image description

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                       ZAGREB, 14. VELJAČE 2017./ 14 FEBRUARY, 2017                               BROJ/ NUMBER: 1.1.5/4.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

TROMJESEČNI INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2016.

 

AGRICULTURAL QUARTERLY PRICE INDICES, FOURTH QUARTER OF 2016

 

 

 

 

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u četvrtom tromjesečju 2016. u usporedbi s 2010. niže su za 1,7%, a u usporedbi s istim razdobljem 2015. za 1,4%.

 

In the fourth quarter of 2016, the average producer prices of agricultural goods output decreased by 1.7% compared to 2010 and by 1.4% compared to the same period of 2015.

 

 

 

Cijene biljnih proizvoda pale su za 6,0% u usporedbi s 2010., a u usporedbi s istim tromjesečjem prethodne godine za 2,8%.

 

The prices of crop products output were lower by 6.0% compared to 2010 and by 2.8% compared to the same quarter of the previous year.

 

 

 

U usporedbi s istim tromjesečjem prethodne godine pale su cijene svih skupina biljnih proizvoda osim industrijskog bilja i vina. Na taj pad najviše su utjecale cijene žitarica, koje su pale svim proizvodima u skupini.

 

Compared to the same quarter of the previous year, prices of all crop products output decreased with the exception of industrial plants and wine. The decrease was influenced the most by a decrease in the prices of all cereals.

 

 

 

Na pad cijena voća utjecala je niska cijena mandarinka zbog veće proizvodnje u 2016., a ona ima znatan udio u promatranom tromjesečju.

 

The decrease in prices of fruits was influenced by the decrease in the prices of mandarins due to increased production in 2016, which had a significant share in the observed quarter.

 

 

 

 

 

 

Iako su cijene svježeg povrća u prosincu rasle zbog niskih temperatura i smrzavanja velikog dijela povrtnih kultura, u promatranom tromjesečju ipak su pale cijene u toj skupini. Na pad su najviše utjecale cijene crvenog luka i bijeloga kupusa, koji imaju znatan udio u skupini svježeg povrća.

 

Although the prices of fresh vegetables in December increased due to low temperatures which resulted in a large number of vegetables getting frozen, the prices in that group still decreased in the observed quarter. The decrease was mostly influenced by the prices of onions and white cabbage, which have a significant share in fresh vegetables.

 

 

 

Cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda više su za 7,4% nego 2010., a u usporedbi s istim tromjesečjem prethodne godine za 1,1%. Od skupina proizvoda koje čine najveći udio u stočarstvu, u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine najviše su porasle cijene svinja (za10,5%) i cijene goveda (za 0,4%), dok cijene mlijeka i dalje bilježe pad (za 5,4%).

 

The prices of livestock, poultry and animal products output increased by 7.4% compared to 2010 and by 1.1% compared to the same quarter of the previous year. Of the products with the largest shares in livestock production output, prices of pigs increased the most, by 10.5%, followed by cattle, by 0.4%, while the prices of milk continued to decrease, by 5.4%.

 

 

 

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu (input I) u četvrtom tromjesečju 2016. u usporedbi s 2010. pale su za 4,5%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2015. za 9,5%, na što je najviše utjecao pad cijena gnojiva i stočne hrane.

 

The prices of goods and services currently consumed in agriculture
(input I) decreased by 4.5% in the fourth quarter of 2016 compared to 2010 and by 9.5% compared to the same quarter of 2015, due mostly to the decrease in the prices of fertilizers and feedingstuffs.

 

 

 

 

 

 

 

1.   INDEKSI CIJENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

      PRICE INDICES OF AGRICULTURAL GOODS OUTPUT

Poljoprivredna proizvodnja

Indeksi

Indices

Agricultural goods output

X. – XII. 2016.

Ø 2010.

X. – XII. 2016.

X. – XII. 2015.

 

 

 

 

Ukupno

98,3

98,6

Total

 

 

 

 

Ukupno bez voća i povrća

102,5

99,2

Agricultural goods output, excluding fruits and vegetables

Biljni proizvodi

94,0

97,2

Crop output

Biljni proizvodi bez voća i povrća

98,9

97,7

Crop output, excluding fruits and vegetables

Žitarice

85,7

88,3

Cereals

Industrijsko bilje

108,4

107,0

Industrial plants

Krmno bilje

98,3

90,5

Forage plants

Povrće, cvijeće i sadnice

98,4

95,1

Vegetables, flowers and plants

Povrće

87,0

86,2

Fresh vegetables

Cvijeće i sadnice

102,5

98,2

Flowers and plants

Krumpir (uključujući sjemenski)

76,6

84,4

Potatoes (including seeds)

Voće

79,6

96,9

Fruits

Vino

107,7

109,7

Wine

Maslinovo ulje

109,4

81,2

Olive oil

Živa stoka, perad i stočni proizvodi

107,4

101,1

Livestock, poultry and animal products output

Živa stoka i perad

105,6

104,3

Livestock and poultry

Goveda

116,7

100,4

Cattle

Svinje

105,7

110,5

Pigs

Konji

112,9

93,4

Horses

Ovce i koze

99,5

99,5

Sheep and goats

Perad

93,3

98,2

Poultry

Ostale životinje

104,8

100,1

Other animals

Stočni proizvodi

111,4

94,9

Animal products output

Mlijeko – ukupno (kravlje, ovčje i kozje)

111,3

94,6

Milk – total (cow’s, sheep’s and goat’s) 

Jaja, konzumna

113,3

94,2

Eggs, consumer

Ostali stočni proizvodi1)

105,0

102,9

Other animal products output1)

 

 

1)       Indeks se odnosi na cijene meda i sirove kože (osim janjeće).

1)       The index refers to the prices of honey and raw skin (excluding lamb’s).

 

 

 

2.    INDEKSI CIJENA DOBARA I USLUGA ZA TEKUĆU UPORABU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI (input I)

       PRICE INDICES OF GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE (input I)

 

Indeksi

Indices

 

X. – XII. 2016.

Ø 2010.

X. – XII. 2016.

X. – XII. 2015.

 

 

 

 

Input I, ukupno

95,5

90,5

Input I, total

Sjeme i sadni materijal

101,4

97,7

Seeds and planting stock

Energija i maziva

95,3

101,5

Energy and lubricants

Gnojivo

80,9

70,3

Fertilisers

Sredstva za zaštitu bilja

103,4

99,6

Plant protection products and pesticides

Veterinarske usluge

105,8

100,9

Veterinary expenses

Stočna hrana

96,2

86,1

Animal feedingstuffs

Održavanje opreme

103,1

99,8

Maintenance of materials

Održavanje zgrada

110,5

100,8

Maintenance of buildings

Ostale usluge

95,1

99,4

Other services

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Sources and data collection methods

 

 

 

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku izračunani su na temelju cijena dobivenih iz mjesečnih istraživanja o otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda i ostalih istraživanja Državnog zavoda za statistiku, administrativnih podataka iz Ministarstva poljoprivrede te ostalih administrativnih izvora.

 

The agricultural price indices for the Republic of Croatia have been calculated on the basis of the data on prices obtained through the monthly surveys on sale and purchase of agricultural products as well as through other surveys carried out by the Croatian Bureau of Statistics, from administrative data of the Ministry of Agriculture and from other administrative sources.

 

 

 

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku prvi su put izračunani na bazi 2005. u sklopu nacionalnog programa Phare 2005, a metodologija je usklađena s Eurostatovim preporukama.

 

The price indices in agriculture in the Republic of Croatia have been calculated on the 2005 basis within the national Phare 2005 Programme for the first time and the methodology used has been harmonised according to Eurostat recommendations.

 

 

 

Od 2013. indeksi se računaju na bazi 2010.

 

Since 2013, the indices have been calculated on the 2010 basis.

 

 

 

Struktura pondera izračunana je na bazi udjela pojedinih proizvoda u otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda te na bazi vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i međufazne potrošnje iz ekonomskih računa u poljoprivredi.

 

The weight structure was calculated on the basis of the share of individual products in the purchase and sale of agricultural products as well as on the basis of the value of agricultural production and intermediate consumption from agricultural economic accounts.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Indeksi cijena u poljoprivredi računaju se na razini Republike Hrvatske.

 

The agricultural price indices are calculated at the level of the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Indeks cijena poljoprivrednih proizvoda obuhvaća proizvode biljne i stočne proizvodnje (stoku, perad i stočne proizvode).

 

Price index of agricultural goods output includes crop and animal output (livestock, poultry and animal products).

 

 

 

Input I uključuje dobra i usluge za tekuću uporabu u poljoprivredi.

 

Input I include goods and services currently consumed in agriculture.

 

 

 

Dobra su svi proizvodi osim usluga.

 

Goods are all products except services.

 

 

 

Usluge čine održavanje opreme (strojeva i materijala), poljoprivrednih zgrada i ostale usluge.

 

Services include the maintenance of materials (machines and materials), agricultural buildings and other services.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

The survey whose data are published in this First Release has been conducted with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Croatian Bureau of Statistics and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Mirjana Žanić i Milena Šimičević

Prepared by: Mirjana Žanić and Milena Šimičević

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199