GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                           ZAGREB, 15. OŽUJKA 2017./ 15 MARCH, 2017                                    BROJ/ NUMBER: 1.1.37.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

OPSKRBNE BILANCE ZA VINO U 2015. – konačni podaci

WINE SUPPLY BALANCE SHEET, 2015 – Final Data 

 

 

 

Podaci o bilanci vina u tržišnoj godini 2014./2015. obuhvaćaju ukupne resurse, koje čine proizvodnja, ukupan uvoz i početne zalihe, ukupnu potrošnju, koju čine ukupna domaća potrošnja, ukupan izvoz i konačne zalihe, te stupanj samodostatnosti i potrošnju za ljudsku prehranu po glavi stanovnika.

 

The 2014/15 market year data on balance sheet for wine cover total resources, which consist of usable production, total imports and initial stock, uses consisting of total domestic uses, total exports and final stocks, degree of self-sufficiency and human consumption per capita.

 

 

 

 

 

 

U proizvodnji najzastupljenija ostala vina (47,6%)

 

In total usable production, other wines had the highest share
(47.6%)

 

 

 

Proizvodnja ostalih vina u tržišnoj godini 2014./2015. iznosi 400 340 hektolitara. Sortna vina u ukupnoj proizvodnji zastupljena su s 5%, a vina sa zaštićenom oznakom izvornosti s 47,4%.

 

Production of other wines amounted to 400 340 hectolitres in the 2014/15 market year. Varietal wines had a share of 5% and P. D. O. wines 47.4% in total usable production.

 

 

 

 

 

 

Ukupna domaća potrošnja u Hrvatskoj oko 1 158 850 hektolitara

 

Total domestic use of wine amounted to around 1 158 850
hectolitres in Croatia

 

 

 

U tržišnoj godini 2014./2015. ukupna domaća potrošnja vina u Hrvatskoj iznosi oko 1 158 850 hektolitara. Najveći udio u ukupnoj domaćoj potrošnji imaju ostala vina, s 55,2% (oko 640 000 hektolitara).

 

Total domestic use of wine amounted to around 1 158 850 hectolitres in the 2014/15 market year in Croatia. With 55.2%, other wines had the highest share in total domestic use of wine (around 640 000 hectolitres).

 

 

 

U tržišnoj godini 2014./2015. hrvatski građanin prosječno je konzumirao oko 25 litara vina, dok stupanj samodostatnosti iznosi oko 72%.

 

In the 2014/15 market year, a Croatian citizen consumed 25 litres of wine on average, while the degree of self-sufficiency amounted to 72%.

 

 

 

1.   BILANCA VINA, TRŽIŠNA GODINA 2014./2015.

      BALANCE SHEET FOR WINE, 2014/2015 MARKET YEAR

tis. hl

'000 hl

 

Šifra1)
New Cronos
code1)

Vino – ukupno
Wine – total

Vino sa
zaštićenom
oznakom
izvornosti
P. D. O. wine

Sortna vina
Varietal wine

Ostala vina
Other wine

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni resursi

99HL

1 869,5

984,1

103,6

773,4

 Resources

Proizvodnja

12HL

842

399,5

42,2

400,3

Usable production

Ukupan uvoz

20HL

262

17,8

16,7

219,2

Total imports

Početne zalihe

43HL

765,5

566,8

44,7

153,9

Initial stocks

Ukupna potrošnja

99HL

1 869,5

984,1

103,6

773,4

  Uses

    Ukupna domaća potrošnja

50HL

1 158,9

450,1

60,4

640

Total domestic uses

    Ukupan izvoz

30HL

42

30,3

1,6

10,1

Total exports

    Konačne zalihe

40HL

668,7

503,7

41,6

123,4

Final stocks

Stupanj samodostatnosti (%)

80

72,7

88,8

69,8

62,6

  Degree of self-sufficiency (%)

Potrošnja za ljudsku prehranu po
glavi stanovnika (l)

90LT

25,6

10,5

1,4

13,5

  Human consumption per capita (l)

 

 

1)       New Cronos jest šifrarnik prema kojem je uređena Eurostatova baza podataka.

1)       New Cronos is a list of codes by which Eurostat’s databank has been arranged.

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci o proizvodnji vina rezultat su statističkih istraživanja iz područja statistike biljne proizvodnje – Istraživanja o ostvarenim prirodima kasnih usjeva, voća i grožđa u 2014. (PO-33).

 

Data on wine production are the result of statistical surveys in the field of crop production: the Survey on Actual Yields of Late Crops, Fruits and Grapes in 2014 (PO-33).

 

 

 

Za izračun uvoza i izvoza vina upotrijebljeni su podaci iz sljedećih dokumenata DZS-a: Izvoz i uvoz po proizvodima Carinske tarife i zemljama podrijetla te Izvoz i uvoz po proizvodima Kombinirane nomenklature i zemljama podrijetla.

 

For calculations of import and export of wine, the data from the following document of the Croatian Bureau of Statistics were used: the Export and Import by Product Codes of the Customs Tariff and Countries of Origin and the Export and Import by Product Codes of the Combined Nomenclature and Countries of Origin.

 

 

 

Vanjska trgovina posebno je izračunana za zemlje EU-a i ostale zemlje koje nisu članice EU-a. Prema broju članica EU-a, hrvatski uvoz – izvoz izračunavao se za razdoblje od 2000. do 2004. na razini EU-15, za razdoblje od 2005. do 2006. na razini EU-25, a za razdoblje od 2007. nadalje na razini EU-27.

 

Foreign trade was calculated separately for EU countries and non-EU countries. According to the number of EU Member States, Croatia's import-export calculations for the period from 2000 to 2004 were done at the EU-15 level and at the EU-25 level for the period from 2005 to 2006, while from 2007 onwards they were made at the EU-27 level.

 

 

 

Podaci o zalihama vina dobiveni su od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, prema kojoj su proizvođači obvezni dati izjave o stanju zaliha na dan 31. srpnja (Uredba Komisije (EZ) br. 436/2009 od 26. svibnja 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u vezi s vinogradarskim registrom, obveznim izjavama te prikupljanjem informacija za praćenje tržišta vina, dokumentima koji prate pošiljke proizvoda od grožđa i vina te evidencijama koje se vode u vinskom sektoru). Podaci o industrijskoj potrošnji vina preuzeti su iz Godišnjeg istraživanja o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji IND-21/REPRO/G, DZS.

 

Data on wine stocks have been taken over from the Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development, according to which producers are obliged to submit a status on stocks as on 31 July (the Commission Regulation (EC) No 436/2009 of 26 May 2009 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards the vineyard register, compulsory declarations and the gathering of information to monitor the wine market, the documents accompanying consignments of wine products and the wine sector registers to be kept). Wine industrial usage data have been taken over from the Annual Survey on Consumed Raw Materials, Consumables and Energy Sources, IND-21/REPRO/G form, CBS.

 

 

 

Potrošnja vina po stanovniku izračunava se dijeljenjem količine proizvoda namijenjene ljudskoj potrošnji brojem stanovnika. Broj stanovnika za izračun potrošnje po stanovniku preuzet je iz Statističkog ljetopisa Republike Hrvatske, koji objavljuje Državni zavod za statistiku.

 

Human consumption per capita is calculated by dividing total human consumption by total population. Total population used for the calculation of human consumption per capita has been taken over from the Statistical Yearbook of the Republic of Croatia published by the Croatian Bureau of Statistics.

 

 

 

Metodologija je potpuno usklađena s Eurostatovim preporukama (Uredba Europske komisije (EZ) br. 436/2009 od 26. svibnja 2009., koja proizlazi iz Uredbe Europskog vijeća (EZ) br. 479/2008 od 29. travnja 2008.).

 

The methodology is fully harmonised with Eurostat’s recommendations (Commission Regulation (EC) No 436/2009 of 26 May 2009, which originates from the Council Regulation (EC) No 479/2008 of 29 April 2008).

 

 

 

 

 

 

Definicije i druga objašnjenja

 

Definitions and other explanations

 

 

 

Proizvodnja podrazumijeva proizvodnju namijenjenu vinifikaciji. Uključuje sva vina, ali i sav mošt (koncentrirani i nekoncentrirani).

 

Usable production means production intended for vinification. It includes all wines as well as all must (both concentrated and unconcentrated).

 

 

 

Ukupan uvoz obuhvaća uvoz vina iz zemalja izvan EU-a koja su tamo i proizvedena te uvoz iz ostalih zemalja članica EU-a.

 

Total imports means imports of wines from non-EU countries produced in those countries as well as imports from other EU Member States.

 

 

 

Početne zalihe tržišne godine prema definiciji su iste kao i finalne zalihe prethodne godine. Zalihe uključuju vino i mošt namijenjene proizvodnji vina, i na proizvodnoj razini i na razini veleprodaje.

 

Initial stocks of a marketing year are by definition the same as the final stocks of the previous campaign. The stocks include wine and grape must intended for wine making, held both at production level and wholesale trade level.

 

 

 

Ukupna domaća potrošnja sastoji se od ljudske potrošnje (bruto), industrijske potrošnje, prerade i gubitaka.

 

Total domestic use is composed of gross human consumption, industrial uses, processing and losses.

 

 

 

Ukupan izvoz obuhvaća izvoz vina u zemlje izvan EU-a i zemlje članice EU-a.

 

Total exports means exports of wine to non-EU countries and to other EU Member States.

 

 

 

Konačne zalihe jesu uskladištene količine na posljednji dan tržišne godine, i na proizvodnoj razini i na razini veleprodaje.

 

Final stocks are quantities in storage on the last day of a marketing year, held both at production and wholesale trade level.

 

 

 

Stupanj samodostatnosti jest omjer proizvodnje i ukupne domaće potrošnje vina izražen u postocima.

 

Degree of self-sufficiency represents the ratio of usable production to total domestic use expressed in percentages.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

DZS

Državni zavod za statistiku

 

CBS

Croatian Bureau of Statistics

EU

Europska unija

 

EC

European Community

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

EU

European Union

EZ

Europska zajednica

 

l

litre

hl

hektolitar

 

P. D. O.

protected designation of origin

l

litra

 

 

tis.

tisuća

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredili: Predrag Cvjetićanin, Željko Kanižaj i Petar Đikanović

Prepared by: Predrag Cvjetićanin, Željko Kanižaj and Petar Đikanović 

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199