GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

 

GODINA/ YEAR: LII.                                         ZAGREB, 20. SIJEČNJA 2016./ 20 JANUARY, 2016                              BROJ/ NUMBER: 13.1.2/1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

INDEKSI CIJENA STAMBENIH NEKRETNINA OD PRVOG DO TREĆEG TROMJESEČJA 2015.
HOUSE PRICE INDICES, FIRST ‒ THIRD QUARTER OF 2015

 

 

 

Cijene stambenih objekata, mjerene indeksom cijena stambenih nekretnina, u prvom su tromjesečju 2015. u odnosu na prethodno tromjesečje niže za 1,07%. Istodobno su cijene stambenih objekata u drugom tromjesečju 2015. u odnosu na prethodno tromjesečje niže za 1,90%, dok su u trećem tromjesečju 2015. u prosjeku više za 0,74%. U odnosu na isto tromjesečje prethodne godine (na godišnjoj razini) u prvom tromjesečju 2015. cijene stambenih objekata u prosjeku su niže za 1,84%, u drugom tromjesečju 2015. za 4,52%, a u trećem tromjesečju 2015. za 3,05%.

 

Prices of dwellings, measured by house price index, decreased in the first quarter of 2015 by 1.07% compared to the previous quarter. At the same time, in the second quarter of 2015, as compared to the previous quarter, prices decreased by 1.90%, while in the third quarter of 2015 they increased by 0.74% on average. Compared to the same quarter of the previous year (that is, at the annual level), prices of dwellings decreased on average by 1.84% in the first quarter of 2015, by 4.52% in the second quarter of 2015 and by 3.05% in the third quarter of 2015.

 

 

 

Cijene novih stambenih objekata u prva dva tromjesečja 2015. u odnosu na prethodno tromjesečje bilježe u prosjeku pad (u prvom tromjesečju 2015. za 5,61%, a u drugom tromjesečju 2015. za 2,19%), dok u trećem tromjesečju 2015. u odnosu na prethodno tromjesečje bilježe u prosjeku rast (za 2,35%). U odnosu na isto tromjesečje prethodne godine u sva tri tromjesečja 2015. bilježi se u prosjeku pad cijena novih stambenih objekata (u prvom tromjesečju 2015. za 4,19%, drugom tromjesečju 2015. za 7,08% i u trećem tromjesečju 2015. za 6,36%).

 

Prices of new dwellings in first two quarters of 2015 compared to the previous one decreased (by 5.61% in the first quarter of 2015 and by 2.19% in the second quarter of 2015), while in the third quarter of 2015, as compared to the previous quarter, they increased by 2.35% on average. Compared to the same quarter of the previous year, a decrease in prices of dwellings was recorded in all three quarters of 2015 (4.19% in the first quarter of 2015, 7.08% in the second quarter of 2015 and 6.36% in the third quarter of 2015).

 

 

 

U odnosu na prethodno tromjesečje postojeći stambeni objekti bilježe u prosjeku rast cijena u prvome (za 1,05%) i u trećem (za 0,04%) tromjesečju 2015., dok je u drugom tromjesečju 2015. zabilježen u prosjeku pad cijena (za 1,77%). U odnosu na isto tromjesečje prethodne godine cijene postojećih stambenih nekretnina bilježe u sva tri tromjesečja 2015. u prosjeku pad (u prvom tromjesečju 2015. za 0,83%, u drugom tromjesečju 2015. za 3,40%, a u trećem tromjesečju 2015. za 1,49%).

 

Compared to the previous quarter, existing dwellings increased on average in the first (by 1.05%) and third (by 0.04%) quarter of 2015, while in the second quarter of 2015 there was a decrease of 1.77% on average recorded. As compared to the same quarter of the previous year, a decrease was recorded in all three quarters of 2015 on average (0.83% in the first quarter of 2015, 3.40% in the second quarter of 2015 and 1.49% in the third quarter of 2015).

 

 

 

Promatrano u odnosu na prethodno tromjesečje, Grad Zagreb i Jadran bilježe u prosjeku pad cijena u prvome (Grad Zagreb za 0,53%, Jadran za 1,76%) i drugome (Grad Zagreb 1,76% i Jadran 2,50%) tromjesečju 2015., dok u trećem tromjesečju 2015. bilježe u prosjeku porast cijena (Grad Zagreb za 0,08%, Jadran za 1,56%). Istodobno ostali dio Republike Hrvatske bilježi u prosjeku porast cijena u prvome (za 0,77%) i drugom (za 0,30%) tromjesečju 2015., a u trećem tromjesečju 2015. u prosjeku pad cijena (za 1,35%). Cijene stambenih objekata za Grad Zagreb, Jadran i Ostalo na godišnjoj razini u prosjeku bilježe pad cijena u sva tri tromjesečja 2015.

 

As regards the previous quarter, the City of Zagreb and the Adriatic coast recorded a decrease in prices in the first (the City of Zagreb by 0.53% and the Adriatic coast by 1.76% on average) and second (the City of Zagreb by 1.76% and the Adriatic coast by 2.50% on average) quarter of 2015, while in the third quarter of 2015 prices increased on average (by 0.08% in the City of Zagreb and by 1.56% at the Adriatic coast). At the same time, other parts of the Republic of Croatia recorded an increase in the first (by 0.77%) and second (0.30%) quarter of 2015 on average, while in the third quarter of 2015 they recorded a decrease of 1.35% on average. Prices of dwellings in the City of Zagreb, at the Adriatic coast and in Other decreased on average in all three quarters of 2015.

 

 

 

Podatke iz ovog priopćenja možete preuzeti na www.dzs.hr.

 

Ovdje možete preuzeti tablicu Indeksi cijena stambenih nekretnina u Excel-formatu.

 

 

Data from this release can be downloaded at www.dzs.hr.

 

Excel table with House price indices can be downloaded here.

 

 

 

1.   INDEKSI CIJENA STAMBENIH NEKRETNINA

      HOUSE PRICE INDICES

 

I. – III. 2015.
Ø 2010.

I. – III. 2015.
X. – XII. 2014.

I. – III. 2015.
I. – III. 2014.

IV. – VI. 2015.
Ø 2010.

IV. – VI. 2015.
I. – III. 2015.

IV. – VI. 2015.
IV. – VI. 2014.

VII. – IX. 2015.
Ø 2010.

VII. – IX. 2015.
IV. – VI. 2015.

VII. – IX. 2015.
VII. – IX. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeks cijena stambenih nekretnina – ukupno

91,47

98,93

98,16

89,74

98,10

95,48

90,40

100,74

96,95

House price index – total

Novi stambeni objekti

90,81

94,39

95,81

88,82

97,81

92,92

90,91

102,35

93,64

New dwellings

Postojeći stambeni objekti

90,96

101,05

99,17

89,35

98,23

96,60

89,38

100,04

98,51

Existing dwelings

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

90,31

99,47

99,60

88,72

98,24

97,66

88,79

100,08

97,68

City of Zagreb

Jadran

92,33

98,24

97,81

90,02

97,50

94,05

91,43

101,56

97,40

Adriatic coast

Ostalo

91,85

100,77

97,06

92,13

100,30

97,13

90,89

98,65

94,38

Other

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Indeks cijena stambenih nekretnina

 

The house price index

 

 

 

 

 

 

Pravna i metodološka osnova

 

Legal basis and notes on methodology

 

 

 

Pravna osnova za izračun i dostavu podataka indeksa cijena stambenih nekretnina definirani su Uredbom Komisije (EU) br. 93/2013 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena u vezi s utvrđivanjem indeksa cijena stambenih objekata u vlasništvu stanara od 1. veljače 2013. Prema navedenoj Uredbi Komisije (EU) br. 93/2013 definiran je obuhvat kategorija izdataka indeksa cijena stambenih nekretnina na nove i postojeće stambene objekte te kategoriju ukupno na razini Republike Hrvatske. Državni zavod za statistiku je, za potrebe korisnika, dodatno definirao tri geografska područja – Grad Zagreb, Jadran i Ostalo. Izračun indeksa cijena stambenih nekretnina u skladu je s metodološkim smjernicama Eurostatova priručnika “Priručnik o indeksima cijena stambenih nekretnina”.

 

A legal basis for calculating and transmitting data on a house price index (HPI) are defined in the Commission Regulation (EU) No 93/2013 of 1 February 2013 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 concerning harmonised indices of consumer prices, as regards establishing owner-occupied housing price indices. According to the mentioned Commission Regulation (EU) No 93/2013, coverage of HPI expenditure categories is defined for new and existing dwellings as well as for the category total at the Republic of Croatia level. The Croatian Bureau of Statistics has defined additional three geographic areas in order to meet users’ needs – the City of Zagreb (capital city), the Adriatic coast and Other. A calculation of HPI is in accordance with the methodological guidelines of Eurostat's "Handbook on Residential Property Price Indices – RPPI”.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Indeks cijena stambenih nekretnina mjeri kretanje tržišnih cijena stambenih objekata koja su kupila kućanstva neovisno o prethodnom vlasniku ili svrsi upotrebe. Vrijednost zemljišta uključena je u tržišnu cijenu.

 

The house price index (HPI) covers all transactions of dwellings made by households independently of their previous owners and independently of their final use. Transaction prices include a value of land.

 

 

 

Indeks obuhvaća sve podatke o transakcijama nekretnina (kuća i stanova/apartmana) na području Republike Hrvatske, prikupljene na temelju Prijave poreza na promet nekretnina u Poreznoj upravi Ministarstva financija prema unaprijed definiranim rokovima.

 

The HPI covers all data on dwelling transactions (houses and flats/apartments) on the territory of the Republic of Croatia that are registered on the basis of the Notification Real Estate Transfer Tax in the Tax Administration of the Ministry of Finance according to pre-defined deadlines.

 

 

 

Osnovni izvor podataka za izradu pondera je vrijednost transakcija stambenih objekata kupljenih prethodne godine. Ponderi su preračunani prema kretanju cijena stambenih objekata posljednjeg tromjesečja prethodne godine.

 

The main data source for calculating the weights used in the house price index is a value of dwelling transactions from the previous year. Weights are recalculated on the basis of the dwellings prices that were bought in the last quarter of the previous year.

 

 

 

 

 

 

Metoda izračuna indeksa

 

Index calculation method

 

 

 

Izračunavanje počinje izračunom indeksa na temelju unaprijed definiranih hedoničkih regresijskih modela, čije su varijable definirane na temelju raspoloživih podataka o svojstvima stambenih objekata. Indeksi su do kraja 2011. izračunani na temelju standardne time-dummy hedoničke regresije, a od prvog tromjesečja 2012., zbog dostupnosti šireg skupa podataka o svojstvima stambenih objekata, za izračun se primjenjuje tzv. rolling window time dummy hedonička regresija. Tako dobiveni indeksi agregiraju se prema formuli Laspeyresova tipa na više razine i na razinu ukupno.

 

The index calculation starts with a pre-defined hedonic regression models according to available attributes, variables of which are defined on the basis of available dwelling characterisctics. Until the end of 2011, standard time-dummy hedonic regression was used in the calculation of indices, while since the first quarter of 2012, they have been calculated by using a so-called rolling window time-dummy hedonic regression due to availability of extended set of dwelling characteristics data. These indices are then aggregated to higher levels and level total using a Laspeyres-type formula.

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Jasminka Stančić i Sanja Jurleka

Prepared by Jasminka Stančić and Sanja Jurleka

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199