image description

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                        ZAGREB, 19. RUJNA 2016./ 19 SEPTEMBER, 2016                                BROJ/ NUMBER: 3.1.5/1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA U PRVOM POLUGODIŠTU 2016.

PRICES OF NEW DWELLINGS SOLD, FIRST HALF-YEAR OF 2016

 

 

U prvom polugodištu 2016. prosječna cijena 1 m2 novih stanova koje su prodavala trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a1), iznosila je 10 883 kune. Ta cijena manja je za 3,0% u odnosu na drugo polugodište 2015. i za 6,0% manja u odnosu na prvo polugodište 2015.

 

In the first half-year of 2016, the average price per 1 m2 of new dwellings sold by trade companies and other legal entities, excluding POS1), was 10 883 kuna. It was by 3.0% lower than the price per 1 m2 in the second half-year of 2015 and by 6.0% lower than the price per 1 m2 in the first half-year of 2015.

 

 

 

Prosječna cijena 1 m2 stanova POS-a (na temelju Programa društveno poticane stanogradnje) u prvom polugodištu 2016. iznosila je 7 756 kuna.

 

The average price per 1 m2 of dwellings sold according to POS amounted to 7 756 kuna in the first half-year of 2016.

 

 

 

U istom razdoblju ukupna prosječna cijena po 1 m2 svih prodanih stanova (bez obzira na prodavatelja) iznosila je 10 179 kuna.

 

In the same period, the total average price per 1 m2 of all sold dwellings (irrespective of the seller) was 10 179 kuna.

 

 

 

U izračunu ukupne prosječne cijene 1 m2 stana u prvom polugodištu 2016. stanovi POS-a sudjelovali su s 22,5% u ukupnoj snimljenoj masi prodanih m2, a ostali prodavatelji sa 77,5%.

 

In the first half-year of 2016, the calculation of the average price per 1 m2 of dwellings sold according to POS participated with 22.5% in the total volume of monitored m2 sold and other sellers with 77.5%.

 

 

 

1.   INDEKSI CIJENA PRODANIH NOVIH STANOVA U PRVOM POLUGODIŠTU 2016.

      PRICE INDICES OF NEW DWELLINGS SOLD, FIRST HALF-YEAR OF 2016

 

Indeksi

Indices

 

  I. – VI. 2016.  

VII. – XII. 2015.

I. – VI. 2016.

I. – VI. 2015.

 I. – VI. 2016. 

I. – XII. 2015.

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

99,4

89,0

95,2

Republic of Croatia

Zagreb

98,4

89,8

94,8

Zagreb

Ostala naselja

101,3

90,6

97,3

Other settlements

 

 

 

 

 

Prema prodavatelju stanova

 

 

 

Dwellings sold by sellers

 

 

 

 

 

Trgovačka društva i druge  pravne osobe,
bez POS-a

 

 

 

Trade companies and other legal entities, excluding POS

Republika Hrvatska

97,0

94,0

95,6

Republic of Croatia

Zagreb

94,6

91,4

93,2

Zagreb

Ostala naselja

101,0

97,5

99,4

Other settlements

 

 

 

 

 

POS

 

 

 

POS

Republika Hrvatska

100,2

99,3

100,1

Republic of Croatia

Zagreb

100,0

-

100,0

Zagreb

Ostala naselja

99,2

99,8

99,2

Other settlements

 

 

1)     Prodavatelji koji prodaju stanove na temelju Programa društveno poticane stanogradnje – POS-a (Zakon o društveno poticanoj stanogradnji; NN, br. 109/01., 82/04., 76/07., 38/09., 86/12., 7/13. i  24/15.)

1)     Sellers who sell dwellings on the basis of the Programme of Subsidized Residential Construction – POS (the Act on Subsidized Residential Construction, NN, Nos 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 and 24/15).

 

 

 

2.   PROSJEČNE CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA PO 1 m2

      AVERAGE PRICES OF NEW DWELLINGS SOLD, PER 1 m2

kune

Kuna

 

2014.

2015.

2016.

 

I. – VI.

VII. – XII.

I. – XII.

I. – VI.

VII. – XII.

I. – XII.

I. – VI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

10 280

10 697

10 524

11 439

10 244

10 688

10 179

Republic of Croatia

Zagreb

11 923

11 982

11 958

12 448

11 369

11 797

11 184

Zagreb

Ostala naselja

8 991

9 503

9 280

10 326

9 241

9 617

9 361

Other settlements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema prodavatelju stanova

 

 

 

 

 

 

 

Dwellings sold by sellers

Trgovačka društva i druge pravne
osobe, bez POS-a

 

 

 

 

 

 

 

Trade companies and other legal entities, excluding POS

Republika Hrvatska

11 054

11 230

11 161

11 580

11 219

11 378

10 883

Republic of Croatia

Zagreb

11 923

11 982

11 958

12 448

12 035

12 214

11 380

Zagreb

Ostala naselja

9 910

10 265

10 127

10 539

10 173

10 338

10 274

Other settlements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POS

 

 

 

 

 

 

 

POS

Republika Hrvatska

7 634

7 492

7 567

7 812

7 743

7 748

7 756

Republic of Croatia

Zagreb

-

-

-

-

7 360

7 360

7 360

Zagreb

Ostala naselja

7 634

7 492

7 567

7 812

7 863

7 858

7 799

Other settlements

 

 

 

3.   Broj I površina NOVIH STANOVA I STRUKTURA CIJENE U PRVOM POLUGODIŠTU 2016.

      AVERAGE PRICES OF NEW DWELLINGS SOLD AND PRICE STRUCTURE, FIRST HALF-YEAR OF 2016

 

Prodani stanovi

Dwellings sold

Prosječna cijena po 1 m2, kune

Average price per 1 m2, kuna

 

 

broj

Number

korisna
površina, m2

Useful floor area, m2

ukupno

Total

troškovi građevinskog
zemljišta

Costs of building
sites

troškovi gradnje
i dobit izvođača

Construction costs
and constructor's
profit margins

ostali
troškovi

Other costs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

1 348

90 233

10 179

1 727

6 579

1 873

Republic of Croatia

Zagreb

630

40 491

11 184

1 893

6 967

2 324

Zagreb

Ostala naselja

718

49 742

9 361

1 592

6 263

1 506

Other settlements

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema prodavatelju stanova

 

 

 

 

 

 

Dwellings sold by sellers

Trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a

 

 

 

 

 

 

Trade companies and other legal entities, excluding  POS

Republika Hrvatska

1 090

69 922

10 883

1 837

6 791

2 255

Republic of Croatia

Zagreb

603

38 515

11 380

1 926

7 042

2 412

Zagreb

Ostala naselja

487

31 407

10 274

1 728

6 483

2 063

Other settlements

 

 

 

 

 

 

 

 

POS

 

 

 

 

 

 

POS

Republika Hrvatska

258

20 311

7 756

1 349

5 851

556

Republic of Croatia

Zagreb

27

1 976

7 360

1 264

5 516

580

Zagreb

Ostala naselja

231

18 335

7 799

1 358

5 887

554

Other settlements

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

U ovom priopćenju iskazani su podaci prikupljeni izvještajnom metodom s pomoću obrasca Tromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova (GRAĐ-41).

 

This release presents the data collected by a reporting method using the Quarterly Report on Prices of Sold New Dwellings (GRAĐ-41 form).

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Tromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova ispunjavaju  pravne osobe, koje su ujedno nositelji cjelokupne gradnje zgrada sa stanovima, odnosno koje se bave prodajom stanova bez obzira na to izvode li te radove preko vlastitih pogona ili specijaliziranih poduzeća. Ne obuhvaćaju se one pravne osobe koje se bave isključivo posredništvom u prodaji postojećega stambenog fonda, tj. starih stanova.

 

The Quarterly Report is filled in by legal entities that are also contractors of construction works, that is, who are engaged in the sale of dwellings, regardless of whether they carry out construction works with own facilities or through specialised companies. Excluded are those legal entities that solely intermediate in the sale of the existing dwelling stock, that is, "old dwellings".

 

 

 

Podaci se daju na temelju realiziranih ugovora u izvještajnom tromjesečju. Ugovori se smatraju realiziranima ako je kupac u roku koji je odredio prodavatelj stana uplatio cijeli iznos cijene stana ili barem dio iznosa.

 

The data are collected on the basis of contracts carried out in the reporting quarter. A contract is considered carried out if the buyer, in terms defined by the seller, paid, in whole or partly, the price of the dwelling.

 

 

 

Ne obuhvaćaju se cijene novih stanova na kojima su izvedeni samo grubi građevinski radovi (tzv. Rohbau) ni stanova koje je gradila/prodala izvještajna jedinica, a nije pribavljala građevinsko zemljište, odnosno zemljište je pribavio naručitelj gradnje i sl.

 

Excluded are prices of new dwellings on which only rough construction works were conducted (the so called "Rohbau") as well as those of dwellings constructed/sold by a reporting unit, if it did not provide for a building site, that is, if the building site was provided by an orderer.

 

 

 

Pri upotrebi podataka objavljenih u ovom priopćenju treba uzeti u obzir sljedeće:

 

When using the data published in this Release it should be kept in mind that:

 

 

 

-

zbog nedostupnosti ažurnih informacija o svim pravnim osobama – prodavateljima novih stanova u nekom razdoblju, ovo statističko istraživanje provodi se na ograničenom obuhvatu pravnih osoba/trgovačkih društava, a selekcija je izvršena prema njihovoj djelatnosti u Registru poslovnih subjekata, broju zaposlenih i/ili neto prometu (ukupno oko 1 000 potencijalnih izvještajnih jedinica).  Stoga podaci o broju i površini stanova ne iskazuju obujam prodaje svih novih stanova u izvještajnom razdoblju. Taj podatak objavljuje se samo zato da bi korisnici mogli, ovisno o svojim potrebama, ocijeniti analitičku vrijednost podataka o prosječnim cijenama s obzirom na obuhvat jedinica promatranja

 

-

due to the unavailability of up-to-date information on all legal entities engaged in selling dwellings in a particular period, this statistical survey covers a limited number of legal entities/trade companies. Their selection is based on their activity as recorded in the Register of Business Entities, number of persons in employment and/or net turnover (the total of approximately 1 000 potential reporting units). Therefore, the data on the number and useful floor area of dwellings do not cover the volume of all sold new dwellings in a reporting period, but this figure is published only to help users to asses, according to their needs, the analytical value of the data on average prices regarding the coverage of the monitored units

 

 

 

 

 

-

od 2004. u izračun ukupne prosječne cijene uključeni su i podaci o cijenama novih stanova koji se prodaju preko POS-a pa su    prosječne cijene za 2003. i prethodne godine usporedive samo s onim cijenama stanova za 2004. i sljedeće godine kojima su prodavatelji "trgovačka društva i druge pravne osobe, bez stanova POS-a".

 

-

since 2004, the calculation of the total average price has included the data on the prices of new dwellings sold according to POS. Therefore, the average prices in 2003 and previous years are comparable only to the prices in 2004 and later years for dwellings sold by "trade companies and other legal entities", excluding POS.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Cijena 1 m2 prodanog stana obuhvaća sljedeće:

 

The price of 1 m2 of a dwelling sold includes the following:

 

 

 

-

troškove građevinskog zemljišta (pribavljanje zemljišta te eventualne troškove raseljavanja stanara iz postojećih stambenih zgrada ako nije kupljeno prazno zemljište)

 

-

costs of building-sites (price of land and costs of displacing of residents or owners of the existing facilities if the land is not empty)

 

 

 

 

 

-

troškove gradnje (gradnja zgrade uključuje rušenje postojećih građevina, čišćenje gradilišta, zemljane radove, podizanje zgrada, podizanje i pokrivanje krovnih konstrukcija, instalacijske i završne radove na zgradi i stanovima) te dobit izvođača radova

 

-

construction costs (demolition of the existing facilities, cleaning of the construction-site, excavation works, erection of a building, erection of a roof covering and frames, installation and final works) as well as constructor’s profit margins.

 

 

 

 

 

-

ostale troškove (pribavljanje odobrenja za građenje, projektiranje, premjeravanje zemljišta, stručni nadzor, različite pristojbe i poreze, osiguranja, kamate na kredit, PDV, troškove i dobit poslovnog subjekta koji je naručio gradnju radi daljnje prodaje na tržištu).

 

-

other costs (fees on acquiring building permits, building design and drafting, land surveying activities, supervision of construction, different taxes, insurance costs, interests on loans, VAT, expenses and profit of the business entity which ordered the construction for further sale on the market).

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

PDV

porez na dodanu vrijednost

 

m2

square meter

POS

stanovi prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

m2

četvorni metar

 

POS

Programme of Subsidized Residential Construction

NN

Narodne novine

 

VAT

value added tax

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredili: Blanka Pađen i Srećko Palej

Prepared by: Blanka Pađen and Srećko Palej

 

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199