image description

 

GODINA/YEAR: LIII.                                         ZAGREB, 29. RUJNA 2016./ 29 SEPTEMBER, 2016                                  BROJ/NUMBER: 1.1.34.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

BAZNO ISTRAŽIVANJE O STRUKTURI VINOGRADA U 2015.1) – konačni podaci

 

BASIC SURVEY ON VINEYARD STRUCTURE, 20151) Final Data

 

 

 

Prema rezultatima istraživanja, u strukturi vinograda najviše je vinskih sorti vinove loze sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) pod graševinom (24,8%), plavcem malim i malvazijom istarskom (9,1%), dok ostale sorte vinove loze zauzimaju 57,0 % površine.

 

According to survey results, in the structure of vineyards, Graševina (24.8%), Plavac and Istrian Malvasia (9.1% each) were the most frequent wine grapes varieties with protected designation of origin (PDO), while other varieties occupied 57.0% of area under vineyards.

 

 

 

 

1.   BROJ PROIZVOĐAČA, POVRŠINA VINOGRADA PODIJELJENA PO RAZREDIMA VELIČINE POVRŠINE U 2015.

      NUMBER OF PRODUCERS, AREA OF VINEYARDS BROKEN BY SIZE CLASSES, 2015

Površina pod
vinovom lozom, ha
Area under vines, ha

Broj proizvođača

Number of producers

Površina

vinograda, ha

Area of vineyards, ha

Površina
vinskih sorti grožđa, ha

Area under wine grape
varieties, ha

Površina
vinskih sorti grožđa sa ZOI, ha

Area under wine grape
varieties with PDO, ha

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

45 357

20 392,8

19 335,1

18 545,7

manje od 0,10
Less than 0.10

18 813

1 067,9

838,4

528,6

0,10 0,49

20 777

4 214,1

3 701,9

3 245,2

0,50 0,99

2 903

1 996,1

1 919,5

1 905,1

1,0  2,99

2 145

3 506,4

3 429,7

3 426,2

3,0  4,99

366

1 384,4

1 352,3

1 352,3

5,0  9,99

213

1 433,6

1 382,7

1 377,7

10,0 i više
10.0 and over

140

6 790,3

6 710,6

6 710,6

 

 

1)       Stanje 31. srpnja 2015.

1)       Situation as on 31 July 2015.

 

 

 

 

 

 

2.   POVRŠINA VINOGRADA POD VAŽNIJIM VINSKIM SORTAMA GROŽĐA SA ZOI U 2015.

      AREAS OF VINEYARDS UNDER MOST IMPORTANT WINE GRAPE VARIETIES WITH PDO, 2015

Sorte

Površina vinskih sorti grožđa
sa ZOI, ha
Area under wine grape
varieties with PDO, ha

Udio sorti, %

Share of varieties, %

Varieties

 

 

 

 

Ukupno

18 620,40

100,0

Total

Graševina 

4 608,80

24,8

Graševina 

Plavac mali

1 701,61

9,1

Plavac Mali

Malvazija istarska

1 688,85

9,1

Istrian Malvasia  

Merlot

858,69

4,6

Merlot

Cabernet sauvignon

728,51

3,9

Cabernet Sauvignon   

Plavina

 686,39

3,7

Plavina

Chardonnay

677,37

3,6

Chardonnay

Rajnski rizling

641,15

3,5

Rhine Riesling

Frankovka

523,54

2,8

Frankovka

Debit

397,50

2,1

Debit

Babić

360,00

1,9

Babić

Maraština

317,40

1,7

Maraština

Pošip 

298,50

1,6

Pošip 

Kraljevina 

265,60

1,4

Kraljevina 

Teran

263,60

1,4

Teran

Trbljan

252,40

1,4

Trbljan

Kujundžuša

238,90

1,3

Kujundžuša

Pinot  sivi

208,90

1,1

Pinot Grey

Ostale sorte

3902,69

21,0

Other varieties

 

 

 

 

 

 

 

3.   POVRŠINA VINOGRADA POD VINSKIM SORTAMA VINOVE LOZE VEĆIMA OD 500 HEKTARA SA ZOI U 2015.

      AREA UNDER WINE GRAPE VARIETIES OF MORE THAN 500 HECTARES WITH PDO, 2015

ha

Sorte

Ukupno
Total

Sorte po razredima starosti
Varieties by age classes

Varieties

manje od
3 godine
Less than
3 years

3 9 godina
3 – 9 years

10 29 godina
10 – 29 years

30 i više
godina
30 years and
over

 

 

 

 

 

 

 

Graševina

4 608,80

149,72

2 040,66

1 766,84

651,58

Graševina

Plavac mali

1 701,61

36,99

546,82

555,22

562,58

Plavac Mali

Malvazija istarska

1 688,85

88,86

376,00

476,22

747,77

Istrian Malvasia  

Merlot

858,69

30,02

399,65

309,56

119,46

Merlot

Cabernet sauvignon

728,51

18,96

371,24

262,99

75,32

Cabernet Sauvignon

Plavina

 686,39

3,33

101,96

237,12

343,98

Plavka

Chardonnay

677,37

19,95

229,45

410,19

17,78

Chardonnay

Rajnski rizling

641,15

15,83

114,28

461,13

49,91

Rhine Riesling

Frankovka

523,54

3,24

161,57

219,82

138,91

Frankovka

Ukupno

12 114,91

366,90

4 341,63

4 699,09

2 707,29

Total

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

U 2015. Državni zavod za statistiku proveo je drugi put bazno istraživanje o strukturi vinograda. Svi su podaci preuzeti iz administrativnog izvora. Bazna istraživanja o strukturi vinograda u EU se provode svakih pet godina, a počela su se provoditi u 1979. i obvezatna su za sve države članice koje imaju 500 ili više hektara vinograda pod uvjetom da je proizvodnja uglavnom namijenjena tržištu. S obzirom na to da su godišnjim statistikama obuhvaćene sve proizvodne površine, ukupna je istraživana površina manja od ukupne površine vinograda registrirane u redovitim godišnjim statistikama. Navedeno istraživanje metodološki je usklađeno s propisima EU-a. U ovom priopćenju objavljuju se prethodni podaci, vezani za strukturu vinograda: ukupne površine vinograda i ukupan broj proizvođača, površine pod vinskim sortama vinove loze sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) te površine sorti vinove loze većih od 500 hektara prema razredima starosti.

 

In 2015, the Croatian Bureau of Statistics conducted a basic survey on the structure of vineyards for the second time. All data have been taken over from administrative sources. In the European Union, such basic surveys on the structure of vineyards are conducted every five years. They have been conducted since 1979 and are compulsory for all Member States that have 500 or more hectares of vineyards, provided that the production is mainly intended for the market. Since the annual statistics include all production areas, the overall observed area is smaller than the overall area of vineyards registered in the regular annual statistics. This survey is methodologically harmonised with the EU legislation. This release presents previous data, related to the structure of vineyards, on total area of vineyards and total number of producers, areas under wine grape varieties with protected designation of origin (PDO) and areas under wine grape varieties of more than 500 hectares by age classes.

 

 

 

 

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Source and methods of data collection

 

 

 

Baznim istraživanjem o strukturi vinograda prikupljaju se podaci o površini vinograda, sortama vinove loze te starosti vinograda.

 

Data on areas of vineyards, vine varieties and age classes of vineyards are collected by the Basic Survey on Vineyard Structure.

 

 

 

Podaci o površini vinograda preuzeti su od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u skladu s Pravilnikom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN, br. 149/11), Pravilnikom o Registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (NN, br. 48/14., 83/14. i 147/14.) te Pravilnikom o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (NN, br. 53/14.).

 

Data on the area of vineyards were taken over from the Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development in accordance with the Ordinance on Registration of the Agricultural Land Use (NN, No. 149/11), the Ordinance on the Vineyard Register, Compulsory Declarations, Accompanying Documents and the Cellar Records (NN, Nos 48/14, 83/14 and 147/14) and the Ordinance on the National List of Recognised Vine Varieties (NN, No. 53/14).

 

 

 

Podaci o površinama vinograda odnose se na stanje 31. srpnja 2015.

 

Data on areas of vineyards refer to the situation as on 31 July 2015.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Vinogradi su zemljišta zasađena vinovom lozom namijenjena  proizvodnji vina koja pripadaju vrsti Vitis vinifera. Vinogradi mogu biti zasađeni s jednom ili više sorti (Vitis vinifera). Po pravilu su to vinogradi uređeni tako da imaju određeni razmak između trsova i razmaka u redu te se u njima može obavljati mehanizirana obrada.

 

Vineyards are areas planted with vines intended for production of wine belonging to the species Vitis vinifera. A vineyard can be planted with one or more vine varieties (Vitis vinifera). As a rule, it refers to vineyards cultivated with a certain distance between vines and space in a row and can provide a mechanised processing.

 

 

 

Sorta vinove loze za proizvodnju vina jest sorta vinove loze priznatih kultivara namijenjenih proizvodnji vina, a proizvode se od sorti koje pripadaju vrsti Vitis vinifera ili križancima Vitis vinifera s drugim vrstama roda Vitis. Vina se razvrstavaju u kategorije kvalitete ovisno o kvaliteti prerađenoga grožđa, prirodu po hektaru, stupnju zrelosti grožđa, prerade i njege, randmanu, količini prirodnog alkohola i drugih sastojaka te organoleptičkim (senzornim) svojstvima.

 

Varieties of vine intended for production of wine are varieties of vines registered as varieties for production of wine; vines belong to the species Vitis vinifera or cross-breeds of Vitis vinifera with other varieties of species Vitis. Wines are classified in quality categories in respect to the quality of the processed grape, yield per hectare, ripening level of grape, processing and oenological care, yield of wine per quantity of grape, quantity of alcohol and other ingredients as well as other organoleptic (sensory) characteristics.

 

 

 

Površina za proizvodnju reprodukcijskog materijala obuhvaća površinu pod rasadnicima, matičnim nasadima loznih podloga i ukorijenjenim reznicama za daljnje cijepljenje.

 

Area for the production of vegetative propagation material for vines covers area under nursery, parent wine for root stock and planted root stock for grafting.

 

 

 

Zaštićena oznaka izvornosti (ZOI) jest naziv regije, određenog mjesta ili, u iznimnim slučajevima, zemlje koji se upotrebljava za označivanje proizvoda čija kakvoća i svojstva, u bitnome ili isključivo, nastaju pod utjecajem posebnih prirodnih i ljudskih čimbenika određene zemljopisne sredine. Grožđe za proizvodnju tih proizvoda potječe isključivo s toga zemljopisnog područja, proizvodnja se zbiva u tome zemljopisnom području i grožđe za proizvodnju mora biti od vinskih sorti koje pripadaju vrsti Vitis vinifera.

 

Protected designation of origin (PDO) is a name of a region, a specific place or, in exceptional cases, a country used to mark products whose quality and characteristics are essentially or exclusively due to particular natural and human factors of a specific geographical environment. Grapes for the production of these products originate exclusively from that geographical area, the production takes place in that geographical area and grapes for wine must be of varieties belonging to Vitis vinifera.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

EU

Europska unija

 

EU

European Union

ha

hektar

 

ha

hectare

ZOI

Zaštićena oznaka izvornosti

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of

 

 

 

 

Croatia

 

 

 

PDO

protected designation of origin

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredili: Predrag Cvjetićanin i Željko Kanižaj

Prepared by: Predrag Cvjetićanin and Željko Kanižaj 

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199