image description

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                             ZAGREB, 22. SRPNJA 2016./ 22 JULY, 2016                                         BROJ/ NUMBER: 7.1.2.

 

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2015.

MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, 2015

 

 

 

U ovom priopćenju dani su podaci o vanjskoj i unutarnjoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske od 2006. do 2015. te za razinu županija od 2011. do 2015.

 

This first release contains data on international and internal migration of the population of the Republic of Croatia for the period from 2006 to 2015 and data at the county level for the period from 2011 to 2015.

 

 

 

Vanjska migracija

 

International migration

 

 

 

U 2015. u Republiku Hrvatsku doselilo se iz inozemstva 11 706 osoba, a u inozemstvo je odselila 29 651 osoba. Saldo migracije stanovništva Republike Hrvatske s inozemstvom bio je negativan i iznosio je -17 945.

 

In 2015, there were 11 706 persons that immigrated to the Republic of Croatia and 29 651 persons that emigrated from it. The Republic of Croatia had a negative net migration with foreign countries that amounted to -17 945.

 

 

 

Zbog primjene novog Zakona o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.) podaci od 2013. uključuju osobe koje su napustile prebivalište u trajanju duljem od godinu dana radi privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske i svoj privremeni odlazak prijavile su Ministarstvu unutarnjih poslova.

 

Due to the implementation of the new Permanent Residence Act (NN, Nos 144/12 and 158/13), data from 2013 onwards include persons who were absent for more than a year from their permanent residence for temporary stay outside the Republic of Croatia and reported their absence to the Ministry of the Interior.

 

 

 

U 2015. iz inozemstva se doselilo 55,4% hrvatskih državljana i 44,5% stranaca, a odselilo se 95,3% hrvatskih državljana i 4,6% stranaca. Od ukupnog broja doseljenih osoba u Republiku Hrvatsku 32,5% osoba doselilo se iz Bosne i Hercegovine. Od ukupnog broja odseljenih osoba iz Republike Hrvatske najviše osoba odselilo se u Njemačku (41,6%).

 

In 2015, there were 55.4% of Croatian citizens and 44.5% of foreigners who immigrated into the Republic of Croatia, while 95.3% of Croatian citizens and 4.6% of foreigners emigrated abroad. Out of the total number of immigrants, there were 32.5% of persons who arrived from Bosnia and Herzegovina. Out of the total number of emigrants from the Republic of Croatia, 41.6% of persons departed to Germany.

 

 

 

S obzirom na spolnu strukturu, u ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva veći je udio muškaraca (55,9%). U ukupnom broju odseljenih osoba u inozemstvo također je veći udio muškaraca (53,7%).

 

With regard to sex, out of the total number of immigrants, there were more men than women (55.9%). Out of the total number of emigrants, there were also more men (53.7%).

 

 

 

U ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva u Republiku Hrvatsku u 2015. najveći su udio imali Grad Zagreb (23,6%) i Splitsko-dalmatinska županija (15,6%). Prema broju odseljenih osoba iz Republike Hrvatske u inozemstvo na prvome je mjestu Grad Zagreb s 17,0% od ukupnog broja odseljenih, slijede Primorsko-goranska županija s 8,6% i Zagrebačka županija s 7,7%.

 

In 2015, the greatest share in the total number of persons who immigrated to the Republic of Croatia was recorded in the City of Zagreb (23.6%) and the County of Split-Dalmatia (15.6%). The largest share of emigrants from the Republic of Croatia to foreign countries was recorded in the City of Zagreb (17.0%), followed by the County of Primorje-Gorski kotar (8.6%) and the County of Zagreb (7.7%).

 

 

 

Unutarnja migracija

 

Internal migration

U 2015. mjesto stanovanja unutar Republike Hrvatske promijenilo je 75 927 osoba.

 

In 2015, there were 75 927 persons who changed their place of residence within the Republic of Croatia.

 

 

 

Najveći broj preseljenog stanovništva unutar Republike Hrvatske bio je u dobi od 20 do 39 godina (47,4%), a udio žena u ukupnom broju preseljenih bio je 54,9%.

 

The largest number of migrated population within the Republic of Croatia were aged 20 − 39 (47.4%), while the share of women in the total number of migrated population was 54.9%.

 

 

 

Od ukupnog broja preseljenog stanovništva u 2015. najviše osoba (44,0%) selilo se između županija, između gradova/općina iste županije selilo se 37,2% osoba, a između naselja istoga grada/općine 18,8% osoba.

 

Within the total number of migrated population on the territory of the Republic of Croatia in 2015, the largest number of persons (44.0%) migrated between counties, 37.2% of persons migrated between towns/municipalities of the same county and 18.8% of persons migrated between settlements of the same town/municipality.

 

 

 

Migracije stanovništva između gradova/općina iste županije u 2015. bile su najveće u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Primorsko-goranskoj županiji. Najveću međužupanijsku migraciju stanovništva imali su Grad Zagreb i Zagrebačka županija.

 

The majority of migrations between towns/municipalities within the same county in 2015 were recorded in the County of Split-Dalmatia and the County of Primorje-Gorski kotar. The majority of migrations between counties were recorded in the City of Zagreb and the County of Zagreb.

 

 

 

Od ukupno dvadeset županija te Grada Zagreba međužupanijski pozitivan migracijski saldo (više doseljenih nego odseljenih) ima sedam županija i Grad Zagreb, a najviši je u Gradu Zagrebu (4 420 osoba). Negativan saldo migracije među županijama ima trinaest županija, s tim da je najveći u Vukovarsko-srijemskoj županiji (-1 179 osoba) i Brodsko-posavskoj županiji (-983 osobe).

 

Out of the total of twenty counties and the City of Zagreb, seven counties and the City of Zagreb had a positive net migration between counties (the number of immigrants was larger than the number of emigrants) and the highest one was recorded in the City of Zagreb (4 420 persons). Thirteen counties had a negative net migration between counties. The largest negative net migration was recorded in the County of Vukovar-Sirmium (-1 179 persons) and the County of Slavonski Brod-Posavina (-983 persons).

 

 

 

Ukupna migracija u 2015.

 

The total migration of population in 2015

 

 

 

Najveći pozitivan saldo ukupne migracije stanovništva u 2015. (razlika između ukupnog broja doseljenih iz druge županije i inozemstva i ukupnog broja odseljenih u drugu županiju i inozemstvo) imao je Grad Zagreb (2 132 osobe). Najveći negativan saldo ukupne migracije stanovništva imale su Vukovarsko-srijemska županija (-2 712 osoba) i Osječko-baranjska županija (-2 634 osobe).

 

The largest positive total net migration of population in 2015 (the difference between the total number of immigrants from another county and abroad and the total number of emigrants to another county and abroad) was recorded in the City of Zagreb (2 132 persons). The largest negative total net migration of population was recorded in the County of Vukovar-Sirmium (-2 712 persons) and the County of Osijek-Baranja    (-2 634 persons).

 

 

 

I.   VANJSKA MIGRACIJA

     INTERNATIONAL MIGRATION

 

 

1.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE

      INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA

 

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

Migracijski saldo

Net migration

 

 

 

 

2006.

14 978

7 692

7 286

2007.

14 622

9 002

5 620

2008.

14 541

7 488

7 053

2009.

8 468

9 940

-1 472

2010.

4 985

9 860

-4 875

2011.1)

8 534

12 699

-4 165

2012.1)

8 959

12 877

-3 918

2013.1)

10 378

15 262

-4 884

2014.1)

10 638

20 858

-10 220

2015.1)

11 706

29 651

-17 945

 

 

1)       Radi usklađivanja s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom Europske unije podaci statistike vanjske migracije od 2011. obrađuju se prema novoj metodologiji.

1)       In order to harmonise the international migration statistics with international standards and the acquis communautaire, since 2011 data have been processed according to a new methodology.

 

 

 

 

 

 

2.     VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PREMA ZEMLJI DRŽAVLJANSTVA
       
INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY COUNTRY OF CITIZENSHIP

Zemlja državljanstva

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Country of citizenship

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

8 534

12 699

8 959

12 877

10 378

15 262

10 638

20 858

11 706

29 651

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska

4 720

9 518

4 208

10 836

5 085

13 394

4 824

19 555

6 483

28 268

Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa

3 381

2 318

4 199

1 660

4 703

1 586

5 116

1 070

4 512

1 055

Europe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europska unija

1 052

 671

1 342

649

1 843

708

2 334

 494

2 192

 415

European Union

Austrija

60

 68

 114

55

105

57

 134

 36

134

23

Austria

Belgija

7

 7

 11

2

31

7

 23

 3

21

2

Belgium

Češka

24

 21

 40

16

57

29

 65

 16

50

18

Czech Republic

Francuska

40

 68

 54

41

59

46

 122

 37

69

32

France

Italija

129

 112

 170

101

244

103

 305

 76

356

70

Italy

Mađarska

38

 48

 53

40

81

44

 130

 38

90

22

Hungary

Nizozemska

27

 12

 37

13

56

14

 42

 16

48

8

Netherlands

Njemačka

244

 98

 242

117

416

122

 474

 85

437

62

Germany

Poljska

34

 13

 34

22

56

14

 66

 18

83

22

Poland

Rumunjska

40

 28

 70

15

60

34

 51

 12

36

16

Romania

Slovačka

50

 16

 47

45

41

26

 72

 18

43

18

Slovakia

Slovenija

215

 73

 304

83

385

90

 504

 73

510

61

Slovenia

Švedska

21

 10

 22

8

53

18

 63

 6

67

8

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

50

 36

 55

39

79

50

 122

 28

88

19

United Kingdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

2 329

1 647

2 857

1 011

2 860

878

2 782

 576

2 320

640

Other European countries

Bosna i Hercegovina

1 219

1 225

1 516

601

1 602

545

1 395

 271

1 032

 272

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

34

 7

 40

20

37

10

 33

 13

 44

14

Montenegro

Makedonija

185

 95

 260

57

241

53

 270

 50

240

 59

Macedonia, FYR

Rusija

147

 36

 174

56

154

42

 142

 59

 151

 62

Russian Federation

Srbija

397

 161

 470

163

407

138

 456

 102

404

 127

Serbia

Švicarska

21

 9

 18

8

34

5

 41

 5

 39

 13

Switzerland

Ukrajina

52

 25

 89

22

65

26

 91

 24

 104

 21

Ukraine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azija

256

 125

 300

131

274

107

 334

 141

 404

 186

Asia

Kina

175

 68

 186

82

97

68

 105

 67

 123

 104

China

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrika

38

 9

 53

13

74

20

 86

 16

 89

 21

Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverna i Srednja Amerika

87

 81

 133

68

146

59

 180

 53

 142

 75

North and Central America

Kanada

8

 9

 21

7

25

3

 45

 7

 23

 8

Canada

SAD

66

 70

 103

55

102

52

 115

 40

 103

 64

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južna Amerika

35

 16

 43

24

63

9

 51

 12

46

 11

South America

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanija

12

 9

 13

7

23

5

 37

 9

23

11

Oceania

Australija

6

 8

 12

5

19

4

 34

 8

16

10

Australia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepoznato

5

 623

 10

138

10

82

 10

 2

 7

 24

Unknown

 

 

 

3.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA U 2015. PREMA STAROSTI I SPOLU

      INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY AGE AND SEX, 2015

Starost

Age

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

11 706

6 541

5 165

29 651

15 936

13 715

0 –  4

 303

 172

 131

1 252

 670

 582

5 –  9

 248

 131

 117

1 480

 754

 726

10 – 14

 261

 122

 139

1 551

 800

 751

15 – 19

 620

 331

 289

1 442

 787

 655

20 – 24

1 223

 619

 604

2 062

1 073

 989

25 – 29

1 462

 780

 682

2 980

1 583

1 397

30 – 34

1 274

 734

 540

2 931

1 602

1 329

35 – 39

1 137

 676

 461

3 064

1 659

1 405

40 – 44

 948

 573

 375

2 895

1 536

1 359

45 – 49

 819

 486

 333

2 667

1 524

1 143

50 – 54

 738

 459

 279

2 158

1 273

 885

55 – 59

 662

 369

 293

1 613

 886

 727

60 – 64

 702

 351

 351

1 363

 674

 689

65 – 69

 627

 391

 236

1 048

 551

 497

70 – 74

 284

 177

 107

 515

 282

 233

75 i više
75 and over

 398

 170

 228

 630

 282

 348

 

 

 

4.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA U 2015. PREMA ZEMLJI PODRIJETLA/ODREDIŠTA I DRŽAVLJANSTVU

      INTERNATIONAL MIGRATION, BY COUNTRY OF ORIGIN/DESTINATION AND CITIZENSHIP, 2015

Zemlja podrijetla/odredišta

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

Country of origin/destination

ukupno

Total

hrvatski
državljani

Croatian citizens

stranci

Foreigners

nepoznato

Unknown

ukupno

Total

hrvatski
državljani

Croatian citizens

stranci

Foreigners

nepoznato

Unknown

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

11 706

6 483

5 216

 7

29 651

28 268

1 359

 24

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa

10 515

6 052

4 460

 3

28 019

27 044

 957

 18

Europe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europska unija

4 382

2 182

2 198

 2

19 752

19 353

 396

 3

European Union

Austrija

 439

 296

 142

 1

3 234

3 208

 25

 1

Austria

Belgija

 56

 35

 21

-

 173

 171

 2

-

Belgium

Češka

 63

 11

 52

-

 90

 71

 19

-

Czech Republic

Francuska

 98

 30

 68

-

 211

 181

 30

-

France

Italija

 548

 186

 361

 1

1 352

1 288

 63

 1

Italy

Mađarska

 101

 17

 84

-

 114

 89

 24

 1

Hungary

Nizozemska

 93

 44

 49

-

 235

 231

 4

-

Netherlands

Njemačka

1 770

1 312

 458

-

12 325

12 264

 61

-

Germany

Poljska

 81

 6

 75

-

 38

 18

 20

-

Poland

Rumunjska

 38

 2

 36

-

 22

 8

 14

-

Romania

Slovačka

 46

 2

 44

-

 49

 32

 17

-

Slovakia

Slovenija

 612

 104

 508

-

 561

 507

 54

-

Slovenia

Švedska

 107

 44

 63

-

 401

 394

 7

-

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

 114

 34

 80

-

 321

 301

 20

-

United Kingdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

6 133

3 870

2 262

 1

8 267

7 691

 561

 15

Other European countries

Bosna i Hercegovina

3 804

2 811

 992

 1

2 719

2 501

 217

 1

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

 62

 18

 44

-

 70

 57

 13

-

Montenegro

Makedonija

 285

 45

 240

-

 129

 77

 52

-

Macedonia, FYR

Rusija

 171

 27

 144

-

 94

 30

 64

-

Russian Federation

Srbija

1 038

 632

 406

-

3 366

3 235

 117

 14

Serbia

Švicarska

 278

 232

 46

-

1 582

1 572

 10

-

Switzerland

Ukrajina

 101

 3

 98

-

 22

 4

 18

-

Ukraine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azija

 475

 88

 386

 1

 405

 240

 165

-

Asia

Kina

 118

 8

 110

-

 102

 18

 84

-

China

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrika

 118

 27

 91

-

 65

 46

 19

-

Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverna i Srednja Amerika

 310

 171

 139

-

 708

 629

 75

 4

North and Central America

Kanada

 78

 57

 21

-

 312

 299

 10

 3

Canada

SAD

 218

 114

 104

-

 385

 322

 62

 1

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južna Amerika

 82

 35

 47

-

 33

 21

 12

-

South America

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanija

 131

 108

 23

-

 283

 275

 8

-

Oceania

Australija

 111

 94

 17

-

 252

 244

 8

-

Australia

Novi Zeland

 20

 14

 6

-

 30

 30

-

-

New Zealand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepoznato

 75

 2

 70

 3

 138

 13

 123

 2

Unknown

 

 

 

 

 

 

5.     VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PO ŽUPANIJAMA

        INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY COUNTIES

Županija
County of

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni
Immigrants

odseljeni

Emigrants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

8 534

12 699

8 959

12 877

10 378

15 262

10 638

20 858

11 706

29 651

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

Zagreb

520

400

534

420

627

787

551

1 699

 652

2 276

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

78

45

59

114

56

124

79

256

 118

 409

Sisačko-moslavačka

Sisak-Moslavina

266

1 307

272

1 217

244

1 608

258

1 317

 361

1 748

Karlovačka

Karlovac

122

541

184

601

164

700

198

762

 257

 901

Varaždinska

Varaždin

140

98

71

115

123

290

120

511

 203

 800

Koprivničko-križevačka

Koprivnica-Križevci

73

83

66

78

48

115

62

271

 90

 374

Bjelovarsko-bilogorska

Bjelovar-Bilogora

104

449

76

303

70

367

108

441

 117

 621

Primorsko-goranska

Primorje-Gorski kotar

727

617

840

672

915

961

957

1 435

1 049

2 549

Ličko-senjska

Lika-Senj

146

434

132

498

137

371

146

491

 147

 513

Virovitičko-podravska

Virovitica-Podravina

66

228

82

285

67

236

66

443

 99

 804

Požeško-slavonska

Požega-Slavonia

57

414

67

589

80

239

87

404

 125

1 028

Brodsko-posavska

Slavonski Brod-Posavina

248

325

226

395

216

695

212

914

 300

1 571

Zadarska

Zadar

563

533

473

546

561

718

534

1 248

 612

1 542

Osječko-baranjska

Osijek-Baranja

401

611

427

746

395

983

378

1 505

 470

2 212

Šibensko-kninska

Šibenik-Knin

246

1 016

257

1 107

343

1 004

516

778

 415

 929

Vukovarsko-srijemska

Vukovar-Sirmium

311

772

353

499

325

1 019

287

1 594

 434

1 967

Splitsko-dalmatinska

Split-Dalmatia

1 226

1 249

1 250

1 303

1 765

1 359

1 678

1 948

1 828

2 155

Istarska

Istria

606

946

735

889

895

638

1 009

879

1 076

1 280

Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik-Neretva

503

510

467

418

664

870

552

461

 465

 584

Međimurska

Međimurje

88

122

81

95

89

174

100

380

 130

 342

Grad Zagreb

City of Zagreb

2 043

1 999

2 307

1 987

2 594

2 004

2 740

3 121

2 758

5 046

 

 

 

 

 

 

II.     UNUTARNJA MIGRACIJA

      INTERNAL MIGRATION

 

 

1.     UNUTARNJA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA PODRUČJU PRESELJENJA

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, BY PLACE OF MIGRATION

 

Ukupno

Total

Preseljeno stanovništvo

Migrating population

među naseljima istoga
grada/općine

Between settlements of same town/municipality

među gradovima/općinama
iste županije

Between towns/municipalities
of same county

među županijama

Between counties

 

 

 

 

 

2006.

80 757

17 999

30 747

32 011

2007.

82 678

18 369

31 891

32 418

2008.

75 047

16 301

29 189

29 557

2009.

71 353

16 136

27 419

27 798

2010.

66 739

15 008

25 885

25 846

2011.

71 403

15 653

27 236

28 514

2012.

68 839

14 314

26 908

27 617

2013.

76 840

16 827

30 054

29 959

2014.

80 736

15 983

30 947

33 806

2015.

75 927

14 241

28 268

33 418

 

 

 

 

 

 

2.     DOBNA I SPOLNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA KOJE SE SELILO UNUTAR REPUBLIKE HRVATSKE U 2015.
        PREMA PODRUČJU PRESELJENJA

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION, BY AGE, SEX AND PLACE OF MIGRATION, 2015

Starost

Spol

Ukupno

Total

Preseljeno stanovništvo

Migrating population

Sex

Age

među naseljima istoga grada/općine

Between settlements of same town/municipality

među gradovima/općinama iste županije

Between towns/municipalities
of same county

među županijama

Between counties

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

ukupno

75 927

14 241

28 268

33 418

Total

Total

 

muškarci

34 256

6 283

12 416

15 557

Men

 

 

žene

41 671

7 958

15 852

17 861

Women

 

   0 –  4

ukupno

5 369

1 036

2 226

2 107

Total

   0   4

 

muškarci

2 774

 520

1 158

1 096

Men

 

 

žene

2 595

 516

1 068

1 011

Women

 

   5 –  9

ukupno

4 298

1 088

1 814

1 396

Total

   5   9

 

muškarci

2 191

 554

 915

 722

Men

 

 

žene

2 107

 534

 899

 674

Women

 

10 – 14

ukupno

3 072

 818

1 304

 950

Total

10 14

 

muškarci

1 522

 406

 637

 479

Men

 

 

žene

1 550

 412

 667

 471

Women

 

15 – 19

ukupno

3 637

 895

1 404

1 338

Total

15 19

 

muškarci

1 534

 383

 566

 585

Men

 

 

žene

2 103

 512

 838

 753

Women

 

20 – 24

ukupno

6 969

1 330

2 497

3 142

Total

20 24

 

muškarci

2 168

 358

 683

1 127

Men

 

 

žene

4 801

 972

1 814

2 015

Women

 

25 – 29

ukupno

12 089

2 054

4 146

5 889

Total

25 29

 

muškarci

4 317

 713

1 326

2 278

Men

 

 

žene

7 772

1 341

2 820

3 611

Women

 

30 – 34

ukupno

9 919

1 702

3 476

4 741

Total

30 34

 

muškarci

4 505

 758

1 542

2 205

Men

 

 

žene

5 414

 944

1 934

2 536

Women

 

35 – 39

ukupno

7 048

1 348

2 485

3 215

Total

35 39

 

muškarci

3 519

 638

1 239

1 642

Men

 

 

žene

3 529

 710

1 246

1 573

Women

 

40 – 44

ukupno

4 793

 947

1 735

2 111

Total

40 44

 

muškarci

2 512

 477

 859

1 176

Men

 

 

žene

2 281

 470

 876

 935

Women

 

45 – 49

ukupno

3 785

 677

1 465

1 643

Total

45 49

 

muškarci

2 058

 373

 770

 915

Men

 

 

žene

1 727

 304

 695

 728

Women

 

50 – 54

ukupno

3 239

 599

1 164

1 476

Total

50 54

 

muškarci

1 698

 299

 610

 789

Men

 

 

žene

1 541

 300

 554

 687

Women

 

55 – 59

ukupno

2 992

 496

1 135

1 361

Total

55 59

 

muškarci

1 595

 251

 632

 712

Men

 

 

žene

1 397

 245

 503

 649

Women

 

60 – 64

ukupno

2 727

 404

1 025

1 298

Total

60 64

 

muškarci

1 364

 202

 511

 651

Men

 

 

žene

1 363

 202

 514

 647

Women

 

65 – 69

ukupno

1 986

 287

 717

 982

Total

65 69

 

muškarci

1 044

 148

 395

 501

Men

 

 

žene

 942

 139

 322

 481

Women

 

70 – 74

ukupno

1 236

 153

 466

 617

Total

70 74

 

muškarci

 582

 70

 207

 305

Men

 

 

žene

 654

 83

 259

 312

Women

 

75 i više

ukupno

2 768

 407

1 209

1 152

Total

75 and over

 

muškarci

 873

 133

 366

 374

Men

 

 

žene

1 895

 274

 843

 778

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     UNUTARNJA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2015. PREMA PODRUČJU DOSELJENJA I ODSELJENJA
        PO ŽUPANIJAMA

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, BY COUNTIES AND PLACE OF IMMIGRATION
        AND EMIGRATION,
2015

Županija
County of

Doseljeni

Immigrants

Odseljeni

Emigrants

Saldo
migracije
među
županijama

Net migration

between
counties

Preseljeno stanovništvo unutar županije

Migrating population within county

ukupno

Total

iz druge
županije

From

 another county

ukupno

Total

u drugu županiju

Into another
county

među naseljima
istoga
grada/općine

Between settlements of same town/municipality

među
gradovima/općinama
iste županije

Between towns/municipalities
of same county

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

75 927

33 418

75 927

33 418

0

14 241

28 268

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

Zagreb

6 369

3 702

6 111

3 444

 258

1 345

1 322

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

2 105

 836

2 085

 816

 20

 367

 902

Sisačko-moslavačka

Sisak-Moslavina

2 625

 811

3 424

1 610

- 799

 878

 936

Karlovačka

Karlovac

2 159

 914

2 179

 934

- 20

 477

 768

Varaždinska

Varaždin

2 832

 918

2 779

 865

 53

 625

1 289

Koprivničko-križevačka

Koprivnica-Križevci

1 673

 523

2 010

 860

- 337

 336

 814

Bjelovarsko-bilogorska

Bjelovar-Bilogora

1 947

 635

2 558

1 246

- 611

 602

 710

Primorsko-goranska

Primorje-Gorski  kotar

6 818

2 355

6 471

2 008

 347

 624

3 839

Ličko-senjska

Lika-Senj

1 037

 517

1 075

 555

- 38

 339

 181

Virovitičko-podravska

Virovitica-Podravina

1 278

 428

1 745

 895

- 467

 328

 522

Požeško-slavonska

Požega-Slavonia

1 583

 564

1 923

 904

- 340

 384

 635

Brodsko-posavska

Slavonski Brod-Posavina

1 957

 619

2 940

1 602

- 983

 177

1 161

Zadarska

Zadar

3 350

1 571

3 038

1 259

 312

 300

1 479

Osječko-baranjska

Osijek-Baranja

4 728

1 354

5 620

2 246

- 892

 927

2 447

Šibensko-kninska

Šibenik-Knin

1 860

 872

2 004

1 016

- 144

 438

 550

Vukovarsko-srijemska

Vukovar-Sirmium

2 525

 731

3 704

1 910

-1 179

 206

1 588

Splitsko-dalmatinska

Split-Dalmatia

8 146

2 155

8 165

2 174

- 19

1 127

4 864

Istarska

Istria

4 356

1 724

3 762

1 130

 594

 647

1 985

Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik-Neretva

2 860

 939

2 825

 904

 35

 892

1 029

Međimurska

Međimurje

1 964

 364

2 174

 574

- 210

 353

1 247

Grad Zagreb

City of Zagreb

13 755

10 886

9 335

6 466

4 420

2 8691)

-

 

 

1)       Za Grad Zagreb podaci se odnose na preseljenje između naselja unutar Grada Zagreba.

1)       Data for the City of Zagreb refer to migration between settlements within the City of Zagreb.

 

 

 

III. UKUPNA MIGRACIJA U 2015.

     TOTAL MIGRATION IN 2015

 

 

1.   UKUPNO DOSELJENO I ODSELJENO STANOVNIŠTVO U 2015. PO ŽUPANIJAMA

      TOTAL NUMBER OF IMMIGRANTS AND EMIGRANTS, BY COUNTIES, 2015

Županija
County of

Doseljeni

Immigrants

Odseljeni

Emigrants

Saldo

ukupne migracije

Total net

migration

Saldo

migracije među županijama

Net migration between counties

Saldo
migracije s
inozemstvom

Net migration with foreign countries

ukupno

Total

iz druge županije

From
another
 county

iz
inozemstva

From
abroad

ukupno

Total

u drugu županiju

Into another county

u
inozemstvo

Abroad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

-1)

33 418

11 706

-1)

33 418

29 651

-1)

0

-17 945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

Zagreb

4 354

3 702

 652

5 720

3 444

2 276

-1 366

 258

-1 624

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

 954

 836

 118

1 225

 816

 409

- 271

 20

- 291

Sisačko-moslavačka

Sisak-Moslavina

1 172

 811

 361

3 358

1 610

1 748

-2 186

- 799

-1 387

Karlovačka

Karlovac

1 171

 914

 257

1 835

 934

 901

- 664

- 20

- 644

Varaždinska

Varaždin

1 121

 918

 203

1 665

 865

 800

- 544

 53

- 597

Koprivničko-križevačka

Koprivnica-Križevci

 613

 523

 90

1 234

 860

 374

- 621

- 337

- 284

Bjelovarsko-bilogorska

Bjelovar-Bilogora

 752

 635

 117

1 867

1 246

 621

-1 115

- 611

- 504

Primorsko-goranska

Primorje-Gorski  kotar

3 404

2 355

1 049

4 557

2 008

2 549

-1 153

 347

-1 500

Ličko-senjska

Lika-Senj

 664

 517

 147

1 068

 555

 513

- 404

- 38

- 366

Virovitičko-podravska

Virovitica-Podravina

 527

 428

 99

1 699

 895

 804

-1 172

- 467

- 705

Požeško-slavonska

Požega-Slavonia

 689

 564

 125

1 932

 904

1 028

-1 243

- 340

- 903

Brodsko-posavska

Slavonski Brod-Posavina

 919

 619

 300

3 173

1 602

1 571

-2 254

- 983

-1 271

Zadarska

Zadar

2 183

1 571

 612

2 801

1 259

1 542

- 618

 312

- 930

Osječko-baranjska

Osijek-Baranja

1 824

1 354

 470

4 458

2 246

2 212

-2 634

- 892

-1 742

Šibensko-kninska

Šibenik-Knin

1 287

 872

 415

1 945

1 016

 929

- 658

- 144

- 514

Vukovarsko-srijemska

Vukovar-Sirmium

1 165

 731

 434

3 877

1 910

1 967

-2 712

-1 179

-1 533

Splitsko-dalmatinska

Split-Dalmatia

3 983

2 155

1 828

4 329

2 174

2 155

- 346

- 19

- 327

Istarska

Istria

2 800

1 724

1 076

2 410

1 130

1 280

 390

 594

- 204

Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik-Neretva

1 404

 939

 465

1 488

 904

 584

- 84

 35

- 119

Međimurska

Međimurje

 494

 364

 130

 916

 574

 342

- 422

- 210

- 212

Grad Zagreb

City of Zagreb

13 644

10 886

2 758

11 512

6 466

5 046

2 132

4 420

-2 288

 

 

1)       Podaci za ukupno ne iskazuju se jer su uključena i preseljenja unutar Republike Hrvatske.

1)       Data for Total are not presented since data on migrations within the Republic of Croatia were included as well.

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Istraživanja o unutarnjoj i vanjskoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske provode se na temelju podataka koji se prikupljaju u Ministarstvu unutarnjih poslova. Zakonska obveza prijave i odjave prebivališta temelji se na Zakonu o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.). Zakonom o strancima (NN, br. 130/11. i 74/13.) propisuju se uvjeti ulaska, kretanja i boravka te rad stranaca u Republici Hrvatskoj.

 

Surveys on internal and international migration of population of the Republic of Croatia are carried out based on data collected by the Ministry of the Interior. Persons' legal duty to register changes of their place of permanent residence is based on the Permanent Residence Act (NN, Nos. 144/12 and 158/13). The Foreigners Act (NN, Nos. 130/11 and 74/13) regulates conditions for the entry, movement, stay and work of foreigners in the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Podaci statistike vanjske migracije od 2011. obrađuju su prema novoj metodologiji koja se temelji na Preporukama UN-a za statistiku međunarodne migracije i na Uredbi (EZ-a) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti.

 

International migration statistics since 2011 are processed according to a new methodology based on the UN Recommendations on Statistics of International Migration and the Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on Community statistics on migration and international protection.

 

 

 

Statistička definicija međunarodnog migranta temelji se na konceptu uobičajenog mjesta stanovanja. Prema tom konceptu doseljenima iz inozemstva i odseljenima u inozemstvo smatraju se osobe koje su promijenile uobičajenu državu stanovanja na razdoblje koje je, ili se očekuje da će biti, dugo najmanje godinu dana.

 

The statistical definition of international migrant is based on the concept of usual residence. According to this concept, immigrants from abroad and emigrants to foreign countries are persons who have changed their country of usual residence for a period that is, or is expected to be, of at least one year.

 

 

 

Podaci o migracijama obuhvaćaju državljane Republike Hrvatske i strance na privremenome ili stalnom boravku u Republici Hrvatskoj.

 

Data on migration encompass Croatian citizens and foreigners who have been granted temporary or permanent stay in the Republic of Croatia.

 

 

 

Prema metodologiji koja se primjenjivala do 2010. podaci o vanjskoj migraciji stanovništva obuhvaćali su državljane Republike Hrvatske i strance na stalnom boravku koji su prijavili odnosno odjavili svoje prebivalište u Republici Hrvatskoj.

 

According to the methodology that was used until 2010, the international migration statistics included the citizens of the Republic of Croatia and foreigners with the granted permanent stay in the Republic of Croatia who registered or cancelled their place of permanent residence in the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Migracija ili preseljavanje stanovništva označuje prostornu pokretljivost stanovništva.

 

Migration is the spatial movement of people.

 

 

 

Migrant je osoba koja sudjeluje u procesu prostorne pokretljivosti stanovništva (doseljenik, odseljenik).

 

A migrant is a person who changed a place of residence (immigrant, emigrant).

 

 

 

Unutarnja migracija stanovništva podrazumijeva preseljenje osoba unutar Republike Hrvatske.

 

Internal migration of population is the change of a place of residence on the territory of the Republic of Croatia.

 

 

 

Vanjska migracija stanovništva podrazumijeva preseljenje osoba iz jedne države u drugu.

 

International migration of population is the change of a country of usual residence.

 

 

 

Statistika unutarnje migracije stanovništva prikuplja i obrađuje podatke o tijekovima migracije stanovništva unutar zemlje, tj. o broju i strukturi osoba koje su promijenile mjesto stanovanja unutar Republike Hrvatske u određenoj kalendarskoj godini.

 

The internal migration statistics collects and processes data on migration flows of population on the territory of the Republic of Croatia, that is, the data on number and characteristics of persons who changed their place of residence in a given calendar year.

 

 

 

Statistika vanjske migracije stanovništva prikuplja i obrađuje podatke o tijekovima vanjske migracije, tj. o broju i strukturi osoba koje su promijenile uobičajenu državu stanovanja u određenoj kalendarskoj godini.

 

The international migration statistics collects and processes data on international migration flows, that is, the data on number and characteristics of persons who changed their country of usual residence in a given calendar year.

 

 

 

Prebivalište je, prema članku 2. Zakona o prebivalištu, određeno kao "mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi".

 

Place of permanent residence, according to Article 2 of the Permanent Residence Act, is "a place and address in the Republic of Croatia where a person settled with an intention of staying permanently in order to exercise their rights and commitments related to life interests such as family, professional, economic, social, cultural and other interests".

 

 

 

Boravište je, prema članku 2. Zakona o prebivalištu, "mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila".

 

Place of temporary residence, according to Article 2 of the Permanent Residence Act, is "a place and address in the Republic of Croatia where a person resides temporarily but without an intention of settling there".

 

 

 

Privremeni boravak, prema članku 47. Zakona o strancima, "odobrava se strancu koji namjerava boraviti ili boravi u Republici Hrvatskoj u svrhu:

 

Temporary stay, according to Article 47 of the Foreigners Act, "shall be granted to a foreigner who intends to stay or stays in the Republic of Croatia for the following purposes:

 

 

 

1.

spajanja obitelji,

 

1.

Family reunification,

2.

srednjoškolskog obrazovanja i studiranja,