image description

 

GODINA/ YEAR: LII.                                         ZAGREB, 29. SIJEČNJA 2016./ 29 JANUARY, 2016                                BROJ/ NUMBER: 9.2.1/12.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA

u prosincu 2015.

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES

December 2015

 

 

 

U prosincu 2015. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 103 000, a od toga 521 319 čine žene. U odnosu na studeni 2015. broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama pao je za 0,9%, a broj zaposlenih žena za 0,8%.

 

In December 2015, the number of persons in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 1 103 000, out of which 521 319 were women. As compared to November 2015, the total number of persons in paid employment in legal entities decreased by 0.9% and the number of employed women by 0.8%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u prosincu 2015. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 0,9%, a broj zaposlenih žena za 0,8%.

 

In December 2015, as compared to the previous month, the total number of persons in employment decreased by 0.9% and the number of employed women by 0.8%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama pao je u prosincu 2015. u odnosu na prethodni mjesec za 1,3%, a broj zaposlenih žena pao je za 0,6%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,2%, a broj žena za 0,3%.

 

In December 2015, as compared to the previous month, the total number of persons in employment in trades and crafts and free lances decreased by 1.3% and the number of employed women by 0.6%. The total number of employed insured persons – private farmers decreased by 0.2% and the number of women by 0.3%.

 

 

 

Broj nezaposlenih u prosincu 2015. u odnosu na studeni 2015. porastao je za 0,3%, a broj nezaposlenih žena pao je za 0,6%. Stopa registrirane nezaposlenosti u prosincu 2015. iznosila je 17,9%, a za žene je iznosila 20,4%.

 

The total number of unemployed persons increased by 0.3% and the number of unemployed women decreased by 0.6% in December 2015, as compared to November 2015. The total registered unemployment rate in December 2015 was 17.9% and for women 20.4%.

 

 

1.   AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX

 

XI. 2015.

XII. 2015.

Indeksi

Indices

 XII. 2015.

 XI. 2015.

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

1 603 967

 770 700

1 592 498

 764 876

99,3

99,2

Active population (labour force)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni

1 319 310

 613 444

1 307 030

 608 539

99,1

99,2

Total persons in employment

Zaposleni u pravnim osobama1)

1 112 850

 525 684

1 103 000

 521 319

99,1

99,2

Persons in paid employment in legal entities1)

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)

 185 604

 80 380

 183 212

 79 860

98,7

99,4

Persons in employment in crafts and
trades and free lances2)

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

 20 856

 7 380

 20 818

 7 360

99,8

99,7

Employed insured persons – private farmers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)

 284 657

 157 256

 285 468

 156 337

100,3

99,4

Unemployed persons3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %

17,7

20,4

17,9

20,4

 

 

Registered unemployment rate4), %

 

 

1)   Statistička istraživanja RAD-1M i RAD-1G. Podaci za studeni i prosinac 2015. privremeni su.

2)   Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)   Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)   Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

1)   Statistical surveys RAD-1M and RAD-1G. The data for November and December 2015 are provisional.

2)   The data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)   The data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)   The registered unemployment rate is calculated as a ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

2.   INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U PROSINCU 2015.

      INDICES OF CHANGE IN NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1)
         
AND BY SEX, DECEMBER 2015

 

 

Broj zaposlenih

u prosincu 2015.2)

Number of persons

in paid employment,

December 20152)

Indeksi

Indices

 

 

 

 XII. 2015.

  XI. 2015.

XII. 2015.

XII. 2014.

I. – XII. 2015.

I. – XII. 2014.

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 103 000

 521 319

99,1

99,2

99,8

100,1

99,3

99,4

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 21 718

 5 925

97,5

98,5

98,8

98,8

97,1

98,6

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 4 784

  605

99,5

99,7

92,5

93,8

92,0

94,8

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 195 849

 68 538

99,6

99,6

100,1

99,3

99,1

98,3

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 14 349

 3 055

99,2

97,9

97,9

98,0

98,1

99,4

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 21 240

 4 119

100,5

100,0

102,8

102,2

99,7

100,2

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

 66 938

 7 566

98,5

98,8

94,4

94,0

95,8

97,2

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 176 714

 94 133

100,2

100,2

100,1

100,0

99,0

98,7

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 56 511

 13 631

99,7

99,4

99,7

99,7

98,3

98,6

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 51 247

 27 078

91,0

90,1

103,3

102,5

104,3

103,8

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 33 087

 12 376

100,0

99,8

100,3

100,0

97,9

97,1

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 34 731

 24 006

99,6

99,5

97,0

97,2

98,1

98,6

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 5 941

 2 541

97,9

98,0

90,4

87,3

82,9

75,9

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 53 862

 25 765

100,3

100,3

99,9

100,2

100,0

99,6

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 37 335

 14 906

95,5

96,4

99,3

98,0

102,4

99,1

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 101 315

 46 890

99,3

99,5

99,4

100,5

99,4

100,0

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

 111 641

 86 259

99,9

99,8

100,8

100,9

100,6

100,8

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 83 961

 65 948

100,4

100,4

101,8

101,7

100,2

100,1

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 19 310

 10 929

99,4

99,5

100,2

99,5

99,7

99,0

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 12 467

 7 049

99,1

98,9

103,3

105,4

99,4

99,7

S

Other service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Privremeni podatak

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this first release since they were not covered by the survey.

2)

Provisional data.

 

 

 

3.   BROJ ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

      NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1) AND BY SEX

 

 

 

Æ 2014.

2015.2)

 

 

 

XI.

XII.

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 120 507

 527 806

1 112 850

 525 684

1 103 000

 521 319

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 22 954

 6 090

 22 277

 6 018

 21 718

 5 925

 A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

 12 746

 4 075

 12 139

 4 007

 11 876

 3 940

 

01

Crop and animal production, hunting and related service activities

 

02

Šumarstvo i sječa drva

 7 983

 1 439

 7 844

 1 377

 7 568

 1 357

 

02

Forestry and logging

 

03

Ribarstvo

 2 225

  576

 2 294

  634

 2 274

  628

 

03

Fishing and aquaculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

 5 315

  650

 4 806

  607

 4 784

  605

 B

 

Mining and quarrying

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

 1 302

  225

 1 235

  229

 1 213

  226

 

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

 2 008

  274

 1 917

  240

 1 925

  241

 

08

Other mining and quarrying

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

 2 005

  151

 1 654

  138

 1 646

  138

 

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

 198 069

 69 926

 196 624

 68 814

 195 849

 68 538

 C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

 33 900

 15 941

 33 987

 16 053

 33 894

 16 000

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

 4 563

 1 405

 4 225

 1 298

 4 211

 1 292

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

  656

  233

  669

  252

  790

  339

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

 3 190

 2 103

 3 147

 2 010

 3 135

 1 998

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

 14 195

 12 466

 13 372

 11 805

 13 254

 11 694

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

 9 658

 7 377

 9 780

 7 400

 9 606

 7 321

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

 11 521

 3 168

 11 719

 3 242

 11 633

 3 218

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

 3 434

 1 061

 3 430

 1 063

 3 427

 1 060

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

 5 882

 2 300

 5 949

 2 309

 5 958

 2 318

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

 2 706

  812

 2 332

  672

 2 297

  661

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

 5 673

 1 783

 5 176

 1 705

 5 138

 1 683

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

 4 153

 2 428

 4 363

 2 549

 4 386

 2 568

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

 7 417

 2 156

 8 150

 2 343

 8 122

 2 337

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

 9 344

 1 940

 9 525

 1 867

 9 467

 1 849

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

 4 248

  594

 3 927

  497

 3 886

  487

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

 25 829

 2 747

 26 365

 2 661

 26 229

 2 657

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

 5 952

 2 102

 6 178

 2 176

 6 164

 2 156

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

 7 670

 2 116

 7 478

 2 009

 7 468

 2 016

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

 9 549

 1 034

 9 417

 1 006

 9 393

 1 013

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

 2 612

  841

 3 005

  995

 2 995

  989

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

 7 026

  585

 6 951

  569

 6 958

  569

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

 8 443

 2 635

 7 687

 2 388

 7 654

 2 376

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

 2 032

 1 132

 1 808

 1 029

 1 786

 1 008

 

32

Other manufacturing

 

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

 8 416

  967

 7 984

  916

 7 998

  929

 

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 14 782

 3 130

 14 465

 3 121

 14 349

 3 055

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply


 

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 14 782

 3 130

 14 465

 3 121

 14 349

 3 055

 

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 20 993

 4 072

 21 142

 4 118

 21 240

 4 119

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

 8 086

 1 679

 7 906

 1 666

 8 101

 1 676

 

36

Water collection, treatment and supply

 

37

Uklanjanje otpadnih voda

  382

  68

  387

  70

  387

  72

 

37

Sewerage

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

 11 242

 2 135

 11 662

 2 184

 11 552

 2 170

 

38

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

 1 283

  190

 1 187

  198

 1 200

  201

 

39

Remediation activities and other waste management services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

 72 028

 8 251

 67 928

 7 660

 66 938

 7 566

F

 

Construction

 

41

Gradnja zgrada

 26 751

 3 420

 25 181

 3 077

 24 752

 3 072

 

41

Construction of buildings

 

42

Gradnja građevina niskogradnje

 23 053

 2 396

 21 282

 2 273

 20 721

 2 228

 

42

Civil engineering

 

43

Specijalizirane građevinske djelatnosti

 22 224

 2 435

 21 465

 2 310

 21 465

 2 266

 

43

Specialised construction activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 178 479

 95 126

 176 406

 93 950

 176 714

 94 133

G

 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

 

45

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla

 13 378

 2 849

 13 292

 2 794

 13 343

 2 788

 

45

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

 

46

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 70 649

 28 162

 69 911

 27 682

 69 518

 27 498

 

46

Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 94 452

 64 115

 93 203

 63 474

 93 853

 63 847

 

47

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

Prijevoz i skladištenje

 57 690

 14 009

 56 697

 13 708

 56 511

 13 631

 H

 

Transportation and storage

 

49

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

 26 800

 4 206

 26 629

 4 050

 26 504

 4 026

 

49

Land transport and transport via pipelines

 

50

Vodni prijevoz

 2 890

  539

 2 777

  529

 2 740

  517

 

50

Water transport

 

51

Zračni prijevoz

  997

  455

  921

  414

  916

  414

 

51

Air transport

 

52

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

 16 567

 4 390

 15 978

 4 269

 15 885

 4 190

 

52

Warehousing and support activities for transportation

 

53

Poštanske i kurirske djelatnosti

 10 436

 4 419

 10 392

 4 446

 10 466

 4 484

 

53

Postal and courier activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 55 679

 30 030

 56 325

 30 068

 51 247

 27 078

I

 

Accommodation and food service activities

 

55

Smještaj

 31 206

 17 553

 31 170

 17 513

 26 583

 14 767

 

55

Accommodation

 

56

Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića

 24 473

 12 477

 25 155

 12 555

 24 664

 12 311

 

56

Food and beverage service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

 33 339

 12 591

 33 100

 12 404

 33 087

 12 376

 J

 

Information and communication

 

58

Izdavačke djelatnosti

 5 116

 2 632

 5 302

 2 726

 5 312

 2 723

 

58

Publishing activities

 

59

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

 1 077

  471

 1 064

  457

 1 064

  454

 

59

Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

 

60

Emitiranje programa

 5 276

 2 256

 4 919

 2 114

 4 896

 2 109

 

60

Programming and broadcasting activities

 

61

Telekomunikacije

 8 231

 3 087

 7 713

 2 857

 7 743

 2 866

 

61

Telecommunications

 

62

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

 11 299

 3 284

 11 819

 3 471

 11 810

 3 457

 

62

Computer programming, consultancy and related activities

 

63

Informacijske uslužne djelatnosti

 2 340

  861

 2 283

  779

 2 262

  767

 

63

Information service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 35 777

 24 628

 34 872

 24 124

 34 731

 24 006

K

 

Financial and insurance activities

 

64

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

 22 352

 16 011

 22 234

 15 955

 22 157

 15 885

 

64

Financial service activities, except insurance and pension funding

 

65

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja

 8 444

 5 047

 7 691

 4 641

 7 612

 4 589

 

65

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

 

66

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

 4 981

 3 570

 4 947

 3 528

 4 962

 3 532

 

66

Activities auxiliary to financial services and insurance activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

Poslovanje nekretninama

 7 539

 3 548

 6 067

 2 593

 5 941

 2 541

L

 

Real estate activities

 

68

Poslovanje nekretninama

 7 539

 3 548

 6 067

 2 593

 5 941

 2 541

 

68

Real estate activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 53 488

 25 537

 53 675

 25 683

 53 862

 25 765

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

69

Pravne i računovodstvene djelatnosti

 10 745

 7 755

 11 243

 8 239

 11 376

 8 341

 

69

Legal and accounting activities

 

70

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

 6 227

 3 526

 6 170

 3 414

 6 182

 3 414

 

70

Activities of head offices; management consultancy activities

 

71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

 21 035

 6 733

 20 653

 6 534

 20 595

 6 523

 

71

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

 

72

Znanstveno istraživanje i razvoj

 5 490

 2 707

 5 540

 2 714

 5 514

 2 698

 

72

Scientific research and development

 

73

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

 5 500

 2 982

 5 664

 2 967

 5 781

 2 975

 

73

Advertising and market research

 

74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 2 386

 1 108

 2 316

 1 082

 2 358

 1 094

 

74

Other professional, scientific and technical activities

 

75

Veterinarske djelatnosti

 2 105

  726

 2 089

  733

 2 056

  720

 

75

Veterinary activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 37 749

 15 662

 39 085

 15 463

 37 335

 14 906

N

 

Administrative and support service activities

 

77

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

 3 363

 1 105

 3 575

 1 116

 3 277

  919

 

77

Rental and leasing activities

 

78

Djelatnosti zapošljavanja

 5 504

 2 859

 7 344

 3 262

 6 265

 3 033

 

78

Employment activities

 

79

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

 5 815

 3 391

 5 765

 3 280

 5 391

 3 096

 

79

Travel agency, tour operator reservation service and related activities

 

80

Zaštitne i istražne djelatnosti

 12 158

 1 495

 12 138

 1 556

 12 090

 1 559

 

80

Security and investigation activities

 

81

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

 9 760

 6 184

 9 164

 5 616

 9 188

 5 663

 

81

Services to buildings and landscape activities

 

82

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

 1 149

  628

 1 099

  633

 1 124

  636

 

82

Office administrative, office support and other business support activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 102 332

 46 927

 102 004

 47 133

 101 315

 46 890

O

 

Public administration and defence; compulsory social security

 

84

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 102 332

 46 927

 102 004

 47 133

 101 315

 46 890

 

84

Public administration and defence; compulsory social security

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Obrazovanje

 109 588

 84 466

 111 747

 86 417

 111 641

 86 259

P

 

Education

 

85

Obrazovanje

 109 588

 84 466

 111 747

 86 417

 111 641

 86 259

 

85

Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 82 530

 64 967

 83 624

 65 688

 83 961

 65 948

Q

 

Human health and social work activities

 

86

Djelatnosti zdravstvene zaštite

 66 140

 51 206

 66 753

 51 518

 67 096

 51 756

 

86

Human health activities

 

87

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

 11 027

 9 403

 11 103

 9 495

 11 099

 9 506

 

87

Residential care activities

 

88

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

 5 363

 4 358

 5 768

 4 675

 5 766

 4 686

 

88

Social work activities without accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

 19 588

 11 163

 19 423

 10 987

 19 310

 10 929

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

90

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

 3 186

 1 561

 3 212

 1 568

 3 218

 1 573

 

90

Creative, arts and entertainment activities

 

91

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

 5 569

 3 587

 5 671

 3 609

 5 562

 3 550

 

91

Libraries, archives, museums and other cultural activities

 

92

Djelatnosti kockanja i klađenja

 5 306

 4 022

 5 206

 3 912

 5 171

 3 890

 

92

Gambling and betting activities

 

93

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

 5 527

 1 993

 5 334

 1 898

 5 359

 1 916

 

93

Sports activities and amusement and recreation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

Ostale uslužne djelatnosti

 12 588

 7 033

 12 583

 7 128

 12 467

 7 049

S

 

Other service activities

 

94

Djelatnosti članskih organizacija

 5 984

 3 568

 5 759

 3 448

 5 740

 3 448

 

94

Activities of membership organisations

 

95

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 1 845

  395

 1 951

  413

 1 937

  407

 

95

Repair of computers and personal and household goods

 

96

Ostale osobne uslužne djelatnosti

 4 759

 3 070

 4 873

 3 267

 4 790

 3 194

 

96

Other personal service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Privremeni podatak

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this first release since they were not covered by the survey.

2)

Provisional data.

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

NKD 2007. activity sections

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom
te djelatnosti sanacije okoliša

E

Water supply; sewerage, waste management
and remediation activities

F

Građevinarstvo

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i
motocikla

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and
motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

S

Other service activities

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Broj zaposlenih u pravnim osobama rezultat je obrade podataka redovitoga godišnjeg istraživanja i redovitoga mjesečnog istraživanja kojim je obuhvaćeno 70% zaposlenih iz svakog odjeljka NKD-a 2007.

 

The number of persons in paid employment in legal entities is a result of data processing of regular annual and monthly surveys, which covers 70% of persons in paid employment in each NKD 2007. division.

 

 

 

Tim istraživanjima obuhvaćene su pravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske. Podaci se prikupljaju izvještajem koji se u pravnim osobama ispunjava na temelju evidencija o zaposlenima.

 

These surveys cover legal entities of all types of ownership, government bodies, and bodies of local and regional self-government units on the territory of the Republic of Croatia. Data are collected through a report filled in by legal entities on the basis of the records of persons in employment.

 

 

 

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a podaci se preuzimaju od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The data on persons in employment in crafts and trades and free lances are processed according to the records on pension insurance beneficiaries obtained from the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The Croatian Institute for Pension Insurance also provides the data on employed insured persons − private farmers.

 

 

 

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

The data on the number of unemployed persons are obtained from the Croatian Employment Service.

 

 

 

 

 

 

Broj zaposlenih u pravnim osobama rezultat je obrade podataka redovitoga godišnjeg istraživanja i redovitoga mjesečnog istraživanja kojim je obuhvaćeno 70% zaposlenih iz svakog odjeljka NKD-a 2007.

 

The number of persons in paid employment in legal entities is a result of data processing of regular annual and monthly surveys, which covers 70% of persons in paid employment in each NKD 2007. division.

 

 

 

Tim istraživanjima obuhvaćene su pravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske. Podaci se prikupljaju izvještajem koji se u pravnim osobama ispunjava na temelju evidencija o zaposlenima.

 

These surveys cover legal entities of all types of ownership, government bodies, and bodies of local and regional self-government units on the territory of the Republic of Croatia. Data are collected through a report filled in by legal entities on the basis of the records of persons in employment.

 

 

 

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a podaci se preuzimaju od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The data on persons in employment in crafts and trades and free lances are processed according to the records on pension insurance beneficiaries obtained from the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The Croatian Institute for Pension Insurance also provides the data on employed insured persons − private farmers.

 

 

 

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

The data on the number of unemployed persons are obtained from the Croatian Employment Service.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

The survey on persons in paid employment in legal entities includes all persons who have signed a work contract, regardless of the type of work contract and whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The survey on persons in crafts and trades and free lances includes owners and employees registered with the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

 

Persons in paid employment are all persons who have signed a work contract with an employer for a fixed or an unspecified period of time, irrespective of the type of ownership and of whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Godišnji prosjek broja zaposlenih izračunava se na temelju podataka mjesečnih stanja za tu godinu korigiranih podacima punog obuhvata sa stanjem 31. ožujka.

 

Annual average of persons in paid employment is calculated on the basis of monthly data corrected by the full coverage data with the situation as on 31 March.

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Registered unemployment rate is calculated as a ratio of the number of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

d. n.

drugdje nespomenuto

 

n. e. c.

not elsewhere classified

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredila: Snježana Varga

Prepared by: Snježana Varga

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199