image description

GODINA/ YEAR: LIII.                                       ZAGREB, 5. PROSINCA 2016./ 5 DECEMBER, 2016                                   BROJ/ NUMBER: 2.3.2.

 

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PRIMJENA INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA (IKT) U
KUĆANSTVIMA I KOD POJEDINACA U 2016., PRVI REZULTATI

 

USAGE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) IN
HOUSEHOLDS AND BY INDIVIDUALS, 2016, FIRST RESULTS

 

 

 

Tendencije

 

Tendencies

 

 

 

 

 

Opremljenost kućanstava IKT-om te širokopojasni pristup internetu  na prošlogodišnjoj su razini.

 

The share of households equipped with ICT and broadband internet access is on last year’s level.

 

 

 

 

 

Uporaba mobilnoga širokopojasnog pristupa internetu je u porastu (porast od 3% u odnosu na 2015.).

 

Usage of mobile broadband internet access is rising (an increase of 3% compared to 2015).

 

 

 

 

 

Uporaba računala i interneta na visokoj je razini kod populacije do 44 godine; primijećen je porast kod svih dobnih skupina.

 

Computer and internet usage was at a high level with the population up to age 44; an increase among all age groups was noticed.

 

 

 

 

 

Uporaba online usluga e-uprave na prošlogodišnjoj je razini (50%).

 

Usage of online e-government services on last year’s level (50%).

 

 

 

 

 

Trgovina putem interneta je u porastu; 33% osoba tijekom prošle godine kupovalo je robu i usluge putem interneta (porast od 2% u odnosu na 2015.).

 

Commerce via the internet is increasing; 33% of individuals purchased goods or services via the internet during the previous year (an increase of 2% compared to 2015).

 

 

 

 

 

 

 

Rezultati istraživanja pokazali su da je opremljenost kućanstava
IKT-om u Republici Hrvatskoj na prošlogodišnjoj razini kao i  širokopojasni pristup internetu. Postoji mogućnost da su oba pokazatelja dostigla stupanj zasićenja. Stoga se očekuje da neće biti znatnijih promjena u sljedećim godinama.

 

The survey results showed that the share of households equipped with ICT in the Republic of Croatia is on last year’s level, as is broadband internet access.There is a possibility that both indicators reached a level of saturation so significant changes are not expected in the years to come.

 

 

 

Gotovo sva kućanstva koriste se fiksnim širokopojasnim pristupom internetu, a broj kućanstava koja pristupaju internetu putem širokopojasnih mobilnih mreža porastao je s 47% na 50%, uglavnom zahvaljujući sve većoj dostupnosti mobilnih uređaja poput tableta, mobilnih telefona i USB modema koji se koriste 3G/4G tehnologijom.

 

Almost all households use broadband internet access, while the share of households using mobile broadband internet access increased from 47% to 50%, mostly due to the increased availability of mobile devices such as tablets, mobile phones and USB modems using the 3G/4G technology.

 

 

 

 

 

 

Od ukupnog broja anketiranih kućanstava, 23% nema internetski priključak. Rezultati istraživanja pokazali su da je najčešći razlog tome nepostojanje potrebe za korištenjem interneta te nedostatno znanje za služenje internetom. Znatan broj ispitanika istaknuo je da su previsoke cijene usluga i potrebne opreme jedan od bitnijih razloga zbog kojih kućanstvo nema internetski priključak.

 

Out of the total number of surveyed households, 23% did not have internet access. The survey results showed that the most common reason was the lack of a need for it, together with insufficient knowledge to use Internet. A significant share of respondents highlighted the cost of services and equipment being too high as an important reason for not having internet access.

 

 

 

 

 

Nisu primijećeni pomaci u dobnoj strukturi korisnika računala u odnosu na prethodnu godinu. Najmlađa populacija još uvijek prednjači u uporabi računala, a broj korisnika opada proporcionalno njihovoj dobi. Sličan trend primijećen je i u strukturi prema radnom statusu u kojoj učenici i studenti kao najmlađa skupina najčešće upotrebljavaju računala.

 

No changes were noticed in the age structure of computer users compared to the previous year. The youngest population still maintained the lead in computer usage and the number of users was decreasing proportionally with age. A similar trend was noticed in the employment status structure, where pupils and students, as the youngest group, were the most frequent computer users.

 

 

 

 

 

 

Primijećen je porast korisnika interneta u svim dobnim skupinama, osim kod korisnika u dobnoj grupi iznad 65 godina. Porastao je i broj korisnika interneta u svim kategorijama po radnom statusu.

 

The increase in the number of internet users was noticed among all age groups, except for the user group aged over 65.The number of internet users also increased in all categories by employment status.

 

 

 

 

 

 

 

 

Usporede li se rezultati s podacima iz prethodne godine, može se uočiti da se navike nisu bitnije promijenile. Pojedinci se najčešće koriste internetom za prikupljanje informacija o proizvodima i uslugama (91%), prikupljanje informacija o zdravlju (73%), korištenje elektroničke pošte (79%), čitanje dnevnih novosti i časopisa (91%), gledanje
video sadržaja na internetskim stranicama za razmjenu poput Youtubea (80%) te sudjelovanje na društvenim mrežama (69%).

 

The comparison of the results with the data from the previous year showed that individuals mostly used the internet for obtaining information on goods and services (91%), obtaining information on health (73%), e-mail usage (79%), for reading daily news and magazines (91%), watching video content from sharing websites such as Youtube (80%)  and participating in social networks (69%).

 

 

 

 

 

 

Rezultati istraživanja pokazuju da trgovina putem interneta postaje sve raširenija. Robu i usluge kupovalo je putem interneta 33% pojedinaca, što je porast od 2% u odnosu na prethodnu godinu. Navike kupaca vrlo su slične onima od prethodne godine; i dalje prednjači kupnja kućnih potrepština, odjeće i sportske opreme, ulaznica za priredbe, elektroničke opreme te kupnja dijelova za računala.

 

The survey results showed that commerce via the internet became more widespread. There were 33% of individuals who purchased goods and services via the internet, which is an increase of 2% compared to the previous year. Buyers' habits were very similar to those recorded in the previous year: household goods, clothes and sports equipment, tickets for events, electronic equipment and computer parts were the most favoured ones.

 

 

 

 

 

 

Prateći učestalost kupnje i iznos novca koji ispitanici potroše pri internetskoj kupnji, možemo vidjeti da je gotovo 77% kupaca kupovalo 1 5 puta, dok se 58% transakcija odnosi na iznose do 750 kuna.

 

Measuring the frequency and value spent on internet purchases, we can see that 77% of internet buyers had 1 – 5 purchases, while 58% of purchases were valued at less than 750 kuna.

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja

 

The purpose of the statistical survey

 

 

 

Podaci prikazani u ovom priopćenju jesu procjene dobivene iz istraživanja IKT-DOM. To je godišnje istraživanje o primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u kućanstvima i kod pojedinaca. Pruža informacije o računalnoj i informacijskoj pismenosti hrvatske populacije. Svrha ovog istraživanja jest izmjeriti raširenost uporabe računala i ostalih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, broj osoba u Republici Hrvatskoj koji su korisnici interneta i za koje svrhe upotrebljavaju internet. Podaci su važan izvor za provođenje politike u području informacijskog društva u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

 

Data shown in this publication are estimates obtained through the IKT-DOM Survey. This is an annual survey on the usage of information and communication technologies (ICT) in households and by individuals. It provides information on computer and information literacy of the Croatian population. This survey measures the usage of computers and other information and communication technologies as well as the number of persons in the Republic of Croatia who use the internet and for what purposes. The data are an important source for conducting policies in the field of information society in the Republic of Croatia as well as in the European Union.

 

 

 

Pravna osnova

 

Legal framework

 

 

 

Istraživanje IKT-DOM provedeno je u okviru smjernica Eurostata tijekom 2016., a provodi se na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13.). Istraživanja su provedena u svim državama EU-a, dakle podaci su međunarodno usporedivi. Međunarodni podaci dostupni su na sljedećeoj e-adresi:

 

The IKT-DOM Survey was conducted in 2016 according to Eurostat guidelines and on the basis of the Official Statistics Act (NN, Nos 103/03, 75/09, 59/12 and 12/13). Harmonised surveys were conducted in all EU Member States, and therefore the data are internationally comparable. The international data are available on the following web site address:

 

 

 

Digital economy and society http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Digital_economy_and_society

 

Digital economy and society http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Digital_economy_and_society

 

 

 

Koncepti i definicije koji se primjenjuju u istraživanju usklađeni su s EU-ovom Metodologijom za statistike o Informacijskom društvu, 2016. a posebno s temeljnom Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća  (EZ-a) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom društvu.

 

Concepts and definitions used in the Survey are in line with the EU Methodology for Statistics on the Information Society, 2016. and especially with the European Parliament and of the Council Regulation (EC) No. 808/2004 concerning Community statistics on the information society.

 

 

 

Promatrane jedinice

 

Observation units

 

 

 

Promatrane jedinice jesu osobe u dobi između 16 i 74 godine i njihova kućanstva.

 

The observation units are persons aged 16 to 74 and their households.

 

 

 

Odabrane osobe odgovaraju na pitanja iz upitnika, a u slučaju njihove odsutnosti na pitanja može odgovarati i neki drugi član kućanstva uime odabrane osobe.

 

Selected persons answer the questionnaire. In case of their absence, another household member can answer instead, but on behalf of the selected person.

 

 

 

Veličina uzorka

 

Sample size

 

 

 

Veličina uzorka jest 5 480 osoba čija je dob u vrijeme prikupljanja podataka bila između 16 i 74 godine.

 

The sample size was 5 480 persons aged 16 to 74 at the time of data collection.

 

 

 

Okvir uzorka

 

Sampling frame

 

 

 

Osnova za okvir uzorka je Popis stanovništva Hrvatske iz 2011. i telefonski imenici telefonskih operatera.

 

The basis for the sampling frame is the 2011 Census of Population of the Republic of Croatia and phone directories of phone companies.

 

 

 

Metoda prikupljanja podataka

 

Methods of data collection

 

 

 

Podaci su prikupljeni telefonskim intervjuom koji je praćen putem računala (CATI) te osobnim dolaskom anketara u odabrana kućanstva (CAPI).

 

The data were collected by computer-assisted telephone interviewing (CATI), and also by personal interviews for selected households (CAPI).

 

 

 

Stupanj neodaziva

 

Non-response rate

 

 

 

Od ukupnog uzorka (5 480 jedinica), 5 183 jedinice bile su prihvatljive, a 3 232 osobe sudjelovale su u istraživanju. To znači da je stupanj odaziva bio 62,5%, a stupanj prihvatljivosti 94,6%. Stupanj neodaziva bio je 37,5%, a stupanj odbijanja 14,4%.

 

Out of the total sample size (5 480 units), 5 183 units were eligible and 3 232 persons took part in the survey. It means that the response rate was 62.5% and the eligibility rate was 94.6%. The non-response rate was 37.5% and the refusal rate was 14.4%.

 

 

 

Ponderacija

 

Weighting

 

 

 

Ponderacijom se računa nepristrana procjena i postiže reprezentativnost uzorka za ukupnu populaciju. Podaci u istraživanju odnose se na pojedince i kućanstvo, stoga se računaju dva pondera:

 

Weighting helps in the calculation of an unbiased estimate and in achieving representativeness of the sample for the whole population. The survey data refer to persons and households and therefore two weights were calculated:

ponder za pojedince

 

The weight for individuals and

ponder za kućanstvo.

 

The household weight

 

 

 

RIM weighting metoda (iterative proportional fitting – IPF) primijenjena je za projiciranje pojedinaca na ukupnu populaciju. Varijable primijenjene za projiciranje jesu sljedeće: županija, veličina naselja, spol, dob i razina obrazovanja.

 

The RIM weighting procedure (iterative proportional fitting – IPF) was used for the grossing-up of individuals. Variables used for the grossing-up were the following: county, settlement size, sex, age and education level.


 

 

 

RIM weighting metoda primijenjena je i za projiciranje kućanstava na ukupnu populaciju. Ekstrapolacijski ponder izračunan je za svako kućanstvo koje je sudjelovalo u istraživanju, a metoda izračuna obuhvatila je županiju, veličinu naselja i stupanj urbanizacije.

 

The Rim-weighting procedure was used for the grossing-up of households as well. The extrapolation weight was calculated for each household that participated in the survey and the calculation method included the county, settlement size and the level of urbanization.

 

 

 

Proširen je izračunani ponder za pojedince na ukupnu populaciju osoba u dobi između 16 i 74 godine. U Republici Hrvatskoj 31. prosinca 2015. bilo je 3 189 905 osoba u dobi između 16 i 74 godine.

 

We extended the calculated weights for persons to the whole population of persons aged 16 to 74. On 31 December 2015, there were 3 189 905 people aged 16 to 74 in the Republic of Croatia.

 

 

 

Proširen je izračunani ponder za kućanstva na ukupnu populaciju kućanstava, tj. kućanstva s najmanje jednom osobom u dobi između 16 i 74 godine. U Republici Hrvatskoj 31. prosinca 2015. bilo je 1 389 905 kućanstava s najmanje jednom osobom u dobi između 16 i 74 godine.

 

The calculated household weight is extended to the whole population of the households, that is, households with at least one person aged 16 to 74. On 31 December 2015, there were 1 389 905 households with at least one person aged 16 to 74.

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Broadband su širokopojasne tehnologije ili veze koje omogućuju brz prijenos podataka, osobito filmova, igara, videokonferencija putem internetske mreže (npr. ADSL, kabelska veza, UMTS, optička veza, VDSL, unajmljeni vod).

 

Broadband are technologies or connections that enable rapid transmission of data, especially films, games, video-conferences over an internet network (e.g. ADSL, cable connection, UMTS, optical connection, VDSL, leased lines).

 

 

 

E-trgovina označuje kupnju ili naručivanje proizvoda i usluga putem interneta. Pisane elektroničke poruke ne smatraju se e-trgovinom.

 

E-commerce means buying or ordering goods and services over the internet. Typed e-mails are not considered e-commerce.

 

 

 

IKT (informacijske i komunikacijske tehnologije) jesu softver i hardver upotrijebljen za komuniciranje podacima (npr. računalo, telefaks, internet, fiksni mobilni telefon).

 

ICT (Information and Communication Technology) are software and hardware used for data communication (e.g. computer, fax, the internet, fixed mobile phone).

 

 

 

Internet je svjetska mreža računala, komunicira na temelju standardnih internetskih protokola i omogućuje korisnicima razmjenu tekstualnih i audiovizualnih informacija.

 

Internet is a worldwide network of computers, communicating on the basis of standard internet protocols that enable users to exchange textual and audio-visual information.

 

 

 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) poznat je kao 3G tehnologija dizajnirana kao nasljednik GSM-a. Omogućuje korisniku prijenos slika i videozapisa, velike količine podataka bežičnim načinom te pristup internetu.

 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) is also known as 3G technology which was designed as a successor to GSM. It enables users to transmit images, video, high volume of data through a wireless connection and access the internet.

 

 

 

Obrazovanje je podijeljeno na:

 

Education is divided as follows:

 

 

 

 

 

niže obrazovanje; uključuje osobe bez školskog obrazovanja ili s nedovršenim osnovnim obrazovanjem i pojedince sa završenom osnovnom školom

 

Basic education; includes persons without schooling or with incomplete primary education and persons who have only finished primary school

 

 

 

 

 

srednje obrazovanje; uključuje osobe s višim tehničkim obrazovanjem i osobe s višim srednjoškolskim općim obrazovanjem

 

Secondary education; includes persons with upper secondary general or vocational education.

 

 

 

 

 

visoko obrazovanje; uključuje osobe s visokim neakademskim obrazovanjem, osobe s profesionalno orijentiranim visokim obrazovanjem, fakultetskim obrazovanjem i osobe s poslijediplomskim obrazovanjem te magistarske i doktorske studije.

 

Tertiary education; includes persons with higher non-academic education, persons with professionally-oriented higher education, faculty education and persons with post-graduate education.

 

 

 

Objavljivanje

 

Publishing

 

 

 

Detaljniji podaci bit će objavljeni na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku na e-adresi http://www.dzs.hr.

 

More detailed data will be published on the web site of the Croatian Bureau of Statistics at the e-address: http://www.dzs.hr.

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

EU

Europska unija

 

 

 

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

EU

European Union

km2

četvorni kilometar

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

 

 

 

km2

square kilometre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

The survey whose data are published in this First Release has been conducted with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Croatian Bureau of Statistics and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredili: Jasna Pugar i Hrvoje Markuš

Prepared by: Jasna Pugar and Hrvoje Markuš

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199