image description

 

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                        ZAGREB, 30. SIJEČNJA 2017./ 30 JANUARY 2017                    BROJ/ NUMBER: 6.1.1. – CORR.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

 

 

 

 

 

KORIŠTENJE VODA I ZAŠTITA VODA OD ZAGAĐIVANJA
U INDUSTRIJI U 2015.

 

UTILISATION OF WATERS AND PROTECTION OF WATERS FROM POLLUTION
IN INDUSTRY, 2015

 

 

 

Opskrba vodom u 2015. iznosila je ukupno 41 162 914 000 m3, pri čemu su područja B Rudarstvo i vađenje i područje C Prerađivačka industrija zastupljeni s manje od 0,2%, područje D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija s 99,6% i područje E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša s 0,2%.

 

In 2015, water supply reached a total of 41 162 914 000 m3, in which the share of sections B Mining and quarrying and C Manufacturing was less than 0.2%, of section D Electricity, gas, steam and air conditioning supply 99.6% and of section E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities 0.2%.

 

 

 

Prema podrijetlu vode za opskrbu, voda iz vodotoka činila je 12,1%, voda iz akumulacija 86,4%, a ostatak od 1,5% odnosi se na vodu iz javnog vodovoda, drugih sustava, podzemne vode te na vodu iz izvora, jezera i mora.

 

By origin, water from watercourses accounted for 12.1% from reservoirs 86.4% while the remaining 1,5% referred to the waters from public supply, other systems, ground waters, springs, lakes and sea.

 

 

 

U 2015. korišteno je 41 714 723 000 m3 vode. Od te je količine korišteno za proizvodnju 98,5%, za hlađenje 1,4%, a ostatak od 0,1% za sanitarne potrebe i ostale namjene.

 

There were 41 714 723 000 m3 water used in 2015. Out of that volume, 98.5% was used in production and 1.4% for cooling, while the remaining 0.1% was used for sanitary and other purposes.

 

 

 

Od ukupno korištene vode za proizvodnju (41 111 159 000 m3) 0,01% utrošeno je (vezano) u samoj proizvodnji, a od ukupno korištene vode za hlađenje (596 196 000 m3) 21,4% utrošeno je (ispareno) tijekom procesa hlađenja.

 

Out of the total volume of water used in production (41 111 159 000 m3) 0.01% was spent in the production process itself, while 21.4% of the total volume of water used in cooling (596 196 000 m3) was spent during the cooling process.

 

 

 

U 2015. ukupno je ispušteno 64 285 000 m3 upotrijebljene vode. Od toga je u javnu kanalizaciju ispušteno 19,6%, u vodotoke 17,4%, u more 58%, a ostatak od 5% odnosio se na ispuštanje u zemlju, jezera i akumulacije.

 

In 2015, a total amount of 64 285 000 m3 of waste water was discharged. Out of that volume, 19.6% was discharged into the public sewage, 17.4% into watercourses, 58% into the sea and the remaining 5% was discharged into the ground, lakes and reservoirs.

 

 

 

 


ISPRAVAK

 

 

 

U priopćenju 6.1.1. Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji u 2015. od 15. studenoga 2016. došlo je do pogreške pri izračunu konačnih podataka. Stoga molimo korisnike da se koriste priopćenjem koje ovdje prilažemo.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

 

CORRECTION

 

In the First Release no. 6.1.1. Utilisation of Waters and Protection of Waters from Pollution in Industry, 2015 of 15 November 2016 an error occurred in the calculation of final data. Therefore, users are kindly asked to use the First Release attached here.

 

Thank you for understanding.

 

 

 

 

Iz područja B Rudarstvo i vađenje ukupno je ispušteno 3,8%, upotrijebljene vode iz područja C Prerađivačka industrija 90,6%, iz područja D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 5% te iz područja E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 0,6%.

 

A total of 3,8%, was discharged from section B Mining and quarrying, 90,6%, from section C Manufacturing, 5% from section D Electricity, gas, steam and air conditioning supply and 0.6% from section E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities.

 

 

 

Ispuštenih pročišćenih otpadnih voda u 2015. bilo je 12 943 000 m3. Od toga je u javnu kanalizaciju ispušteno 45,4%, u jezera 0,9%, u zemlju 0,8%, u vodotoke 33,1%, u akumulacije 0,2% i u more 19,7%.

 

In 2015. a total amount of 12 943 000 m3 of treated waste water was discharged, out of which 45.4%, into the public sewage, 0.9% into lakes, 0.8% into the ground, 33.1% into watercourses, 0.2% into the reservoirs and 19.7% into the sea.

 

 

 

Prema područjima djelatnosti NKD-a 2007. iz područja B Rudarstvo i vađenje bilo je 2,3%, ispuštenih pročišćenih otpadnih voda iz područja C Prerađivačka industrija 92,3%, iz područja D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 5,2% i iz područja E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 0,2%.

 

According to the NKD 2007. sections, the share in the total volume of water discharged for section B Mining and quarrying amounted to 2,3%, from section C Manufacturing 92,3%, from section D Electricity, gas, steam and air conditioning supply 5.2% and from section E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities 0.2%.

 

 

 

1.   OPSKRBA VODOM PREMA NKD-u 2007. U 2015.

      WATER SUPPLY, ACCORDING TO NKD 2007., IN 2015

tis. m3

'000 m3

 

 

 

Iskorištene količine vode

Volume of water used

 

 

ukupno

Total

iz javnog
vodovoda

From
public
water
supply
system

dobivene
iz drugih sustava

Received from other sources

iz vlastitih vodozahvata

From own water supplies

 

 

iz pod-
zemnih
voda
From
under-
ground
waters

iz
izvora
From
springs

iz
vodotoka
From
water-
courses

iz
akumu-
lacija
From
reservoirs

iz
jezera
From
lakes

iz
mora
From
 sea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

41 162 914

10 341

5 187

40 347

88 849

4 988 700

35 569 585

512

459 393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje
Mining and quarrying

7 249

627

21

11

-

1 822

-

242

4 526

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
Extraction of crude petroleum and natural gas

4 784

378

-

6

-

1 559

-

-

2 841

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje
Other mining and quarrying

2 424

208

21

5

-

263

-

242

1 685

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
Mining support service activities

41

41

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija
Manufacturing

61 089

8 741

615

5 403

274

7 111

11 948

141

26 856

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda
Manufacture of food products

8 115

3 388

457

2 200

66

1 332

162

-

510

 

11

Proizvodnja pića
Manufacture of beverages

2 702

1 835

-

824

20

-

22

1

-

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda
Manufacture of tobacco products

38

36

-

2

-

-

-

-

-

 

13

Proizvodnja tekstila
Manufacture of textiles

460

102

5

353

-

-

-

-

-

 

14

Proizvodnja odjeće
Manufacture of wearing apparel

770

154

12

601

2

1

-

-

-

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
Manufacture of leather and related products

292

39

3

246

3

1

-

-

-

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim
namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i
pletarskih materijala

Manufacture of wood and of products of wood
and cork, except furniture; manufacture of articles
of straw and plaiting materials

236

176

-

58

-

2

-

-

-

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira
Manufacture of paper and paper products

1 982

89

-

112

-

1 781

-

-

-

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
Printing and reproduction of recorded media

191

167

19

5

-

-

-

-

-


 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
Manufacture of coke and refined petroleum products

29 796

121

-

-

-

3 244

4 646

-

21 785

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
Manufacture of chemicals and chemical products

7 704

333

43

44

-

166

7 118

-

-

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
i farmaceutskih pripravaka
Manufacture of basic pharmaceutical products and
pharmaceutical preparations

378

175

-

203

-

-

-

-

-

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
Manufacture of rubber and plastic products

145

138

-

7

-

-

-

-

-

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
Manufacture of other non-metallic mineral products

5 637

563

13

248

110

142

-

-

4 561

 

24

Proizvodnja metala
Manufacture of basic metals

1 209

391

31

401

-

386

-

-

-

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme
Manufacture of fabricated metal products,
except machinery and equipment

335

314

12

9

-

-

-

-

-

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
Manufacture of computer, electronic and optical products

81

81

-

-

-

-

-

-

-

 

27

Proizvodnja električne opreme
Manufacture of electrical equipment

112

93

19

-

-

-

-

-

-

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

328

102

1

43

-

42

-

140

-

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica
Manufacture of motor vehicles, trailers and
semi-trailers

26

26

-

-

-

-

-

-

-

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
Manufacture of other transport equipment

283

183

-

29

71

-

-

-

-

 

31

Proizvodnja namještaja
Manufacture of furniture

104

72

-

16

2

14

-

-

-

 

32

Ostala prerađivačka industrija
Other manufacturing

18

16

-

2

-

-

-

-

-

 

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme
Repair and installation of machinery and equipment

147

147

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija
Electricity, gas, steam and air conditioning supply

41 011 909

161

3

2 073

60 828

4 963 418

35 557 415

-

428 011

 

35.11

Proizvodnja električne energije
Production of electricity

41 011 766

119

3

1 972

60 828

4 963 418

35 557 415

-

428 011

 

35.30

Opskrba parom i klimatizacija
Steam and air conditioning supply

143

42

-

101

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda,
gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

82 667

812

4 548

32 860

27 747

16 349

222

129

-

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
Water collection, treatment and supply

82 162

410

4 531

32 855

27 746

16 349

222

49

-

 

37

Uklanjanje otpadnih voda
Sewerage

81

1

-

-

-

-

-

80

-

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada;
oporaba materijala
Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

390

367

17

5

1

-

-

-

-

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti
gospodarenja otpadom
Remediation activities and other waste management
services

34

34

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

2.   KORIŠTENJE VODE PREMA NAMJENI I NKD-u 2007. U 2015.

      WATER CONSUMED, BY INTENDED USE, ACCORDING TO NKD 2007., IN 2015

tis. m3

'000 m3

 

 

 

Ukupno
Total

Za tehnološki proces
For technological process

Za
sanitarne
potrebe
For
sanitary
purposes

Za ostale
namjene
For other
purposes

 

 

za proizvodnju
For production

za hlađenje
For cooling

 

 

ukupno
korištena
Total used

od toga
utrošena
(vezana)
Of that spent

ukupno
korištena
Total used

od toga
utrošena
(vezana)
Of that spent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

41 714 723

41 111 159

4 986

596 196

127 661

3 095

4 273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje
Mining and quarrying

112 927

58 914

202

51 939

786

367

1 707

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
Extraction of crude petroleum and natural gas

109 959

57 645

-

50 317

763

328

1 669

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje
Other mining and quarrying

2 927

1 268

202

1 622

23

17

20

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
Mining support service activities

41

1

-

-

-

22

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija
Manufacturing

55 241

26 011

2 679

24 556

846

2 515

2 159

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda
Manufacture of food products

12 610

9 499

626

1 555

237

743

813

 

11

Proizvodnja pića
Manufacture of beverages

2 857

2 490

1 064

245

47

60

62

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda
Manufacture of tobacco products

38

24

15

5

4

9

-

 

13

Proizvodnja tekstila
Manufacture of textiles

457

398

7

22

19

37

-

 

14

Proizvodnja odjeće
Manufacture of wearing apparel

774

664

5

6

4

88

16

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
Manufacture of leather and related products

295

33

3

205

6

53

4

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim
namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i
pletarskih materijala
Manufacture of wood and of products of wood
and cork, except furniture; manufacture of articles
of straw and plaiting materials

242

85

7

69

45

73

15

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira
Manufacture of paper and paper products

2 160

1 852

326

251

54

52

5

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
Printing and reproduction of recorded media

217

96

5

46

8

54

21

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
Manufacture of coke and refined petroleum products

111

50

1

57

-

4

-

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
Manufacture of chemicals and chemical products

7 767

3 069

230

3 459

100

390

849

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
Manufacture of basic pharmaceutical products and
pharmaceutical preparations

417

115

.

259

2

28

15

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
Manufacture of rubber and plastic products

979

48

14

882

27

39

10

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
Manufacture of other non-metallic mineral products

18 777

7 267

335

11 288

192

135

87

 

24

Proizvodnja metala
Manufacture of basic metals

6 138

51

26

5 955

41

127

5

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme
Manufacture of fabricated metal products,
except machinery and equipment

319

87

6

49

11

138

45

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
Manufacture of computer, electronic and optical products

81

14

-

4

-

58

5

 

27

Proizvodnja električne opreme
Manufacture of electrical equipment

111

31

2

28

2

51

1

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

328

21

-

81

29

107

119

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

26

13

1

4

-

7

2

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
Manufacture of other transport equipment

283

46

5

60

3

137

40

 

31

Proizvodnja namještaja
Manufacture of furniture

102

25

1

17

15

49

11

 

32

Ostala prerađivačka industrija
Other manufacturing

18

9

-

3

-

6

-

 

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme
Repair and installation of machinery and equipment

134

24

-

6

-

70

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
Electricity, gas, steam and air conditioning supply

41 546 142

41 026 229

2 101

519 701

126 029

124

88

 

35.11

Proizvodnja električne energije
Production of electricity

41 545 861

41 026 010

1 894

519 701

126 029

73

77

 

35.12

Prijenos električne energije
Transmission of electricity

-

-

-

-

-

-

-

 

35.13

Distribucija električne energije
Distribution of electricity

-

-

-

-

-

-

-

 

35.22

Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
Distribution of gaseous fuels through mains

-

-

-

-

-

-

-

 

35.30

Opskrba parom i klimatizacija
Steam and air conditioning supply

281

219

207

-

-

51

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje
otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

413

5

4

-

-

89

319

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
Water collection, treatment and supply

6

-

-

-

-

2

4

 

37

Uklanjanje otpadnih voda
Sewerage

-

-

-

-

-

-

-

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada;
oporaba materijala
Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

383

5

4

-

-

85

293

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom
Remediation activities and other waste management services

24

-

-

-

-

2

22

 

 

 

3.     ISPUŠTANJE UPOTRIJEBLJENE VODE PREMA NKD-u 2007. U 2015.1)

      DISCHARGE OF WASTE WATER, ACCORDING TO NKD 2007., IN 20151)

tis. m3

'000 m3

 

 

 

Ukupno
Total

Ispušteno
Discharged into

 

 

u zemlju
Ground

u javnu
kanalizaciju
Public sewage

u vodotoke
Water
courses

u
akumulacije
Reservoirs

u jezera
Lakes

u more
Sea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total       

64 285

964

12 608

11 215

2 003

240

37 255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje  
Mining and quarrying

2 461

29

186

276

-

240

1 730

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
Extraction of crude petroleum and natural gas

157

7

123

-

-

-

27

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje
Other mining and quarrying

2 244

13

21

267

-

240

1 703

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
Mining support service activities

60

9

42

9

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija  
Manufacturing

58 220

868

11 458

10 327

44

-

35 523

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda
Manufacture of food products

7 419

130

5 240

1 503

-

-

546

 

11

Proizvodnja pića
Manufacture of beverages

1 603

18

1 395

155

-

-

35

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda
Manufacture of tobacco products

20

-

20

-

-

-

-

 

13

Proizvodnja tekstila
Manufacture of textiles

476

-

438

38

-

-

-

 

14

Proizvodnja odjeće
Manufacture of wearing apparel

755

11

715

29

-

-

-

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
Manufacture of leather and related products

308

200

79

29

-

-

-

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;
proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
Manufacture of wood and of products of wood and cork,
except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

191

27

150

14

-

-

-

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira
Manufacture of paper and paper products

1 778

3

1 522

253

-

-

-

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
Printing and reproduction of recorded media

175

6

121

48

-

-

-

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
Manufacture of coke and refined petroleum products

32 130

-

110

2 504

-

-

29 516

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
Manufacture of chemicals and chemical products

5 058

16

422

4 585

-

-

35

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih
pripravaka
Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

388

26

125

237

-

-

-

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
Manufacture of rubber and plastic products

111

18

90

3

-

-

-

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
Manufacture of other non-metallic mineral products

5 448

115

154

442

-

-

4 737

 

24

Proizvodnja metala
Manufacture of basic metals

887

10

138

361

-

-

378

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

393

88

220

41

44

-

-

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
Manufacture of computer, electronic and optical products

81

-

81

-

-

-

-

 

27

Proizvodnja električne opreme
Manufacture of electrical equipment

121

5

99

17

-

-

-

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

368

157

141

49

-

-

21

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

25

-

25

-

-

-

-

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
Manufacture of other transport equipment

265

7

56

-

-

-

202

 

31

Proizvodnja namještaja
Manufacture of furniture

67

27

21

19

-

-

-

 

32

Ostala prerađivačka industrija
Other manufacturing

18

3

15

-

-

-

-

 

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme
Repair and installation of machinery and equipment

135

1

81

-

-

-

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  
Electricity, gas, steam and air conditioning supply

3 239

22

653

605

1 959

-

-

 

35.11

Proizvodnja električne energije
Production of electricity

3 213

14

635

605

1 959

-

-

 

35.30

Opskrba parom i klimatizacija
Steam and air conditioning supply

26

8

18

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom
te djelatnosti sanacije okoliša
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

365

45

311

7

-

-

2

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada;
oporaba materijala
Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

362

45

309

6

-

-

2

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom
Remediation activities and other waste management services

3

-

2

1

-

-

-

 

 

1)         Iz otpadnih voda isključene su količine vode upotrijebljene za proizvodnju hidroelektrične energije.

1)         Waste waters do not include amounts of water used for the generation of electricity.

 

 

 

4.   ISPUŠTANJE PROČIŠĆENIH OTPADNIH VODA PREMA NKD-u 2007. U 2015.

      DISCHARGE OF TREATED WASTE WATER, ACCORDING TO NKD 2007., IN 2015

tis. m3

'000 m3

 

 

 

Ukupno
Total

Ispušteno
Discharged into

 

 

u zemlju
Ground

u javnu
kanalizaciju
Public sewage

u vodotoke
Water
courses

u
akumulacije
Reservoirs

u jezera
Lakes

u more
Sea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total       

12 943

105

5 871

4 283

27

112

2 545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje
Mining and quarrying

298

1

60

15

-

112

110

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
Extraction of crude petroleum and natural gas

61

1

60

-

-

-

-

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje
Other mining and quarrying

228

-

-

6

-

112

110

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
Mining support service activities

9

-

-

9

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija
Manufacturing

11 949

95

5 292

4 105

27

-

2 430

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda
Manufacture of food products

2 382

28

1 854

500

-

-

-

 

11

Proizvodnja pića
Manufacture of beverages

754

2

562

155

-

-

35

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda
Manufacture of tobacco products

14

-

14

-

-

-

-

 

13

Proizvodnja tekstila
Manufacture of textiles

279

-

262

17

-

-

-

 

14

Proizvodnja odjeće
Manufacture of wearing apparel

635

2

606

27

-

-

-

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
Manufacture of leather and related products

27

-

27

-

-

-

-

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;
proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
Manufacture of wood and of products of wood and cork,
except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

6

2

1

3

-

-

-

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira
Manufacture of paper and paper products

1484

-

1409

75

-

-

-

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
Printing and reproduction of recorded media

68

2

18

48

-

-

-

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
Manufacture of coke and refined petroleum products

4 482

-

49

2 416

-

-

2 017

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
Manufacture of chemicals and chemical products

500

-

217

283

-

-

-

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

159

20

85

54

-

-

-

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
Manufacture of rubber and plastic products

8

1

6

1

-

-

-

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
Manufacture of other non-metallic mineral products

179

30

23

112

-

-

14

 

24

Proizvodnja metala
Manufacture of basic metals

711

-

34

341

-

-

336

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

64

-

14

23

27

-

-

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
Manufacture of computer, electronic and optical products

12

-

12

-

-

-

-

 

27

Proizvodnja električne opreme
Manufacture of electrical equipment

35

-

29

6

-

-

-

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

75

4

29

42

-

-

-

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
Manufacture of other transport equipment

45

2

23

-

-

-

20

 

31

Proizvodnja namještaja
Manufacture of furniture

10

2

6

2

-

-

-

 

32

Ostala prerađivačka industrija
Other manufacturing

8

-

8

-

-

-

-

 

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme
Repair and installation of machinery and equipment

12

-

4

-

-

-

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
Electricity, gas, steam and air conditioning supply

668

-

501

162

-

-

5

 

35.11

Proizvodnja električne energije
Production of electricity

668

-

501

162

-

-

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom
te djelatnosti sanacije okoliša
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

28

9

18

1

-

-

-

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada;
oporaba materijala
Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

27

9

18

-

-

-

-

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom
Remediation activities and other waste management services

1

-

-

1

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci o korištenju voda i zaštiti voda od zagađivanja u industriji prikupljaju se izvještajnom metodom na obrascu Izvještaj o korištenju voda i zaštiti voda od zagađivanja u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i opskrbi električnom energijom i plinom (VOD-1).

 

Data on utilisation and protection of waters in industry are collected by the reporting method through the Report on the Utilisation of Waters and Protection of Waters from Pollution in Mining and Quarrying, Manufacturing and Electricity and Gas Supply (VOD-1 form).

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata iz Statističkoga poslovnog registra. U izbor obuhvata statističkih jedinica obuhvaćene su sve statističke jedinice na osnovi dostupnih podataka koje su imale više od 1 000 m3 korištenja vode, a razvrstane su  prema NKD 2007. u područja djelatnosti B Rudarstvo i vađenje, C Prerađivačka industrija, D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija i E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, odjeljcima područja B, C i E te D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom.

 

Reporting units are all business entities and parts thereof registered in the Statistical Business Register. The coverage of statistical units includes all statistical units that used more than 1 000 m3 water on the basis of available data, which are classified into the NKD 2007. activity sections B Mining and quarrying, C Manufacturing, D Electricity, gas, steam and air conditioning supply and E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities, in divisions of sections B, C and E as well as in classes of section D Electricity, gas, steam and air conditioning supply.

 

 

 

Izvori podataka za ažuriranje Adresara jesu podaci Statističkoga  poslovnog registra te drugih sekundarnih izvora.

 

Data sources used in the updating of the Address Book are those of the Statistical Business Register and other, secondary sources.

 

 

 

Istraživanjem se dobivaju podaci o opskrbi vodom, korištenju vode, ispuštanju upotrijebljene vode i ispuštanju pročišćenih otpadnih voda iz industrije prema odjeljcima NKD-a 2007.

 

The survey provides data on water supply, utilisation of water, discharging of waste water and discharge of purified waste water from industry according to the NKD 2007. sections.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Pod opskrbom vodom podrazumijevaju se sve količine vode kojom su se poduzeća / trgovačka društva opskrbljivala, bez obzira na to jesu li te vode iskorištene za vlastite potrebe ili su prodane drugim korisnicima. Uzete količine vode određuju se na osnovi vodomjera. Ako nema vodomjera, količine zahvaćenih voda procjenjuju se prema normativima za određenu djelatnost ili se uzimaju iz projektne dokumentacije. Podaci o opskrbi vodom dani su prema podrijetlu voda: iz javnog vodovoda, drugih sustava ili vlastitog vodozahvata, a vlastiti vodozahvat može biti iz podzemnih voda, izvora, vodotoka, jezera, akumulacija ili mora.

 

Water supply includes the total volume of water used in supplying enterprises/trade companies, irrespective of whether it was used for own purposes or sold to other users. The volume of water used is determined by using a water meter, or otherwise, the volume of abstracted water is estimated either according to standards for a particular activity or according to the project documentation. Data on water supply are given according to the origin of the water: from the public supply system, other systems or own water supplies, providing that own water supplies include abstractions from the ground, springs, watercourses, lakes, reservoirs or the sea.

 

 

 

Pod korištenjem voda podrazumijevaju se sve količine korištene vode u tijeku godine kojima se izvještajna jedinica koristila za svoje potrebe. Tu pripadaju količine voda korištene za tehnološki proces (proizvodnju i hlađenje te utrošene (vezane) vode u procesu proizvodnje i utrošene – isparene vode u procesu hlađenja), količine voda za proizvodnju električne energije (za proizvodnju i hlađenje), za sanitarne potrebe i ostale namjene.

 

Water utilisation includes the total volume of water used by a reporting unit for its own purposes in the period of one year. It includes the volume of water used in technological processes (production and cooling as well as water spent in the process of production or in the process of cooling), volume of water for production of electric energy (for production and cooling), for sanitary purposes and other purposes.

 

 

 

Pod ispuštanjem upotrijebljene vode prikazane su sve količine ispuštenih upotrijebljenih otpadnih voda prema mjestu ispuštanja u recipijent (vodoprijamnik).

 

Discharge of waste water includes the total volume of discharged waste water according to the place of discharging into a recipient.

 

 

 

Pod ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda prikazane su sve količine ispuštenih upotrijebljenih pročišćenih otpadnih voda prema mjestu ispuštanja u recipijent (vodoprijamnik).

 

Discharge of treated waste water includes the total volume of discharged treated waste water according to the place of discharging into a recipient.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

d. n.

drugdje nespomenuto

 

m3

cubic meter

m3

kubični metar

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007

 

n. e. c.

not elsewhere classified

tis. 

tisuća

 

'000

thousand

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredila: Željka Čuklić i Aleksandar Žugić

Prepared by: Željka Čuklić and Aleksandar Žugić

 

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199