image description

 

GODINA/ YEAR: LII.                                        ZAGREB, 27. VELJAČE 2015./ 27 FEBRUARY, 2015                                 BROJ/ NUMBER: 9.2.1/1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA

u siječnju 2015.

 

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES

January 2015

 

 

 

U siječnju 2015. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 086 421, a od toga 517 124 čine žene. U odnosu na prosinac 2014. broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama pao je za 0,8%, a broj zaposlenih žena za 0,7%.

 

In January 2015, the number of persons in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 1 086 421, out of which there were 517 124 women. As compared to December 2014, the total number of persons in paid employment in legal entities decreased by 0.8% and the number of employed women decreased by 0.7%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u siječnju 2015. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 1%, a broj zaposlenih žena za 0,9%.

 

In January 2015, as compared to the previous month, the total number of persons in employment decreased by 1% and the number of employed women decreased by 0.9%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama pao je u siječnju 2015. u odnosu na prethodni mjesec za 2%, a broj zaposlenih žena pao je za 2,2%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,7%, a broj žena pao je za 0,8%.

 

In January 2015, as compared to the previous month, the total number of persons in employment in trades and crafts and free lances decreased by 2% and the number of employed women by 2.2%. The total number of employed insured persons – private farmers decreased by 0.7% and the number of women by 0.8%.

 

 

 

Broj nezaposlenih u siječnju 2015. u odnosu na prosinac 2014. porastao je za 3,9%, a broj nezaposlenih žena za 3,1%. Stopa registrirane nezaposlenosti u siječnju 2015. iznosila je 20,3%, a za žene je iznosila 22,5%.

 

The number of unemployed persons increased in January 2015 by 3.9% and the number of unemployed women by 3.1%, as compared to December 2014. The total registered unemployment rate in January 2015 was 20.3% and for women 22.5%.

 

 

 

1.   AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX

 

XII. 2014.

I. 2015.

Indeksi

Indices

I. 2015.

XII. 2014.

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

1 620 162

 780 844

1 619 700

 780 361

100,0

99,9

Active population (labour force)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ukupno zaposleni

1 303 399

 610 163

1 290 470

 604 449

99,0

99,1

  Total persons in employment

Zaposleni u pravnim osobama1)

1 095 460

 521 014

1 086 421

 517 124

99,2

99,3

Persons in paid employment in legal entities1)

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)

 186 025

 81 219

182 281

79 457

98,0

97,8

Persons in employment in crafts and trades and free lances2)

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

 21 914

 7 930

21 768

7 868

99,3

99,2

Employed insured persons – private farmers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nezaposleni3)

 316 763

 170 681

329 230

175 912

103,9

103,1

  Unemployed persons3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %

19,6

21,9

20,3

22,5

 

 

Registered unemployment rate4), %

 

 

1)   Statistička istraživanja RAD-1M i RAD-1G. Podaci za  prosinac 2014. i siječanj 2015. privremeni su.

2)   Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)   Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)   Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

1)   Statistical surveys RAD-1M and RAD-1G. Data for December 2014 and January 2015 are provisional.

2)   Data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)   Data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)   The registered unemployment rate is calculated as a ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

2.   INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U SIJEČNJU 2015.

      INDICES OF CHANGE IN NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1)
         
AND BY SEX, JANUARY 2015

 

 

Broj zaposlenih u siječnju 2015.2)

Number of persons in paid employment, January 20152)

Indeksi

Indices

 

 

 

 

I. 2015.

XII. 2014.

I. 2015.

I. 2014.

 

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno 

1 086 421

517 124

99,2

99,3

98,5

99,2

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

20 863

5 717

99,3

99,4

94,3

98,0

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

4 878

 609

96,2

97,3

91,4

93,1

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

194 412

68 778

99,7

99,8

98,6

98,8

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

14 412

3 076

99,7

100,0

98,8

100,3

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

20 303

3 979

99,4

99,8

97,1

98,7

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

66 023

7 984

98,1

100,1

94,0

96,3

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

172 481

92 688

99,3

99,4

98,8

98,6

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

56 135

13 582

99,4

99,5

95,8

96,0

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

42 352

22 614

93,1

93,1

99,4

100,0

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

31 410

12 050

99,5

99,4

97,3

96,3

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

36 310

24 951

99,7

99,7

99,8

100,0

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

6 082

2 659

95,9

94,9

84,7

77,7

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

51 477

24 641

99,5

99,2

100,5

99,9

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

34 888

13 782

98,2

96,3

103,8

101,2

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

103 236

47 462

99,4

99,4

98,3

98,7

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

111 474

86 086

100,1

100,1

101,1

101,4

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

84 483

66 529

100,0

100,0

99,6

99,7

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

20 393

11 437

99,6

99,5

99,5

98,9

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

14 809

8 500

99,4

99,0

98,0

96,8

S

Other service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Privremeni podatak

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this first release, since they were not covered by the survey.

2)

Provisional data.

 

 

 

3.   BROJ ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

      NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY SEX

 

 

 

Æ 2013.

2014.2)

2015.2)

 

 

 

XII.

I.

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 132 246

 533 657

1 095 460

 521 014

1 086 421

517 124

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 23 163

 6 035

 21 015

 5 753

20 863

5 717

 A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

 13 001

 4 083

 11 869

 3 944

11 621

3 901

 

01

Crop and animal production, hunting and related service activities

 

02

Šumarstvo i sječa drva

 8 172

 1 504

 7 209

 1 344

7 322

1 345

 

02

Forestry and logging

 

03

Ribarstvo

 1 990

  448

 1 937

 465

1 920

 471

 

03

Fishing and aquaculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

 5 356

  687

 5 073

 626

4 878

 609

 B

 

Mining and quarrying

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

 1 320

  233

 1 280

235

1 247

 229

 

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

 1 976

  285

 1 935

 256

1 901

 248

 

08

Other mining and quarrying

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

 2 060

  169

 1 858

135

1 730

 132

 

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

 201 950

 70 870

 194 929

 68 926

194 412

68 778

 C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

 35 838

 16 550

 33 648

 15 827

33 614

15 814

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

 4 919

 1 502

 4 419

 1 324

4 396

1 325

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

  706

  252

781

314

 778

 314

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

 3 719

 2 527

2 823

1 749

2 776

1 706

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

 14 244

 12 409

14 226

12 562

14 316

12 647

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

 8 752

 6 869

9 905

7 577

9 885

7 554

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

 11 072

 3 068

10 972

3 083

10 876

3 037

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

 3 255

  932

3 160

 916

3 106

 910

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

 6 162

 2 479

5 999

2 429

5 955

2 403

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

 2 825

  868

2 656

 774

2 603

 759

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

 6 403

 1 901

5 207

1 629

5 194

1 630

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

 3 939

 2 341

3 914

2 311

3 913

2 324

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

 7 140

 2 070

7 576

2 237

7 546

2 210

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

 9 507

 1 919

9 543

1 846

9 393

1 820

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

 4 149

  609

4 007

 533

4 058

 514

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

 23 961

 2 737

24 307

2 723

24 142

2 724

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

 4 464

 1 520

4 493

1 524

4 467

1 516

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

 8 234

 2 632

7 985

2 453

7 898

2 433

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

 10 619

 1 146

10 300

1 119

10 368

1 119

 

28

Manufacture of machinery and equipment
n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

 2 077

  572

3 087

 945

3 136

 955

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

 10 282

 1 039

8 614

 614

8 693

 624

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

 8 447

 2 623

7 619

2 334

7 654

2 356

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

 2 010

 1 142

1 895

1 096

1 869

1 079

 

32

Other manufacturing

 

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

 9 226

 1 163

7 793

1 007

7 776

1 005

 

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 15 174

 3 232

14 454

3 076

14 412

3 076

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply


 

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 15 174

 3 232

14 454

3 076

14 412

3 076

 

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 21 673

 4 168

20 419

3 986

20 303

3 979

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

 8 989

 1 818

8 430

1 739

8 411

1 740

 

36

Water collection, treatment and supply

 

37

Uklanjanje otpadnih voda

  368

  75

 375

 69

 363

 69

 

37

Sewerage

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

 10 684

 2 042

10 219

1 980

10 156

1 976

 

38

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

 1 632

  233

1 395

 198

1 373

 194

 

39

Remediation activities and other waste management services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

 73 832

 8 805

67 307

7 974

66 023

7 984

F

 

Construction

 

41

Gradnja zgrada

 27 755

 3 619

24 805

3 082

24 334

3 034

 

41

Construction of buildings

 

42

Gradnja građevina niskogradnje

 24 214

 2 647

22 165

2 432

21 539

2 412

 

42

Civil engineering

 

43

Specijalizirane građevinske djelatnosti

 21 863

 2 539

20 337

2 460

20 150

2 538

 

43

Specialised construction activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 178 084

 95 861

173 619

93 271

172 481

92 688

G

 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

 

45

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla

 13 056

 2 822

12 836

2 702

12 790

2 705

 

45

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

 

46

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 70 937

 28 835

68 810

27 961

68 124

27 694

 

46

Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 94 091

 64 204

91 973

62 608

91 567

62 289

 

47

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

Prijevoz i skladištenje

 60 581

 14 958

56 461

13 650

56 135

13 582

 H

 

Transportation and storage

 

49

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

 26 656

 4 471

25 580

4 120

25 350

4 080

 

49

Land transport and transport via pipelines

 

50

Vodni prijevoz

 2 785

  521

2 596

 497

2 527

 473

 

50

Water transport

 

51

Zračni prijevoz

 1 069

  501

 921

 412

 911

 409

 

51

Air transport

 

52

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

 18 405

 4 678

16 607

4 214

16 552

4 202

 

52

Warehousing and support activities for transportation

 

53

Poštanske i kurirske djelatnosti

 11 666

 4 787

10 757

4 407

10 795

4 418

 

53

Postal and courier activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 50 707

 27 627

45 493

24 288

42 352

22 614

  I

 

Accommodation and food service activities

 

55

Smještaj

 30 868

 17 515

25 987

14 540

22 970

12 743

 

55

Accommodation

 

56

Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića

 19 839

 10 112

19 506

9 748

19 382

9 871

 

56

Food and beverage service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

 32 317

 12 473

31 575

12 117

31 410

12 050

 J

 

Information and communication

 

58

Izdavačke djelatnosti

 5 603

 2 836

5 414

2 773

5 374

2 755

 

58

Publishing activities

 

59

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

 1 013

  445

 943

 405

 973

 416

 

59

Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

 

60

Emitiranje programa

 5 576

 2 393

5 243

2 267

5 123

2 211

 

60

Programming and broadcasting activities

 

61

Telekomunikacije

 8 441

 3 172

8 019

3 052

7 983

3 044

 

61

Telecommunications

 

62

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

 9 645

 2 852

10 082

2 977

10 074

2 981

 

62

Computer programming, consultancy and related activities

 

63

Informacijske uslužne djelatnosti

 2 039

  775

1 874

 643

1 883

 643

 

63

Information service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 36 894

 25 340

36 434

25 026

36 310

24 951

K

 

Financial and insurance activities

 

64

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

 23 204

 16 563

22 599

16 157

22 635

16 186

 

64

Financial service activities, except insurance and pension funding

 

65

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja

 8 531

 5 136

8 647

5 178

8 499

5 094

 

65

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

 

66

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

 5 159

 3 641

5 188

3 691

5 176

3 671

 

66

Activities auxiliary to financial services and insurance activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

Poslovanje nekretninama

 7 129

 3 352

6 342

2 803

6 082

2 659

L

 

Real estate activities

 

68

Poslovanje nekretninama

 7 129

 3 352

6 342

2 803

6 082

2 659

 

68

Real estate activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 51 772

 24 702

51 717

24 842

51 477

24 641

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

69

Pravne i računovodstvene djelatnosti

 10 295

 7 451

10 555

7 633

10 464

7 541

 

69

Legal and accounting activities

 

70

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

 5 717

 3 265

5 635

3 339

5 625

3 278

 

70

Activities of head offices; management consultancy activities

 

71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

 20 648

 6 607

20 331

6 515

20 247

6 499

 

71

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

 

72

Znanstveno istraživanje i razvoj

 5 406

 2 684

5 333

2 599

5 359

2 629

 

72

Scientific research and development

 

73

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

 5 292

 2 939

5 702

3 020

5 635

2 963

 

73

Advertising and market research

 

74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 2 322

 1 052

2 102

1 035

2 102

1 040

 

74

Other professional, scientific and technical activities

 

75

Veterinarske djelatnosti

 2 092

  704

2 059

 701

2 045

 691

 

75

Veterinary activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 36 057

 14 707

35 515

14 315

34 888

13 782

N

 

Administrative and support service activities

 

77

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

 2 783

  921

2 648

 787

2 641

 790

 

77

Rental and leasing activities

 

78

Djelatnosti zapošljavanja

 4 939

 2 500

6 278

3 055

6 190

2 944

 

78

Employment activities

 

79

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

 5 221

 3 000

4 818

2 794

4 618

2 678

 

79

Travel agency, tour operator reservation service and related activities

 

80

Zaštitne i istražne djelatnosti

 12 365

 1 508

11 988

1 426

11 977

1 426

 

80

Security and investigation activities

 

81

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

 9 644

 6 195

8 682

5 656

8 337

5 334

 

81

Services to buildings and landscape activities

 

82

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

 1 105

  583

1 101

 597

1 125

 610

 

82

Office administrative, office support and other business support activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 106 582

 48 688

103 854

47 771

103 236

47 462

O

 

Public administration and defence; compulsory social security

 

84

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 106 582

 48 688

103 854

47 771

103 236

47 462

 

84

Public administration and defence; compulsory social security

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Obrazovanje

 109 294

 84 048

111 400

85 985

111 474

86 086

P

 

Education

 

85

Obrazovanje

 109 294

 84 048

111 400

85 985

111 474

86 086

 

85

Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 85 298

 67 268

84 492

66 529

84 483

66 529

Q

 

Human health and social work activities

 

86

Djelatnosti zdravstvene zaštite

 67 654

 52 487

66 883

51 748

66 952

51 774

 

86

Human health activities

 

87

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

 11 512

 9 753

11 456

9 716

11 430

9 710

 

87

Residential care activities

 

88

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

 6 132

 5 028

6 153

5 065

6 101

5 045

 

88

Social work activities without accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

 20 902

 11 804

20 465

11 489

20 393

11 437

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

90

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

 3 242

 1 589

3 242

1 578

3 237

1 575

 

90

Creative, arts and entertainment activities

 

91

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

 5 673

 3 675

5 679

3 660

5 635

3 624

 

91

Libraries, archives, museums and other cultural activities

 

92

Djelatnosti kockanja i klađenja

 5 584

 4 240

5 433

4 097

5 433

4 104

 

92

Gambling and betting activities

 

93

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

 6 403

 2 300

6 111

2 154

6 088

2 134

 

93

Sports activities and amusement and recreation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

Ostale uslužne djelatnosti

 15 481

 9 032

14 896

8 587

14 809

8 500

S

 

Other service activities

 

94

Djelatnosti članskih organizacija

 7 814

 4 652

7 419

4 426

7 396

4 392

 

94

Activities of membership organisations

 

95

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 1 821

  376

1 937

 396

1 916

 393

 

95

Repair of computers and personal and household goods

 

96

Ostale osobne uslužne djelatnosti

 5 846

 4 004

5 540

3 765

5 497

3 715

 

96

Other personal service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Privremeni podatak

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this first release, since they were not covered by the survey.

2)

Provisional data.

 

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

NKD 2007. activity sections

 

 

A    Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

A     Agriculture, forestry and fishing

B    Rudarstvo i vađenje

B     Mining and quarrying

C    Prerađivačka industrija

C    Manufacturing

D    Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

D    Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E    Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom
      te djelatnosti sanacije okoliša

E     Water supply; sewerage, waste management
       and remediation activities

F    Građevinarstvo

F     Construction

G    Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

G    Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H    Prijevoz i skladištenje

H    Transportation and storage

I     Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

I      Accommodation and food service activities

J     Informacije i komunikacije

J     Information and communication

K    Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

K     Financial and insurance activities

L     Poslovanje nekretninama

L     Real estate activities

M    Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

M    Professional, scientific and technical activities

N    Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

N    Administrative and support service activities

O    Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

O    Public administration and defence; compulsory social security

P    Obrazovanje

P     Education

Q    Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Q    Human health and social work activities

R    Umjetnost, zabava i rekreacija

R    Arts, entertainment and recreation

S    Ostale uslužne djelatnosti

S     Other service activities

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Broj zaposlenih u pravnim osobama rezultat je obrade podataka redovitoga godišnjeg istraživanja i redovitoga mjesečnog istraživanja kojim je obuhvaćeno 70% zaposlenih iz svakog odjeljka NKD-a 2007.

 

The number of persons in paid employment in legal entities results from data processing of regular annual and monthly surveys, which comprises 70% of persons in paid employment in each NKD 2007. division.

 

 

 

Tim istraživanjima obuhvaćene su pravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske. Podaci se prikupljaju izvještajem koji se u pravnim osobama ispunjava na temelju evidencija o zaposlenima.

 

These surveys cover legal entities of all types of ownership, government bodies, and bodies of local and regional self-government units on the territory of the Republic of Croatia. Data are collected through the report filled in by legal entities on the basis of the records of persons in employment.

 

 

 

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a podaci se preuzimaju od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Data on persons in employment in crafts and trades and free lances are processed according to the records on pension insurance beneficiaries obtained from the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The Croatian Institute for Pension Insurance also provides data on employed insured persons − private farmers.

 

 

 

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

The data of unemployed persons are obtained from the Croatian Employment Service.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

The survey on persons in paid employment in legal entities includes all persons who have signed a work contract, regardless of the type of work contract and whether they work full time or less than full time.

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The survey on persons in crafts and trades and free lances includes owners and employees registered with the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

 

Persons in paid employment are all persons who have signed a work contract with the employer for a fixed or unspecified period of time, irrespective of type of ownership and of whether they work full time or less than full time.

 

 

 

Godišnji prosjek broja zaposlenih izračunava se na temelju podataka mjesečnih stanja za tu godinu korigiranih podacima punog obuhvata sa stanjem 31. ožujka.

 

Annual average of persons in paid employment is calculated on the basis of data by months corrected by the full coverage data with the situation as on 31 March.

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Registered unemployment rate is calculated as a ratio of unemployed persons and total active population (labour force).

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

d. n.

drugdje nespomenuto

 

n. e. c.

not elsewhere classified

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredila: Snježana Varga

Prepared by: Snježana Varga

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199