image description

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                       ZAGREB, 13. VELJAČE 2017./ 13 FEBRUARY, 2017                                BROJ/ NUMBER: 5.1.1/4.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

TRANSPORT

U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2016.1)

TRANSPORT

FOURTH QUARTER OF 20161)

 

 

 

Hrvatski prijevoznici ukupno su prevezli manje putnika. Željeznički i cestovni prijevoz bilježe pad u prijevozu putnika, dok je u zračnome,  pomorskome i obalnom prijevozu zabilježen porast.

 

The number of passengers carried by Croatian carriers decreased. Road and railway transport recorded a decrease, while air, seawater and coastal transport recorded an increase in the traffic of passengers.

 

 

 

U četvrtom tromjesečju 2016. ukupno su prevezena 21,2 milijuna putnika, što je u usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2015. pad za 4,9%. Željeznicom se, prema privremenim podacima, prevezlo 7,9% manje putnika, a pad u prijevozu putnika ostvarili su i cestovni prijevoznici, za 4,7%. Porast su ostvarili zračni prijevoznici, za 7,4%, te domaći brodari u pomorskome i obalnom prijevozu, za 1,6%.

 

The total number of passengers carried in the fourth quarter of 2016 amounted to 21.2 million, which means that it decreased by 4.9% compared to the fourth quarter of 2015. According to provisional data, 7.9% less passengers were transported in railway transport. A decrease in the transport of passengers was also recorded by road carriers, 4.7%, while an increase was recorded by air carriers, 7.4%, as well as by Croatian shippers in seawater and coastal transport, 1.6%.

 

 

 

U razdoblju od siječnja do prosinca 2016. ukupno je prevezen 87,1 milijun putnika, što je u usporedbi s istim razdobljem 2015. pad za 1,9%. U željezničkom prijevozu ostvaren je pad za 2,9%, kao i u cestovnom prijevozu, za 3,3%. Porast je ostvaren u pomorskome i obalnom prijevozu, za 3,4%, te u zračnom prijevozu, za 9,5%.

 

In the period from January to December 2016, the total number of passengers transported amounted to 87.1 million, which is by 1.9% less than in the same period of 2015. A decrease in the transport of passengers was realised in railway transport, 2.9%, and in road transport, 3.3%, while an increase of 3.4% was realised in seawater and coastal transport and of 9.5% in air transport.

 

 

 

U četvrtom tromjesečju 2016. ukupno je prevezeno 29,9 milijuna tona robe, što je u usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2015. porast za 7,0%. Porast u prijevozu robe ostvarili su prijevoznici teretnih vozila hrvatske registracije, za 10,9%, a porast je ostvaren i u cjevovodnom transportu, za 16,6%, dok su hrvatski brodari u pomorskome i obalnom prijevozu ostvarili pad u prijevozu robe za 15,1%. Prijevoz robe na unutarnjim vodnim putovima brodovima svih zastava pokazuje pad za 6,0%, a pad u prijevozu robe ostvarili su i hrvatski zračni prijevoznici, za 13,2%.

 

A total of 29.9 million tonnes of goods were transported in the fourth quarter of 2016, which was an increase of 7.0% compared to the fourth quarter of 2015. An increase was realised in transport of goods by freight vehicles with Croatian plates (10.9%) as well as in pipeline transport (16.6%). A decrease was realised by Croatian shippers in seawater and coastal transport (15.1%) and in transport of goods on inland waterways under all flags (6.0%). A decrease was also realised by Croatian air carriers (13.2%).

 

 

 

U razdoblju od siječnja do prosinca 2016. ukupno je prevezen 113,1 milijun tona robe, što je za 6,2% više u odnosu na isto razdoblje 2015. Porast u prijevozu robe ostvaren je u cestovnom prijevozu, za 9,0%, u prijevozu na unutarnjim vodnim putovima, za 19,7%, te u cjevovodnom transportu, za 9,9%, a pad je ostvaren u zračnom prijevozu, za 5,2%, te u pomorskome i obalnom prijevozu, za 2,0%.

 

In the period from January to December 2016, the total quantity of transported goods amounted to 113.1 million tonnes, which was an increase of 6.2% compared to the same period of 2015. An increase in transport of goods was realised in road transport, 9.0%, in transport on inland waterways, 19.7%, and in pipeline transport, 9.9%, while a decrease was realised in air transport, 5.2%, and in seawater and coastal transport, 2.0%.

 

 

 

Prvi put registriranih osobnih vozila bilo je u listopadu 8 602, u studenome 8 320 i u prosincu 10 356.

 

There were 8 602 passenger cars that were registered for the first time in October, 8 320 in November and 10 356 in December.

 

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

 

 

 

1.   PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA

      TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, BY TRANSPORT MODES

 

Mjerna jedinica

2015.

2016.

Indeksi

Indices

Unit of measure

 

X. – XII.

I. – XII.

X. – XII.

I. – XII.

X. – XII. 2016.
VII. – IX. 2016.

X. – XII. 2016.
X. – XII. 2015.

I. – XII. 2016.
I. – XII. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevezeni putnici1)

tis.

22 313

88 810

21 221

87 098

90,9

95,1

98,1

'000

Passengers carried1)

Željeznički prijevoz1)

tis.

6 231

21 683

5 739

21 048

136,6

92,1

97,1

'000

Railway transport1)

Cestovni linijski prijevoz

tis.

13 880

52 126

13 222

50 423

118,2

95,3

96,7

'000

Road line transport

Pomorski i obalni prijevoz

tis.

1 800

13 082

 1 828

 13 525

25,4

101,6

103,4

'000

Seawater and coastal transport

Zračni prijevoz

tis.

 402

1 919

  432

2 102

55,3

107,4

109,5

'000

Air transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putnički kilometri1)

mil.

1 620

6 390

1 569

6 941

73,4

96,9

108,6

Mln

Passenger-kilometres1)

Željeznički prijevoz1)

mil.

 295

 951

 206

 838

105,6

69,8

88,1

Mln

Railway transport1)

Cestovni linijski prijevoz

mil.

  953

 3 377

  963

3 802

101,6

101,1

112,6

Mln

Road line transport

Pomorski i obalni prijevoz

mil.

 85

 624

  89

  652

25,9

105,5

104,5

Mln

Seawater and coastal transport

Zračni prijevoz

mil.

  287

1 438

  311

1 649

47,9

108,2

114,7

Mln

Air transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevezena roba

tis. t

27 907

106 537

29 854

113 090

104,1

107,0

106,2

‘000 t

Goods carried

Željeznički prijevoz

tis. t

2 592

9 939

3 157

9 985

121,8

(121,8)

(100,5)

‘000 t

Railway transport

Cestovni prijevoz

tis. t

17 172

66 491

19 040

72 503

104,3

110,9

109,0

‘000 t

Road transport

Pomorski i obalni prijevoz

tis. t

5 687

21 376

 4 827

 20 951

86,9

84,9

98,0

‘000 t

Seawater and coastal transport

Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima2)

tis. t

148

566

139

678

53,5

94,0

119,7

‘000 t

Inland waterway transpor2)

Zračni prijevoz

tis. t

 1

 3

 1

 3

83,9

86,8

94,8

‘000 t

Air transport

Cjevovodni transport

tis. t

2 307

8 162

2 690

8 970

134,6

116,6

109,9

‘000 t

Transport via pipelines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonski kilometri

mil.

34 253

136 627

31 952

128 569

97,3

93,3

94,1

Mln

Tonne-kilometres

Željeznički prijevoz

mil.

 585

2 183

 678

2 160

121,9

(115,9)

(98,9)

Mln

Railway transport

Cestovni prijevoz

mil.

2 803

10 439

2 962

11 337

110,0

105,7

108,6

Mln

Road transport

Pomorski i obalni prijevoz

mil.

30 300

122 223

 27 770

 113 103

95,1

91,6

92,5

Mln

Seawater and coastal transport

Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima2)

mil.

 10

 40

 10

 45

80,1

95,1

112,3

Mln

Inland waterway transpor2)

Zračni prijevoz

mil.

 1

 2

 0

 2

92,4

85,8

94,5

Mln

Air transport

Cjevovodni transport

mil.

 554

1 740

 532

1 921

139,6

96,0

110,4

Mln

Transport via pipelines

 

 

1)       Privremeni podaci za 2016.

2)       Tranzit nije uključen.

 

1)       Provisional data for 2016.

2)       Transit is not included.

 

 

2.   ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ

      RAILWAY TRANSPORT

 

Mjerna jedinica

2015.

2016.

Indeksi
Indices

Unit of measure

 

 

X. – XII.

I. – XII.

X. – XII.

I. – XII.

X. – XII. 2016.
VII. – IX. 2016.

X. – XII. 2016.
X. – XII. 2015.

I. – XII. 2016.
I. – XII. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevezeni putnici1)

tis.

 6 231

 21 683

 5 739

 21 048

136,6

92,1

97,1

‘000

Passengers carried1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unutarnji prijevoz1)

tis.

 6 181

 21 331

 5 663

 20 726

138,7

91,6

97,2

‘000

National transport1)

Međunarodni prijevoz1)

tis.

  50

  352

  76

  322

65,0

152,0

91,5

‘000

International transport1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putnički kilometri1)

mil.

  295

  951

  206

  838

105,6

69,8

88,1

Mln

Passenger-kilometres1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unutarnji prijevoz1)

mil.

  290

  911

  197

  802

109,4

67,9

88,0

Mln

National transport1)

Međunarodni prijevoz1)

mil.

  5

  40

  8

  36

53,3

160,0

90,0

Mln

International transport1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevezena roba

tis. t

 2 592

 9 939

 3 157

 9 985

121,8

(121,8)

(100,5)

‘000 t

Goods carried

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unutarnji prijevoz

tis. t

  904

 3 037

  z

2 850

z

z

(93,8)

‘000 t

National transport

Međunarodni prijevoz –
utovareno

tis. t

 1 043

 4 098

  993

 3 476

113,2

(95,2)

(84,8)

‘000 t

International transport –
loading

Međunarodni prijevoz –
istovareno

tis. t

  299

 1 429

z

1 221

z

z

(85,4)

‘000 t

International transport –
unloading

Tranzit

tis. t

  346

 1 375

  807

 2 439

128,1

(233,2)

(177,4)

‘000 t

Transit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonski kilometri

mil.

  585

 2 183

  678

 2 160

121,9

(115,9)

(98,9)

Mln

Tonne-kilometres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unutarnji prijevoz

mil.

  262

  908

z

841

z

z

(92,6)

Mln

National transport

Međunarodni prijevoz –
utovareno

mil.

  186

  655

  155

  536

128,1

(83,3)

(81,8)

Mln

International transport –
loading

Međunarodni prijevoz –
istovareno

mil.

  51

  307

z

272

z

z

(88,6)

Mln

International transport –
unloading

Tranzit

mil.

  86

  313

  169

  511

132,0

(196,5)

(163,3)

Mln

Transit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od ukupnog prijevoza robe –prijevoz opasnih tereta

tis. t

  427

 1 667

 464

 1 612

111,7

(108,6)

(96,7)

‘000 t

Out of total goods transport, transport of dangerous goods

 

 

1)       Privremeni podaci za 2016.

1)       Provisional data for 2016.

 

 

3.   CESTOVNI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA

      ROAD LINE TRANSPORT OF PASSENGERS BY COACHES

 

Mjerna jedinica

2015.

2016.

Indeksi

Indices

Unit of measure

 

 

X. – XII.

I. – XII.

X. – XII.

I. – XII.

X. – XII. 2016.
VII. – IX. 2016.

X. – XII. 2016.
X. – XII. 2015.

I. – XII. 2016.
I. – XII. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevezeni putnici

tis.

 13 880

 52 126

 13 222

 50 423

118,2

95,3

96,7

‘000

Passengers carried

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unutarnji prijevoz

tis.

 13 638

 51 245

 12 942

 49 204

119,7

94,9

96,0

‘000

National transport

Međunarodni prijevoz

tis.

  242

  881

  280

 1 219

74,1

115,7

138,4

‘000

International transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putnički kilometri

mil.

  953

 3 377

  963

 3 802

101,6

101,1

112,6

Mln

Passenger-kilometres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unutarnji prijevoz

mil.

  851

 2 999

  855

 3 326

105,7

100,4

110,9

Mln

National transport

Međunarodni prijevoz

mil.

  102

  378

  109

  476

77,9

106,5

126,0

Mln

International transport

 

 

4.   GRADSKI PRIJEVOZ AUTOBUSIMA I TRAMVAJIMA

      URBAN TRANSPORT BY BUSES AND TRAMS

 

Mjerna jedinica

2015.

2016.

Indeksi

Indices

Unit of measure

 

 

X. – XII.

I. – XII.

X. – XII.

I. – XII.

X. – XII. 2016.
VII. – IX. 2016.

X. – XII. 2016.
X. – XII. 2015.

I. – XII. 2016.
I. – XII. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autobusi

broj

 1 191

 1 191

 1 247

 1 247

101,1

104,7

104,7

Number

Buses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijeđeni kilometri autobusa

tis.

 17 835

 68 537

 18 146

 70 674

103,6

101,7

103,1

‘000

Kilometres travelled by buses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevezeni putnici

tis.

 52 045

 198 838

 50 302

 201 709

103,0

96,7

101,4

‘000

Passengers carried

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramvaji1)

broj

  361

  361

  361

  361

100,0

100,0

100,0

Number

Trams1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijeđeni kilometri tramvaja

tis.

 3 920

 14 830

 3 849

 14 574

119,2

98,2

98,3

‘000

Kilometres travelled by trams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevezeni putnici

tis.

 52 371

 199 322

 52 946

 202 995

116,5

101,1

101,8

‘000

Passengers carried

 

 

1)       Uključena su motorna kola i prikolice.

1)       Including motorised cars and trailers.

 

 

 

5.   CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE

      ROAD TRANSPORT OF GOODS

 

Mjerna jedinica

2015.

2016.

Indeksi

Indices

Unit of measure

 

 

X. – XII.

I. – XII.

X. – XII.

I. – XII.

X. – XII. 2016.
VII. – IX. 2016.

X. – XII. 2016.
X. – XII. 2015.

I. – XII. 2016.
I. – XII. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevezena roba – ukupno

tis. t

 17 172

 66 491

 19 040

 72 503

104,3

110,9

109,0

‘000 t

Goods carried – total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unutarnji prijevoz

tis. t

 13 835

 54 966

 15 215

 58 824

102,4

110,0

107,0

‘000 t

National transport

Otišlo u strane zemlje

tis. t

 1 403

 4 686

 1 726

 5 609

113,6

123,0

119,7

‘000 t

Despatched to foreign countries

Došlo iz stranih zemalja

tis. t

 1 175

 4 423

 1 209

 4 891

104,3

102,9

110,6

‘000 t

Received from foreign countries

Prijevoz u inozemstvu

tis. t

  759

 2 416

  890

 3 178

123,3

117,3

131,5

‘000 t

Cross-trade transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonski kilometri

mil.

 2 803

 10 439

 2 962

 11 337

110,0

105,7

108,6

Mln

Tonne-kilometres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unutarnji prijevoz

mil.

 1 006

 4 055

  997

 3 985

99,5

99,1

98,3

Mln

National transport

Otišlo u strane zemlje

mil.

  648

 2 182

  715

 2 458

132,0

110,4

112,6

Mln

Despatched to foreign countries

Došlo iz stranih zemalja

mil.

  572

 2 229

  630

 2 481

105,1

110,1

111,3

Mln

Received from foreign countries

Prijevoz u inozemstvu

mil.

  576

 1 973

  620

 2 412

112,6

107,6

122,2

Mln

Cross-trade transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestovni javni prijevoz
robe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Road transport of goods for hire or reward

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevezena roba

tis. t

 9 068

 33 560

 9 705

 36 763

102,3

107,0

109,5

‘000 t

Goods carried

Tonski kilometri

mil.

 2 414

 8 681

 2 499

 9 614

110,2

103,5

110,7

Mln

Tonne-kilometres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestovni prijevoz robe za vlastite potrebe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Road transport of goods for own account

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevezena roba

tis. t

 8 104

 32 930

 9 335

 35 740

106,4

115,2

108,5

‘000 t

Goods carried

Tonski kilometri

mil.

  388

 1 759

  463

 1 723

108,6

119,2

98,0

Mln

Tonne-kilometres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od ukupnog prijevoza robe – prijevoz opasnih tereta

tis. t

(717)

2 831

(839)

3 284

89,9

117,1

116,0

‘000 t

Out of total goods transport, transport of dangerous goods

 

 

 

6.   CJEVOVODNI TRANSPORT

      TRANSPORT VIA PIPELINES

 

Mjerna jedinica

2015.

2016.

Indeksi

Indices

Unit of measure

 

 

X. – XII.

I. – XII.

X. – XII.

I. – XII.

X. – XII. 2016.
VII. – IX. 2016.

X. – XII. 2016.
X. – XII. 2015.

I. – XII. 2016.
I. – XII. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport nafte

tis. t

 1 720

 6 207

 2 013

 6 897

125,0

117,0

111,1

‘000 t

Oil transported

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonski kilometri

mil.

  460

 1 395

  425

 1 589

133,7

92,3

114,0

Mln

Tonne-kilometres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport plina

tis. t

  587

 1 955

  677

 2 073

174,7

115,4

106,0

‘000 t

Gas transported

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonski kilometri

mil.

  94

  346

  107

  332

169,4

114,3

96,1

Mln

Tonne-kilometres

 

 

 

7.   POMORSKI I OBALNI PRIJEVOZ

      SEAWATER AND COASTAL TRANSPORT

 

Mjerna jedinica

2015.

2016.

Indeksi

Indices

Unit of measure

 

 

X. – XII.

I. – XII.

X. – XII.

I. – XII.

X. – XII. 2016.
VII. – IX. 2016.

X. – XII. 2016.
X. – XII. 2015.

I. – XII. 2016.
I. – XII. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevezeni putnici

tis.

 1 800

 13 082

 1 828

 13 525

25,4

101,6

103,4

‘000

Passengers carried

Unutarnji prijevoz

tis.

 1 786

 12 914

 1 810

 13 359

25,6

101,3

103,4

‘000

National transport

Međunarodni prijevoz

tis.

  14

  168

  18

  166

16,7

130,4

98,5

‘000

International transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od ukupnoga prevezeno trajektima

tis.

  988

 9 272

 1 373

 10 316

25,0

139,0

111,3

‘000

Out of total carried by ferries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putnički kilometri

mil.

  85

  624

  89

  652

25,9

105,5

104,5

Mln

Passenger-kilometres

Unutarnji prijevoz

mil.

  81

  589

  85

  617

26,3

104,5

104,7

Mln

National transport

Međunarodni prijevoz

mil.

  3

  35

  4

  35

19,6

130,4

101,7

Mln

International transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevezena roba

tis. t

 5 687

 21 376

 4 827

 20 951

86,9

84,9

98,0

‘000 t

Goods carried

Unutarnji prijevoz

tis. t

  183

  741

  164

  706

81,4

89,8

95,2

‘000 t

National transport

Međunarodni prijevoz

tis. t

 5 505

 20 635

 4 663

 20 245

87,1

84,7

98,1

‘000 t

International transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonski kilometri

mil.

 30 300

 122 223

 27 770

 113 103

95,1

91,6

92,5

Mln

Tonne-kilometres

Unutarnji prijevoz

mil.

  57

  217

  51

  212

91,0

89,9

97,3

Mln

National transport

Međunarodni prijevoz

mil.

 30 243

 122 006

 27 718

 112 891

95,1

91,7

92,5

Mln

International transport

 

 

 

8.   ZRAČNI PRIJEVOZ

      AIR TRANSPORT

 

Mjerna jedinica

2015.

2016.

Indeksi

Indices

Unit of measure

 

 

X. – XII.

I. – XII.

X. – XII.

I. – XII.

X. – XII. 2016.
VII. – IX. 2016.

X. – XII. 2016.
X. – XII. 2015.

I. – XII. 2016.
I. – XII. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevezeni putnici

tis.

  402

 1 919

  432

 2 102

55,3

107,4

109,5

‘000

Passengers carried

Unutarnji prijevoz

tis.

  107

  491

  110

  523

58,1

103,6

106,5

‘000

National transport

Međunarodni prijevoz

tis.

  296

 1 428

  321

 1 579

54,5

108,7

110,6

‘000

International transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putnički kilometri

mil.

  287

 1 438

  311

 1 649

47,9

108,2

114,7

Mln

Passengers kilometres

Unutarnji prijevoz

mil.

  34

  153

  36

  164

61,5

105,1

107,2

Mln

National transport

Međunarodni prijevoz

mil.

  254

 1 284

  275

 1 485

46,6

108,6

115,6

Mln

International transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevezeni teret

t

  683

 2 732

  593

 2 591

83,9

86,8

94,8

t

Freight carried

Unutarnji prijevoz

t

  116

  620

  106

  566

51,2

91,4

91,3

t

National transport

Međunarodni prijevoz

t

  567

 2 112

  487

 2 025

97,4

85,9

95,9

t

International transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonski kilometri

tis.

  507

 1 939

  435

 1 833

92,4

85,8

94,5

‘000

Tonne kilometres

Unutarnji prijevoz

tis.

  36

  187

  32

  168

54,2

88,9

89,8

‘000

National transport

Međunarodni prijevoz

tis.

  471

 1 752

  403

 1 665

97,8

85,6

95,0

‘000

International transport

 

 

 

9.   PROMET ROBE U LUKAMA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (RIJEČNI)

      TRAFFIC OF GOODS IN INLAND WATERWAY PORTS (ON RIVERS)

 

Mjerna jedinica

2015.

2016.

Indeksi

Indices

Unit of measure

 

 

X. – XII.

I. – XII.

X. – XII.

I. – XII.

X. – XII. 2016.
VII. – IX. 2016.

X. – XII. 2016.
X. – XII. 2015.

I. – XII. 2016.
I. – XII. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promet robe

tis. t

168

617

164

774

60,1

97,4

125,4

‘000 t

Goods traffic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unutarnji promet

tis. t

40

103

48

193

207,2

122,3

188,0

‘000 t

National  traffic

Utovareno

tis. t

20

51

24

96

207,0

122,3

188,0

‘000 t

Loading

Istovareno

tis. t

20

51

24

96

207,4

122,3

188,1

‘000 t

Unloading

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međunarodni promet

tis. t

128

515

115

581

46,2

89,7

112,9

‘000 t

International traffic

Utovareno

tis. t

70

346

53

201

57,7

75,4

57,9

‘000 t

Loading

Istovareno

tis. t

59

168

63

381

39,6

106,7

225,9

‘000 t

Unloading

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od ukupnog prometa robe –promet opasnih tereta

tis. t

44

114

53

209

154,4

120,9

183,6

‘000 t

Out of total goods traffic, traffic of dangerous goods

 

 

 

10. PRVI PUT REGISTRIRANA CESTOVNA VOZILA1)

      FIRST REGISTRATION OF ROAD VEHICLES1)

 

X. 2016.

XI. 2016.

XII. 2016.

 

 

ukupno

Total

od toga fizičke osobe

Out of that,
 natural
persons

ukupno

Total

od toga fizičke osobe

Out of that,
 natural
persons

ukupno

Total

od toga fizičke osobe

Out of that,
 natural
persons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mopedi

62

46

30

30

20

13

Mopeds

Motocikli

141

125

101

94

94

80

Motorcycles

Četverocikli

11

9

15

7

11

7

Quadricycles

Osobna vozila

8 602

6 316

8 320

6 130

10 356

7 630

Passenger cars

Autobusi

23

-

38

1

29

-

Buses

Teretna vozila2)

1 341

119

1 264

101

1 305

137

Freight vehicles2)

Traktori

221

138

231

152

193

102

Agricultural tractors

Radni strojevi

71

13

55

8

45

4

Work engines

Priključna vozila

337

99

254

46

222

45

Trailer vehicles

 

 

1)     Privremeni podaci

2)     U teretna vozila uključena su i radna vozila.

1)     Provisional data

2)     The category Freight vehicles also includes work vehicles.

 

 

Izvor:

Source:

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministry of the Interior

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka te da kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih tromjesečnih rezultata zbog zaokruživanja brojeva.

 

It may happen that the sum total does not equal the sum of individual figures and that cumulative data do not always equal the sum of the individual quarterly results due to the rounding of numbers.

 

 

 

Tromjesečni konačni rezultati za željeznički prijevoz putnika za 2016.  objavit će se u Excel-formatu na internetskim stranicama DZS-a na poveznici Statistika u nizu pod naslovom "Transport i komunikacije".

 

The final quarterly data on the railway transport of passengers for 2016 will be published in excel format on the web site of the Croatian Bureau of Statistics under Statistics in Line, Transport and Communications.

 

 

 

Podaci o željezničkom prijevozu robe u 2016. odnose se na rad svih željezničkih prijevoznika na željezničkoj mreži Republike Hrvatske.

 

Data on railway transport of goods in 2016 related to the operation of all railway carriers on the railway network of the Republic of Croatian.

 

 

 

Podaci o prometu brodova, putnika i robe u morskim lukama objavljeni su u Priopćenju 5.1.4. "Promet u morskim lukama", a podaci o prometu putnika i tereta u zračnim lukama u Priopćenju 5.1.5. "Promet u zračnim lukama".

 

The data on the traffic of ships, passengers and goods in seaports were published in the first release 5.1.4. Traffic in Seaports and the data on the traffic of passengers and freight in airports in the first release 5.1.5. Traffic in Airports.

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Source and methods of data collection

 

 

 

Podaci o transportu prikupljaju se tjednim, mjesečnim i tromjesečnim statističkim istraživanjima. Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o prijevozu putnika i robe te izračunati pokazatelje o prijevoznom učinku izraženome u putničkim i tonskim kilometrima. Izvor podataka o registriranim cestovnim vozilima jest Ministarstvo unutarnjih poslova.

 

The data on transport are collected through weekly, monthly and quarterly statistical surveys. The purpose of the surveys is to collect the data on the transport of passengers and goods and to calculate the performance indicators on transport expressed in tonne-kilometres and passenger-kilometres. The data source for registered road vehicles is the Ministry of the Interior.

 

 

 

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice u području cestovnog prijevoza putnika, gradskog prijevoza, cjevovodnog transporta, pomorskoga i obalnog prijevoza te zračnog prijevoza jesu domaći prijevoznici, odnosno operateri koji su registrirani u prijevozu (područje H NKD-a 2007.) u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku.

 

Observation and reporting units on road passenger transport, urban transport, pipeline transport, seawater and coastal transport, and air transport are national carriers, that is, operators registered in the transport activity (section H of the NKD 2007.) in the Statistical Business Register of the Croatian Bureau of Statistics.

 

 

 

Jedinice promatranja u statističkom istraživanju o cestovnom prijevozu robe jesu cestovna teretna motorna vozila (uključujući tegljače) nosivosti veće od 3 500 kg registrirana u Ministarstvu unutarnjih poslova. Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti (pravne i fizičke osobe) koji su vlasnici ili korisnici cestovnoga teretnoga motornog vozila izabrana uzorkom.

 

Observation units in the statistical survey on the road transport of goods are freight road vehicles (including road tractors) with a loading capacity of over 3 500 kg that are registered with the Ministry of the Interior. Reporting units are business entities (legal entities and natural persons) who own or just use a freight road vehicle selected into the sample.

 

 

 

Podaci o prometu robe u lukama na unutarnjim vodnim putovima te podaci o prijevozu robe na unutarnjim vodnim putovima prikupljaju se izvještajima Prijava o dolasku plovila u luku unutarnjih voda i Prijava o odlasku plovila iz luke unutarnjih voda. Podatke dostavljaju lučke kapetanije na unutarnjim vodnim putovima.

 

The data on the traffic of goods in inland waterway ports and the data on inland waterway transport are collected on the Report on Arrival of Vessels in Inland Waterway Ports and the Report on Departure of Vessels from Inland Waterway Ports. The data are delivered by harbour master’s offices of inland waterway ports.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o željezničkom prijevozu putnika obuhvaćaju i gradski i prigradski prijevoz putnika i putnike u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku.

 

The data on the railway transport of passengers include the urban and suburban transport of passengers and passengers in transit through the Republic of Croatia.

 

 

 

Podaci o cestovnom prijevozu robe odnose se na rad vlasnika ili korisnika teretnih vozila izabranih uzorkom. U uzorak za tromjesečje izabrano je 2 600 vozila. Podaci, tj. procjene s koeficijentom varijacije vrijednosti između 10,0 i 30,0, posebno su označeni kao manje precizne vrijednosti.

 

The data on the road transport refer to the operation of owners or users of freight vehicles selected by the sample. In the quarterly dynamics, 2 600 vehicles have been selected in the sample. The data, that is, estimates with the variation coefficient values ranging between 10.0 and 30.0 are separately marked as less accurate values.

 

 

 

Podaci o cestovnom prijevozu putnika odnose se na rad poslovnih subjekata (pravne i fizičke osobe) koji se bave prijevozom putnika autobusima i imaju dozvolu za obavljanje javnoga linijskog prijevoza putnika na međunarodnim, međužupanijskim i županijskim linijama.

 

The data on the road transport of passengers have related to the activity of business entities (legal entities and natural persons) engaged in the transport of passengers by coaches and holding the concession for performing the public line transport of passengers on international, intercounty and county lines.


 

 

 

Gradski prijevoz putnika obuhvaća organizirani javni prijevoz putnika koji obavljaju poslovni subjekti koji se bave gradskim prijevozom putnika (tramvajima i autobusima), u gradskim i prigradskim naseljima i imaju više od 10 zaposlenih. Uključeni su aktivni poslovni subjekti koji su razvrstani u području H NKD-a 2007., razred 49.31 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku.

 

The urban transport of passengers covers the organised public transport of passengers conducted by business entities engaged in the urban transport of passengers (by trams and buses) in urban and suburban areas that employ more than 10 persons. Included are the active business entities registered in section H, class 49.31 Urban and suburban passenger land transport, of the NKD 2007. in the Statistical Business Register of the Croatian Bureau of Statistics.

 

 

 

Istraživanjem o pomorskome i obalnom prijevozu obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji obavljaju javni linijski obalni prijevoz putnika i poslovni subjekti kojima je glavna ili sporedna djelatnost pomorski i obalni prijevoz robe. Odabir izvještajnih jedinica koje se bave prijevozom robe pripremao se godišnje na temelju definiranog praga za uključivanje u istraživanje (najmanje 10 zaposlenih). Uključen je prijevoz među stranim lukama.

 

The survey on the seawater and coastal transport covers all business entities engaged in the public seawater and coastal line transport of passengers and business entities whose principal or subsidiary activity is seawater and coastal transport of goods. The selection of reporting units engaged in the activity of transporting goods is prepared every year on the basis of the defined threshold for being included in the survey (10 or more persons in employment). Cross-trade transport is included.

 

 

 

Podaci o prijevozu na unutarnjim vodnim putovima odnose se na prijevoz robe plovilima domaće zastave i stranih zastava na teritoriju Republike Hrvatske. Nije uključen tranzit.

 

The data on the transport in inland waterways include the transport of goods on vessels under the domestic and foreign flags on the territory of the Republic of Croatia. Transit is not included.

 

 

 

Podaci o prometu u lukama na unutarnjim vodnim putovima odnose se na rad luka na unutarnjim vodnim putovima, a obuhvaćaju robu prispjelu i otpremljenu plovilima domaće zastave i stranih zastava.

 

The data on the traffic in inland waterway ports relate to the operation of inland waterway ports that include arrivals and departures of goods on both domestic and foreign vessels.

 

 

 

Podaci o prvi put registriranim vozilima obuhvaćaju potpuno nova vozila i polovna vozila registrirana u Republici Hrvatskoj.

 

The data on the first registration of vehicles include brand new and used vehicles registered in the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Međunarodni prijevoz obuhvaća prijevoz između mjesta ukrcaja/utovara u Republici Hrvatskoj i mjesta iskrcaja/istovara u inozemstvu i obratno te prijevoz obavljen između dvaju mjesta u inozemstvu.

 

International transport includes conveying between the place of embarkation/loading in the Republic of Croatia and the place of disembarkation/unloading abroad, or vice versa, as well as between two places in another country.

 

 

 

Tranzit podrazumijeva prijevoz kroz hrvatski teritorij istom vrstom prijevoza između dvaju mjesta (mjesta ukrcaja/utovara i mjesta iskrcaja/istovara) koja se nalaze u drugoj zemlji ili drugim zemljama.

 

Transit implies a transport through the Croatian territory in the same means of transport between two places (the place of embarkation/loading and the place of disembarkation/unloading), both located in another country or in other countries.

 

 

 

Prijevoz u inozemstvu podrazumijeva međunarodni prijevoz robe koji obavljaju domaći prijevoznici. Zemlja utovara i istovara jest strana zemlja.

 

Cross-trade road transport implies international transport of goods performed by domestic operators with the place of loading and unloading being located in a foreign country.

 

 

 

Putnički kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jednog putnika na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri obračunu putničkih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske.

 

Passenger-kilometre is a unit of measure representing the transport of one person over a distance of one kilometre. The calculation of passenger-kilometres for the rail transport takes into account only the distance travelled on the territory of the Republic of Croatia.

 

 

 

Tonski kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jedne tone robe na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri obračunu tonskih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske, uključujući i tranzit. Pri obračunu tonskih kilometara za prijevoz na unutarnjim vodnim putovima uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske, isključujući tranzit.

 

Tonne-kilometre is a unit of measure representing the transport of one tonne over a distance of one kilometre. The calculation of tonne-kilometres for the rail transport takes into account only the distance travelled on the territory of the Republic of Croatia including transit. The calculation of tonne-kilometres for the inland waterway transport takes into account only the distance travelled on the territory of the Republic of Croatia, but transit is not included.

 

 

 

Cestovni prijevoz robe i cestovni tonski kilometri odnose se na kretanja teretnih vozila koja su registrirana u Republici Hrvatskoj.

 

The road transport of goods and road tonne-kilometres relate to the movement of freight vehicles registered in the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

kg

kilogram

 

kg

kilogram

mil.

milijun

 

mln

million

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

t

tona

 

t

tonne

tis.

tisuća

 

z

data are not published for confidentiality reasons

z

podatak radi povjerljivosti nije objavljen

 

'000

thousand

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

( )

manje precizan podatak

 

( )

less accurate data

0

podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

0

value not zero, but less than 0.5 of the unit of measure used

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredila: Edita Omerzo

Prepared by: Edita Omerzo

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199