XII. 2015.

XII. 2014.

I. – XII. 2015.

I. – XII. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća, kune

 5 772

 5 711

98,6

101,0

103,2

Average monthly paid off net earnings, kuna

 

 

 

 

 

 

 

Realna neto plaća

 

 

99,2

101,6

103,7

Real net earnings

 

 

 

2.   PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZA PROSINAC 2015. PREMA NKD-u 2007.1)

      AVERAGE MONTHLY PAID OFF NET EARNINGS FOR DECEMBER 2015, ACCORDING TO NKD 2007.1)

 

 

 

Prosjek čistih isplata po zaposlenome, kune

Average paid off net earnings per person in employment, kuna

Indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec

Indices of change in average monthly paid off net earnings according to payoffs for month

 

 

 

 

 

 

za mjesec

For month

nominalni

Nominal

realni

Real

 

 

 

 

 

 

XII. 2015.

I. – XII. 2015.

XII. 2015.
XI. 2015.

XII. 2015.
XII. 2014.

I. – XII. 2015.
I. – XII. 2014.

XII. 2015.
Ø 2014.

XII. 2015.
XI. 2015.

XII. 2015.
XII. 2014.

I. – XII. 2015.
I. – XII. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 5 772

 5 711

98,6

101,0

103,2

104,3

99,2

101,6

103,7

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 5 239

 5 113

101,9

102,6

103,0

105,6

102,5

103,2

103,5

  A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

 4 352

 4 310

99,7

101,1

101,2

102,2

100,3

101,7

101,7

 

01

Crop and animal production, hunting and related service activities

 

02

Šumarstvo i sječa drva

 6 210

 5 981

103,4

103,2

103,8

107,7

104,0

103,8

104,3

 

02

Forestry and logging

 

03

Ribarstvo

 5 139

 5 103

99,6

104,1

104,6

105,4

100,2

104,7

105,1

 

03

Fishing and aquaculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

 6 930

 7 064

92,4

104,1

105,8

103,8

93,0

104,7

106,3

  B

 

Mining and quarrying

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

 8 531

 8 973

90,3

100,6

105,3

100,1

90,8

101,2

105,8

 

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

 5 337

 5 091

95,5

108,8

104,8

109,9

96,1

109,5

105,3

 

08

Other mining and quarrying

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

 7 569

 7 996

91,7

102,8

107,7

102,0

92,3

103,4

108,2

 

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

 5 210

 5 131

96,6

101,7

103,5

105,1

97,2

102,3

104,0

  C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

 4 932

 4 812

100,7

100,4

102,3

104,9

101,3

101,0

102,8

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

 6 981

 6 737

89,0

105,7

105,8

109,6

89,5

106,3

106,3

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

 6 435

 6 851

91,5

99,9

99,0

93,0

92,1

100,5

99,5

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

 4 061

 3 899

100,9

102,8

103,2

107,5

101,5

103,4

103,7

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

 3 106

 3 087

97,9

99,9

103,9

104,5

98,5

100,5

104,4

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

 3 060

 3 182

96,8

97,8

101,5

97,6

97,4

98,4

102,0

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

 3 526

 3 496

100,9

100,5

102,4

103,3

101,5

101,1

102,9

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

 4 789

 4 784

96,7

100,4

103,4

103,5

97,3

101,0

103,9

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

 5 392

 5 347

97,2

94,7

103,0

103,9

97,8

95,3

103,5

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

 8 182

 8 520

92,1

98,4

105,7

101,5

92,7

99,0

106,2

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

 5 762

 5 617

101,6

98,8

104,2

106,9

102,2

99,4

104,7

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

 8 677

 8 845

94,6

99,5

105,0

103,0

95,2

100,1

105,5

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

 4 514

 4 432

97,5

101,1

102,1

104,0

98,1

101,7

102,6

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

 6 129

 6 046

94,7

101,8

106,2

107,6

95,3

102,4

106,7

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

 4 461

 4 679

98,7

99,0

100,6

95,9

99,3

99,6

101,1

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

 4 941

 4 895

100,5

100,0

102,9

103,9

101,1

100,6

103,4

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

 6 456

 6 416

89,5

102,9

104,2

104,9

90,0

103,5

104,7

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

 6 682

 6 427

82,1

106,2

101,0

105,0

82,6

106,8

101,5

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

 5 778

 5 703

94,4

103,1

102,4

103,8

95,0

103,7

102,9

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

 5 257

 5 268

90,6

100,8

101,4

101,2

91,1

101,4

101,9

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

 5 965

 5 835

101,0

99,8

101,6

103,9

101,6

100,4

102,1

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

 3 960

 3 806

100,6

107,9

106,9

111,2

101,2

108,6

107,4

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

 4 260

 4 350

97,9

102,1

109,2

106,9

98,5

102,7

109,7

 

32

Other manufacturing

 

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

 7 339

 7 063

95,8

106,8

104,2

108,3

96,4

107,4

104,7

 

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 7 796

 7 509

95,6

100,9

104,6

108,6

96,2

101,5

105,1

  D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply


 

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 7 796

 7 509

95,6

100,9

104,6

108,6

96,2

101,5

105,1

 

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 5 567

 5 457

100,7

97,5

101,3

103,3

101,3

98,1

101,8

  E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

 5 835

 5 729

101,0

98,2

102,2

104,1

101,6

98,8

102,7

 

36

Water collection, treatment and supply

 

37

Uklanjanje otpadnih voda

 5 737

 5 737

103,9

112,1

113,6

113,6

104,5

112,8

114,2

 

37

Sewerage

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

 5 321

 5 201

100,8

96,2

99,5

101,8

101,4

96,8

100,0

 

38

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

 6 012

 6 032

95,5

103,6

112,3

112,0

96,1

104,2

112,9

 

39

Remediation activities and other waste management services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

 5 017

 4 881

100,8

101,5

104,1

107,0

101,4

102,1

104,6

  F

 

Construction

 

41

Gradnja zgrada

 4 358

 4 213

102,1

102,9

103,7

107,2

102,7

103,5

104,2

 

41

Construction of buildings

 

42

Gradnja građevina niskogradnje

 5 585

 5 455

100,3

99,7

104,9

107,4

100,9

100,3

105,4

 

42

Civil engineering

 

43

Specijalizirane građevinske djelatnosti

 4 733

 4 613

100,8

103,2

102,6

105,3

101,4

103,8

103,1

 

43

Specialised construction activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 5 032

 5 018

95,7

101,1

103,9

104,2

96,3

101,7

104,4

  G

 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

 

45

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla

 6 124

 6 021

99,7

101,2

103,2

104,9

100,3

101,8

103,7

 

45

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

 

46

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 6 327

 6 240

97,1

101,5

105,8

107,2

97,7

102,1

106,3

 

46

Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 4 263

 4 291

94,1

101,2

102,9

102,3

94,7

101,8

103,4

 

47

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

Prijevoz i skladištenje

 6 538

 6 438

100,0

99,4

103,2

104,8

100,6

100,0

103,7

  H

 

Transportation and storage

 

49

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

 6 231

 6 045

103,2

101,4

103,5

106,7

103,8

102,0

104,0

 

49

Land transport and transport via pipelines

 

50

Vodni prijevoz

 6 781

 7 145

104,7

81,3

101,8

96,6

105,3

81,8

102,3

 

50

Water transport

 

51

Zračni prijevoz

 10 715

 10 426

107,7

101,5

105,4

108,4

108,4

102,1

105,9

 

51

Air transport

 

52

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

 7 679

 7 557

97,0

98,2

103,0

104,7

97,6

98,8

103,5

 

52

Warehousing and support activities for transportation

 

53

Poštanske i kurirske djelatnosti

 4 839

 4 819

95,8

102,3

101,6

102,0

96,4

102,9

102,1

 

53

Postal and courier activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 5 061

 5 007

101,8

101,4

102,7

103,8

102,4

102,0

103,2

  I

 

Accommodation and food service activities

 

55

Smještaj

 5 205

 5 131

102,8

101,4

103,1

104,5

103,4

102,0

103,6

 

55

Accommodation

 

56

Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića

 4 222

 4 199

96,5

101,3

100,1

100,7

97,1

101,9

100,6

 

56

Food and beverage service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

 8 113

 8 052

100,8

102,7

104,1

104,9

101,4

103,3

104,6

  J

 

Information and communication

 

58

Izdavačke djelatnosti

 6 946

 6 800

99,6

105,8

105,2

107,5

100,2

106,4

105,7

 

58

Publishing activities

 

59

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

 5 327

 5 287

96,7

101,0

99,1

99,8

97,3

101,6

99,6

 

59

Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

 

60

Emitiranje programa

 7 425

 7 193

105,5

101,5

100,5

103,7

106,1

102,1

101,0

 

60

Programming and broadcasting activities

 

61

Telekomunikacije

 8 640

 8 945

96,2

103,7

106,6

103,0

96,8

104,3

107,1

 

61

Telecommunications

 

62

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

 9 101

 8 932

102,7

101,1

103,2

105,2

103,3

101,7

103,7

 

62

Computer programming, consultancy and related activities

 

63

Informacijske uslužne djelatnosti

 8 287

 6 778

116,1

103,3

102,5

125,3

116,8

103,9

103,0

 

63

Information service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 8 092

 8 119

91,6

98,5

102,9

102,5

92,2

99,1

103,4

  K

 

Financial and insurance activities

 

64

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

 8 782

 8 896

87,5

97,2

103,7

102,4

88,0

97,8

104,2

 

64

Financial service activities, except insurance and pension funding

 

65

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja

 7 074

 7 056

101,8

98,8

98,8

99,1

102,4

99,4

99,3

 

65

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

 

66

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

 6 376

 6 317

96,7

102,2

104,6

105,6

97,3

102,8

105,1

 

66

Activities auxiliary to financial services and insurance activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

Poslovanje nekretninama

 5 599

 5 330

103,5

110,1

110,1

115,7

104,1

110,8

110,7

  L

 

Real estate activities

 

68

Poslovanje nekretninama

 5 599

 5 330

103,5

110,1

110,1

115,7

104,1

110,8

110,7

 

68

Real estate activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 7 349

 7 362

94,0

99,6

104,0

103,8

94,6

100,2

104,5

  M

 

Professional, scientific and technical activities

 

69

Pravne i računovodstvene djelatnosti

 6 435

 6 324

101,0

101,6

103,8

105,6

101,6

102,2

104,3

 

69

Legal and accounting activities

 

70

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

 8 191

 7 816

105,5

101,2

101,2

106,1

106,1

101,8

101,7

 

70

Activities of head offices; management consultancy activities

 

71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

 7 205

 7 285

91,0

100,4

105,5

104,3

91,5

101,0

106,0

 

71

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

 

72

Znanstveno istraživanje i razvoj

 8 268

 8 190

92,9

100,8

104,3

105,3

93,5

101,4

104,8

 

72

Scientific research and development

 

73

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

 8 492

 9 161

89,4

90,8

101,4

94,0

89,9

91,3

101,9

 

73

Advertising and market research

 

74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 5 630

 5 514

100,4

98,1

102,2

104,4

101,0

98,7

102,7

 

74

Other professional, scientific and technical activities

 

75

Veterinarske djelatnosti

 5 859

 5 746

99,7

99,4

103,8

105,8

100,3

100,0

104,3

 

75

Veterinary activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 3 751

 3 695

100,7

102,6

104,6

106,2

101,3

103,2

105,1

  N

 

Administrative and support service activities

 

77

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

 5 507

 5 101

101,9

108,8

104,9

113,3

102,5

109,5

105,4

 

77

Rental and leasing activities

 

78

Djelatnosti zapošljavanja

 4 422

 4 458

98,6

99,3

105,6

104,7

99,2

99,9

106,1

 

78

Employment activities

 

79

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

 5 912

 5 744

104,4

99,2

102,5

105,5

105,0

99,8

103,0

 

79

Travel agency, tour operator reservation service and related activities

 

80

Zaštitne i istražne djelatnosti

 3 210

 3 159

101,7

102,5

103,8

105,5

102,3

103,1

104,3

 

80

Security and investigation activities

 

81

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

 3 458

 3 360

102,2

106,0

105,3

108,4

102,8

106,6

105,8

 

81

Services to buildings and landscape activities

 

82

Uredske  administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

 4 747

 4 693

102,7

101,1

98,7

99,9

103,3

101,7

99,2

 

82

Office administrative, office support and other business support activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 6 148

 6 129

99,7

100,1

101,6

101,9

100,3

100,7

102,1

  O

 

Public administration and defence; compulsory social security

 

84

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 6 148

 6 129

99,7

100,1

101,6

101,9

100,3

100,7

102,1

 

84

Public administration and defence; compulsory social security

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Obrazovanje

 5 507

 5 532

99,8

100,3

101,6

101,1

100,4

100,9

102,1

  P

 

Education

 

85

Obrazovanje

 5 507

 5 532

99,8

100,3

101,6

101,1

100,4

100,9

102,1

 

85

Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 6 458

 6 404

101,6

102,2

104,9

105,8

102,2

102,8

105,4

  Q

 

Human health and social work activities

 

86

Djelatnosti zdravstvene zaštite

 6 793

 6 720

101,9

102,6

105,5

106,7

102,5

103,2

106,0

 

86

Human health activities

 

87

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

 4 664

 4 656

99,2

100,6

101,4

101,6

99,8

101,2

101,9

 

87

Residential care activities

 

88

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

 5 182

 5 292

102,0

96,2

100,2

98,1

102,6

96,8

100,7

 

88

Social work activities without accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

 5 808

 5 697

100,6

102,5

101,4

103,4

101,2

103,1

101,9

  R

 

Arts, entertainment and recreation

 

90

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

 6 219

 6 253

99,2

98,1

100,3

99,7

99,8

98,7

100,8

 

90

Creative, arts and entertainment activities

 

91

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

 5 744

 5 654

100,9

103,1

101,2

102,8

101,5

103,7

101,7

 

91

Libraries, archives, museums and other cultural activities

 

92

Djelatnosti kockanja i klađenja

 4 802

 4 786

100,1

101,4

102,0

102,3

100,7

102,0

102,5

 

92

Gambling and betting activities

 

93

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

 6 624

 6 248

101,3

105,8

102,3

108,5

101,9

106,4

102,8

 

93

Sports activities and amusement and recreation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

Ostale uslužne djelatnosti

 6 011

 5 936

98,9

100,9

103,2

104,6

99,5

101,5

103,7

  S

 

Other service activities

 

94

Djelatnosti članskih organizacija

 6 803

 6 725

97,4

102,2

104,0

105,2

98,0

102,8

104,5

 

94

Activities of membership organisations

 

95

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 5 820

 5 775

101,0

100,4

103,8

104,6

101,6

101,0

104,3

 

95

Repair of computers and personal and household goods

 

96

Ostale osobne uslužne djelatnosti

 4 554

 4 503

101,4

98,0

101,6

102,8

102,0

98,6

102,1

 

96

Other personal service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this first release, since they were not covered by the survey.

 

 

 

3.   PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2015.1) PREMA NKD-u 2007.

      AVERAGE MONTHLY PAID OFF NET EARNINGS OF PERSONS IN EMPLOYMENT, ACCORDING TO NKD 2007., IN 20151)

 

Prosjek čistih isplata
po zaposlenome, kune

Average paid off net earnings
per person in employment, kuna

Indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća
prema isplatama za mjesec

Indices of change in average monthly paid off net earnings
according to payoffs for month

 

za mjesec
For month

nominalni
Nominal

realni
Real

X.

XI.

XII.

I. – XII.

XII. 2015.
XI. 2015.

XII. 2015.
XII. 2014.

I. – XII. 2015.
I. – XII. 2014.

XII. 2015.
XI. 2015.

XII. 2015.
XII. 2014.

I. – XII. 2015.
I. – XII. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O
 
Javna uprava i obrana;
obvezno socijalno osiguranje

6 157

6 168

 6 148

 6 129

99,7

100,1

101,6

100,3

100,7

102,1

O
 
Public administration and defence; compulsory social security

 

84

Javna uprava i obrana;
obvezno socijalno osiguranje

6 157

6 168

 6 148

 6 129

99,7

100,1

101,6

100,3

100,7

102,1

 

84

Public administration and defence; compulsory social security

 

 

84.1

Državna uprava te ekonomska
i socijalna politika zajednice

6 161

6 282

 6 335

 6 239

100,8

97,3

99,5

101,4

97,9

100,0

 

 

84.1

Administration of the State
and the economic and social
policy of the community

 
 
84.2
Pružanje usluga zajednici
kao cjelini

6 220

6 190

 6 133

 6 149

99,1

101,5

102,6

99,7

102,1

103,1

 
 
84.2
Provision of services  to the
community as a whole

 

 

84.3

Djelatnosti obveznoga
socijalnog osiguranja

5 408

5 311

 5 314

 5 308

100,1

100,5

102,2

100,7

101,1

102,7

 

 

84.3

Compulsory social security
activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
 
Obrazovanje

5 593

5 519

 5 507

 5 532

99,8

100,3

101,6

100,4

100,9

102,1

P
 
Education

 

85

Obrazovanje

5 593

5 519

 5 507

 5 532

99,8

100,3

101,6

100,4

100,9

102,1

 

85

Education

 
 
85.1
Predškolsko obrazovanje

5 115

5 150

 5 135

 5 139

99,7

99,8

99,9

100,3

100,4

100,4

 
 
85.1
Pre-primary education

 

 

85.2

Osnovno obrazovanje

5 053

4 919

 4 957

 4 989

100,8

100,2

101,6

101,4

100,8

102,1

 

 

85.2

Primary education

 

 

85.3

Srednje obrazovanje

5 425

5 288

 5 330

 5 345

100,8

100,4

102,1

101,4

101,0

102,6

 

 

85.3

Secondary education

 

 

85.4

Visoko obrazovanje

8 388

8 532

 8 221

 8 235

96,4

100,8

102,7

97,0

101,4

103,2

 

 

85.4

Higher education

 

 

85.5

Ostalo obrazovanje i poučavanje

4 809

4 777

 4 720

 4 759

98,8

99,6

100,6

99,4

100,2

101,1

 

 

85.5

Other education

 

 

85.6

Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

85.6

Educational support activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Djelatnosti zdravstvene zaštite
i socijalne skrbi

6 460

6 357

 6 458

 6 404

101,6

102,2

104,9

102,2

102,8

105,4

Q

 

Human health and social work activities

 

86

Djelatnosti zdravstvene zaštite

6 798

6 667

 6 793

 6 720

101,9

102,6

105,5

102,5

103,2

106,0

 

86

Human health activities

 

 

86.1

Djelatnosti bolnica

6 932

6 777

 6 925

 6 864

102,2

102,8

106,3

102,8

103,4

106,8

 

 

86.1

Hospital activities

 

 

86.2

Djelatnosti medicinske
i stomatološke prakse

6 417

6 371

 6 412

 6 305

100,6

102,1

103,0

101,2

102,7

103,5

 

 

86.2

Medical and dental practice
activities

 

 

86.9

Ostale djelatnosti zdravstvene
zaštite

6 312

6 183

 6 332

 6 212

102,4

103,2

105,0

103,0

103,8

105,5

 

 

86.9

Other human health activities

 

87

Djelatnosti socijalne skrbi
sa smještajem

4 644

4 702

 4 664

 4 656

99,2

100,6

101,4

99,8

101,2

101,9

 

87

Residential care activities

 

 

87.1

Djelatnosti ustanova za njegu

4 156

4 312

 4 307

 4 191

99,9

102,3

102,7

100,5

102,9

103,2

 

 

87.1

Residential nursing care
activities

 

 

87.2

Djelatnosti socijalne skrbi sa
smještajem za osobe s
teškoćama u razvoju, duševno
bolesne osobe i osobe ovisne
o alkoholu, drogama ili drugim
opojnim sredstvima

4 918

4 763

 4 903

 4 895

102,9

103,7

101,3

103,5

104,3

101,8

 

 

87.2

Residential care activities
for mental retardation, mental
health and substance abuse

 

 

87.3

Djelatnosti socijalne skrbi sa
smještajem za starije osobe
i osobe s invaliditetom

4 389

4 466

 4 407

 4 403

98,7

99,9

101,6

99,3

100,5

102,1

 

 

87.3

Residential care activities
for the elderly and disabled

 

 

87.9

Ostale djelatnosti socijalne skrbi
sa smještajem

5 575

5 740

 5 621

 5 601

97,9

100,8

101,4

98,5

101,4

101,9

 

 

87.9

Other residential care activities

 

88

Djelatnosti socijalne skrbi
bez smještaja

5 238

5 081

 5 182

 5 292

102,0

96,2

100,2

102,6

96,8

100,7

 
88
Social work activities without accommodation

 

 

88.1

Djelatnosti socijalne skrbi bez
smještaja za starije osobe i
osobe s invaliditetom

3 979

4 141

 4 097

 4 003

98,9

102,6

103,3

99,5

103,2

103,8

 

 

88.1

Social work activities without
accommodation for the elderly
and disabled

 

 

88.9

Ostale djelatnosti socijalne skrbi
bez smještaja

5 335

5 150

 5 264

 5 396

102,2

95,7

100,0

102,8

96,3

100,5

 

 

88.9

Other social work activities
without accommodation

 

 

1)       Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog priopćenja koja se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

 

1)       In order to meet users' requirements, we publish the supplement to the regular quarterly First Release. Data are presented at the group level (3 digits) for the NKD 2007. sections O, P and Q.

 

 

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

 

NKD 2007. activity sections

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom
te djelatnosti sanacije okoliša

 

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation
activities

F

Građevinarstvo

 

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i
motocikla

 

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and
motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

 

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 

S

Other service activities

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o prosječnim mjesečnim isplaćenim neto plaćama prate se redovitim mjesečnim istraživanjem kojim je obuhvaćeno 70% zaposlenih iz svakog odjeljka NKD-a 2007. Istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske. Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim isplaćenim neto plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

 

Data on average monthly paid off net earnings are based on regular monthly survey covering 70% of persons in employment in each
NKD 2007. division. The survey comprises persons in employment in legal entities of all types of ownership, government bodies, and bodies of local and regional government and self-government units, on the territory of the Republic of Croatia. Persons employed in crafts and trades and free lances and employed insured persons – private farmers are not covered, so data on their pays are not included in the data on average net earnings.

 

 

 

Podaci o plaćama prikupljaju se izvještajem RAD-1, koji se u pravnim osobama ispunjava na temelju evidencija o plaćama.

 

Data on earnings are collected by the report form (RAD-1) to be filled in by legal entities on the basis of their respective payrolls.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o prosječnim mjesečnim isplaćenim neto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćene su isplaćene neto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena. Ako zaposleni u pravnim osobama u jednome mjesecu ili nekoliko uzastopnih mjeseci nisu primili isplatu, ne uključuju se u podatak o broju zaposlenih pri izračunavanju prosjeka za taj mjesec ili te mjesece.

 

The statistical survey on average monthly paid off net earnings of persons employed in legal entities includes net earnings of persons in permanent employment, irrespective of the kind of employment and number of working-hours. In the case when persons employed in legal entities in one month or during several subsequent months do not get their pays, they are not included in the data on the number of employed persons when calculating the average for that month or months.

 

 

 

Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po zaposlenome iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba i prosjek plaće po zaposlenome odnosi se na mjesec za koji je isplata primljena.

 

Data on average monthly paid off net earnings are presented according to realised pay-offs in current for previous month, which is in line with the pay-off dynamics in most legal entities, so the average earnings per person in paid employment refers to the month for which the pay-off has been received.

 

 

 

Međutim, kod zakašnjelih isplata za prijašnje mjesece i razdoblja podaci se uključuju u prosjeke isplata za mjesec koji se obrađuje jer u mjesečnoj dinamici praćenja nije moguće korigirati već objavljen i korišten podatak.

 

However, if the pays are late for previous months and periods of time, the data are included into average earnings for the referring month, since the monthly survey dynamics does not allow corrections of data that are already issued and used.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenoga, naknadu za topli obrok i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

 

Average monthly paid off net earnings comprise income of a person in employment earned for work done during regular working hours as well as annual leave, paid leave, public holidays and day-offs as prescribed by law, sickness leave up to 42 days, absence for continuing professional education, during lay-off and job stop caused against person’s will and of no fault of his own, worker’s meal and net pays on the basis of compensations, allowances and rewards in sums which are subjects to contributions, taxes and surtaxes.

 

 

 

Nominalni indeksi neto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Nominal indices of net earnings are calculated from data on average monthly net earnings for respective month and year.

 

 

 

Realni indeksi neto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Real indices of net earnings are calculated by dividing index of nominal net earnings with a consumer price index for the respective month and year.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

d. n.

drugdje nespomenuto

 

n. e. c.

not elsewhere classified

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Snježana Varga i Jadranka Brkić

Prepared by: Snježana Varga and Jadranka Brkić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 25 primjeraka

25 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199