image description

 

GODINA/ YEAR: LII.                                         ZAGREB, 30. RUJNA 2015./ 30 SEPTEMBER, 2015                                 BROJ/ NUMBER: 14.1.1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA 2014.

 

STATISTICS ON INCOME AND LIVING CONDITIONS 2014

 

 

 

POKAZATELJI SIROMAŠTVA U 2014.
Prethodni podaci

POVERTY INDICATORS, 2014
Previous Data

 

 

 

Pokazatelji siromaštva izračunani su iz podataka Ankete o dohotku stanovništva. Pokazatelji se temelje na konceptu relativnog siromaštva koji uzima u obzir raspoloživi dohodak kućanstva, broj članova u kućanstvu (veličinu kućanstva) i distribuciju dohotka unutar populacije.

 

Poverty indicators were calculated on the basis of the Statistics on Income and Living Conditions survey results. The indicators are based on a concept of relative poverty, which takes into consideration the disposable household income, the number of household members (household size) and the income distribution within the population.

 

 

 

Prema prethodnim podacima stopa rizika od siromaštva u 2014. u Republici Hrvatskoj iznosi 19,4%.

 

According to the previous data, the at-risk-of-poverty rate in the Republic of Croatia amounted to 19.4% in 2014.

 

 

 

Prag rizika od siromaštva u 2014. za jednočlano kućanstvo iznosi
23 760 kuna na godinu, dok za kućanstvo s dvije odrasle osobe i dvoje djece iznosi 49 896 kuna na godinu.

 

The at-risk-of-poverty threshold for a one-person household amounted in 2014 to 23 760 kuna per year, while for a household consisting of two adults and two children it was 49 896 kuna per year.

 

 

 

Postotak osoba u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti u 2014. iznosi 29,3%. Pokazatelj se odnosi na one osobe koje su u riziku od siromaštva ili u teškoj materijalnoj deprivaciji ili žive u kućanstvima s vrlo niskim intenzitetom rada.

 

The indicator People at risk of poverty or social exclusion amounted in 2014 to 29.3%. The indicator refers to persons who are at risk of poverty or severely materially deprived or living in a household with a low work intensity.

 

 

 

1.   POKAZATELJI SIROMAŠTVA

      POVERTY INDICATORS

 

2014.

 

 

 

 

Prag rizika od siromaštva, kune

 

At-risk-of-poverty threshold, kuna

Jednočlano kućanstvo

23 760

One-person household

Kućanstvo s dvije odrasle osobe i dvoje djece

49 896

Household consisting of two adults and two children

 

 

 

Stopa rizika od siromaštva, %

19,4

At-risk-of-poverty rate, %

 

 

 

Osobe u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, %

29,3

People at risk of poverty or social exclusion, %

Osobe u teškoj materijalnoj deprivaciji (4 ili više stavki), %

13,9

People severely materially deprived (4 or more items), %

Osobe koje žive u kućanstvima s vrlo niskim intenzitetom rada, %

14,7

People living in households with very low work intensity, %

 

 

 

Stopa rizika od siromaštva prema najčešćem statusu u aktivnosti, %

 

At-risk-of-poverty rate, by most frequent activity status, %

Rade

5,7

At work

Zaposlenici

4,7

Employees

Samozaposleni

14,9

Self-employed

Ne rade

28,1

Not at work

Nezaposleni

43,2

Unemployed

Umirovljenici

18,9

Retired

Ostali neaktivni

31,0

Other inactive

 

 

 

Nejednakost distribucije dohotka – kvintilni omjer (S80/S20)

5,1

Inequality of income distribution – quintile share ratio (S80/S20)

Ginijev koeficijent

30,2

Gini coefficient

 

 

 

Relativni jaz rizika od siromaštva, %

27,9

Relative at-risk-of-poverty gap, %

 

 

 

Stopa rizika od siromaštva prije socijalnih transfera, %

 

At-risk-of-poverty rate before social transfers, %

Socijalni transferi nisu uključeni u dohodak

29,9

Social transfers excluded from income

Mirovine i socijalni transferi nisu uključeni u dohodak

45,2

Pensions and social transfers excluded from income

 

 

 

Pokazatelj Osobe u teškoj materijalnoj deprivaciji prikazuje postotak osoba koje žive u kućanstvima koja si ne mogu priuštiti najmanje četiri od devet stavaka materijalne deprivacije i u 2014. iznosi 13,9%.

 

The severe material deprivation rate presents the percentage of persons who live in households that cannot afford at least four of nine deprivation items and in 2014 it was 13.9%.

 

 

 

Pokazatelj Osobe koje žive u kućanstvima s vrlo niskim intenzitetom rada odnosi se na one osobe (mlađe od 60 godina) koje žive u kućanstvima čiji je intenzitet rada manji od 0,2 i u 2014. iznosi 14,7%.

 

The indicator People living in households with very low work intensity refer to people (aged less than 60) living in households with the work intensity of less than 0.2 and in 2014 it amounted to 14.7%.

 

 

 

U 2014. stopa rizika od siromaštva prema najčešćem statusu u aktivnosti najveća je za nezaposlene osobe i iznosi 43,2%. Najmanja stopa rizika od siromaštva je za zaposlenike i iznosi 4,7%.

 

In 2014, the highest at-risk-of-poverty rate by most frequent activity status was recorded for unemployed persons and amounted to 43.2%. The lowest one was recorded for employees, 4.7%.

 

 

 

Kvintilni omjer (S80/S20) jest pokazatelj dohodovne nejednakosti koji predstavlja odnos između petoga i prvoga kvintila distribucije dohotka, tj. odnos ukupnoga ekvivalentnog dohotka 20% populacije s najvećim dohotkom i ukupnoga ekvivalentnog dohotka 20% populacije s najmanjim dohotkom. U 2014. pokazatelj iznosi 5,1 što znači da je 20% stanovništva s najvišim ekvivalentnim dohotkom primalo 5,1 puta veći dohodak od 20% stanovništva s najnižim ekvivalentnim dohotkom.

 

The quintile share ratio (S80/S20) is an indicator of the income inequality which measures the ratio in the fifth and first income distribution quintiles. It represents the ratio between the total equivalised income of 20% of population with the highest income and 20% of population with the lowest income. This ratio reached 5.1 in 2014, which means that 20% of the population with the highest equivalised disposable income received 5.1 times as much income as 20% of the population with the lowest equivalised disposable income.

 

 

 

Ginijev koeficijent jest mjera nejednakosti raspodjele dohotka i u 2014. iznosi 30,2%. Kad bi postojala savršena jednakost (tj. kad bi svaka osoba primala jednaki dohodak), tad bi Ginijev koeficijent iznosio 0%. Što je vrijednost bliža 100%, to je dohodovna nejednakost veća.

 

Gini coefficient is a measure of income inequality distribution and in 2014 it was 30.2%. If there were a perfect equality, that is, if each person received the same income, the Gini coefficient would be 0%. The closer to 100% the value is, the greater the income inequality is.

 

 

 

Relativni jaz rizika od siromaštva jest razlika između praga rizika od siromaštva i medijana ekvivalentnog dohotka osoba koje su ispod praga rizika od siromaštva te u 2014. iznosi 27,9%.

 

The relative at-risk-of-poverty gap is a difference between the at
-risk-of-poverty threshold and the equivalised income median of persons below the at-risk-of-poverty threshold. In 2014, it was 27.9%.

 

 

 

Stopa rizika od siromaštva prije socijalnih transfera izračunava se tako da se pri definiranju dohotka izuzmu socijalni transferi. Pokazatelj se upotrebljava u kombinaciji s osnovnom stopom rizika od siromaštva radi mjerenja utjecaja socijalnih transfera na rizik od siromaštva. Usporedba osnovne stope rizika od siromaštva i stope rizika od siromaštva prije socijalnih transfera pokazuje da izuzimanje socijalnih transfera iz dohotka utječe na povećanje postotka osoba koje su u riziku od siromaštva s osnovnih 19,4% na stopu od 29,9%. Ako se iz dohotka izuzmu i socijalni transferi i mirovine, tada stopa rizika od siromaštva iznosi 45,2%.

 

The at-risk-of-poverty rate before social transfers is calculated by excluding social transfers when defining the income. This indicator is used in combination with a standard at-risk-of-poverty rate in order to evaluate the impact of social transfers on the risk of poverty. A comparison between the standard at-risk-of-poverty rate and the at
-risk-of-poverty rate before social transfers shows that the exclusion of social transfers caused the increase in the percentage of persons at the risk of poverty from the 19.4% standard rate to the 29.9% rate. If both social transfers and pensions were excluded from the income, the at-risk-of-poverty rate reached 45.2%.

 

 

 

U tablici 2. prikazana je usporedba između nekoliko osnovnih pokazatelja siromaštva za Republiku Hrvatsku i ostale zemlje Europske unije (u nastavku teksta: EU) u 2014.

 

The comparison of a few basic poverty indicators in 2014 for the Republic of Croatia and for EU countries is given in table 2.

 

 

2.   POKAZATELJI SIROMAŠTVA, USPOREDBA IZMEĐU ZEMALJA EUROPSKE UNIJE I REPUBLIKE HRVATSKE U 2014.

      POVERTY INDICATORS, COMPARISON OF EU COUNTRIES AND REPUBLIC OF CROATIA, 2014

 

Stopa rizika od siromaštva, %

At-risk-of-poverty
rate, %

Osobe u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, %

People at risk of poverty or social exclusion, %

Kvintilni omjer
(S80/S20)

Quintile share ratio (S80/S20)

Ginijev koeficijent

Gini coefficient

Stopa rizika od
siromaštva, prije
socijalnih transfera, %

At-risk-of-poverty
rate, before social
transfers, %

Stopa rizika od siromaštva,
nisu uključene
mirovine i socijalni
transferi, %

At-risk-of-poverty rate, pensions and social transfers excluded, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-28

...

...

...

...

...

...

EU 28

 

 

 

 

 

 

 

 

Austrija

14,1

19,2

4,1

27,6

25,4

43,8

Austria

Belgija

15,5

21,2

3,8

25,9

27,5

43,1

Belgium

Bugarska

21,8

40,1

6,8

35,4

27,3

46,2

Bulgaria

Cipar

...

...

...

...

...

...

Cyprus

Češka

...

...

...

...

...

...

Czech Republic

Danska1)

11,9

17,8

4,1

27,5

26,8

41,5

Denmark1)

Estonija

...

...

...

...

...

...

Estonia

Finska

12,8

17,3

3,6

25,6

27,6

43,3

Finland

Francuska

...

...

...

...

...

...

France

Grčka

22,1

36,0

6,5

34,5

26,0

52,2

Greece

Hrvatska2)

19,4

29,3

5,1

30,2

29,9

45,2

Croatia2)

Irska

...

...

...

...

...

...

Ireland

Italija2)

19,6

28,1

 5,9

32,7

25,0

45,9

Italy2)

Letonija

21,2

32,7

6,5

35,5

27,0

41,7

Latvia

Litva

19,1

27,3

6,1

35,0

27,5

43,5

Lithuania

Luksemburg

...

...

...

...

...

...

Luxembourg

Mađarska

14,6

31,1

4,2

27,9

26,3

49,9

Hungary

Malta

15,9

23,8

4,0

27,7

23,8

37,8

Malta

Nizozemska

...

...

...

...

...

...

Netherlands

Njemačka

...

...

...

...

...

...

Germany

Poljska

17,0

24,7

4,9

30,8

23,1

43,7

Poland

Portugal

...

...

...

...

...

...

Portugal

Rumunjska

...

...

...

...

...

...

Romania

Slovenija

14,5

20,4

3,7

25,0

25,1

42,5

Slovenia

Slovačka

12,6

18,4

3,9

26,1

19,6

38,0

Slovakia

Španjolska

22,2

29,2

6,8

34,7

31,1

47,5

Spain

Švedska

...

...

...

...

...

...

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

...

...

...

...

...

...

United Kingdom

 

 

1)   Prekid vremenske serije

2)   Privremeni podaci

 

1)   Break in time series

2)   Provisional data

 

 

Izvor/ Source: Eurostat – Income and Living Conditions, http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database, 25. 09. 2015.

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Pokazatelji siromaštva za Republiku Hrvatsku izračunani su iz podataka prikupljenih Anketom o dohotku stanovništva (ADS). Anketa je godišnje istraživanje koje se provodi na uzorku slučajno izabranih privatnih kućanstava. Prema metodologiji ne obuhvaćaju se institucionalna kućanstva (domovi, zatvori, bolnice za trajni smještaj osoba i slično). Anketom se prikupljaju podaci o bruto i neto dohotku kućanstava i svih članova kućanstava, podaci o obrazovnom statusu osoba, statusu u aktivnosti i zaposlenosti, brizi o vlastitom zdravlju i najmlađim članovima kućanstva, podaci o financijskom i materijalnom statusu kućanstva te podaci o ostalim aspektima životnih uvjeta kućanstava. Anketa o dohotku stanovništva uvedena je u statistički sustav Republike Hrvatske u 2010. i usklađena je s uredbama EU-a i metodologijom Eurostata propisanima za  istraživanja EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions). Istraživanje SILC, na razini EU-a, obvezno je istraživanje i referentni izvor podataka kojim se osigurava praćenje i usporedivost statistike dohotka, siromaštva i socijalne uključenosti.

 

The poverty indicators for the Republic of Croatia were calculated by using data collected in the Statistics on Income and Living Conditions (SILC). It is an annual survey that is carried out on the random sample of private households. According to the methodology, institutional households (such as homes, prisons, hospitals for the permanent accommodation of patients etc.) are not covered. The survey collects data on gross and net income of households and all household members, data on education status of persons, activity status and employment, health care and childcare, data on financial and material status of households and data on other aspects of living standards of households. The Statistics on Income and Living Conditions was introduced in the statistical system of Republic of Croatia in 2010 and is in line with EU regulations and Eurostat's methodology for the EU-SILC survey. On the EU level, the SILC is an obligatory survey and presents a reference data source that provides for the monitoring and comparability of the income, poverty and social inclusion statistics.

 

 

 

 

 

 

Prikupljanje podataka

 

Data collection

 

 

 

Podaci Ankete prikupljaju se intervjuiranjem izabranih kućanstava metodom CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing), tj. za unos podataka koristi se prijenosno računalo odnosno elektronički upitnik. Anketiranje kućanstava na terenu provode posebno obučeni anketari. Njihov rad organizira Državni zavod za statistiku koji prikupljene podatke kontrolira, obrađuje i tabelira. Rezultati se objavljuju na godišnjoj razini.

 

Data are collected by using the CAPI method (the Computer-Assisted Personal Interviewing), which is done by using a personal computer for data entry, that is, the electronic questionnaire. The field work is carried out by educated interviewers and their work is organised by the Croatian Bureau of Statistics, which further controls and processes the data and prepares tables. The results of the survey are published at the annual level.

 

 

 

Referentna razdoblja na koja se odnose podaci definirana su vrstom podataka koji se prikupljaju. Referentno razdoblje za podatke o dohotku, koji su najvažniji dio ovog istraživanja, jest prethodna kalendarska godina. Za ostale podatke referentno je razdoblje različito, npr. prethodni mjesec od trenutka anketiranja, prethodnih 6 mjeseci, trenutačno, prethodnih 12 mjeseci itd.

 

Reference periods to which data refer are defined by the type of collected data. The reference period for income data, the most important part of this survey, is a previous calendar year. For other data, the reference period is different, for example, a previous month from the time of the interview, previous 6 months, current period, previous 12 months etc.

 

 

 

Prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i  12/13. – pročišćeni tekst) zajamčena je tajnost svih podataka koje ispitanici daju o sebi i članovima svoga kućanstva. Prikupljeni podaci upotrebljavaju se isključivo za statističke svrhe i objavljuju u agregiranom obliku.

 

According to the Official Statistical Act (NN, Nos 103/03, 75/09, 59/12 and 12/13 – consolidated text), the confidentiality of all personal data on the household and its members given by respondents is guaranteed. The collected data are used solely for statistical purposes and they are published at the aggregate level.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Kućanstvo je svaka obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode za podmirivanje osnovnih životnih potreba (stanovanje, hrana i drugo). Kućanstvom se smatra i svaka osoba koja živi sama (jednočlano kućanstvo).

 

Household is every family or other community of individuals who live together and jointly spend their income in order to meet the basic existential needs (accommodation, food etc.). A household is also considered every person who lives alone (one-person household).

 

 

 

Ukupan dohodak kućanstva jest ukupan novčani neto dohodak koji je primilo kućanstvo i svi njegovi članovi tijekom referentnog razdoblja.  Ukupan dohodak obuhvaća dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalnog rada, dohodak od imovine, mirovine, socijalne transfere te ostale novčane primitke koje kućanstvo prima od osoba izvan kućanstva.

 

Total income of a household is the total net income received by household and all its members during the reference period. It includes the income from paid employment, the income from self-employment, the property income, pension, social transfers and other receipts received from persons who are not household members.

 

 

 

Ekvivalentni dohodak računa se tako da se ukupan dohodak kućanstva podijeli s ekvivalentnom veličinom kućanstva izračunanom prema modificiranoj OECD-ovoj ljestvici, prema kojoj se nositelju kućanstva dodjeljuje koeficijent 1, svakoj drugoj odrasloj osobi u kućanstvu od 14 godina i starijoj osobi koeficijent 0,5, a djeci mlađoj od 14 godina koeficijent 0,3. Postupak se primjenjuje zbog određivanja ravnomjernijeg udjela svakog člana kućanstva u stjecanju zajedničkog prihoda.

 

Equivalised income is calculated in a way that the total household income is divided by equivalised household size calculated according to the modified OECD scale, in which the household head is given coefficient 1, every other adult aged 14 and over is given coefficient 0.5 and every child under 14 years of age is given coefficient 0.3. This procedure is applied in order to allot equal share to each member with respect to joint earnings.

 

 

 

Prag rizika od siromaštva utvrđuje se tako da se za sva kućanstva izračuna ekvivalentni dohodak po članu kućanstva. Zatim se utvrđuje srednja vrijednost (medijan) distribucije dohotka i 60% od izračunane srednje vrijednosti čini prag rizika od siromaštva. Osobe čiji je dohodak ispod praga u većem su riziku od siromaštva od ostalih, ali ne žive nužno u oskudici. Prag rizika od siromaštva iskazuje se u novčanim jedinicama.

 

The at-risk-of-poverty threshold is determined by calculating the equivalised income per household member for all households. After that, the middle value (median) of the income distribution is determined and 60% of the median is determined as the risk-of
-poverty threshold. Persons with the income below the threshold are at the higher risk of poverty than others, but do not necessarily live in deprivation. The at-risk-of-poverty threshold is presented in currencies.

 

 

 

Stopa rizika od siromaštva jest postotak osoba koje imaju raspoloživi ekvivalentni dohodak ispod praga rizika od siromaštva.

 

At-risk-of-poverty rate is a percentage of persons with the equivalised total disposable income below the at-risk-of-poverty threshold.

 

 

 

Stopa rizika od siromaštva prema najčešćem statusu u aktivnosti izračunana je za osobe u dobi od 18 i više godina prema najčešćem statusu aktivnosti u referentnom razdoblju. Najčešći status aktivnosti osobe jest onaj status u kojem je osoba provela najmanje 7 mjeseci tijekom referentnog razdoblja.

 

At-risk-of-poverty rate by most frequent activity status is calculated for persons aged 18 years and over according to the prevailing activity status in a reference period. The prevailing activity status of a person is the status which a person had for at least 7 months in the reference period.

 

 

 

Relativni jaz rizika od siromaštva jest razlika između praga rizika od siromaštva i medijana ekvivalentnog dohotka osoba koje su ispod praga rizika od siromaštva, a izražena je kao postotak od praga rizika od siromaštva.

 

Relative at-risk-of-poverty gap is a difference between the at-risk-of
-poverty threshold and equivalised income median of persons below the at-risk-of-poverty threshold, expressed as a percentage of the at
-risk-of-poverty threshold.

 

 

 

Intenzitet rada kućanstva jest odnos između ukupnog broja mjeseci u kojima su svi radno sposobni članovi kućanstva radili u referentnom razdoblju i ukupnog broja mjeseci koje su ti isti članovi kućanstva teoretski mogli raditi u tom istom razdoblju. Radno sposobna osoba jest osoba u dobi od 18 do 59 godina, s time da se isključuju studenti u dobnoj skupini između 18 i 24 godine.

 

The work intensity of a household is the ratio of the total number of months that all working-age household members have worked during the reference period and the total number of months the same household members theoretically could have worked in the same period. A working-age person is a person aged 18 to 59 years, excluding students in the age group between 18 and 24 years.

 

 

 

Intenzitet rada definira se kao: vrlo niski (00,2), niski (0,20,45), srednji (0,450,55), visoki (0,550,85) i vrlo visoki (0,851). Vrlo niski intenzitet rada odnosi se na kućanstva u kojima niti jedan član kućanstva ne radi ili radi vrlo malo, odnosno radno sposobni članovi rade 20% i manje od 20% ukupnog broja mjeseci u kojima su mogli raditi u referentnom razdoblju.

 

The work intensity is defined as: very low (0 – 0.2), low (0.2 – 0.45), medium (0.45 – 0.55), high (0.55 – 0.85) and very high (0.85 – 1). Very low work intensity refers to the situation of people who live in households where nobody works (or works very little), meaning that working-age household members works 20% or even less than the total number of months they could have worked in a referent period.

 

 

 

Stavke materijalnog oskudijevanja jesu:

 

The material deprivation items are the following:

 

 

 

 

 

1)

kašnjenje s plaćanjem najamnine, računa za režije, stambenoga kredita ili potrošačkoga kredita

 

1)

arrears on mortgage or rent payments, utility bills, hire purchase instalments or other loan payments

2)

nemogućnost kućanstva da svim članovima priušti tjedan dana godišnjeg odmora izvan kuće

 

2)

inability to afford paying for one week's annual holiday away from home

3)

nemogućnost kućanstva da si priušti obrok koji sadržava meso, piletinu, ribu ili vegetarijanski ekvivalent svaki drugi dan

 

3)

inability to afford a meal with meat, chicken, fish or vegetarian equivalent every second day

4)

nemogućnost kućanstva da podmiri neočekivani financijski trošak

 

4)

inability to face unexpected financial expenses

5)

nemogućnost kućanstva da si priušti telefon

 

5)

inability to afford a telephone

6)

nemogućnost kućanstva da si priušti TV u boji

 

6)

inability to afford a colour TV

7)

nemogućnost kućanstva da si priušti perilicu za rublje

 

7)

inability to afford a washing machine,

8)

nemogućnost kućanstva da si priušti automobil

 

8)

inability to afford a car,

9)

nemogućnost kućanstva da si priušti adekvatno grijanje u najhladnijim mjesecima.

 

9)

inability of the household to pay for keeping its home adequately warm during the coldest months

 

 

 

 

 

 

Nacrt i veličina uzorka

 

Design and sample size

 

 

 

Anketa o dohotku stanovništva jest istraživanje na panelnom uzorku slučajno izabranih privatnih kućanstava. Panelni uzorak podrazumijeva da izabrana kućanstva ostaju u uzorku četiri uzastopne godine te se tako ponovno anketiraju. U 2014. okvir za izbor uzorka stanova nastanjenih privatnim kućanstvima temeljio se na podacima Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2011. Ukupni uzorak činila su 7 900 kućanstva. U izabranom uzorku za 2014. uspješno su anketirana
5 443 kućanstva, a stopa odgovora na razini kućanstva iznosila je   71,4%.

 

The SILC survey is a panel sample survey of randomly chosen private households. The panel sample implies that selected households remain in the sample for four consecutive years and that they are repeatedly interviewed. The sample frame used in 2014 for the selection of dwellings occupied by private households was based on the 2011 Census data. The total sample consisted of 7 900 households. The sample selected for 2014 consisted of 5 443 successfully interviewed private households and the response rate at the household level was 71.4%.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

ADS

Anketa o dohotku stanovništva

 

CAPI

computer-assisted personal interviewing

EU-28

Europska unija (28 zemalja članica)

 

EU-28

European Union (28 Member States)

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

OECD

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

 

OECD

Organization for Economic Co-operation and Development

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

...

ne raspolaže se podatkom

 

...

data not available

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Zvjezdana Barić i Vesna Lipavić 

Prepared by: Zvjezdana Barić and Vesna Lipavić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199