image description

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                       ZAGREB, 14. RUJNA 2016./ 14 SEPTEMBER, 2016                                   BROJ/ NUMBER: 7.1.4.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROCJENE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2015.

POPULATION ESTIMATE OF REPUBLIC OF CROATIA, 2015

 

 

 

U ovom priopćenju dana je procjena ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske na razini županija za razdoblje od 2011. do 2015., procjena stanovništva sredinom 2015. na razini države prema spolu i pojedinačnim godinama starosti te prema spolu i dobnim skupinama na razini županija.

 

This release contains the data on the estimate of the total population of the Republic of Croatia at the county level for the period from 2011 to 2015 and mid-2015 population estimate at the country level by sex and single age as well as by sex and age groups at the county level.

 

 

 

Prema procjeni sredinom 2015. Republika Hrvatska imala je 4 203 604 stanovnika, od toga 2 028 640 muškaraca i 2 174 964 žene.

 

According to the mid-2015 estimate, the Republic of Croatia had 4 203 604 inhabitants, out of which there were 2 028 640 men and 2 174 964 women.

 

 

 

Kontinuirani pad broja stanovnika nastavlja se i u 2015. U odnosu na procjenu prethodne godine, broj stanovnika smanjio se za 34 785 osoba ili 0,8%.

 

Decrease in population number continues in 2015. As compared to the previous year estimate, the population number decreased by 34 785 or 0.8%.

 

 

 

Smanjenje ukupnog broja stanovnika bilježe sve županije, osim Grada Zagreba gdje je, u odnosu na procjenu prethodne godine, zabilježen relativni porast od 0,14%. Najveći relativni pad broja stanovnika zabilježen je u Vukovarsko-srijemskoj županiji, 2,43%.

 

Decrease in the total population number was recorded in all counties, except in the City of Zagreb where a relative increase of 0.14% was recorded, as compared to the previous year estimate. The highest relative decrease in the total population number was recorded in the County of Vukovar-Sirmium, 2.43%.

 

 

 

Udio žena u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske je 51,7%, a udio muškaraca 48,3%. Takav je omjer u većini županija, a najmanji udio ženskog stanovništva je u Ličko-senjskoj županiji, 50,2%, dok je najveći u Gradu Zagrebu, 53,2%.

 

The share of women in the total population of the Republic of Croatia was 51.7%, while the share of men was 48.3%. Such a ratio was recorded in most counties. The lowest share of female population was recorded in the County of Lika-Senj, 50.2%, while the largest share was recorded in the City of Zagreb, 53.2%.

 

 

 

Iako višegodišnji niz podataka o broju stanovnika zbog razlike u metodologiji nije neposredno usporediv, može se uočiti nastavak trenda kretanja određenih pokazatelja.

 

Although a multi-year series of data on the population is not directly comparable due to the differences in the methodology, the continuing trend of certain indicators is easily noticed.

 

 

 

U 2015. nastavlja se kontinuirano starenje stanovništva. Prosječna starost ukupnog stanovništva Republike Hrvatske iznosila je 42,6 godina (muškarci 40,7; žene 44,3), što ga svrstava među najstarije nacije Europe.

 

In 2015, the continuous ageing of the population kept on. The average age of the total population of the Republic of Croatia was 42.6 years (men 40.7, women 44.3), which places it among the oldest nations in Europe.

 

 

 

Procesu starenja uvelike pridonosi višegodišnje opadanje udjela mladog stanovništva (0 – 19 godina) u ukupnom stanovništvu. Spomenuti udio na razini države u 2015. iznosio je 20,3%, dok je na razini županija najmanji u Primorsko-goranskoj županiji, 16,9%, a najveći u Brodsko-posavskoj županiji, 22,7%.

 

The ageing process was to a great degree caused by the multi-year drop in the share of youth (0 – 19 years of age) in the total population. At the country level, it amounted to 20.3% in 2015, while at the county level this share was the lowest in the County of Primorje-Gorski kotar, 16.9%, and the highest in the County of Slavonski Brod-Posavina, 22.7%.

 

 

 

Udio fertilnoga kontingenta u ukupnome ženskom stanovništvu kontinuirano opada te je u 2015. iznosio 42,8%.

 

The share of the fertility contingent in the total female population continued to decrease. Therefore, in 2015, it amounted to 42.8%.

 

 

 

Najviše stanovništva starog 65 i više godina u odnosu na ukupno stanovništvo ima u Ličko-senjskoj županiji, 24,5%, a najmanje u Međimurskoj županiji, 16,6%.

 

As compared to the total population, the largest number of persons aged 65 and over was recorded in the County of Lika-Senj (24.5%), while the smallest number was recorded in the County of Međimurje (16.6%).

 

 

 

U Republici Hrvatskoj 51% stanovništva živi u samo pet županija, najviše u Gradu Zagrebu, 799 565 ili 19,0%, i Splitsko-dalmatinskoj županiji, 453 155 ili 10,8%, dok najmanje stanovnika imaju Požeško-slavonska županija, 73 473 ili 1,8%, i Ličko-senjska županija, 47 634 ili 1,1%.

 

Fifty-one percent of the population of the Republic of Croatia lived in only five counties, most of them in the City of Zagreb (799 565 or 19.0%) and the County of Split-Dalmatia (453 155 or 10.8%), while the least populated counties were Požega-Slavonia (73 473 or 1.8%) and Lika-Senj (47 634 or 1.1%).

 

 

 

1.   PROCJENA UKUPNOG STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PO ŽUPANIJAMA SREDINOM GODINE OD 2011. DO 2015.

      MID-YEAR TOTAL POPULATION ESTIMATE OF REPUBLIC OF CROATIA, BY COUNTIES, 2011 – 2015

Županija

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

County of

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

4 280 622

4 267 558

4 255 689

4 238 389

4 203 604

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

317 594

318 235

318 837

318 453

316 506

Zagreb

Krapinsko-zagorska

132 672

131 734

130 895

129 967

128 905

Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka

171 725

169 379

167 036

163 975

160 292

Sisak-Moslavina

Karlovačka

128 495

126 997

125 688

124 127

121 840

Karlovac

Varaždinska

175 771

175 150

174 434

173 454

171 879

Varaždin

Koprivničko-križevačka

115 424

114 846

114 346

113 688

112 357

Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska

119 448

118 083

116 959

115 536

113 746

Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska

296 004

295 300

294 705

293 811

291 654

Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska

50 697

49 942

49 364

48 670

47 634

Lika-Senj

Virovitičko-podravska

84 621

83 820

83 029

82 162

80 610

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska

77 775

76 651

75 801

74 991

73 473

Požega-Slavonia

Brodsko-posavska

158 249

157 086

155 956

154 082

151 012

Slavonski Brod-Posavina

Zadarska

170 212

170 955

171 594

171 462

170 168

Zadar

Osječko-baranjska

304 541

302 751

300 950

298 272

294 233

Osijek-Baranja

Šibensko-kninska

109 072

107 595

106 540

105 532

104 315

Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska

178 959

177 583

175 932

173 441

169 224

Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska

454 683

454 777

454 711

454 627

453 155

Split-Dalmatia

Istarska

208 028

207 719

207 793

208 201

208 180

Istria

Dubrovačko-neretvanska

122 456

122 337

122 197

122 355

122 280

Dubrovnik-Neretva

Međimurska

113 746

113 561

113 417

113 159

112 576

Međimurje

Grad Zagreb

790 450

793 057

795 505

798 424

799 565

City of Zagreb

 

 

 

 

 

 

2.   PROSJEČNA STAROST, INDEKS STARENJA I FERTILNI KONTINGENT STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE

      AVERAGE AGE, AGEING INDEX AND FERTILITY CONTINGENT OF POPULATION OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Prosječna starost

Average age

Indeks starenja, %

Ageing index, %

Fertilni kontingent, 15 – 49, %

Fertility contingent, age 15 – 49, %

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

1971.

34,0

32,4

35,5

47,2

38,5

56,2

51,4

1981.

35,4

33,8

37,1

52,6

40,4

65,3

48,5

1991.

37,1

35,4

38,7

66,7

50,8

83,3

46,6

2001.

39,3

37,5

41,0

90,7

71,6

110,8

46,9

 

 

 

 

 

 

 

 

2002.

39,6

37,8

41,3

93,8

74,1

114,3

47,1

2003.

39,9

38,1

41,5

96,2

76,1

117,2

46,9

2004.

40,1

38,3

41,8

98,4

77,8

119,9

46,7

2005.

40,3

38,5

42,0

99,6

78,7

121,5

46,4

2006.

40,5

38,8

42,2

100,5

79,4

122,6

46,1

2007.

40,8

39,0

42,4

103,1

81,7

125,5

45,8

2008.

41,0

39,2

42,6

105,2

83,6

127,8

45,6

2009.

41,1

39,4

42,8

107,6

85,8

130,4

45,3

2010.

41,3

39,5

43,0

110,3

88,5

133,3

45,0

2011.

41,8

40,0

43,5

115,7

92,9

139,7

43,8

2012.

42,0

40,2

43,7

117,8

95,1

141,7

43,6

2013.

42,2

40,3

43,9

121,0

98,0

145,2

43,4

2014.

42,4

40,5

44,1

123,9

100,8

148,4

43,1

2015.

42,6

40,7

44,3

127,5

104,1

152,2

42,8

 

 

 

 

 

 

3.   PROCJENA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA SPOLU I POJEDINAČNIM GODINAMA STAROSTI SREDINOM 2015.

      POPULATION ESTIMATE OF REPUBLIC OF CROATIA, BY SEX AND SINGLE AGE, MID-2015

 

 

 

 

 

(nastavak)

(continued)

 

 

 

Starost

Age

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

Starost

Age

Ukupno

Total

Muškarci

Men

Žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno/ Total

4 203 604

2 028 640

2 174 964

 

42

55 634

28 136

27 498

 

 

 

 

 

43

56 146

28 187

27 959

0

38 591

19 915

18 676

 

44

53 364

26 840

26 524

1

39 758

20 496

19 262

 

45

53 805

26 814

26 991

2

40 581

21 231

19 350

 

46

55 513

27 559

27 954

3

41 438

21 289

20 149

 

47

57 429

28 714

28 715

4

41 567

21 424

20 143

 

48

59 230

29 262

29 968

5

43 980

22 542

21 438

 

49

60 746

30 040

30 706

6

42 697

21 828

20 869

 

50

59 364

29 319

30 045

7

42 284

21 608

20 676

 

51

57 812

28 638

29 174

8

40 049

20 654

19 395

 

52

59 970

29 363

30 607

9

41 184

21 158

20 026

 

53

61 334

29 901

31 433

10

42 301

21 789

20 512

 

54

61 317

29 907

31 410

11

39 250

20 119

19 131

 

55

62 738

30 594

32 144

12

39 516

20 322

19 194

 

56

62 388

30 508

31 880

13

40 616

20 857

19 759

 

57

60 588

29 354

31 234

14

42 255

21 748

20 507

 

58

62 076

30 118

31 958

15

44 414

22 729

21 685

 

59

62 574

30 373

32 201

16

45 516

23 305

22 211

 

60

63 649

31 004

32 645

17

48 453

24 688

23 765

 

61

58 992

28 742

30 250

18

51 032

26 258

24 774

 

62

60 033

28 822

31 211

19

49 930

25 627

24 303

 

63

54 234

25 874

28 360

20

48 115

24 460

23 655

 

64

54 227

25 730

28 497

21

47 839

24 260

23 579

 

65

54 755

25 529

29 226

22

48 873

25 102

23 771

 

66

51 601

23 258

28 343

23

48 624

25 048

23 576

 

67

47 315

21 179

26 136

24

51 067

26 085

24 982

 

68

48 531

21 482

27 049

25

50 292

25 689

24 603

 

69

33 815

14 839

18 976

26

51 715

26 248

25 467

 

70

33 822

14 614

19 208

27

53 273

27 052

26 221

 

71

37 084

15 739

21 345

28

52 815

26 803

26 012

 

72

38 831

16 388

22 443

29

53 984

27 172

26 812

 

73

39 424

16 348

23 076

30

57 119

28 911

28 208

 

74

38 843

16 085

22 758

31

58 188

29 844

28 344

 

75

38 792

15 723

23 069

32

57 259

29 160

28 099

 

76

35 972

14 229

21 743

33

57 869

29 459

28 410

 

77

35 492

13 775

21 717

34

58 703

29 874

28 829

 

78

34 081

12 955

21 126

35

58 874

29 949

28 925

 

79

31 735

11 865

19 870

36

58 756

29 944

28 812

 

80

29 549

10 714

18 835

37

57 716

29 258

28 458

 

81

27 912

9 843

18 069

38

56 650

28 672

27 978

 

82

24 489

8 235

16 254

39

56 657

28 689

27 968

 

83

22 176

7 267

14 909

40

55 877

28 255

27 622

 

84

19 710

6 281

13 429

41

55 478

27 963

27 515

 

85 +

75 357

21 009

54 348

 

 

 

 

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2015.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2015

Dobne skupine

Age groups

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Zagrebačka županija

County of Zagreb

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

4 203 604

2 028 640

2 174 964

316 506

153 550

162 956

128 905

62 689

66 216

160 292

78 032

82 260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

201 935

104 355

97 580

15 254

7 844

7 410

5 725

2 908

2 817

6 987

3 555

3 432

05 – 09

210 194

107 790

102 404

17 066

8 749

8 317

6 110

3 142

2 968

7 530

3 866

3 664

10 – 14

203 938

104 835

99 103

16 622

8 552

8 070

6 328

3 299

3 029

7 761

3 923

3 838

15 – 19

239 345

122 607

116 738

18 694

9 539

9 155

7 607

3 840

3 767

9 510

4 944

4 566

20 – 24

244 518

124 955

119 563

18 330

9 373

8 957

7 739

3 987

3 752

9 026

4 625

4 401

25 – 29

262 079

132 964

129 115

19 256

9 709

9 547

8 284

4 286

3 998

9 265

4 885

4 380

30 – 34

289 138

147 248

141 890

21 903

11 186

10 717

8 453

4 336

4 117

9 957

5 262

4 695

35 – 39

288 653

146 512

142 141

23 087

11 740

11 347

8 369

4 312

4 057

10 157

5 329

4 828

40 – 44

276 499

139 381

137 118

22 076

11 215

10 861

8 544

4 337

4 207

10 061

5 204

4 857

45 – 49

286 723

142 389

144 334

21 987

11 073

10 914

9 597

4 922

4 675

11 097

5 759

5 338

50 – 54

299 797

147 128

152 669

22 007

10 866

11 141

10 022

5 172

4 850

11 735

5 943

5 792

55 – 59

310 364

150 947

159 417

23 048

11 076

11 972

9 784

5 036

4 748

12 277

6 149

6 128

60 – 64

291 135

140 172

150 963

22 011

10 527

11 484

8 692

4 330

4 362

11 731

5 746

5 985

65 – 69

236 017

106 287

129 730

17 481

7 996

9 485

6 835

3 111

3 724

9 351

4 254

5 097

70 – 74

188 004

79 174

108 830

13 706

6 037

7 669

5 773

2 386

3 387

7 810

3 161

4 649

75 – 79

176 072

68 547

107 525

11 449

4 437

7 012

5 197

1 794

3 403

7 579

2 835

4 744

80 – 84

123 836

42 340

81 496

7 748

2 455

5 293

3 674

973

2 701

5 627

1 843

3 784

85 +

75 357

21 009

54 348

4 781

1 176

3 605

2 172

518

1 654

2 831

749

2 082

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2015.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2015

(nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Karlovačka županija

County of Karlovac

Varaždinska županija

County of Varaždin

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

121 840

59 074

62 766

171 879

83 601

88 278

112 357

54 507

57 850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

5 077

2 572

2 505

7 744

3 948

3 796

5 436

2 789

2 647

05 – 09

5 574

2 819

2 755

8 653

4 461

4 192

5 726

3 049

2 677

10 – 14

5 425

2 799

2 626

8 694

4 337

4 357

5 659

2 920

2 739

15 – 19

6 260

3 258

3 002

10 022

5 108

4 914

6 768

3 471

3 297

20 – 24

6 292

3 211

3 081

10 089

5 216

4 873

6 645

3 428

3 217

25 – 29

7 074

3 632

3 442

10 845

5 633

5 212

6 832

3 504

3 328

30 – 34

7 951

4 190

3 761

12 050

6 290

5 760

7 336

3 818

3 518

35 – 39

7 941

4 136

3 805

11 867

6 161

5 706

7 091

3 684

3 407

40 – 44

7 617

3 967

3 650

11 665

6 039

5 626

7 234

3 679

3 555

45 – 49

8 396

4 286

4 110

12 413

6 274

6 139

7 978

3 952

4 026

50 – 54

9 423

4 734

4 689

12 932

6 496

6 436

8 412

4 242

4 170

55 – 59

9 846

4 997

4 849

12 858

6 460

6 398

8 530

4 297

4 233

60 – 64

8 769

4 416

4 353

11 256

5 538

5 718

7 715

3 789

3 926

65 – 69

6 718

3 076

3 642

9 036

4 148

4 888

6 165

2 701

3 464

70 – 74

5 718

2 359

3 359

7 643

3 138

4 505

5 228

2 097

3 131

75 – 79

6 138

2 273

3 865

6 699

2 364

4 335

4 513

1 574

2 939

80 – 84

4 789

1 564

3 225

4 662

1 322

3 340

3 220

1 010

2 210

85 +

2 832

785

2 047

2 751

668

2 083

1 869

503

1 366

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2015.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2015

(nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

113 746

55 524

58 222

291 654

140 547

151 107

47 634

23 739

23 895

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

5 314

2 832

2 482

12 235

6 320

5 915

1 916

984

932

05 – 09

5 776

3 009

2 767

12 429

6 362

6 067

2 021

1 042

979

10 – 14

5 678

2 871

2 807

11 714

6 020

5 694

2 212

1 168

1 044

15 – 19

6 889

3 549

3 340

13 054

6 749

6 305

2 743

1 411

1 332

20 – 24

7 061

3 698

3 363

14 332

7 301

7 031

2 563

1 263

1 300

25 – 29

6 733

3 600

3 133

17 508

8 821

8 687

2 646

1 382

1 264

30 – 34

6 977

3 728

3 249

20 669

10 422

10 247

2 678

1 431

1 247

35 – 39

6 989

3 641

3 348

21 096

10 927

10 169

2 786

1 451

1 335

40 – 44

7 045

3 592

3 453

19 207

9 622

9 585

2 828

1 542

1 286

45 – 49

7 566

3 833

3 733

19 189

9 328

9 861

3 210

1 721

1 489

50 – 54

8 387

4 172

4 215

21 009

10 038

10 971

3 520

1 876

1 644

55 – 59

8 982

4 438

4 544

23 252

11 014

12 238

3 600

1 950

1 650

60 – 64

8 260

4 091

4 169

23 858

11 503

12 355

3 234

1 651

1 583

65 – 69

6 444

2 935

3 509

19 535

9 082

10 453

2 743

1 280

1 463

70 – 74

5 158

2 071

3 087

13 715

6 077

7 638

2 605

1 132

1 473

75 – 79

5 000

1 755

3 245

13 423

5 564

7 859

2 894

1 188

1 706

80 – 84

3 487

1 176

2 311

9 578

3 622

5 956

2 291

882

1 409

85 +

2 000

533

1 467

5 851

1 775

4 076

1 144

385

759

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2015.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2015

(nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

80 610

39 046

41 564

73 473

35 924

37 549

151 012

73 409

77 603

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

3 799

1 962

1 837

3 400

1 763

1 637

7 309

3 781

3 528

05 – 09

4 034

2 098

1 936

3 892

2 046

1 846

8 024

4 167

3 857

10 – 14

4 175

2 136

2 039

3 913

2 006

1 907

8 348

4 349

3 999

15 – 19

5 259

2 683

2 576

5 318

2 756

2 562

10 579

5 441

5 138

20 – 24

5 267

2 656

2 611

5 137

2 618

2 519

10 329

5 330

4 999

25 – 29

4 894

2 592

2 302

4 443

2 330

2 113

9 489

4 955

4 534

30 – 34

5 125

2 675

2 450

4 370

2 268

2 102

8 901

4 766

4 135

35 – 39

4 994

2 584

2 410

4 271

2 187

2 084

8 896

4 461

4 435

40 – 44

4 824

2 396

2 428

4 448

2 288

2 160

9 306

4 714

4 592

45 – 49

5 718

2 873

2 845

5 009

2 520

2 489

10 147

5 091

5 056

50 – 54

6 297

3 168

3 129

5 253

2 703

2 550

11 167

5 535

5 632

55 – 59

6 353

3 120

3 233

5 393

2 743

2 650

11 033

5 478

5 555

60 – 64

5 428

2 747

2 681

4 882

2 398

2 484

9 678

4 779

4 899

65 – 69

4 151

1 852

2 299

3 705

1 687

2 018

7 577

3 388

4 189

70 – 74

3 626

1 384

2 242

3 377

1 347

2 030

6 776

2 718

4 058

75 – 79

3 202

1 154

2 048

3 261

1 198

2 063

6 427

2 369

4 058

80 – 84

2 281

671

1 610

2 230

742

1 488

4 616

1 442

3 174

85 +

1 183

295

888

1 171

324

847

2 410

645

1 765

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2015.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2015

(nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Zadarska županija

County of Zadar

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

170 168

83 551

86 617

294 233

141 979

152 254

104 315

51 221

53 094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

8 371

4 306

4 065

13 705

7 057

6 648

4 535

2 358

2 177

05 – 09

8 827

4 501

4 326

14 411

7 288

7 123

4 674

2 393

2 281

10 – 14

8 492

4 317

4 175

14 656

7 549

7 107

4 781

2 476

2 305

15 – 19

9 996

5 132

4 864

17 995

9 216

8 779

6 104

3 144

2 960

20 – 24

10 207

5 192

5 015

18 403

9 544

8 859

6 121

3 072

3 049

25 – 29

10 142

5 126

5 016

19 227

9 885

9 342

5 785

3 003

2 782

30 – 34

10 997

5 538

5 459

19 879

10 316

9 563

5 913

3 092

2 821

35 – 39

11 234

5 534

5 700

18 962

9 674

9 288

6 112

3 147

2 965

40 – 44

10 689

5 421

5 268

18 292

9 197

9 095

6 101

3 169

2 932

45 – 49

11 162

5 603

5 559

20 703

10 234

10 469

6 603

3 288

3 315

50 – 54

11 225

5 569

5 656

22 752

11 168

11 584

7 264

3 659

3 605

55 – 59

11 910

6 082

5 828

22 650

11 155

11 495

7 830

3 987

3 843

60 – 64

11 770

5 867

5 903

20 189

9 794

10 395

7 716

3 913

3 803

65 – 69

10 855

5 202

5 653

15 513

6 822

8 691

6 895

3 331

3 564

70 – 74

8 251

3 834

4 417

13 010

5 266

7 744

5 051

2 273

2 778

75 – 79

7 521

3 250

4 271

11 747

4 311

7 436

5 879

2 392

3 487

80 – 84

5 271

2 034

3 237

7 970

2 423

5 547

4 416

1 742

2 674

85 +

3 248

1 043

2 205

4 169

1 080

3 089

2 535

782

1 753

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2015.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2015

(nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

Istarska županija

County of Istria

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

169 224

81 873

87 351

453 155

220 408

232 747

208 180

101 147

107 033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

8 126

4 206

3 920

22 404

11 622

10 782

9 219

4 850

4 369

05 – 09

9 060

4 603

4 457

23 825

12 160

11 665

9 856

5 101

4 755

10 – 14

9 501

4 896

4 605

23 775

12 173

11 602

8 733

4 574

4 159

15 – 19

11 423

5 734

5 689

27 261

13 871

13 390

9 511

4 874

4 637

20 – 24

10 807

5 564

5 243

28 414

14 489

13 925

10 338

5 190

5 148

25 – 29

10 569

5 502

5 067

28 899

14 614

14 285

12 862

6 562

6 300

30 – 34

10 353

5 445

4 908

30 216

15 250

14 966

14 971

7 588

7 383

35 – 39

10 224

5 176

5 048

30 190

15 298

14 892

15 153

7 811

7 342

40 – 44

10 538

5 385

5 153

29 880

15 057

14 823

13 426

6 895

6 531

45 – 49

11 576

5 872

5 704

30 343

15 145

15 198

13 968

6 817

7 151

50 – 54

12 442

6 238

6 204

31 583

15 516

16 067

15 870

7 797

8 073

55 – 59

12 396

6 138

6 258

32 802

16 053

16 749

16 655

8 095

8 560

60 – 64

11 082

5 295

5 787

30 182

14 620

15 562

15 935

7 731

8 204

65 – 69

9 015

3 926

5 089

25 959

11 727

14 232

12 434

5 923

6 511

70 – 74

7 409

3 039

4 370

17 804

7 795

10 009

9 376

4 175

5  201

75 – 79

7 203

2 596

4 607

18 380

7 753

10 627

9 285

3 765

5 520

80 – 84

4 956

1 576

3 380

12 847

4 821

8 026

6 228

2 263

3 965

85 +

2 544

682

1 862

8 391

2 444

5 947

4 360

1 136

3 224

 

 

 

4.   PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2015.

      POPULATION ESTIMATE, BY SEX AND AGE GROUPS, BY COUNTIES, MID-2015

(nastavak)

(continued)

Dobne skupine

Age groups

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

Međimurska županija

County of Međimurje

Grad Zagreb

City of Zagreb

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

122 280

59 650

62 630

112 576

55 165

57 411

799 565

374 004

425 561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 – 04

6 426

3 343

3 083

6 004

3 142

2 862

42 949

22 213

20 736

05 – 09

6 445

3 328

3 117

6 137

3 163

2 974

40 124

20 443

19 681

10 – 14

5 960

3 051

2 909

6 270

3 242

3 028

35 241

18 177

17 064

15 – 19

7 147

3 699

3 448

6 824

3 450

3 374

40 381

20 738

19 643

20 – 24

7 509

3 834

3 675

6 793

3 564

3 229

43 116

21 800

21 316

25 – 29

7 592

3 845

3 747

7 256

3 720

3 536

52 478

25 378

27 100

30 – 34

7 928

3 967

3 961

7 808

4 101

3 707

64 703

31 579

33 124

35 – 39

8 101

4 213

3 888

7 763

3 970

3 793

63 370

31 076

32 294

40 – 44

7 564

3 846

3 718

7 411

3 785

3 626

57 743

28 031

29 712

45 – 49

7 977

3 916

4 061

7 653

3 811

3 842

54 431

26 071

28 360

50 – 54

8 275

3 973

4 302

8 124

4 047

4 077

52 098

24 216

27 882

55 – 59

8 789

4 317

4 472

8 375

4 223

4 152

54 001

24 139

29 862

60 – 64

8 613

4 174

4 439

7 421

3 789

3 632

52 713

23 474

29 239

65 – 69

7 064

3 268

3 796

5 444

2 532

2 912

43 097

18 046

25 051

70 – 74

5 135

2 303

2 832

4 855

2 096

2 759

35 978

14 486

21 492

75 – 79

5 254

2 238

3 016

3 963

1 367

2 596

31 058

12 370

18 688

80 – 84

3 862

1 528

2 334

2 739

748

1 991

21 344

7 503

13 841

85 +

2 639

807

1 832

1 736

415

1 321

14 740

4 264

10 476

 

 

 


METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data sources

 

 

 

Izvori podataka za procjenu broja stanovnika Republike Hrvatske jesu sljedeća istraživanja:

 

The following surveys are the data sources for the population estimate of the Republic of Croatia:

 

 

 

-

Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

 

-

2011 Census of Population, Households and Dwellings

-

statistika rođenih

 

-

birth statistics  

-

statistika umrlih

 

-

death statistics

-

statistika unutarnje migracije stanovništva

 

-

statistics of the internal migration of population

-

statistika vanjske migracije stanovništva.

 

-

statistics of the international migration of population.

 

 

 

Osnova procjene broja stanovnika jesu popisni podaci prikupljeni Popisom stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

 

Population estimate is done on the basis of the census data collected in the 2011 Census of Population, Households and Dwellings.

 

 

 

Podaci o rođenima prikupljaju se na Statističkom izvještaju o rođenju (obrazac DEM-1) za svaki upis u državnu maticu rođenih.

 

The data on births are collected through the Statistical Report on Births (DEM-1 form) for every entry in the State birth register.

 

 

 

Podaci o umrlima prikupljaju se na Statističkom izvještaju o smrti (obrazac DEM-2) za svaki upis u državnu maticu umrlih.

 

The data on deaths are collected through the Statistical Report on Deaths (DEM-2 form) for every entry in the State death register.

 

 

 

Istraživanja o unutarnjoj i vanjskoj migraciji stanovništva temelje se na podacima koji se prikupljaju u Ministarstvu unutarnjih poslova.

 

The surveys on the internal and international migration of population are based on data collected by the Ministry of Interior.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Podaci o broju stanovnika objavljeni u ovom priopćenju obuhvaćaju sve osobe koje su Popisom stanovništva, kućanstava i stanova 2011. uključene u ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske, sve osobe koje su rođene, a upisane su u državnu maticu rođenih u razdoblju od 31. ožujka 2011. do datuma procjene, sve osobe koje su umrle, a upisane su u državnu maticu umrlih u razdoblju od 31. ožujka 2011. do datuma procjene te sve osobe koje su se doselile iz inozemstva odnosno odselile u inozemstvo kao i osobe koje su se preselile unutar Republike Hrvatske u razdoblju od 31. ožujka 2011. do datuma procjene.

 

The population estimate data published in this release encompasses all persons included in the total population of the Republic of Croatia in the 2011 Census of Population, Households and Dwellings, all who were born and entered into the State birth register in the period from 31 March 2011 to the estimate date, all persons who died and were entered into the State death register in the period from 31 March 2011 to the estimate date and all persons who immigrated from abroad or emigrated to abroad, as well as persons who migrated inside the territory of the Republic of Croatia in the period from 31 March 2011 to the estimate date.

 

 

 

Radi usklađivanja s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom Europske unije podaci statistike vanjske migracije od 2011. obrađuju se prema novoj metodologiji koja se temelji na konceptu uobičajenog mjesta stanovanja.

 

In order to harmonize the international migration statistics with the international standards and the acquis communautaire, the data have been processed according to a new methodology based on the concept of usual residence since 2011.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Procjena broja stanovnika izračunana je na temelju podataka Popisa 2011., prirodnoga kretanja i migracijskog salda.

 

Population estimate is calculated on the basis of the 2011 Census, natural change and net migration data.

 

 

 

U Popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2011., u skladu s međunarodnim statističkim standardima, za definiranje ukupnog stanovništva primjenjuje se koncept uobičajenog mjesta stanovanja. Uobičajenim mjestom stanovanja smatra se ono mjesto u kojem osoba provodi većinu svoga dnevnog odmora bez obzira na kratkotrajnu odsutnost iz tog mjesta (npr. zbog odlaska na odmor, putovanje, liječenje, u posjet i sl.). U skladu s definicijom uobičajenog mjesta stanovanja, ukupan broj stanovnika obuhvaća:

 

In the 2011 Census of Population, Households and Dwellings, according to the international statistical standards, the concept of the place of usual residence is used in defining the total population. The place of usual residence is considered a place where a person spends most of his/her daily time, irrespective of a short-term absence from it (e.g. due to going on a vacation, trip, medical treatment, visit etc.). In line with the definition of the place of usual residence, the total population includes the following persons:

 

 

 

-

osobe koje uoči kritičnog trenutka popisa žive neprekidno u svome uobičajenome mjestu stanovanja barem 12 mjeseci

 

-

Those who have lived in their place of usual residence for a continuous period of at least 12 months before the census moment

 

 

 

-

osobe koje su tijekom 12 mjeseci uoči kritičnog trenutka popisa došle u svoje uobičajeno mjesto stanovanja s namjerom da u njemu ostanu barem godinu dana.

 

-

Those who arrived in their place of usual residence during the 12 months before the census moment with the intention of staying there for at least one year.

 

 

 

Živorođenim djetetom smatra se svako dijete koje pri rođenju diše i pokazuje druge znakove života kao što su kucanje srca, pulsiranje pupčane vrpce i nedvojbeno kretanje voljnih mišića.

 

A live born child (live birth) is every child who at birth exhibits signs of life, such as breathing, beating of the heart, pulsation of the umbilical cord or definite movements of voluntary muscles.

 

 

 

Umrli je svaka živorođena osoba kod koje je nastupio trajni prestanak svih vitalnih funkcija.

 

A deceased person (death) is every live born person in whom there is a permanent disappearance of all evidence of life.

 

 

 

Prirodni prirast jest razlika između broja živorođene djece i broja umrlih osoba.

 

Natural increase is the difference between the number of live births and the number of deaths.

 

 

 

Starost stanovništva iskazuje se prema navršenim godinama života na referentni datum. Podaci iskazani u dobnim skupinama obuhvaćaju osobe koje su navršile godine života unutar granica intervala.

 

Data by age are expressed by completed years of age on the referent date. The data by age groups include persons who reached the age within the limits of an interval.

 

 

 

Prosječna starost ili prosječna životna dob označuje srednje godine života cjelokupnog stanovništva, a izračunava se kao aritmetička sredina starosti ukupnog stanovništva.

 

Average age indicates the mean age of the total population and it is calculated as the arithmetic mean of the age of the total population.

 

 

 

Indeks starenja pokazuje odnos broja stanovnika, odnosno udio (%) starih 60 i više godina prema broju stanovnika starih od 0 do uključujući 19 godina života.

 

Ageing index represents the ratio of the number of the population, that is, the share (%) of inhabitants aged 60 and over in the number of inhabitants aged from 0 to 19 inclusive.

 

 

 

Fertilno žensko stanovništvo čine žene u dobi od 15 do 49 godina života.

 

Fertile female population includes women between 15 and 49 years of age.

 

 

 

Prebivalište je, prema članku 2. Zakona o prebivalištu, određeno kao "mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi".

 

Place of permanent residence, according to Article 2 of the Permanent Residence Act, is "a place and address in the Republic of Croatia where a person settled with an intention of staying permanently in order to exercise their rights and commitments related to life interests such as family, professional, economic, social, cultural and other interests".

 

 

 

Doseljenim, odnosno odseljenim stanovništvom smatra se stanovništvo koje je promijenilo uobičajeno mjesto stanovanja na području Republike Hrvatske ili koje je promijenilo uobičajenu državu stanovanja na razdoblje koje je ili se očekuje da će biti dugo najmanje godinu dana.

 

Immigrated or emigrated population is the population that changed their place of usual residence on the territory of the Republic of Croatia or that changed their country of usual residence for a period that is, or is expected to be, of at least one year.

 

 

 

Migracijski saldo stanovništva (neto migracija) jest razlika broja doseljenih i broja odseljenih danog područja ili države u određenom razdoblju.

 

Net migration of population (migration balance) is the difference between the number of immigrants and the number of emigrants of a particular area or country in a given period of time.

 

 

 

 

 

 

Teritorijalni ustroj

 

Territorial constitution

 

 

 

Podaci su prikazani po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.) sa stanjem 31. prosinca 2015.

 

The data are given by territorial constitution according to the Act on Territories of Counties, Towns and Municipalities in the Republic of Croatia (NN, No. 86/06) with the situation as on 31st December 2015.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

tis.

tisuća

 

'000

thousand