image description

 

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                               ZAGREB, 8. SRPNJA 2016./ 8 JULY, 2016                                           BROJ/ NUMBER: 1.4.1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

 

RIBARSTVO U 2015.

FISHERY, 2015

 

 

 

 

Broj ribara koji obavljaju gospodarski ribolov u morskom ribarstvu te ukupan broj plovila u 2015. u odnosu na 2014. povećan je za 1,5%.

 

The number of fishermen engaged in commercial fishing in maritime fishing as well as the total number of vessels in 2015 increased by 1.5%, compared to 2014.

 

 

 

Ukupan ulov i uzgoj (proizvodnja) morske ribe i drugih morskih organizama u 2015. manji je u odnosu na prethodnu godinu za 4 618 tona, odnosno 5,2%.

 

Total catches and production of sea fish and other sea organisms amounted tonnes decreased by 4 618 tonnes, that is, by 5.2% in 2015, compared to the previous year.

 

 

 

Količina plave ribe manja je za 8,4%, dok je količina ostale ribe povećana za 14,4% te ljuskavaca za 14,5%.

 

The catches and production of pelagic fish decreased by 8.4% while for other fish they increased by 14.4% and for crustaceans by 14.5%.

 

 

 

Od ukupnog ulova plave ribe najveći udio odnosi se na ulov srdele (76,9%).

 

Out of the total number of pelagic fish, the largest share, 76.9%, was related to the catches of pilchard.

 

 

 

Ulov i uzgoj kamenica, ostalih mekušaca i školjkaša smanjen je za 84 tone (2,6%).

 

Catches and production of oysters, other molluscs and shellfish decreased by 84 tonnes, that is, by 2.6%.

 

 

 

Ukupna proizvodnja slatkovodne ribe u 2015. povećana je za 1 024 tone (26,9%).

 

Total production of freshwater fish increased by 1 024 tonnes, that is, by 26.9% in 2015.

 

 

 

Proizvodnja konzumne ribe u šaranskim ribnjacima povećana je za 723 tone (21,1%), a proizvodnja u pastrvskim ribnjacima za 301 tonu (79,6%) u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno proizvedene slatkovodne ribe 70,4% odnosi se na proizvodnju šarana, a 14,1% na proizvodnju pastrve.

 

Production of consumer fish in carp fishponds increased by 723 tonnes, that is, by 21.1% and production in trout fishponds by 301 tonnes, that is, by 79.6% compared to the previous year. Out of the total freshwater fish produced, 70.4% was related to the production of carp and 14.1% to the production of trout.

 

 

 

Utrošak hrane u šaranskim i pastrvskim ribnjacima smanjen je za 1 157 tona (8,1%) u odnosu na prethodnu godinu.

 

Quantity of food consumed in carp and trout fishponds decreased by 1 157 tonnes, that is, by 8.1% compared to the previous year.

 

 

 

Vrijednost ribarstva u 2015. u odnosu na 2014. porasla je za 18,7%. Zbog smanjene ponude proizvoda morskog ribarstva došlo je do rasta cijena na tržištu koje su prouzročile i rast vrijednosti morskog ribarstva, i to za 18,5%.

 

Total value of fishery in 2015 increased by 18.7% compared to 2014. Due to a decrease in the availability of maritime fishing products, there was an increase in market prices, which also caused an increase in the total value of maritime fishing, by 18.5% compared to 2014.

 

 

 

Vrijednost slatkovodnog ribarstva u 2015. u odnosu na 2014. također je porasla, i to za 21,1%, ali na taj je porast utjecala veća prodana količina, dok su cijene slatkovodne ribe pale.

 

Total value of freshwater fishing in 2015 also increased, by 21.1% compared to 2014 and it was mostly due to an increase in the total amount sold, while the prices of freshwater fish decreased.

 

 

 

 

MORSKO RIBARSTVO

MARITIME FISHING

 

 

1.   RIBARI KOJI OBAVLJAJU GOSPODARSKI RIBOLOV

      FISHERMEN ENGAGED IN COMMERCIAL FISHING

 

Ribari

Fishermen

Indeksi

Indices

2015.

2014.

 

2014.

2015.

 

 

 

 

 

Ukupno

7 733

7 849

101,5

Total

 

 

 

2.   PLOVILA PREMA VRSTAMA

      VESSELS, BY TYPE

 

2014.

2015.

Indeksi

Indices

2015.

2014.

 

 

plovila

Vessels

ukupna

veličina

plovila, GT

Total vessel size, GT

ukupna

snaga

pogonskog

stroja

plovila, kW

Total engine power, kW

plovila

Vessels

ukupna

veličina

plovila, GT

Total vessel size, GT

ukupna

snaga

pogonskog

stroja

plovila, kW

Total engine power, kW

plovila

Vessels

ukupna

veličina

plovila, GT

Total vessel

size, GT

ukupna

snaga

pogonskog

stroja

plovila, kW

Total engine power, kW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

7 733

53 380

424 818

7 849

53 812

429 746

101,5

100,8

101,2

Total

Brodovi

629

35 330

163 672

653

35 813

167 114

103,8

101,4

102,1

Ships

Brodice

7 104

18 050

261 146

7 196

17 999

262 632

101,3

99,7

100,6

Boats

 

 

 

 

 

3.   RIBARSKE MREŽE PREMA VRSTAMA

      FISHING NETS, BY TYPE

 

Mreže, broj

Nets, number

Indeksi

Indices

2015.

2014.

 

2014.

2015.

 

 

 

 

 

 

Povlačne mreže (koće)

947

1 117

118,0

Trawl nets

Okružujuće mreže (plivarice)

544

824

151,5

Purse seine nets

Potegače

515

730

141,7

Drift nets

Jednostruke i trostruke mreže stajaćice

6 587

6 680

101,4

Single and triple gillnets

 

 

 

4.   ULOV I UZGOJ (PROIZVODNJA) MORSKE RIBE,  LJUSKAVACA, KAMENICA TE OSTALIH MEKUŠACA I ŠKOLJKAŠA U 2015.

      CATCHES AND PRODUCTION OF SEA FISH, CRUSTACEANS, OYSTERS AND OTHER MOLLUSCS AND SHELLFISH, 2015

 

Ulov i uzgoj (proizvodnja), t

Catches and production, t

Indeksi,

ukupno

Indices,

total

2015.

2014.

 

 

2014.

2015.

 

ukupno

Total

ukupno

Total

ulov

Catches

uzgoj

(proizvodnja)

Production

 

 

 

 

 

 

 
Ukupno

88 847

84 229

72 186

12 043

94,8

Total

 

 

 

 

 

 

 

Ribe

84 905

80 260

69 016

11 244

94,5

Fish
 

 

 

 

 

 

 
Plava riba

73 964

67 739

65 136

2 603

91,6

Pelagic fish

Srdela

55 783

50 108

50 108

-

89,8

Pilchard

Inćun

8 594

12 340

12 340

-

143,6

Anchovy

Tuna

2 609

3 059

456

2 603

117,2

Bluefin tuna

Miješana sitna riba

5 812

1 013

1 013

-

17,4

Mixed small fish

Ostale vrste

1 166

1 219

1 219

-

104,5

Other species

 

 

 

 

 

 

 
Ostala riba

10 941

12 521

3 880

8 641

114,4

Other fish

Oslić

907

778

778

-

85,8

Hake

Trlja

1 194

1 167

1 167

-

97,7

Red mullet

Cipal

83

93

93

-

112,0

Grey mullet

Ugor

47

44

44

-

93,6

Conger

Lubin

3 221

4 497

9

4 488

139,6

Seabass

Komarča

3 750

4 216

141

4 075

112,4

Gilthead seabream

Gira

124

109

109

-

87,9

Picarels

Bukva

75

89

89

-

118,7

Bogue

List

193

278

278

-

144,0

Sole

Ostale vrste

1 347

1 250

1 172

78

92,8

Other species

 

 

 

 

 

 

 

Ljuskavci1)

764

875

875

-

114,5

Crustaceans1)

Jastog

10

9

9

-

90,0

Spiny lobster

Škamp

345

304

304

-

88,1

Norway lobster

Kozice i ostali ljuskavci

409

562

562

-

137,4

Prawn and other crustaceans

 

 

 

 

 

 

 

Kamenice te ostali mekušci i školjkaši

3 178

3 094

2 295

799

97,4

Oysters and other molluscs and shellfish

Kamenice, dagnje i ostali školjkaši1)

1 554

1 779

980

799

114,5

Oysters, mussels and other shellfish1)

Lignja i lignjun

407

276

276

-

67,8

Squid

Sipa

207

193

193

-

93,2

Cuttlefish

Hobotnica

314

329

329

-

104,8

Octopus

Muzgavci

696

517

517

-

74,3

Cephalopods

 

 

1)       Podaci se odnose na jestivu i nejestivu težinu ulova.

1)       Data refer to edible and non-edible fish.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLATKOVODNO RIBARSTVO

FRESHWATER FISHING

 

 

5.   POVRŠINA RIBNJAKA U EKSPLOATACIJI U 2015.

      FISHPONDS AREA IN EXPLOITATION, 2015

 

Površina

Area

 

2014.

2015.

Indeksi

Indices

2015.

2014.

 

 

 

 

 

Šaranski ribnjaci, ha

9 942

9 917

99,7

Carp fishponds, ha

Pastrvski ribnjaci, m2

44 196

 51 482

116,5

Trout fishponds, m2

 

 

 

6.   PROIZVODNJA MLAĐI U 2015.

      PRODUCTION OF MILT, 2015

 

Proizvodnja, t

Production, t

 

2014.

2015.

Indeksi

Indices

2015.

2014.

 

 

 

 

 

Ukupno

3 640

3 401

93,4

Total

 

 

 

 

 

Šaran

3 082

2 682

87,0

Carp

Ostale ribe

558

719

128,9

Other fish

 

 

 

7.   PROIZVODNJA KONZUMNE RIBE U 2015.

      PRODUCTION OF CONSUMER FISH, 2015

 

Proizvodnja, t

Production, t

 

2014.

2015.

Indeksi

Indices

2015.

2014.

ukupno

Total

u šaranskim ribnjacima

In carp fishponds

u pastrvskim ribnjacima

In trout fishponds

ukupno

Total

u šaranskim ribnjacima

In carp fishponds

u pastrvskim ribnjacima

In trout fishponds

ukupno

Total

u šaranskim ribnjacima

In carp fishponds

u pastrvskim ribnjacima

In trout fishponds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

3 808

3 430

378

4 832

4 153

679

126,9

121,1

179,6

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaran

2 284

2 284

-

3 401

3 401

-

148,9

148,9

-

Carp

Som

38

38

-

47

47

-

123,7

123,7

-

Wels catfish

Amur

288

288

-

132

132

-

45,8

45,8

-

Grass carp

Glavaš (bijeli i sivi)

713

713

-

469

469

-

65,8

65,8

-

Carp (silver and bighead)

Pastrva

378

-

378

679

-

679

179,6

-

179,6

Trout

Ostale ribe

107

107

-

104

104

-

97,2

97,2

-

Other fish

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.   KOLIČINA UTROŠENE HRANE U 2015.

      QUANTITY OF FOOD CONSUMED, 2015

 

U šaranskim i pastrvskim ribnjacima, t

In carp and trout fishponds, t

 

2014.

2015.

Indeksi

Indices

2015.

2014.

 

 

 

 

 

Ukupno

14 349

13 192

91,9

Total

 

 

 

9.   KOLIČINA UTROŠENIH GNOJIVA U 2015.

      QUANTITY OF FERTILISERS CONSUMED, 2015

 

U šaranskim ribnjacima, t

In carp fishponds, t

 

2014.

2015.

Indeksi

Indices

2015.

2014.

 

 

 

 

 

Ukupno

1 472

1 516

103,0

Total

 

 

 

 

 

Vapno

1 170

1 202

102,7

Lime

Mineralna gnojiva

16

14

87,5

Mineral fertilisers

Organska gnojiva

286

300

104,9

Organic fertilisers

 

 

 

10.    PRODAJA RIBE, LJUSKAVACA, KAMENICA TE OSTALIH  MEKUŠACA I ŠKOLJKAŠA U 2015.

         FISH, CRUSTACEANS, OYSTERS AND OTHER MOLLUSCS AND SHELLFISH SALES, 2015

 

2014.

2015.

Indeksi vrijednosti

Value indices

2015.

2014.

Indeksi
 cijena

Price indices

2015.

2014.

 

 

Prodano, t
Sold, t

Vrijednost
 u tis. kn
Value, thousand kuna

Prosječna cijena,
kn/kg
Average price, kuna/kg

Prodano, t
Sold, t

Vrijednost
 u tis. kn
Value, thousand kuna

Prosječna cijena,
kn/kg
Average price, kuna/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno1)

90 691

1 005 655

-

87 120

1 193 279

-

118,7

-

Total1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morsko ribarstvo

86 883

953 329

-

82 288

1 129 904

-

118,5

-

Maritime fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribe

83 518

856 335

-

78 898

1 028 747

-

120,1

-

Fish 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plava riba

73 471

470 339

-

67 254

527 093

-

112,1

-

  Pelagic fish

Srdela

55 811

165 170

2,96

50 440

144 828

2,87

87,7

97,0

Pilchard

Inćun

9 264

54 092

5,84

12 700

81 797

6,44

151,2

110,3

Anchovy

Tuna

2 342

227 727

97,24

2 620

289 408

110,46

127,1

113,6

Bluefin tuna

Miješana sitna riba

5 020

12 508

2,49

316

914

2,89

7,3

116,1

Mixed small fish

Ostale vrste

1 034

10 842

10,49

1 178

10 146

8,61

93,6

82,1

Other species

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ostala riba

10 047

385 996

-

11 644

501 654

-

130,0

-

Other fish

Oslić

785

21 868

27,86

665

19 113

28,74

87,4

103,2

Hake

Trlja

1 142

15 601

13,66

1 084

14 279

13,17

91,5

96,4

Red mullet

Cipal

61

886

14,52

68

920

13,53

103,8

93,1

Grey mullet

Ugor

26

443

17,04

28

486

17,36

109,7

101,9

Conger

Lubin

3 218

149 166

46,35

4 081

219 438

53,77

147,1

116,0

Seabass

Komarča

3 718

153 015

41,16

4 590

200 793

43,75

131,2

106,3

Gilthead seabream

Gira

59

624

10,58

59

639

10,83

102,4

102,4

Picarels

Bukva

45

330

7,33

60

430

7,17

130,3

97,7

Bogue

List

171

10 238

59,87

87 120

15 148

63,65

148,0

106,3

Sole

Ostale vrste

822

33 825

41,15

 

30 408

39,44

89,9

95,8

Other species

 

 

 

 

82 288

 

 

 

 

 

Ljuskavci2)

661

38 698

-

 

39 345

-

101,7

-

Crustaceans2)

Jastog

5

1 461

292,20

78 898

1 726

287,67

118,1

98,4

Spiny lobster

Škamp

299

24 800

82,94

 

23 949

89,70

96,6

108,1

Norway lobster

Kozice i ostali ljuskavci

357

12 437

34,84

67 254

13 670

26,65

109,9

76,5

Prawn and other crustaceans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kamenice te ostali mekušci i školjkaši

2 704

58 296

-

50 440

61 812

-

106,0

-

Oysters and other molluscs and shellfish

Kamenice, dagnje i ostali školjkaši2)

1 390

22 648

16,29

12 700

32 910

21,12

145,3

129,6

Oysters, mussels and other shellfish2)

Lignja i lignjun

358

11 920

33,30

2 620

7 627

32,18

64,0

96,7

Squid

Sipa

146

4 747

32,51

130

4 525

34,81

95,3

107,1

Cuttlefish

Hobotnica

199

8 017

40,29

226

8 573

37,93

106,9

94,2

Octopus

Muzgavci

611

10 964

17,94

453

8 177

18,05

74,6

100,6

Cephalopods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slatkovodno ribarstvo1)

3 808

52 326

-

4 832

63 375

-

121,1

-

Freshwater fishing1)

Šaran

2 284

33 189

14,53

3 401

41 018

12,06

123,6

83,0

Carp

Som

38

1 191

31,34

48

1 461

30,44

122,7

97,1

Wels catfish

Amur

288

3 193

11,09

131

1 484

11,33

46,5

102,2

Grass carp

Glavaš (bijeli i sivi)

713

4 520

6,34

469

2 505

5,34

55,4

84,3

Carp (silver and bighead)

Pastrva

379

8 634

22,78

679

15 430

22,72

178,7

99,8

Trout

Ostale ribe

106

1 599

15,08

104

1 477

14,20

92,4

94,1

Other fish

 

1)       Podaci ne sadržavaju ulov slatkovodne ribe

2)       Podaci se odnose na jestivu i nejestivu količinu.

 

1)       Data do not contain catches of freshwater fish.

2)       Data refer to edible and inedible amounts.

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Source and methods of data collection

 

 

 

Podaci o ulovu i uzgoju (proizvodnji) morske i slatkovodne ribe i drugih morskih organizama, podaci o ribarima, plovilima i njihovoj opremi te podaci o prodanim količinama i vrijednostima preuzeti su od Ministarstva poljoprivrede – Uprave ribarstva, u skladu sa Sporazumom o međusobnoj suradnji. Na taj način prate se kretanja osnovnih pokazatelja iz područja morskoga i slatkovodnog ribarstva te prikupljaju podaci o zaposlenom osoblju, osnovnim sredstvima potrebnima za obavljanje ribolova, plovnim sredstvima, ribarskoj opremi, površinama šaranskih i pastrvskih ribnjaka, ulovu i proizvodnji morske i slatkovodne ribe, ljuskavaca, kamenica, ostalih mekušaca i školjkaša i proizvodnji mlađi.

 

Data on catches and production of sea and freshwater fish and other sea organisms as well as the data on fishermen, vessels and equipment and the data on values and quantities of sold goods were taken over from the Directory of Fisheries of the Ministry of Agriculture, in line with the Co-operation Agreement, which enables the surveying of basic indicators in the area of freshwater and maritime fishing and the collection of data on personnel, basic fishing means, vessels, fishing equipment, surfaceareas of carp and trout fishponds, catches and production of sea and freshwater fish, crustaceans, oysters and other molluscs and shellfish and the production of milt.

 

 

 

Prikupljene podatke Uprava ribarstva obrađuje i prosljeđuje Državnom zavodu za statistiku prema unaprijed dogovorenom terminu i u obliku prilagođenom za daljnju obradu.

 

Collected data are processed in the Directory of Fisheries and forwarded to the Croatian Bureau of Statistics according to previously arranged deadlines and in the form suitable for the further processing.

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu pravne osobe i dijelovi pravnih osoba te ribari obrtnici koji obavljaju gospodarski morski i slatkovodni ribolov ili se bave uzgojem (proizvodnjom) slatkovodne i morske ribe i drugih morskih organizama prema evidenciji Ministarstva poljoprivrede – Uprave ribarstva o izdanim povlasticama.

 

Reporting units are legal entities and parts thereof as well as individual fishermen who are engaged in commercial maritime and freshwater fishing or in the production of sea fish and other sea organisms according to the records of the Directory of Fisheries of the Ministry of Agriculture on issued licences.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Gospodarski ribolov jest djelatnost ulova morske i slatkovodne ribe i drugih morskih organizama radi stjecanja dobiti.

 

Commercial fishing is an activity of catches of sea fish and other sea organisms for making profit.

 

 

 

Brod je plovni objekt čija je duljina veća od 12 m i veličina plovila GT veća od 15.

 

Ship is a vessel that has the length of 12 m and more and weight of 15 GT and more.

 

 

 

Ribarski brod jest brod namijenjen i opremljen za ulov ribe ili drugih živih bića u moru ili na morskom dnu.

 

Fishing boat is intended and equipped for catching fish and other organisms in the sea or on the seabed.

 

 

 

Brodica je plovni objekt koji nije brod, namijenjen i opremljen za ulov ribe ili drugih živih bića u moru ili na morskom dnu (Pomorski zakonik; NN, br. 118/04.).

 

Boat is a vessel that is not a vessel intended for catching of fish or other living creatures in the sea or on its bottom, the Maritime Code (NN, No. 118/04).

 

 

 

Prema Pravilniku o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (NN, br. 144/10.), ribarske mreže razvrstane su u sljedeće skupine: povlačne mreže (koće), okružujuće mreže (plivarice), potegače i stajaćice (jednostruke i trostruke).

 

According to the Ordinance on Licence for Commercial Maritime Fishing (NN, No. 144/10), fishing nets are classified into the following groups: trawl nets, purse seine nets, drift nets and (single and triple) gillnets.

 

 

 

Povlačnim mrežama (koćama) pripadaju pridnena povlačna mreža (koća), pelagijska povlačna mreža (koća), obalna povlačna mreža (koćica), dredže (kunjkare) i dredže (ramponi).

 

Trawl nets are benthic trawl net, pelagic trawl net, coastal trawl net, dredges for Noah’s ark and dredges.

 

 

 

Okružujućim mrežama (plivaricama) pripadaju plivarica za malu plavu ribu, plivarica za veliku plavu ribu (tunolovka), plivarica za ciple (ciplara), plivarica za igle (plivarica igličara) i plivarica za gavune olige (plivarica oližnica).

 

Purse seine nets are purse seine for small pelagic fish, purse seine for great pelagic fish, purse seine for mullets, purse seine for needlefish and purse seine for smelt.

 

 

 

Potegačama pripadaju ljetna trata ili srdelara, zimska trata ili girarica, migavica, igličara, šabakun, potegača za olige, kogol i strašin.

 

Drift nets are drift net for sardines, drift net for picarels, motion drift net, drift net for needlefish, drift net for amberjack, drift net for smelt, drift net for with trap and drift net with frightening rope.

 

 

 

Mrežama stajaćicama pripadaju jednostruke mreže stajaćice – oližnice, gavunare, girare, vojge, menulare, poklopnice, bukvare, prostice, polandare, psare, jastogare, sklatare i rakovice, trostruke mreže stajaćice – salpare, poponice, listarice i sipare.

 

Single gillnets are gillnet for sandsmelt, gillnet for smelt, gillnet for picarel (Spicara smaris), gillnet for sardines, gillnet for picarel (Spicara flexuosa), gillnet for cacckarel, gillnet for bogue, gillnet for various fish, gillnet for Atlantic bonito, gillnet for sharks, gillnet for lobsters, gillnet for angle shark and gillnet for sea spider. Triple gillnets are gillnet for salema, triple gillnet for various fish, gillnet for solea and gillnet for cuttlefish.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

GT

bruto tona

 

GT

gross tonne

ha

hektar

 

ha

hectare

kW

kilovat

 

kg

kilogram

m

metar

 

kW

kilowatt

m2

četvorni metar

 

m

meter

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

m2

square meter

NN

Narodne novine

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

t

tona

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

 

 

 

t

tonne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredili: Delfa Ćališ, Milena Šimičević i Mario Valentić

Prepared by: Delfa Ćališ, Milena Šimičević and Mario Valentić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199