image description

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                           ZAGREB, 15. OŽUJKA 2017./ 15 MARCH, 2017                                   BROJ/ NUMBER: 5.1.7/4.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

POŠTANSKE I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE

U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2016.

POSTAL AND ELECTRONIC COMMUNICATION SERVICES

FOURTH QUARTER OF 2016

 

 

 

Podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da se nastavlja trend manjeg korištenja nepokretne, a povećava korištenje mobilne telefonije, kako u četvrtom tromjesečju, tako i u cijeloj 2016.

 

The data of the Croatian Bureau of Statistics show that the trend of decreased usage of the immobile network and increased usage of the mobile network continued in the fourth quarter, as well as throughout 2016.

 

 

 

 

 

 

Nastavljaju se trendovi u korištenju telefonskih usluga

 

Phone services trends continued

 

 

 

U četvrtom tromjesečju 2016. u nepokretnoj mreži utrošeno je 559 milijuna minuta razgovora, što je za 7% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

 

In the fourth quarter of 2016, there were 559 million minutes of conversation spent in the immobile network, which is by 7% less compared to the same period of the previous year.

 

 

 

U pokretnoj mreži u četvrtom tromjesečju ove godine razgovaralo se 2,2 milijarde minuta, što je za gotovo 3% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

 

In the fourth quarter of 2016, there were 2.2 billion minutes of conversation spent in the mobile network, which is by 3% more compared to the same period of the previous year.

 

 

 

Od siječnja do prosinca 2016. razgovaralo se 9% manje u nepokretnoj mreži i za 2% više u pokretnoj mreži u odnosu na isto razdoblje 2015., čime su potvrđeni višegodišnji trendovi.

 

In the period from January to December 2016, there were 9% less minutes spent on conversation in the immobile network and 2% more in the mobile network compared to the same period of 2015, in line with long-term trends.

 

 

 

 

 

 

Pada broj pismonosnih i raste broj paketnih pošiljaka

 

Letter consignments decreasing, parcel consignments increasing

 

 

 

U četvrtom tromjesečju 2016. poslano je 79 milijuna pismonosnih i ostalih pošiljaka, što je za 7% manje nego u istom razdoblju prošle godine.

 

In the fourth quarter of 2016, there were 79 million letters and other consignments sent, which is by 7% less compared to the same period of the previous year.

 

 

 

Broj paketa u istom tromjesečju dosegao je 4,5 milijuna, što je za gotovo 14% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

 

The number of parcel consignments reached 4.5 million, which is by 14% more than in the same period of the previous year.

 

 

 

Iste trendove pokazuju i podaci o pismonosnim i paketnim pošiljkama za razdoblje od siječnja do prosinca 2016.

 

Identical trends for letter and parcel consignments have been observed for the period from January to December 2016.

 

 

 

 

 

 

Nastavlja se pad SMS i MMS poruka

 

Decrease in number of SMS and MMS continues

 

 

 

U četvrtom tromjesečju 2016. u usporedbi s istim tromjesečjem 2015. vidljiv je pad slanja SMS poruka za 6% i MMS poruka za 8%. Od siječnja do prosinca 2016. slalo se 9% manje SMS poruka i 11% manje MMS poruka u odnosu na isto razdoblje 2015.

 

In the fourth quarter of 2016, as compared to the fourth quarter of 2015, a decrease of 6% in the number of sent SMS messages and of 8% in the number of sent MMS messages can be observed. In the period from January to December 2016, there were 9% less SMS messages sent and 11% less MMS messages sent compared to the same period of 2015.

 

 

 

 

 

 

Internetski promet i dalje raste

 

Significant growth of internet traffic continues

 

 

 

U četvrtom tromjesečju 2016. ukupno je utrošen 201 milijun GB širokopojasnoga internetskog prometa, što je za 42% više u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine i za 6% više u odnosu na treće tromjesečje 2016. Od siječnja do prosinca 2016. utrošeno je 38% više širokopojasnoga internetskog prometa nego u istom razdoblju 2015.

 

A total of 201 million GB of broadband internet traffic was spent in the fourth quarter of 2016, which means the amount increased by 42% compared to the same quarter of the previous year, that is, by 6% compared to the third quarter of 2016. In the period from January to December 2016, there was 38% more broadband internet traffic compared to the same period of 2015.

 

 

 

 

 

 

Napomena za korisnike

 

Note to users

 

 

 

Od 2017. Državni zavod za statistiku prestaje prikupljati podatke o poštanskim uslugama i elektroničkim komunikacijskim uslugama. Podaci su dostupni na mrežnim stranicama Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.

 

Since 2017, the Croatian Bureau of Statistics has not carried out the surveys on postal services and electronic communication services. Data are available on the web pages of the Croatian Regulatory Authority for Network Industries.

 

 

 

 

 

 

1.   POŠTANSKE USLUGE

      POSTAL SERVICES

tis.

‘000

 

2015.

2016.

Indeksi
Indices

 

 

X. – XII.

I. – XII.

X. – XII.

I. – XII.

X.–XII. 2016.
VII.–IX. 2016.

X.–XII. 2016.
X.–XII. 2015.

I.–XII. 2016.
I.–XII. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pismonosne i ostale pošiljke – ukupno

 85 727

 318 163

 79 388

 313 095

103,1

92,6

98,4

Letters and other consignments – total

Unutarnji promet – primljeno

 78 738

 294 378

 73 125

 290 892

102,3

92,9

98,8

National traffic – received

Međunarodni promet – otpremljeno

 2 050

 7 549

 1 819

 6 959

91,5

88,7

92,2

International traffic – posted

Međunarodni promet – primljeno

 4 939

 16 236

 4 444

 15 244

126,9

90,0

93,9

International traffic – received

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paketi – ukupno

 3 969

 14 749

 4 505

 16 499

102,4

113,5

111,9

Parcels – total

Unutarnji promet – primljeno

 3 461

 13 033

 3 826

 14 260

100,1

110,5

109,4

National traffic – received

Međunarodni promet – otpremljeno

  103

  322

  154

  459

134,6

149,8

142,6

International traffic – posted

Međunarodni promet – primljeno

  406

 1 394

  526

 1 780

114,0

129,7

127,7

International traffic – received

 

 

Izvor:

Source:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Croatian Regulatory Authority for Network Industries

 

 

 

2.   ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE

      ELECTRONIC COMMUNICATION SERVICES

 

2015.

2016.

Indeksi
Indices

 

 

X. – XII.

I. – XII.

X. – XII.

I. – XII.

X.–XII. 2016.
VII.–IX. 2016.

X.–XII. 2016.
X.–XII. 2015.

I.–XII. 2016.
I.–XII. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrošene minute u nepokretnoj mreži, mil.

  602

 2 399

  559

 2 205

110,4

92,8

91,9

Immobile network minutes spent, mln

Unutarnji promet

  579

 2 309

  541

 2 128

110,8

93,4

92,2

National traffic

Međunarodni promet

  23

  90

  18

  77

98,9

78,1

85,2

International traffic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrošene minute u pokretnoj mreži, mil.

 2 179

 8 759

 2 234

 8 900

97,8

102,5

101,6

Mobile network minutes spent, mln

Unutarnji promet

 2 159

 8 661

 2 212

 8 796

98,6

102,5

101,6

National traffic

Međunarodni promet

  20

  98

  22

  103

54,5

107,9

105,8

International  traffic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMS poruke, mil.

  706

 2 904

  661

 2 643

99,9

93,6

91,0

SMS messages, mln

MMS poruke, tis.

 4 139

 17 640

 3 802

 15 648

93,3

91,9

88,7

MMS messages, ‘000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Širokopojasni internetski promet, mil. GB

  142

  513

  201

  710

105,8

141,7

138,3

Broadband internet traffic, mln GB

 

 

Izvor:

Source:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Croatian Regulatory Authority for Network Industries

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka zbog zaokruživanja apsolutnih vrijednosti.

 

In certain tables, the sum total may not equal the sum of individual figures due to the rounding of absolute values.

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podatke o poštanskim uslugama dostavlja Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti na temelju tromjesečnih izvještaja prikupljenih od svih davatelja usluga na poštanskom tržištu u Republici Hrvatskoj.

 

The data on postal services are submitted by the Croatian Regulatory Authority for Network Industries on the basis of quarterly reports collected from all service providers on the postal market in the Republic of Croatia.

 

 

 

Podatke o elektroničkim komunikacijskim uslugama dostavlja Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti na temelju tromjesečnih izvještaja prikupljenih od svih operatora na tržištu elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj.

 

The data on electronic communication services are delivered by the Croatian Regulatory Authority for Network Industries based on the quarterly reports collected from all operators on the electronic communications market in the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Pismonosne i ostale pošiljke obuhvaćaju broj pošiljaka prispjelih u unutarnjem prometu odnosno broj pošiljaka primljenih iz inozemstva i otpremljenih u inozemstvo u međunarodnom prometu.

 

Letters and other consignments include the number of consignments in the domestic traffic and the number of consignments received from abroad and posted abroad in the international traffic.

 

 

 

Paketi obuhvaćaju broj paketa prispjelih u unutarnjem prometu odnosno broj paketnih pošiljaka primljenih iz inozemstva i otpremljenih u inozemstvo u međunarodnom prometu.

 

Parcels include the number of parcels received in the domestic traffic and the number of parcels received from abroad and posted abroad in the international traffic.

 

 

 

Elektroničke komunikacijske usluge obuhvaćaju promet svih operatora na tržištu elektroničkih komunikacija ostvaren u nepokretnoj mreži i pokretnim mrežama.

 

Electronic communication services include the traffic of all operators on the electronic communications market realised in immobile and mobile telephone networks.

 

 

 

Utrošene minute u nepokretnoj mreži obuhvaćaju ukupni odlazni promet ostvaren u unutarnjemu i međunarodnom prometu i izražen u jedinici vremena – minutama. Unutarnji promet obuhvaća ukupno ostvaren odlazni promet unutar vlastite nepokretne mreže, prema drugim nepokretnim mrežama, promet prema pokretnim mrežama i promet prema brojevima usluga s dodanom vrijednošću. Međunarodni promet obuhvaća ukupno ostvaren promet u nepokretnim mrežama koji počinje unutar Republike Hrvatske i završava izvan Republike Hrvatske.

 

Minutes spent in the immobile telephone network include the total outgoing traffic in the immobile network realised in the domestic and international traffic and measured by time units – minutes. The domestic traffic includes the total outgoing traffic within own immobile network, the traffic directed to other immobile networks, the traffic directed to mobile networks as well as traffic to value added service numbers. The international traffic includes the total traffic in the immobile network that starts within and ends outside the Republic of Croatia.

 

 

 

Utrošene minute u pokretnoj mreži obuhvaćaju ukupni odlazni promet ostvaren u unutarnjemu i međunarodnom prometu i izražen u jedinici vremena – minutama. Unutarnji promet obuhvaća ukupno ostvaren odlazni promet unutar vlastite pokretne mreže, prema drugim pokretnim mrežama, promet prema nepokretnim mrežama i promet prema brojevima usluga s dodanom vrijednošću. Međunarodni promet obuhvaća ukupno ostvaren promet u pokretnim mrežama koji počinje unutar Republike Hrvatske i završava izvan Republike Hrvatske.

 

Minutes spent in the mobile telephone network include the total outgoing traffic in all mobile telephone networks realised in the domestic and international traffic and measured by time units – minutes. The domestic traffic includes the total outgoing traffic within own mobile network, the traffic directed to other mobile networks, the traffic directed to immobile networks as well as traffic to value added service numbers. The international traffic includes the total traffic in the mobile network that starts within and ends outside the Republic of Croatia.

 

 

 

Roaming-promet nije uključen.

 

The roaming traffic is not included.

 

 

 

SMS poruke prikazuju ukupan broj poslanih SMS poruka. MMS poruke prikazuju ukupan broj poslanih MMS poruka.

 

SMS messages show the total number of SMS messages sent. MMS messages show the total number of MMS messages sent.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

U pismovne i ostale pošiljke ubrajaju se pismovne pošiljke, preporučene pošiljke, pošiljke s označenom vrijednosti, sekogrami, izravna pošta i tiskanice.

 

Letters and other consignments include letters, registered mail, insured letters, secograms, direct mail and blanks.

 

 

 

Paket je poštanska pošiljka koja sadržava robu i predmete.

 

Parcel is a postal consignment that contains goods and objects.

 

 

 

Elektronička komunikacijska usluga jest usluga prijenosa, odašiljanja ili primitka znakova, signala, pisanog teksta, slika, govora i zvukova ili priopćenja bilo koje prirode koja se pruža žičnim, svjetlosnim, bežičnim ili drugim elektromagnetskim sustavima uključujući omogućavanje uporabe tih sustava kao cjeline ili djelomično davanjem u najam, prodajom ili na neki drugi način.

 

Electronic communication service is the service of transfer, transmission or reception of signs, signals, written text, pictures, speech, sounds or of the releasing of any kind rendered through wire, light, wireless or other electromagnetic systems, including the possibility of using those systems either as a whole or in part, through renting, sale or some other way.

 

 

 

Nepokretna mreža jest elektronička komunikacijska mreža kod koje je međusobna povezanost svih elemenata ostvarena žično.

 

Immobile network is an electronic communication network in which all elements are connected by using wires.

 

 

 

Pokretna mreža jest elektronička komunikacijska mreža kod koje je međusobna povezanost nekih elemenata ostvarena bežično i time se omogućuje uspostavljanje veza i u uvjetima fizičkoga kretanja korisnika usluga te mreže.

 

Mobile network is an electronic communication network in which some elements are not connected by using wires. In that way, a connection is possible even when users are physically moving.

 

 

 

SMS poruke (Short Message Service) jesu kratke tekstualne poruke.

 

SMS messages (Short Message Service) are short text messages.

 

 

 

MMS poruke (Multimedia Messaging Service) jesu poruke koje uključuju i multimedijske sadržaje (npr. slike, glazbu).

 

MMS messages (Multimedia Messaging Service) are messages which include multimedia services (pictures, music).

 

 

 

Širokopojasni internetski promet jest ukupan podatkovni promet ostvaren putem svih širokopojasnih pristupnih tehnologija.

 

Broadband internet traffic is the total data traffic realised through all broadband access technologies.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

GB

gigabajt

 

GB

gigabyte

mil.

milijun

 

mln

million

tis.

tisuća

 

‘000

thousand

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Edita Omerzo i Lidija Pilat

Prepared by Edita Omerzo and Lidija Pilat

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199