image description

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                       ZAGREB, 10. VELJAČE 2017./ 10 FEBRUARY, 2017                              BROJ/ NUMBER: 5.1.5/12.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

 

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

U PROSINCU 2016.

TRAFFIC IN AIRPORTS

DECEMBER 2016

 

 

 

 

Ukupan promet putnika na komercijalnim operacijama u zračnim lukama u prosincu 2016. iznosio je 240 tisuća, što je u usporedbi s prosincem 2015. u kojem je promet putnika iznosio 216 tisuća, porast za 11,2%. U razdoblju od siječnja do prosinca 2016. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine bilježi se porast za 13,0%. Porast u prosincu 2016. i u razdoblju od siječnja do prosinca 2016. odnosi se na redoviti promet.

 

The total traffic of passengers in airports on commercial operations amounted to 240 thousand in December 2016, which was by 11.2% more than in December 2015 when it amounted to 216 thousand. In the period from January to December 2016 an increase of 13.0% was recorded compared to the same period of the previous year. The increase in December 2016 and in the period from January to December 2016 refers to scheduled traffic.

 

 

 

U prosincu 2016. porast prometa putnika u odnosu na prosinac 2015. bilježe zračna luka Zagreb (za 10,1%), zračna luka Split (za 6,1%), zračna luka Dubrovnik (za 21,8%), zračna luka Zadar (za 66,1%), zračna luka Pula (za 84,1%) i zračna luka Osijek (za 439,4%). U razdoblju od siječnja do prosinca 2016. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine najveći porast prometa putnika bilježe aerodrom Brač (za 35,2%), zračna luka Pula (za 21,9%) i zračna luka Dubrovnik (za 17,7%).

 

An increase in the traffic of passengers as compared to December 2015 was recorded in December 2016 in the Zagreb Airport (10.1%), the Split Airport (6.1%), the Dubrovnik Airport (21.8%), the Zadar Airport (66.1%), the Pula Airport (84.1%) and the Osijek Airport (439.4%). In the period from January to December 2016, the highest increase in the traffic of passengers was recorded in the Brač Airport (35.2%), the Pula Airport (21.9%) and the Dubrovnik Airport (17.7%), compared to the same period of the previous year.

 

 

 

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u prosincu 2016. iznosio je 4 373, što je u usporedbi s brojem slijetanja i polijetanja od 4 000 u prosincu 2015., porast za 9,3%. U razdoblju od siječnja do prosinca 2016. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine bilježi se porast za 12,5%.

 

The total number of landings and taking-offs in airports amounted to 4 373 movements in December 2016, which was by 9.3% more than in December 2015 when it amounted to 4 000 movements. In the period from January to December 2016, an increase of 12.5% was recorded compared to the same period of the previous year.

 

 

 

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u prosincu 2016. iznosio je 672 tone, što je u usporedbi s prometom od 665 tona u prosincu 2015. porast za 1,1%. U razdoblju od siječnja do prosinca 2016. promet robe iznosio je 8 216 tona, a u istom razdoblju prošle godine 7 766 tona, što je porast za 5,8%.

 

The total traffic of freight in airports in December 2016 amounted to 672 tonnes, which was an increase of 1.1% compared to 665 tonnes recorded in December 2015. In the period from January to December 2016, the total traffic of freight amounted to 8 216 tonnes, while in the same period of the previous year it amounted to 7 766 tonnes, which was by 5.8% more.

 

 

 

 

 

 

 

1.   PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

      TRAFFIC IN AIRPORTS

 

Mjerna
jedinica

2015.

2016.

Indeksi

Indices

Unit of
measure

 

XII.

I. – XII.

XII.

I. – XII.

XII. 2016.
XII. 2015.

I. XII. 2016.
I.
XII. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacije zrakoplova ukupno

broj

 4 000

 100 084

 4 373

 108 174

109,3

108,1

Number

Aircraft movements – total

Promet putnika

tis.

  216

 7 176

  240

 8 111

111,2

113,0

‘000

Traffic of passengers

Promet tereta

t

  665

 7 766

  672

 8 216

101,1

105,8

t

Traffic of freight

 

 

 

2.   PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA
      U PROSINCU 2016.

      TRAFFIC OF PASSENGERS IN AIRPORTS,
      DECEMBER 2016

 

2016.

Indeksi
Indices

 

XII.

I. – XII.

XII. 2016.
XII. 2015.

I. – XII. 2016.
I. – XII. 2015.

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

z

8 110 988

z

113,0

 

 

 

 

 

Zagreb

 186 445

2 756 582

110,1

107,0

Split

 28 779

2 262 806

106,1

117,2

Dubrovnik

 22 004

1 977 723

121,8

135,2

Zadar

1 389

501 816

166,1

106,6

Pula

1 202

424 342

184,1

121,9

Osijek

  588

30 235

539,4

105,5

Mali Lošinj

54

4 086

-

-

Rijeka

z

141 488

z

105,9

Brač

-

11 910

-

135,2

 

3.   DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA

      S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U PROSINCU 2016.

      TOP 10 COUNTRIES, BY TRAFFIC OF PASSENGERS REALISED

      WITH CROATIAN AIRPORTS, DECEMBER 2016

 

Promet putnika

Traffic of passengers

Indeksi

Indices

XII. 2016.

XII. 2015.

 

 

 

 

 

Njemačka

 60 178

107,1

Germany

Ujedinjena Kraljevina

 15 693

113,8

United Kingdom

Nizozemska

 12 380

114,3

Netherlands

Francuska

 11 415

109,0

France

Austrija

 11 341

100,9

Austria

Katar

z

z

Qatar

Turska

z

z

Turkey

Belgija

 8 124

108,7

Belgium

Švicarska

 z

z

Switzerland

Italija

 5 784

119,7

Italy

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

 

Cumulative data are not always equal to the sum of individual monthly results due to the rounding of numbers to the nearest thousand.

 

 

 

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

 

The purpose of the survey is to collect data on the number of all aircraft movements and the traffic of passengers and freight on commercial operations in airports and air landing places of the Republic of Croatia.

 

 

 

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

 

The observation units and reporting units are airports in the Republic of Croatia. Data are collected in the form of electronic datasets and on the PZ/M-21 form.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

 

The data on air traffic (total aircraft movements, traffic of passengers and freight in airports) relate to the activities of the airports of Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač and the air landing place of Mali Lošinj.

 

 

 

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

 

The number of total aircraft movements in airports refers to the number of all (commercial and non-commercial) operations of landing and taking-off of an aircraft, except state flights (military, customs, police).

 

 

 

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

 

Traffic of passengers in airports includes the number of passengers who have departed or arrived on commercial operations. Passengers in direct transit are excluded. Direct transit passengers are passengers who, after a short stop, continue their journey on the same aircraft on a flight having the same flight number as the flight on which they arrived.

 

 

 

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Traffic of freight in airports refers to the loaded and unloaded goods and mail on commercial operations other than the baggage of passengers. The freight in direct transit is excluded.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

t

tona

 

t

tonne

tis.

tisuća

 

z

data are not published for confidentiality reasons

z

podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

 

'000

thousand

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

 

Priredile: Edita Omerzo, Lidija Pilat i Štefica Vrtarić Njegovan

Prepared by: Edita Omerzo, Lidija Pilat and Štefica Vrtarić Njegovan

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199