image description

GODINA/ YEAR: LII.                                        ZAGREB, 4. PROSINCA 2015./ 4 DECEMBER, 2015                              BROJ/ NUMBER: 12.1.1/3.

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROCJENA TROMJESEČNOG BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA

za treće tromjesečje 2015. (ESA 2010.)

QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT ESTIMATE

THIRD QUARTER OF 2015 (ESA 2010)

 

 

 

U ovom priopćenju objavljuje se procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP) za treće tromjesečje 2015. prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007.

 

The estimation of the quarterly gross domestic product (GDP) for the third quarter of 2015 by major categories of expenditure and economic activities and according to activity sections of the NKD 2007. is presented in this release.

 

 

 

Tromjesečni BDP upućuje na kratkoročna gospodarska kretanja, dok je osnovna svrha obračuna tromjesečnog BDP-a izračun realne stope rasta.

 

Quarterly GDP data focus on short-term movements of the economy, while the main purpose of the quarterly GDP estimate is the calculation of the real growth rate.

 

 

 

Podaci su prikazani za razdoblje od prvog tromjesečja 2000. do trećeg tromjesečja 2015. Serija podataka usklađena je prema godišnjem obračunu BDP-a za razdoblje od 2000. do 2013. Podaci za 2014. privremeni su i dobiveni na temelju preliminarnoga godišnjeg obračuna.

 

The data are presented for the period from the first quarter of 2000 to the third of 2015. Data series have been adjusted according to annual GDP calculation for the period from 2000 to 2013. Data for 2014 are provisional and calculated according to the preliminary annual calculation.

 

 

 

Podaci su dostupni u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine te u stalnim cijenama referentne godine (2010. = 100). Realne stope rasta izvode se iz serije bazičnih ulančanih indeksa pri čemu je 2010. referentna godina (2010. = 100). Za ulančano povezivanje primijenjena je metoda vezivanja na prosječne cijene prethodne godine.

 

The data are available at current prices, constant prices of the previous year and constant prices of a reference year (2010 = 100). Real growth rates are calculated by using basic chain-linked indices, where the referent year (2010 = 100) is the base year. For the purposes of chain-linking, the method of linking to average prices of the previous year has been applied.

 

 

 

Bruto domaći proizvod realno je veći za 2,8% u trećem tromjesečju 2015. u odnosu na isto tromjesečje 2014.

 

Gross domestic product increased in real terms by 2.8% in the third quarter of 2015, as compared to the same quarter of 2014.

 

 

 

Sezonski prilagođeni tromjesečni BDP realno je veći za 1,3% u odnosu na prethodno razdoblje i za 2,7% u odnosu na isto tromjesečje 2014.

 

Seasonally adjusted quarterly GDP increased by 1.3% compared to the previous quarter and by 2.7% compared to the same quarter of 2014.

 

 

 

Ovdje možete preuzeti tablice i Metodološka objašnjenja iz ovog priopćenja.

 

The Excel tables and the Notes on Methodology from this release can be downloaded here.

 

 

 

 

 

 

Izdaci za potrošnju kućanstava u trećem tromjesečju 2015. porasli su za 1,4%. Izdaci za potrošnju neprofitnih ustanova koje služe kućanstvima (NPUSK) porasli su za 2,0%. Izdaci za potrošnju države porasli su za 0,6%. Bruto investicije u fiksni kapital porasle su za 2,2%.

 

Final consumption expenditure of households increased in the third quarter of 2015 by 1.4%. Final consumption expenditure of non-profit institutions serving households (NPISH) increased by 2.0%. Final consumption expenditure of the general government increased by 0.6%. Gross fixed capital formation increased by 2.2%.

 

 

 

Izvoz roba i usluga porastao je za 8,0% zbog rasta izvoza roba za 10,9% te rasta izvoza usluga za 5,7%.

 

Exports of goods and services increased by 8.0% due to the increase of 10.9% in exports of goods and of 5.7% in exports of services.

 

 

 

Uvoz roba i usluga porastao je za 8,1% zbog rasta uvoza roba za 8,6% te rasta uvoza usluga za 5,6%.

 

Imports of goods and services increased by 8.1% due to the increase of 8.6% in the imports of goods and of 5.6% in imports of services.

 

 

 

Doprinos domaće potražnje ostvarenoj stopi realne promjene BDP-a bio je pozitivan. Među sastavnicama domaće potražnje najveći pozitivan doprinos prouzročen je rastom izdataka za konačnu potrošnju kućanstava.

 

The contribution of domestic demand to the realised GDP volume change was positive. Among the components of domestic demand, the largest positive contribution was caused by the increase in final consumption expenditures of households.

 

 

 

Doprinos neto inozemne potražnje bio je pozitivan (1,6 postotnih bodova). Najveći pozitivan doprinos povećanju obujma bruto domaćeg proizvoda u trećem tromjesečju 2015. ostvaren je većim izvozom usluga, pri čemu su turističke najznačajnije.

 

The contribution of net foreign demand was positive (1.6 percentage points). The largest positive contribution to the gross domestic product volume change in the third quarter of 2015 was realised by the increase in exports of services, among which, export of tourism services is the most important.

 

 

 

Bruto dodana vrijednost (BDV) u trećem tromjesečju 2015. u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine realno je veća za 2,2%.

 

Gross value added (GVA) increased in real terms by 2.2% in the third quarter of 2015, as compared to the same quarter of the previous year.

 

 

 

Na realni rast BDV-a utjecao je rast bruto dodane vrijednosti zabilježen u ovim djelatnostima: Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije (za 4,3%), Građevinarstvo (za 0,2%), Trgovina, prijevoz i skladištenje te smještaj, priprema i usluživanje hrane (za 5,2%), Poslovanje nekretninama (za 0,1%), Stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (za 0,0%), Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (za 0,2%) i Ostale uslužne djelatnosti (za 0,0%) u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine.

 

The increase in GVA in real terms was due to the increase in gross value added in Manufacturing, mining, quarrying and other industries (4.3%), Construction (0.2%), Trade, transport and storage, accommodation and food service activities (5.2%), Real estate activities (0.1%), Professional, scientific, technical, administrative and support service activities (0.0%), Public administration, defence, compulsory social security, education, human health and social work activities (0.2%) and in Other service activities (0.0%) as compared to the same quarter of the previous year.

 

 

 

Realni pad BDV-a ostvaren je u ovim djelatnostima: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (za 0,5%), Informacije i komunikacije (za 0,1%) i Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (za 0,3%) u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine.

 

GVA in real terms decreased in Agriculture, forestry and fishing (0.5%), Information and communication (0.1%) and Financial and insurance activities (0.3%) as compared to the same quarter of the previous year.

 

 

 

Najveći doprinos rastu BDV-a u trećem tromjesečju 2015. ostvaren je u djelatnosti Prerađivačke industrije (C), dok je najveći doprinos smanjenju obujma ostvaren u djelatnosti Poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (A).

 

The largest contribution to GVA growth in the third quarter of 2015 was achieved in Manufacturing (C), while the largest contribution to the decrease in volume was achieved in Agriculture, forestry and fishing (A).

 

 

 

Bruto domaći proizvod realno je veći za 1,6% u razdoblju I. IX. 2015. u odnosu na isto razdoblje 2014.

 

Gross domestic product increased in real terms by 1.6% in the period I – IX of 2015, as compared to the same period of 2014.

 

 

 

Prva procjena BDP-a za četvrto tromjesečje 2015. i prva preliminarna procjena za 2015. objavit će se 26. veljače 2016.

 

First estimate of the GDP for the fourth quarter of 2015 and first estimate of the GDP for 2015 will be published on 26 February 2016.

 

 

 

1.1.   TROMJESEČNI OBRAČUN BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA PREMA RASHODNOJ METODI, TEKUĆE CIJENE

         QUARTERLY GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY EXPENDITURE APPROACH, CURRENT PRICES

mil. kuna

Mln kuna

 

 

Konačna potrošnja

Final consumption expenditure

Bruto investicije u

fiksni kapital

Gross fixed

capital

formation

Promjene zaliha

Changes in

inventories

Izvoz roba i usluga

Exports of goods

and services

Uvoz

roba i usluga

Imports of goods

and services

Bruto domaći

proizvod (tržišne cijene)

Gross domestic

product (market prices)

kućanstva

Households

NPUSK

NPISH

država

Government

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 8 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.

 

193 524

3 306

65 148

62 639

-2 887

151 985

145 285

328 431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.

I. – III.

46 411

773

15 686

14 435

5 142

26 209

33 684

74 971

 

IV. – VI.

49 659

824

16 741

16 550

1 666

34 406

38 048

81 799

 

VII. – IX.

46 630

884

15 995

16 474

-9 714

57 411

38 196

89 483

 

X. – XII.

50 824

825

16 727

15 180

19

33 959

35 357

82 178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.

I. – III.

46 367

778

15 757

14 409

5 302

28 094

35 174

75 533

 

IV. – VI.

49 954

829

16 861

16 821

1 187

37 879

40 484

83 047

 

VII. – IX.

46 991

894

16 198

16 892

-9 786

61 527

40 720

91 995

 

 

 

1.2.   REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU PRETHODNE GODINE

         REAL GROWTH RATES, COMPARISON WITH CORRESPONDING QUARTER OF PREVIOUS YEAR

%

 

 

Konačna potrošnja

Final consumption expenditure

Bruto investicije u fiksni kapital

Gross fixed

capital

formation

Izvoz roba i usluga

Exports of goods and services

Uvoz roba i usluga

Imports of goods and services

Bruto domaći

proizvod

Gross domestic product

kućanstva

Households

NPUSK

NPISH

država

Government

ukupno

Total

robe

Goods

usluge

Services

ukupno

Total

robe

Goods

usluge

Services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.

 

-0,7

-0,3

-1,9

-3,6

7,3

12,1

3,0

4,3

5,6

-2,4

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.

I. – III.

-0,7

-0,1

-2,2

-2,1

11,4

20,4

-0,8

8,5

10,0

0,5

-0,8

 

IV. – VI.

-0,6

1,3

-3,4

-4,6

9,6

17,0

2,3

3,8

5,6

-5,6

-0,7

 

VII. – IX.

-1,0

-1,2

-1,3

-3,5

5,0

6,2

3,6

5,2

4,9

6,5

-0,2

 

X. – XII.

-0,5

-1,1

-0,5

-4,1

5,9

7,4

5,0

0,3

2,4

-9,8

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.

I. – III.

0,3

1,8

0,6

-0,4

7,2

8,5

6,3

5,7

7,5

-4,9

0,5

 

IV. – VI.

0,6

1,5

0,4

0,8

10,2

14,1

6,1

6,9

5,7

13,8

1,2

 

VII. – IX.

1,4

2,0

0,6

2,2

8,0

10,9

5,7

8,1

8,6

5,6

2,8

 

 

 

1.3.    TROMJESEČNI OBRAČUN BRUTO DODANE VRIJEDNOSTI I BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA, TEKUĆE CIJENE

          QUARTERLY GROSS VALUE ADDED AND GROSS DOMESTIC PRODUCT, CURRENT PRICES

mil. kuna

Mln kuna

 

 

NKD 2007.

Bruto
dodana
vrijednost
(bazične
cijene)

Porezi na
proizvode
minus
subvencije
na
proizvode

Bruto
domaći
proizvod (tržišne cijene)

 

 

A

B, C, D, E

od toga C

Of which C

F

G, H, I

J

K

L

M, N

O, P, Q

R, S, T, U

 

 

Poljo-
privreda, šumarstvo
i ribarstvo

Prerađi-
vačka industrija, rudarstvo
i vađenje
te
ostale industrije

Prerađi-
vačka industrija

Građevi-
narstvo

Trgovina
na veliko i
na malo,
prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane

Informacije
i komuni-kacije

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Poslovanje
nekretni-nama

Stručne, znanstvene, tehničke, administra-tivne i pomoćne uslužne djelatnosti

Javna
 uprava
i obrana,
obrazo-
vanje, djelatnosti
zdravstvene zaštite
i socijalne skrbi

Ostale uslužne djelatnosti

 

 

Agriculture,
forestry
and
fishing

Manufactu-
ring,
mining, quarrying
and
other industries

Manufac-
turing

Construc-
tion

Wholesale
and
 retail
trade,
transporta-
tion,
storage, accommo-
dation
and food
service
activities

Information and communica-
tion

Financial
and
 insurance activities

Real
estate activities

Professional, scientific, technical, administra-
tive and support service activities

Public adminis-tration
and
defence,
education,
human
health and social work activities

Other
 service activities

Gross
value
added
(basic
prices)

Taxes on
products
less
subsidies
on
products

Gross
domestic
product (market
prices)

 

 

1

2

2a

3

4

5

6

7

8

9

10

11 = (1 do 10)

12

13 = 11 + 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.

 

11 984

58 648

40 141

14 039

58 816

12 416

18 504

28 820

22 587

42 309

8 654

276 777

51 654

328 431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.

I. – III.

2 379

14 153

9 368

3 328

10 981

3 011

4 617

7 193

5 520

10 618

2 084

63 883

11 087

74 971

 

IV. – VI.

2 821

14 911

10 345

3 540

14 969

3 102

4 654

7 218

5 771

10 728

2 225

69 941

11 858

81 799

 

VII. – IX.

3 231

14 357

10 074

3 573

19 866

3 084

4 586

7 201

5 706

10 489

2 214

74 307

15 176

89 483

 

X. – XII.

3 552

15 226

10 355

3 597

13 001

3 219

4 647

7 208

5 589

10 474

2 132

68 646

13 533

82 178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.

I. – III.

2 320

14 070

9 208

3 309

11 245

2 980

4 643

7 151

5 530

10 567

2 083

63 898

11 635

75 533

 

IV. – VI.

2 695

14 961

10 543

3 571

15 637

3 083

4 700

7 267

5 829

10 794

2 220

70 756

12 291

83 047

 

VII. – IX.

3 258

14 865

10 622

3 577

20 696

3 073

4 595

7 220

5 728

10 575

2 210

75 799

16 196

91 995

 

 

 

1.4.   REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU PRETHODNE GODINE

         REAL GROWTH RATES, COMPARISON WITH CORRESPONDING QUARTER OF PREVIOUS YEAR

%

 

 

NKD 2007.

A

B, C, D, E

od toga C

Of which C

F

G, H, I

J

K

L

M, N

O, P, Q

R, S, T, U

Bruto
dodana
vrijednost
(bazične
cijene)

Poljo-
privreda, šumarstvo
i ribarstvo

Prerađi-
vačka
 industrija, rudarstvo i vađenje te ostale
industrije

Prerađi-
vačka
industrija

Građevi-
narstvo

Trgovina
na veliko i
na malo,
prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane

Informacije
i komunikacije

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Poslovanje nekretninama

Stručne, znanstvene, tehničke, administra-tivne i pomoćne uslužne djelatnosti

Javna
uprava
i obrana,
obrazovanje, djelatnosti
zdravstvene zaštite i
socijalne
skrbi

Ostale
uslužne djelatnosti

Agriculture,
forestry
and
fishing

Manufactu-
ring, mining, quarrying
and other industries

Manufac-
turing

Construc-
tion

Wholesale
and retail
trade,
transporta-
tion,
storage, accommo-
dation and
food service activities

Information
 and communica-
tion

Financial
and insurance activities

Real
estate
activities

Professional, scientific, technical, administrative and support service activities

Public
administration and defence,
education,
human
health and social work activities

Other
service activities

Gross
value
added
(basic
prices)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.

 

0,0

1,2

3,4

-6,7

0,5

-1,1

-0,1

-0,4

0,7

-0,6

0,5

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.

I. – III.

2,8

0,9

2,2

-8,8

-0,8

-2,3

-0,5

-0,2

1,7

-0,6

1,3

-0,6

 

IV. – VI.

-0,2

-0,5

2,7

-6,7

0,7

-1,1

1,1

0,1

1,6

-0,8

0,1

-0,3

 

VII. – IX.

-4,0

0,2

3,0

-6,5

0,7

-0,8

-0,1

-0,9

0,3

-0,8

0,1

-0,3

 

X. – XII.

1,9

4,2

5,5

-5,0

1,2

-0,4

-0,9

-0,5

-0,7

0,0

0,5

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.

I. – III.

-2,8

0,3

-0,6

-1,3

2,6

-1,9

0,6

-1,0

0,4

0,2

0,4

0,3

 

IV. – VI.

-3,0

2,0

2,9

-0,1

4,4

0,0

0,9

-0,1

0,9

0,0

-0,8

1,3

 

VII. – IX.

-0,5

4,3

6,4

0,2

5,2

-0,1

-0,3

0,1

0,0

0,2

0,0

2,2

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

BDP

bruto domaći proizvod

 

ESA 2010

European System of National Accounts

BDV

bruto dodana vrijednost

 

GDP

gross domestic product

ESA 2010

Europski sustav nacionalnih računa

 

GVA

gross value added

mil.

milijun

 

mln

million

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007

National Classification of Activities, 2007 version

NPUSK

neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

NPISH

non-profit institutions serving households

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Jasna Kiš, Verica Roknić, Sanja Šmigoc, Nataša Vucelić i Vlasta Žara

Prepared by: Jasna Kiš, Verica Roknić, Sanja Šmigoc, Nataša Vucelić and Vlasta Žara

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199