image description

 

GODINA/ YEAR: LII.                                      ZAGREB, 30. PROSINCA 2015./ 30 DECEMBER, 2015                             BROJ/ NUMBER: 9.2.1/11.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA

u studenome 2015.

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES

November 2015

 

 

 

U studenome 2015. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 112 850, a od toga  525 684 čine žene. U odnosu na listopad 2015. broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama pao je za 0,6%, kao i broj zaposlenih žena.

 

In November 2015, the number of persons in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 1 112 850, out of which 525 684 were women. As compared to October 2015, both the total number of persons in paid employment in legal entities and the number of employed women decreased by 0.6%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u studenome 2015. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 0,7%, a broj zaposlenih žena za 0,8%.

 

In November 2015, as compared to the previous month, the total number of persons in employment decreased by 0.7% and the number of employed women by 0.8%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama pao je u studenome 2015. u odnosu na prethodni mjesec za 1,7%, a broj zaposlenih žena pao je za 2,2%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,5%, a broj žena za 0,8%.

 

In November 2015, as compared to the previous month, the total number of persons in employment in trades and crafts and free lances decreased by 1.7% and the number of employed women by 2.2%. The total number of employed insured persons – private farmers decreased by 0.5% and the number of women by 0.8%.

 

 

 

Broj nezaposlenih u studenome 2015. u odnosu na listopad 2015. porastao je za 3,2%, a broj nezaposlenih žena za 3,5%. Stopa registrirane nezaposlenosti u studenome 2015. iznosila je 17,7%, a za žene je iznosila 20,4%.

 

The total number of unemployed persons increased by 3.2% and the number of unemployed women by 3.5% in November 2015, as compared to October 2015. The total registered unemployment rate in November 2015 was 17.7% and for women 20.4%.

 

 

 

1.   AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX

 

X. 2015.

XI. 2015.

Indeksi

Indices

 XI. 2015.

 X. 2015.

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

1 604 651

 770 086

1 603 967

 770 700

100,0

100,1

Active population (labour force)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni

1 328 838

 618 196

1 319 310

 613 444

99,3

99,2

Total persons in employment

Zaposleni u pravnim osobama1)

1 119 093

 528 598

1 112 850

 525 684

99,4

99,4

Persons in paid employment in legal entities1)

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)

 188 787

 82 160

 185 604

 80 380

98,3

97,8

Persons in employment in crafts and trades
and free lances2)

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

 20 958

 7 438

 20 856

 7 380

99,5

99,2

Employed insured persons – private farmers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)

 275 813

 151 890

 284 657

 157 256

103,2

103,5

Unemployed persons3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %

17,2

19,7

17,7

20,4

 

 

Registered unemployment rate4), %

 

 

1)   Statistička istraživanja RAD-1M i RAD-1G. Podaci za listopad i studeni 2015. privremeni su.

2)   Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)   Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)   Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

1)   Statistical surveys RAD-1M and RAD-1G. The data for October and November 2015 are provisional.

2)   The data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)   The data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)   The registered unemployment rate is calculated as a ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

2.   INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U STUDENOME 2015.

      INDICES OF CHANGE IN NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1)
         
AND BY SEX, NOVEMBER 2015

 

 

Broj zaposlenih

u studenome 2015.2)

Number of persons

in paid employment,

November 20152)

Indeksi

Indices

 

 

 

 XI. 2015.

  X. 2015.

XI. 2015.

XI. 2014.

I. – XI. 2015.

I. – XI. 2014.

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 112 850

 525 684

99,4

99,4

99,8

100,0

99,2

99,4

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 22 277

 6 018

98,4

98,9

98,1

100,1

97,0

98,6

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 4 806

  607

99,2

98,7

91,0

92,4

91,9

94,9

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 196 624

 68 814

100,1

100,2

99,6

98,6

99,0

98,3

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 14 465

 3 121

100,5

100,5

98,5

100,1

98,1

99,5

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 21 142

 4 118

99,7

99,7

101,1

101,4

99,4

100,1

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

 67 928

 7 660

99,6

97,6

94,9

95,7

95,9

97,5

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 176 406

 93 950

99,8

99,9

99,3

99,2

99,0

98,6

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 56 697

 13 708

99,6

99,2

99,5

100,0

98,1

98,5

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 56 325

 30 068

90,4

89,9

105,2

104,8

104,4

103,9

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 33 100

 12 404

101,4

101,4

99,9

99,4

97,7

96,8

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 34 872

 24 124

99,9

99,8

97,9

98,2

98,2

98,7

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 6 067

 2 593

98,1

98,7

80,4

73,1

82,3

75,1

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 53 675

 25 683

100,2

100,9

99,2

99,3

100,0

99,5

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 39 085

 15 463

99,5

98,1

103,6

101,1

102,6

99,2

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 102 004

 47 133

99,3

99,1

100,7

100,8

99,4

100,0

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

 111 747

 86 417

100,7

100,7

100,8

101,0

100,6

100,8

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 83 624

 65 688

101,0

101,0

101,2

101,1

100,1

99,9

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 19 423

 10 987

99,0

99,4

100,2

99,7

99,6

98,9

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 12 583

 7 128

98,6

98,9

103,5

106,2

99,0

99,2

S

Other service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Privremeni podatak

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this first release since they were not covered by the survey.

2)

Provisional data.

 

 

 

3.   BROJ ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

      NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY SEX

 

 

 

Æ 2014.

2015.2)

 

 

 

X.

XI.

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 120 507

 527 806

1 119 093

 528 598

1 112 850

 525 684

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 22 954

 6 090

 22 639

 6 088

 22 277

 6 018

 A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

 12 746

 4 075

 12 443

 4 040

 12 139

 4 007

 

01

Crop and animal production, hunting and related service activities

 

02

Šumarstvo i sječa drva

 7 983

 1 439

 7 904

 1 397

 7 844

 1 377

 

02

Forestry and logging

 

03

Ribarstvo

 2 225

  576

 2 292

  651

 2 294

  634

 

03

Fishing and aquaculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

 5 315

  650

 4 844

  615

 4 806

  607

 B

 

Mining and quarrying

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

 1 302

  225

 1 254

  232

 1 235

  229

 

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

 2 008

  274

 1 919

  243

 1 917

  240

 

08

Other mining and quarrying

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

 2 005

  151

 1 671

  140

 1 654

  138

 

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

 198 069

 69 926

 196 378

 68 688

 196 624

 68 814

 C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

 33 900

 15 941

 33 648

 15 954

 33 987

 16 053

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

 4 563

 1 405

 4 284

 1 311

 4 225

 1 298

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

  656

  233

  586

  180

  669

  252

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

 3 190

 2 103

 3 132

 2 001

 3 147

 2 010

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

 14 195

 12 466

 13 408

 11 815

 13 372

 11 805

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

 9 658

 7 377

 9 708

 7 370

 9 780

 7 400

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

 11 521

 3 168

 11 799

 3 296

 11 719

 3 242

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

 3 434

 1 061

 3 414

 1 048

 3 430

 1 063

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

 5 882

 2 300

 5 900

 2 293

 5 949

 2 309

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

 2 706

  812

 2 408

  719

 2 332

  672

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

 5 673

 1 783

 5 142

 1 695

 5 176

 1 705

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

 4 153

 2 428

 4 349

 2 535

 4 363

 2 549

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

 7 417

 2 156

 8 048

 2 312

 8 150

 2 343

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

 9 344

 1 940

 9 602

 1 878

 9 525

 1 867

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

 4 248

  594

 3 971

  499

 3 927

  497

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

 25 829

 2 747

 26 416

 2 661

 26 365

 2 661

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

 5 952

 2 102

 6 185

 2 180

 6 178

 2 176

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

 7 670

 2 116

 7 434

 2 011

 7 478

 2 009

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

 9 549

 1 034

 9 457

 1 012

 9 417

 1 006

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

 2 612

  841

 3 008

 1 001

 3 005

  995

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

 7 026

  585

 6 954

  564

 6 951

  569

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

 8 443

 2 635

 7 689

 2 418

 7 687

 2 388

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

 2 032

 1 132

 1 783

 1 006

 1 808

 1 029

 

32

Other manufacturing

 

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

 8 416

  967

 8 053

  929

 7 984

  916

 

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 14 782

 3 130

 14 398

 3 105

 14 465

 3 121

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply


 

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 14 782

 3 130

 14 398

 3 105

 14 465

 3 121

 

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 20 993

 4 072

 21 210

 4 130

 21 142

 4 118

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

 8 086

 1 679

 7 905

 1 662

 7 906

 1 666

 

36

Water collection, treatment and supply

 

37

Uklanjanje otpadnih voda

  382

  68

  387

  70

  387

  70

 

37

Sewerage

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

 11 242

 2 135

 11 744

 2 208

 11 662

 2 184

 

38

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

 1 283

  190

 1 174

  190

 1 187

  198

 

39

Remediation activities and other waste management services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

 72 028

 8 251

 68 225

 7 850

 67 928

 7 660

F

 

Construction

 

41

Gradnja zgrada

 26 751

 3 420

 25 105

 3 090

 25 181

 3 077

 

41

Construction of buildings

 

42

Gradnja građevina niskogradnje

 23 053

 2 396

 21 419

 2 289

 21 282

 2 273

 

42

Civil engineering

 

43

Specijalizirane građevinske djelatnosti

 22 224

 2 435

 21 701

 2 471

 21 465

 2 310

 

43

Specialised construction activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 178 479

 95 126

 176 831

 94 012

 176 406

 93 950

G

 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

 

45

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla

 13 378

 2 849

 13 254

 2 792

 13 292

 2 794

 

45

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

 

46

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 70 649

 28 162

 70 010

 27 554

 69 911

 27 682

 

46

Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 94 452

 64 115

 93 567

 63 666

 93 203

 63 474

 

47

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

Prijevoz i skladištenje

 57 690

 14 009

 56 905

 13 823

 56 697

 13 708

 H

 

Transportation and storage

 

49

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

 26 800

 4 206

 26 580

 4 039

 26 629

 4 050

 

49

Land transport and transport via pipelines

 

50

Vodni prijevoz

 2 890

  539

 2 809

  537

 2 777

  529

 

50

Water transport

 

51

Zračni prijevoz

  997

  455

  977

  457

  921

  414

 

51

Air transport

 

52

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

 16 567

 4 390

 16 106

 4 327

 15 978

 4 269

 

52

Warehousing and support activities for transportation

 

53

Poštanske i kurirske djelatnosti

 10 436

 4 419

 10 433

 4 463

 10 392

 4 446

 

53

Postal and courier activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 55 679

 30 030

 62 285

 33 443

 56 325

 30 068

I

 

Accommodation and food service activities

 

55

Smještaj

 31 206

 17 553

 36 048

 20 395

 31 170

 17 513

 

55

Accommodation

 

56

Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića

 24 473

 12 477

 26 237

 13 048

 25 155

 12 555

 

56

Food and beverage service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

 33 339

 12 591

 32 631

 12 227

 33 100

 12 404

 J

 

Information and communication

 

58

Izdavačke djelatnosti

 5 116

 2 632

 4 869

 2 531

 5 302

 2 726

 

58

Publishing activities

 

59

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

 1 077

  471

 1 058

  449

 1 064

  457

 

59

Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

 

60

Emitiranje programa

 5 276

 2 256

 4 935

 2 115

 4 919

 2 114

 

60

Programming and broadcasting activities

 

61

Telekomunikacije

 8 231

 3 087

 7 697

 2 855

 7 713

 2 857

 

61

Telecommunications

 

62

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

 11 299

 3 284

 11 754

 3 455

 11 819

 3 471

 

62

Computer programming, consultancy and related activities

 

63

Informacijske uslužne djelatnosti

 2 340

  861

 2 318

  822

 2 283

  779

 

63

Information service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 35 777

 24 628

 34 920

 24 166

 34 872

 24 124

K

 

Financial and insurance activities

 

64

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

 22 352

 16 011

 22 242

 15 966

 22 234

 15 955

 

64

Financial service activities, except insurance and pension funding

 

65

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja

 8 444

 5 047

 7 716

 4 660

 7 691

 4 641

 

65

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

 

66

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

 4 981

 3 570

 4 962

 3 540

 4 947

 3 528

 

66

Activities auxiliary to financial services and insurance activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

Poslovanje nekretninama

 7 539

 3 548

 6 185

 2 628

 6 067

 2 593

L

 

Real estate activities

 

68

Poslovanje nekretninama

 7 539

 3 548

 6 185

 2 628

 6 067

 2 593

 

68

Real estate activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 53 488

 25 537

 53 562

 25 445

 53 675

 25 683

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

69

Pravne i računovodstvene djelatnosti

 10 745

 7 755

 11 142

 8 070

 11 243

 8 239

 

69

Legal and accounting activities

 

70

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

 6 227

 3 526

 6 146

 3 392

 6 170

 3 414

 

70

Activities of head offices; management consultancy activities

 

71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

 21 035

 6 733

 20 671

 6 534

 20 653

 6 534

 

71

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

 

72

Znanstveno istraživanje i razvoj

 5 490

 2 707

 5 533

 2 718

 5 540

 2 714

 

72

Scientific research and development

 

73

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

 5 500

 2 982

 5 641

 2 917

 5 664

 2 967

 

73

Advertising and market research

 

74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 2 386

 1 108

 2 332

 1 076

 2 316

 1 082

 

74

Other professional, scientific and technical activities

 

75

Veterinarske djelatnosti

 2 105

  726

 2 097

  738

 2 089

  733

 

75

Veterinary activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 37 749

 15 662

 39 271

 15 760

 39 085

 15 463

N

 

Administrative and support service activities

 

77

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

 3 363

 1 105

 3 741

 1 231

 3 575

 1 116

 

77

Rental and leasing activities

 

78

Djelatnosti zapošljavanja

 5 504

 2 859

 7 242

 3 277

 7 344

 3 262

 

78

Employment activities

 

79

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

 5 815

 3 391

 5 900

 3 388

 5 765

 3 280

 

79

Travel agency, tour operator reservation service and related activities

 

80

Zaštitne i istražne djelatnosti

 12 158

 1 495

 12 094

 1 556

 12 138

 1 556

 

80

Security and investigation activities

 

81

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

 9 760

 6 184

 9 209

 5 689

 9 164

 5 616

 

81

Services to buildings and landscape activities

 

82

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

 1 149

  628

 1 085

  619

 1 099

  633

 

82

Office administrative, office support and other business support activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 102 332

 46 927

 102 735

 47 539

 102 004

 47 133

O

 

Public administration and defence; compulsory social security

 

84

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 102 332

 46 927

 102 735

 47 539

 102 004

 47 133

 

84

Public administration and defence; compulsory social security

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Obrazovanje

 109 588

 84 466

 110 929

 85 778

 111 747

 86 417

P

 

Education

 

85

Obrazovanje

 109 588

 84 466

 110 929

 85 778

 111 747

 86 417

 

85

Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 82 530

 64 967

 82 775

 65 046

 83 624

 65 688

Q

 

Human health and social work activities

 

86

Djelatnosti zdravstvene zaštite

 66 140

 51 206

 66 304

 51 181

 66 753

 51 518

 

86

Human health activities

 

87

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

 11 027

 9 403

 11 137

 9 524

 11 103

 9 495

 

87

Residential care activities

 

88

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

 5 363

 4 358

 5 334

 4 341

 5 768

 4 675

 

88

Social work activities without accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

 19 588

 11 163

 19 614

 11 051

 19 423

 10 987

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

90

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

 3 186

 1 561

 3 209

 1 564

 3 212

 1 568

 

90

Creative, arts and entertainment activities

 

91

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

 5 569

 3 587

 5 727

 3 625

 5 671

 3 609

 

91

Libraries, archives, museums and other cultural activities

 

92

Djelatnosti kockanja i klađenja

 5 306

 4 022

 5 250

 3 938

 5 206

 3 912

 

92

Gambling and betting activities

 

93

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

 5 527

 1 993

 5 428

 1 924

 5 334

 1 898

 

93

Sports activities and amusement and recreation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

Ostale uslužne djelatnosti

 12 588

 7 033

 12 756

 7 204

 12 583

 7 128

S

 

Other service activities

 

94

Djelatnosti članskih organizacija

 5 984

 3 568

 5 829

 3 453

 5 759

 3 448

 

94

Activities of membership organisations

 

95

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 1 845

  395

 1 944

  404

 1 951

  413

 

95

Repair of computers and personal and household goods

 

96

Ostale osobne uslužne djelatnosti

 4 759

 3 070

 4 983

 3 347

 4 873

 3 267

 

96

Other personal service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Privremeni podatak

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this first release since they were not covered by the survey.

2)

Provisional data.

 

 

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

NKD 2007. activity sections

 

 

A    Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

A     Agriculture, forestry and fishing

B    Rudarstvo i vađenje

B     Mining and quarrying

C    Prerađivačka industrija

C    Manufacturing

D    Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

D    Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E    Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom
      te djelatnosti sanacije okoliša

E     Water supply; sewerage, waste management
       and remediation activities

F    Građevinarstvo

F     Construction

G    Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i
      motocikla

G    Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and
       motorcycles

H    Prijevoz i skladištenje

H    Transportation and storage

I     Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

I      Accommodation and food service activities

J     Informacije i komunikacije

J     Information and communication

K    Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

K     Financial and insurance activities

L     Poslovanje nekretninama

L     Real estate activities

M    Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

M    Professional, scientific and technical activities

N    Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

N    Administrative and support service activities

O    Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

O    Public administration and defence; compulsory social security

P    Obrazovanje

P     Education

Q    Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Q    Human health and social work activities

R    Umjetnost, zabava i rekreacija

R    Arts, entertainment and recreation

S    Ostale uslužne djelatnosti

S     Other service activities

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Broj zaposlenih u pravnim osobama rezultat je obrade podataka redovitoga godišnjeg istraživanja i redovitoga mjesečnog istraživanja kojim je obuhvaćeno 70% zaposlenih iz svakog odjeljka NKD-a 2007.

 

The number of persons in paid employment in legal entities is a result of data processing of regular annual and monthly surveys, which covers 70% of persons in paid employment in each NKD 2007. division.

 

 

 

Tim istraživanjima obuhvaćene su pravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske. Podaci se prikupljaju izvještajem koji se u pravnim osobama ispunjava na temelju evidencija o zaposlenima.

 

These surveys cover legal entities of all types of ownership, government bodies, and bodies of local and regional self-government units on the territory of the Republic of Croatia. Data are collected through a report filled in by legal entities on the basis of the records of persons in employment.

 

 

 

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a podaci se preuzimaju od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The data on persons in employment in crafts and trades and free lances are processed according to the records on pension insurance beneficiaries obtained from the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The Croatian Institute for Pension Insurance also provides the data on employed insured persons − private farmers.

 

 

 

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

The data on the number of unemployed persons are obtained from the Croatian Employment Service.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

The survey on persons in paid employment in legal entities includes all persons who have signed a work contract, regardless of the type of work contract and whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The survey on persons in crafts and trades and free lances includes owners and employees registered with the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

 

Persons in paid employment are all persons who have signed a work contract with an employer for a fixed or an unspecified period of time, irrespective of the type of ownership and of whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Godišnji prosjek broja zaposlenih izračunava se na temelju podataka mjesečnih stanja za tu godinu korigiranih podacima punog obuhvata sa stanjem 31. ožujka.

 

Annual average of persons in paid employment is calculated on the basis of monthly data corrected by the full coverage data with the situation as on 31 March.

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Registered unemployment rate is calculated as a ratio of the number of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

d. n.

drugdje nespomenuto

 

n. e. c.

not elsewhere classified

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredila: Snježana Varga

Prepared by: Snježana Varga

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199