image description

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                   ZAGREB, 30. STUDENOGA 2016. 30 NOVEMBER, 2016                                BROJ/ NUMBER: 6.1.4.

 

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

INVESTICIJE U ZAŠTITU OKOLIŠA U 2015.

 

INVESTMENTS IN ENVIRONMENTAL PROTECTION 2015

 

 

 

Ukupne investicije u zaštitu okoliša u 2015. iznosile su 2 853 779 000 kuna.

 

The total investments in environmental protection in 2015 amounted to 2 853 779 000 kuna.

 

 

 

Investicije na kraju proizvodnog procesa činile su 94,6% (2 700 698 000 kuna), a investicije u integrirane tehnologije 5,4% (153 081 000 kuna).

 

The end-of-pipeline investments accounted for 94.6% (2 700 698 000 kuna) of the total amount and the investments in integrated technologies for 5.4% (153 081 000 kuna).

 

 

 

Od ukupnih investicija u zaštitu okoliša (2 853 779 000 kuna), investicije u zaštitu zraka i klime činile su 10,3%, u gospodarenje otpadnim vodama 63,7%, u gospodarenje otpadom 22%, u zaštitu i sanaciju tla te podzemnih i površinskih voda 0,3%, u smanjenje buke i vibracija 0,6%, u zaštitu biološke raznolikosti i krajolika 0,1%, i u ostale djelatnosti zaštite okoliša 3%.

 

In the total amount of investments (2 853 779 000 kuna), investments in air and climate protection accounted for 10.3%, in waste water management for 63.7%, in waste management for 22%, in protection and sanitation of soil, ground and surface water for 0.3%, in noise and vibration abatement for 0.6%, in protection of biodiversity and landscape for 0.1% and in other environmental protection activities for 3%.

 

 

 

Ukupni tekući izdaci za zaštitu okoliša u 2015. iznosili su 3 919 734 000 kuna.

 

The total current expenditures for environmental protection in 2015 amounted to (3 919 734 000 kuna).

 

 

 

Od ukupnih tekućih izdataka za zaštitu okoliša, interni tekući izdaci činili su 35,2%, a eksterni tekući izdaci 64,8%.

 

In the total amount of current expenditures for environmental protection, internal current expenditures accounted for 35.2% and external current expenditures for 64.8%.

 

 

 

Od ukupnih tekućih izdataka za zaštitu okoliša (3 919 734 000 kuna), tekući izdaci za zaštitu zraka i klime činili su 5,9%, za gospodarenje otpadnim vodama 6,7%, za gospodarenje otpadom 45%, za zaštitu i sanaciju tla te podzemnih i površinskih voda 33%, za smanjenje buke i vibracija 0,1%, za zaštitu biološke raznolikosti i krajolika 4,6%, za zaštitu od zračenja 0,3% i za ostale djelatnosti zaštite okoliša 4,5%.

 

Of the total amount of current expenditures for environmental protection (3 919 734 000 kuna), air and climate protection accounted for 5.9%, waste water management for 6.7%, waste management for 45%, protection and sanitation of soil, ground and surface water for 33%, noise and vibration abatement for 0.1%, protection of biodiversity and landscape for 4.6%, protection against radiation for 0.3% and other environmental protection activities for 4.5%.

 

 

 

Ukupni prihodi od djelatnosti povezanih sa zaštitom okoliša u 2015. iznosili su 3 588 714 000 kuna.

 

The total environmental revenues in 2015 amounted to 3 588 714 000 kuna.

 

 

 

Od ukupnih prihoda, prihodi od naknada za zaštitu okoliša činili su 95,9%, a prihodi od prodaje nusproizvoda koji su rezultat djelatnosti povezanih sa zaštitom okoliša činili su 4,1%.

 

In the total amount of environmental revenues, revenues from providing environmental protection services accounted for 95.9% and revenues from selling by-products of environmental protection-related activities for 4.1%.

 

 

 

Od ukupnih prihoda od djelatnosti povezanih sa zaštitom okoliša, prihodi od zaštite zraka i klime činili su 22,1%, od gospodarenja otpadom 28,3%, od zaštite i sanacije tla te podzemnih i površinskih voda 49,6%, dok ostale djelatnosti nisu zastupljene.

 

In the total amount of the activities related to environmental protection, air and climate protection accounted for 22.1%, waste management for 28.3%, protection and sanitation of soil, ground and surface water for 49.6%, while other activities were not present.

 

 

 

1.   INVESTICIJE U ZAŠTITU OKOLIŠA U 2015.

      INVESTMENTS IN ENVIRONMENTAL PROTECTION, 2015

tis. kuna

Thousand kuna

 

Ukupno
Total

Zaštita
zraka
i klime
Protection
of air and
climat
e

Gospodarenje otpadnim
vodama
Waste
water
management

Gospodarenje otpadom
Waste
 management

Zaštita i
sanacija tla te podzemnih i površinskih
voda
Protection
and
remediation
of soil,
ground
water and
surface
water

Smanjenje
buke
i vibracija
Noise and vibration abatement

Zaštita
biološke raznolikosti i krajolika
Protection of biodiversity
and
landscape

Zaštita od
zračenja
Protection against radiation

Ostale djelatnosti zaštite
okoliša
Other
environ-
mental protection activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

2 853 779

292 707

1 817 387

628 821

7 799

17 215

3 559

-

86 291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicije na kraju proizvodnog procesa
End-of-pipe investments

2 700 698

240 920

1 816 314

529 203

7 799

16 611

3 559

-

86 291

Iz vlastitih financijskih sredstava
From own financial assets

1 743 302

230 550

1 129 201

272 199

7 799

16 611

3 559

-

83 383

Iz udruženih sredstava
From joint assets

25 542

-

25 542

-

-

-

-

-

-

Iskorišteni financijski krediti
From financial credits

214 208

9 366

171 727

33 116

-

-

-

-

-

Iz sredstava fondova i proračuna
From assets of funds and budget

365 960

1 004

193 880

170 318

-

-

-

-

758

Iz ostalih izvora
From other sources

351 685

-

295 964

53 571

-

-

-

-

2 150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicije u integrirane "čistije" tehnologije
Investments in integrated “cleaner”
technologies

153 081

51 787

1 073

99 618

-

604

-

-

-

Iz vlastitih financijskih sredstava
From own financial assets

53 073

17 597

1 020

33 853

-

604

-

-

-

Iz udruženih sredstava
From joint assets

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Iskorišteni financijski krediti
From financial credits

44 096

27 858

53

16 185

-

-

-

-

-

Iz sredstava fondova i proračuna
From assets of funds and budget

36 918

2 852

-

34 066

-

-

-

-

-

Iz ostalih izvora
From other sources

18 994

3 480

-

15 514

-

-

-

-

-

 

 

 

2.   TEKUĆI IZDACI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA U 2015.

      CURRENT EXPENDITURES FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION, 2015

tis. kuna

Thousand kuna

 

Ukupno
Total

Zaštita
zraka
i klime
Protection
of air and
climat
e

Gospodarenje otpadnim
vodama
Waste
water
management

Gospodarenje otpadom
Waste
management

Zaštita i
sanacija tla te podzemnih i površinskih
voda
Protection
and
remediation
 of soil,
ground
water and
surface
water

Smanjenje
buke
 i vibracija
Noise and vibration abatement

Zaštita
biološke raznolikosti i krajolika
Protection
of biodiversity
and
landscape

Zaštita od
 zračenja
Protection against radiation

Ostale djelatnosti zaštite
okoliša
Other
environ-
mental protection activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

3 919 734

230 593

262 120

1 764 856

1 292 549

2 183

180 838

9 860

176 735

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interni tekući izdaci
Internal current expenditures

1 378 635

99 653

78 634

998 494

121 500

982

38 591

256

40 525

Izdaci za rad i održavanje uređaja za
zaštitu okoliša (upotreba materijala,
energije)
Expenditures from operation and
maintenance
of environmental equipment
(use of material, energy)

449 912

88 601

30 526

306 740

12 612

21

1 586

-

9 826

Izdaci za zaposleno osoblje koje radi
na zaštiti okoliša
Personnel costs/only for the personnel
participating in environmental protection

851 206

10 806

37 885

634 540

105 936

961

35 099

256

25 724

Izdaci za upravljanje, informiranje i
izobrazbu te ostali izdaci povezani
sa zaštitom okoliša
Expenditures for environmental
management,
informing, education and related
activities

77 517

246

10 223

57 214

2 952

-

1 906

-

4 975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksterni tekući izdaci plaćeni drugima u vezi
sa zaštitom okoliša
External current expenditures from payments
to third parties in relation to environmental
protection

2 541 099

130 940

183 486

766 362

1 171 049

1 201

142 247

9 604

136 210

Plaćanje naknada za zaštitu okoliša (za
pročišćavanje otpadnih voda, uklanjanje otpadaka itd.)
Fees for environmental protection services (waste water treatment, waste disposal etc.)

2 221 212

89 576

178 020

619 826

1 149 385

1 162

138 919

783

43 541

Izdaci za monitoring
Expenditures for monitoring

51 332

11 208

2 378

9 809

13 818

39

44

8 821

5 214

Ostali tekući izdaci
Other current expenditures

268 555

30 156

3 088

136 727

7 846

-

3 284

-

87 455

 

 

 

3.     PRIHODI OD DJELATNOSTI POVEZANIH SA ZAŠTITOM OKOLIŠA U 2015.

        REVENUES FROM ENVIRONMENTAL PROTECTION-RELATED ACTIVITIES, 2015

tis. kuna

Thousand kuna

 

Ukupno
Total

Zaštita
zraka
i klime
Protection
of air and
climat
e

Gospodarenje otpadnim
vodama
Waste
water
management

Gospodarenje otpadom
Waste
 management

Zaštita i
sanacija tla te podzemnih i površinskih
voda
Protection
and
remediation
 of soil,
ground
water and
surface water

Smanjenje
buke
i vibracija
Noise and vibration abatement

Zaštita
biološke raznolikosti i krajolika
Protection
 of
biodiversity
and
landscape

Zaštita od
 zračenja
Protection against radiation

Ostale djelatnosti zaštite
okoliša
Other
environ-
mental protection activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

3 588 714

794 718

-

1 013 996

1 780 000

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihodi od naknada za zaštitu okoliša
Revenues from providing environmental
protection services

3 440 742

794 718

-

866 024

1 780 000

-

-

-

-

Prihodi od prodaje nusproizvoda koji su rezultat djelatnosti povezanih sa zaštitom okoliša
Revenues from selling by-products of
environmental protection-related activities

147 972

-

-

147 972

-

-

-

-

-

Uštede nastale vlastitom uporabom
nusproizvoda koje su rezultat djelatnosti
povezanih sa zaštitom okoliša
Savings from own use of by-products of
environmental protection-related activities

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Podaci o investicijama u zaštitu okoliša temelje se na podacima istraživanja Investicije u zaštitu okoliša i izdaci za dobra i usluge u okolišu u 2015. (IDU-OK), koje je proveo Državni zavod za statistiku na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09.,  59/12. i 12/13.) te na temelju Uredbe (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša i Uredbe (EU) br. 538/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 691/2011 o europskim ekonomskim računima okoliša (27. svibnja 2014.).

 

Data on investments in environmental protection are based on research data on Investments in environmental protection and expenditures for goods and services in environment in 2015 (IDU-OK) which were conducted by the Croatian Bureau of Statistics on the basis of The Official Statistics Act (NN, Nos 103/03., 75/09., 59/12.,and 12/13.) and on the basis of Regulation (EU) No. 691/2011 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2011 on European Environmental Economic Accounts and Regulation  (EU) No. 538/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 Amending Regulation (EU) No.691/2011 on European Environmental Economic Accounts (27 May 2014).

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata iz Statističkoga poslovnog registra. U izbor obuhvata statističkih jedinica obuhvaćene su sve statističke jedinice na osnovi dostupnih podataka koje su imale više od 90% investicija ili troškova u zaštitu okoliša prema područjima djelatnosti NKD-a 2007.

 

Reporting units are all business entities and parts thereof listed in the Statistical Business Register. The selection of statistical units includes all statistical units that had more than 90% of total investments or expenditures in environmental protection and related activities according to the NKD 2007. and on the basis of available data.

 

 

 

Izvori podataka za ažuriranje Adresara jesu podaci Statističkoga poslovnog registra, Financijske agencije te drugih sekundarnih izvora.

 

Data sources used in the annual updating of the Address Book are those of the Statistical Business Register, the Financial Agency and other, secondary sources.

 

 

 

Moguća su metodološka odstupanja od prethodnih godina zbog novog načina prikupljanja podataka.

 

Some methodological discrepancies compared to previous years may occur due to a new way of gathering data.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Investicije na kraju proizvodnog procesa (end-of-pipe investments) podrazumijevaju metode, praksu, tehnologije, procese ili opremu određenu za skupljanje i uklanjanje onečišćenja (npr. emisija u zrak, efluente krutog otpada) nakon njihova nastanka. Njima se također obrađuju i odlažu onečišćivala te nadzire i mjeri razina onečišćenja (uglavnom end-of-pipe metode, tehnike ili oprema za kraj proizvodnog procesa, npr. filtri za emisije u zrak, uređaji za djelatnosti obrade otpadnih voda, skupljanje i obradu otpada).

 

End-of-pipe investments are investments in methods, practices, technologies, processes and equipment designed to collect and remove pollutants (e.g. air emissions, effluents of solid waste) after their release into the environment. In addition, they facilitate waste processing and disposal, as well as monitoring and measuring of pollution levels (mostly through end-of-pipe methods, techniques or equipment, such as air emissions filters, waste water treatment plants, waste disposal facilities).

 

 

 

Investicije u integrirane "čistije" tehnologije podrazumijevaju investicije za nove ili adaptacije postojećih metoda, praksa, tehnologija, procesa ili opreme određene za sprečavanje ili smanjenje količine onečišćenja nastaloga na izvoru, s tim da se smanjenje utjecaja na okoliš udruži s ispuštanjem onečišćavala i/ili djelatnostima onečišćenja (kao dio proizvodnog procesa zove se "integrirani").

 

Investments in integrated “cleaner” technologies are investments in improvement of existing or development of new methods, practices, technologies, processes or equipment designed to prevent or reduce the amount of pollution created at the source, thereby reducing the environmental impacts of releasing pollutants and/or other polluting activities (as a part of the production process – thus the designation 'integrated').

 

 

 

Sprečavanje onečišćenja može uključiti različite tipove djelatnosti, npr. modifikacije opreme ili tehnologije, izbor nove poboljšane tehnologije, reformulaciju ili redizajn proizvoda, zamjenu sirovina do čistijih inputa i/ili obnavljanje promjena u gospodarenju okolišem.

 

Pollution prevention could involve different types of activities, such as: modifying existing equipment or technology, integrating new and improved technology, re-formulating or re-designing products, switching to raw materials that provide cleaner inputs, and/or restoring environmental changes as a part of environmental management.

 

 

 

Interni tekući izdaci namijenjeni su za rad opreme na kraju proizvodnog procesa (end-of-pipe environmental equipment): materijala, energije, održavanje; troškove radne snage (samo onih zaposlenih na zaštiti okoliša) i druge interne tekuće izdatke (osposobljavanje, informacije, opću administraciju za zaštitu okoliša). Isključena je kupnja usluga zaštite okoliša od javnog sektora ili specijalnih proizvođača.

 

Internal current expenditures are intended for the operation of end-of-pipe environmental equipment – material, energy, maintenance, personnel costs (only for the personnel in charge of environmental protection), and other internal current expenditures (training, informing, general administration for environmental protection). Purchases of environmental protection services from the Public Sector or from specialised producers are excluded.

 

 

 

Eksterni tekući izdaci obuhvaćaju plaćanja trećim stranama za usluge zaštite okoliša iz javnog sektora ili specijalnim proizvođačima koji mogu biti javni ili privatni (za eksterne naknade/kupnju za sakupljanje otpada ili obradu otpadnih voda te za ostalo, npr. izdaci za dekontaminaciju tla i podzemnih voda). Isključene su novčane kazne i globe.

 

External current expenditures include payments to third parties for environmental protection services, including both the Public Sector and specialised producers, both public and privately owned (e.g. external  fees/purchases for waste disposal or waste water treatment, expenditure for soil and ground water decontamination). Excluded are fines and penalties.

 

 

 

Prihodi od djelatnosti povezanih sa zaštitom okoliša obuhvaćaju prihode od naknada za zaštitu okoliša, prihode od prodaje nusproizvoda koji su rezultat djelatnosti zaštite okoliša i imaju tržišnu vrijednost (npr. električna energija nastala u procesu otplinjavanja odlagališta otpada ili recikliranje otpada) i uštede nastale internom upotrebom nusproizvoda koji su nastali kao rezultat djelatnosti zaštite okoliša.

 

Revenues from environmental-protection activities include: revenues from providing environmental protection services, revenues from selling by-products of environmental protection-related activities with a market value (e.g. electric energy as a by-product in the process of landfill degasification, recycled waste) and the value of savings from using internal own by-products as a result of environmental protection-related activities.

 

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti zaštite okoliša

 

Environmental protection domains

 

 

 

Podaci o izdacima za zaštitu okoliša prikupljaju se za različita područja okoliša prema Jedinstvenoj europskoj statističkoj klasifikaciji djelatnosti povezanih sa zaštitom okoliša (the Single European Statistical Classification of Environmental Protection Activities (CEPA)) prihvaćenoj na Konferenciji europskih statističara u lipnju 1994. i revidiranoj u 2000.

 

Data on environmental expenditures are collected according to different environmental domains as defined by the Single European Statistical Classification of Environmental Protection Activities (CEPA), which was adopted at the Conference of the European Statisticians in June 1994 and revised in 2000.

 

 

 

Djelatnosti zaštite okoliša dijele se na zaštitu zraka i klime, gospodarenje otpadnim vodama, gospodarenje otpadom, zaštitu i sanaciju tla, podzemnih i površinskih voda, smanjenje buke i vibracija, zaštitu biološke raznolikosti i krajolika, zaštitu od zračenja i ostale djelatnosti.

 

Environmental protection domains are divided into protection of air and climate, waste water management, protection and remediation of soil, groundwater and surface water, noise and vibration abatement; protection of biodiversity and landscape, protection against radiation and other environmental protection activities.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

tis.

tisuća

 

'000

thousand

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

- nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredili: Željka Čuklić i Aleksandar Žugić

Prepared by: Željka Čuklić and Aleksandar Žugić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199