image description

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                           ZAGREB, 28. TRAVNJA 2016./ 28 APRIL, 2016                                       BROJ/ NUMBER: 8.1.2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

 

OSNOVNE ŠKOLE

KRAJ ŠK. G. 2014./2015. I POČETAK ŠK. G. 2015./2016.

BASIC SCHOOLS

END OF 2014/2015 SCHOOL YEAR AND BEGINNING OF 2015/2016 SCHOOL YEAR

 

 

 

 

1. OSNOVNE ŠKOLE – kraj šk. g. 2014./2015.

 

1. BASIC SCHOOLSend of 2014/2015 school year

 

 

 

Na području Republike Hrvatske na kraju školske godine 2014./2015. djelovalo je 860 osnovnih škola (matične i samostalne). Škole su u svom sastavu imale 1 195 područnih škola/odjela.

 

At the end of the 2014/2015 school year, there were 860 active (self-contained) basic schools on the territory of the Republic of Croatia, which included 1 195 satellite schools and departments.

 

 

 

Na kraju školske godine 2014./2015. broj osnovnih škola i broj razrednih odjela nije se bitno mijenjao u odnosu na kraj školske godine 2013./2014. Broj učenika manji je za 1,3%, a udio učenica jest 48,6%.

 

At the end of the 2014/2015 school year, the number of basic schools and class units did not significantly change, as compared to the end of the 2013/2014 school year. The number of pupils decreased by 1.3%, out of which the share of female pupils was 48.6%.

 

 

 

Odnos broja učitelja i učenika u redovitom obrazovanju u ovoj školskoj godini iznosi 1 : 10,1. U obrazovanju za djecu i mladež s teškoćama u razvoju taj je odnos 1 : 2,1. Udio žena u populaciji učitelja jest 81,7%.

 

Teacher/pupil ratio in regular education in the 2013/2014 school year was 1:10.1. The same ratio in the education of disabled children and youth was 1:2.1. The share of women in the total number of teachers was 81.7%.

 

 

 

Prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka, od 2 055 školskih jedinica u 2 025 nastava se izvodi samo na jednom jeziku, i to u 1 987 škola na hrvatskom jeziku, u 11 na talijanskome, u četiri na mađarskome, u šest na češkome i u 17 na srpskome. Trideset škola, osim na hrvatskom jeziku, nastavu izvodi i na jezicima nacionalnih manjina, i to dvije na češkome, pet na mađarskome, šest na talijanskome, jedna na njemačkome i 16 na srpskome. Ukupno je 4 161 učenik polazio nastavu na jezicima nacionalnih manjina, i to 287 na češkome, 1 617 na talijanskome, 185 na mađarskome, 95 na njemačkome i 1 977 na srpskome.

 

According to the methodology of statistical data collection, in 2 025 basic schools, out of 2 055 of them, classes were conducted in one language: 1 987 in Croatian, 11 in Italian, 4 in Hungarian, 6 in Czech and 17 in Serbian. Besides in Croatian, classes in 30 schools were conducted in languages of ethnic minorities: 2 in Czech, 5 in Hungarian, 6 in Italian, 1 in German and 16 in Serbian. The total of 4 161 pupils attended the classes conducted in the languages of ethnic minorities: 287 in Czech, 1 617 in Italian, 185 in Hungarian, 95 in German and 1 977 in Serbian.

 

 

 

1.1.  OSNOVNE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I PREHRANA U ŠKOLI, KRAJ ŠK. G. 2014./2015.

        BASIC SCHOOLS, CLASS UNITS, SCHOOL MEALS, END OF 2014/2015 SCHOOL YEAR

 

Škole1)

Schools1)

Razredni odjeli

Class units

Škole s organiziranom prehranom

Schools providing school meals

 

ukupno

Total

matične
i samo-
stalne

Self-
-contained schools

područne
i odjeli

Satellite schools
and departments

ukupno

Total

čisti

Homogenous

kombini-
rani

Combined

ukupno

Total

samo
mliječni
obrok

Snack
only

samo
topli
obrok

Warm
meal only

oba
obroka

Both

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

2 055

 860

1 195

17 792

16 237

1 555

1 297

 628

 397

 272

Basic schools – regular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

2 043

 848

1 195

17 700

16 150

1 550

1 285

 628

 395

 262

State

Privatne

 7

 7

 -

 54

 49

 5

 7

 -

 2

 5

Private

Vjerskih zajednica

 5

 5

 -

 38

 38

 -

 5

 -

 -

 5

Of religious communities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju

 76

 30

 46

 297

 156

 141

 76

 29

 11

 36

Basic schools for disabled children and youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

 76

 30

 46

 297

 156

 141

 76

 29

 11

 36

State

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

1.2.  UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA SPOLU, ZAVRŠAVANJU I PREHRANI, KRAJ ŠK. G. 2014./2015.

        PUPILS IN BASIC SCHOOLS, BY GRADES, SEX, COMPLETION AND SCHOOL MEALS, END OF 2014/2015 SCHOOL YEAR

 

Ukupno

Total

Učenice

Female pupils

Učenici koji su
završili školu

Pupils who
completed school

Korisnici prehrane
u školi

Pupils taking
school meals

 

 

svega

All

I. – IV.
razred

1st  – 4th grade

V. – VIII.
razred

5th – 8th grade

svega

All

I. – IV.
razred

1st  – 4th grade

V. – VIII.
razred

5th – 8th grade

svega

All

učenice

Female pupils

mliječnog
obroka

Snacks

toplog
obroka

Warm
meal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole ukupno

322 998

162 308

160 690

157 048

79 043

78 005

42 161

20 443

129 579

80 106

Basic schools – total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

321 310

161 598

159 712

156 438

78 783

77 655

41 895

20 352

126 740

78 407

Basic schools – regular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

320 053

160 881

159 172

155 861

78 451

77 410

41 789

20 313

125 983

77 582

State

Privatne

 541

 265

 276

 234

 115

 119

 77

 27

 255

 462

Private

Vjerskih zajednica

 716

 452

 264

 343

 217

 126

 29

 12

 502

 363

Of religious communities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu
i mladež s teškoćama u
razvoju

1 688

 710

 978

 610

 260

 350

 266

 91

2 839

1 699

Basic schools for disabled children and youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

1 688

 710

 978

 610

 260

 350

 266

 91

2 839

1 699

State

 

 

 

1.3.  UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA USPJEHU I SPOLU, KRAJ ŠK. G. 2014./2015.

        PUPILS IN BASIC SCHOOLS, BY GRADES, ACHIEVEMENT AND SEX, END OF 2014/2015 SCHOOL YEAR

 

 

Ukupno

Total

U državnim školama

In state schools

U privatnim školama

In private schools

U školama vjerskih zajednica

In schools of religious communities

 

 

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole ukupno

svega

322 998

321 810

321 741

320 554

 541

 541

 716

 715

All

Basic schools – total

 

učenice

157 048

156 676

156 471

156 099

 234

 234

 343

 343

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole
redovite

svega

učenice

321 310

320 156

320 053

318 900

 541

 541

 716

 715

All

Female pupils

Basic schools – regular

156 438

156 076

155 861

155 499

 234

 234

 343

 343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.           razred

svega

41 024

40 851

40 803

40 630

 73

 73

 148

 148

All

1st       grade

 

učenice

20 169

20 103

20 068

20 002

 32

 32

 69

 69

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.          razred

svega

39 815

39 765

39 644

39 594

 67

 67

 104

 104

All

2nd      grade

 

učenice

19 244

19 218

19 168

19 142

 31

 31

 45

 45

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.         razred

svega

40 623

40 589

40 465

40 431

 59

 59

 99

 99

All

3rd           grade

 

učenice

19 823

19 813

19 745

19 735

 23

 23

 55

 55

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.        razred

svega

40 136

40 088

39 969

39 921

 66

 66

 101

 101

All

4th      grade

 

učenice

19 547

19 532

19 470

19 455

 29

 29

 48

 48

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.         razred

svega

38 709

38 493

38 549

38 333

 65

 65

 95

 95

All

5th            grade

 

učenice

18 760

18 686

18 681

18 607

 31

 31

 48

 48

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.        razred

svega

38 879

38 696

38 726

38 543

 61

 61

 92

 92

All

6th            grade

 

učenice

18 988

18 939

18 912

18 863

 28

 28

 48

 48

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.       razred

svega

40 109

39 779

39 989

39 659

 73

 73

 47

 47

All

7th            grade

 

učenice

19 512

19 433

19 461

19 382

 33

 33

 18

 18

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.      razred

svega

42 015

41 895

41 908

41 789

 77

 77

 30

 29

All

8th            grade

 

učenice

20 395

20 352

20 356

20 313

 27

 27

 12

 12

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu

svega

1 688

1 654

1 688

1 654

-

-

-

-

All

Basic schools for disabled

i mladež s teškoćama

učenice

 610

 600

 610

 600

-

-

-

-

Female pupils

children and youth

u razvoju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.           razred

svega

 170

 159

 170

 159

-

-

-

-

All

1st       grade

 

učenice

 56

 54

 56

 54

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.          razred

svega

 146

 145

 146

 145

-

-

-

-

All

2nd      grade

 

učenice

 54

 54

 54

 54

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.         razred

svega

 178

 177

 178

 177

-

-

-

-

All

3rd           grade

 

učenice

 68

 68

 68

 68

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.        razred

svega

 216

 213

 216

 213

-

-

-

-

All

4th      grade

 

učenice

 82

 81

 82

 81

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.         razred

svega

 225

 223

 225

 223

-

-

-

-

All

5th      grade

 

učenice

 91

 90

 91

 90

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.        razred

svega

 220

 215

 220

 215

-

-

-

-

All

6th      grade

 

učenice

 80

 78

 80

 78

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.       razred

svega

 260

 256

 260

 256

-

-

-

-

All

7th      grade

 

učenice

 85

 84

 85

 84

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.      razred

svega

 273

 266

 273

 266

-

-

-

-

All

8th      grade

 

učenice

 94

 91

 94

 91

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

1.4.  UČITELJI I STRUČNI SURADNICI1) U OSNOVNIM ŠKOLAMA, KRAJ ŠK. G. 2014./2015.

        TEACHERS AND ASSISTANTS1) IN BASIC SCHOOLS, END OF 2014/2015 SCHOOL YEAR

 

Učitelji

Teachers

Učitelji u ekvivalentu
pune zaposlenosti

Teachers, FTE

Učitelji koji predaju

Teachers in

Stručni suradnici u ekvivalentu pune zaposlenosti

Assistants, FTE

ukupno

Total

žene

Women

s punim radnim vremenom

Full-time

s kraćim od punoga radnog vremena

Part-time

u nižim razredima

Lower grades

u višim razredima

Upper grades

u nižim i višim razredima

Lower
and
 upper grades

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole – redovite

Basic schools – regular

31 829

25 995

24 032

20 697

7 797

5 298

27 508,01

23 092,83

11 693

15 896

4 240

2 167,43

1 986,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

State

31 623

25 832

23 894

20 581

7 729

5 251

27 340,69

22 955,69

11 622

15 808

4 193

2 152,93

1 974,99

Privatne

Private

 107

 79

 77

 60

 30

 19

 88,47

 67,88

 26

 45

 36

 5,00

 3,40

Vjerskih zajednica

Of religious communities

 99

 84

 61

 56

 38

 28

 78,85

 69,26

 45

 43

 11

 9,50

 8,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i mladež s
 teškoćama u razvoju

Basic schools for disabled children
and youth

 811

 677

 690

 596

 121

 81

 729,86

 624,49

 207

 376

 228

 242,69

 221,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

State

 811

 677

 690

 596

 121

 81

 729,86

 624,49

 207

 376

 228

 242,69

 221,90

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

1.5.  UČENICI KOJI UČE STRANE JEZIKE PO RAZREDIMA I NASTAVNICI KOJI IH PREDAJU, KRAJ ŠK. G. 2014./2015.

        PUPILS LEARNING FOREIGN LANGUAGES, BY GRADES AND TEACHERS TEACHING FOREIGN LANGUAGES,
        END OF 2014/2015 SCHOOL YEAR

 

Učenici po razredima1)

Pupils by grades1)

Nastavnici1)

Teachers1)

 

Ukupno

Total

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

443 140

41 828

41 572

42 520

67 368

63 223

62 104

61 347

63 178

5 584

Basic schools – regular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engleski

304 761

37 146

36 238

36 598

39 260

37 843

38 018

38 969

40 689

3 366

English

Njemački

106 617

3 919

3 743

4 255

21 857

19 628

18 434

17 280

17 501

1 650

German

Talijanski

26 269

 420

1 252

1 325

5 236

4 795

4 791

4 244

4 206

 419

Italian

Francuski

3 924

 167

 143

 153

 769

 745

 672

 656

 619

 79

French

Španjolski

 225

 -

 -

 -

 68

 62

 35

 40

 20

 5

Spanish

Mađarski

 484

 69

 78

 65

 68

 51

 50

 51

 52

 20

Hungarian

Češki

 246

 28

 36

 40

 41

 27

 23

 27

 24

 12

Czech

Slovački

 337

 39

 50

 51

 43

 36

 44

 36

 38

 12

Slovak

Ruski

 6

 1

 -

 -

 -

 -

 2

 1

 2

 2

Russian

Ostali jezici

 271

 39

 32

 33

 26

 36

 35

 43

 27

 19

Other languages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju

 288

 -

 -

 -

 60

 60

 50

 58

 60

 25

Basic schools  for disabled children and youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engleski

 281

 -

 -

 -

 57

 59

 49

 58

 58

 21

English

Njemački

 7

 -

 -

 -

 3

 1

 1

 -

 2

 4

German

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

1.6.  POSEBNO OSNOVNO OBRAZOVANJE, ŠKOLE, UČENICI I UČITELJI, KRAJ ŠK. G. 2014./2015.

        SPECIAL BASIC EDUCATION, SCHOOLS, PUPILS AND TEACHERS, END OF 2014/2015 SCHOOL YEAR

 

Škole1)

Schools1)

Učenici

Pupils

Učenici koji
su završili školu

Graduated pupils

Učitelji1)

Teachers1)

 

 

ukupno

Total

samo-
stalne

Self- contained

područ-
ne

Satellite

odjeli

Depart-
ments

ukupno

Total

učenice

Female pupils

ukupno

Total

učenice

Female pupils

ukupno

Total

žene

Women

s punim radnim vremenom

Full-time

 

 

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne umjetničke škole

 132

 33

 38

 61

17 604

10 631

2 033

1 245

2 205

1 339

1 667

1 072

Basic art schools

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

 127

 32

 38

 57

17 139

10 179

1 964

1 177

2 100

1 265

1 586

1 015

Music schools

Državne

 116

 27

 36

 53

16 650

9 884

1 898

1 132

2 005

1 220

1 560

1 000

State

Privatne

 11

 5

 2

 4

 489

 295

 66

 45

 95

 45

 26

 15

Private

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

 5

 1

 -

 4

 465

 452

 69

 68

 105

 74

 81

 57

Ballet schools

Državne

 5

 1

-

 4

 465

 452

 69

 68

 105

 74

 81

 57

State

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovno obrazovanje odraslih

 13

 3

-

 10

 495

 149

 247

 75

 …

Basic education of adults

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri osnovnim školama

 2

 2

-

-

 13

 4

 5

 2

 …

At basic schools

Pri ostalim ustanovama

 11

 1

 -

 10

 482

 145

 242

 73

 113

 73

 15

 12

At other institutions

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OSNOVNE ŠKOLE početak šk. g. 2015./2016.

 

2. BASIC SCHOOLS – beginning of 2015/2016 school year

 

 

 

Na početku školske godine 2015./2016. broj osnovnih škola i razrednih odjela nije se bitno mijenjao u odnosu na početak školske godine 2014./2015. Broj učenika manji je za 1,0%. Udio učenica jest 48,7%.

 

At the beginning of the 2015/2016 school year, the number of basic schools and class units did not significantly change, as compared to the beginning of the 2014/2015 school year. The number of pupils decreased by 1.0%. The share of female pupils was 48.7%.

 

 

 

Odnos broja učitelja i učenika u redovitom obrazovanju iznosi 1 : 9,9; u obrazovanju za djecu i mladež s teškoćama u razvoju taj je odnos 1 : 1,9. Udio žena u populaciji učitelja jest 81,8%.

 

Teacher/pupil ratio in regular education was 1:9.9 and in education of disabled children and youth it was 1:1.9. The share of female teachers was 81.8%.

 

 

 

Promatrajući učenike prema godinama starosti, može se primijetiti da je u redovitim školama samo 2,8% učenika mlađih od sedam godina. Isto tako, gornja granična skupina od 15 i više godina obuhvaća samo 0,5% učenika. Od toga 88,1% pohađa VIII. razred.

 

Taking the pupils' age into account, it is noticeable that the percentage of pupils under 7 years of age in regular schools amounted to just 2.8%. At the same time, the percentage of pupils aged 15 and over was only 0.5%, out of which 88.1% attended the 8th grade.

 

 

 

 

2.1.  ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA, POČETAK ŠK. G. 2015./2016.

        SCHOOLS, CLASS UNITS AND TEACHERS IN BASIC SCHOOLS, BEGINNING OF 2015/2016 SCHOOL YEAR

 

Škole1)

Schools1)

Razredni odjeli

Class
 units

Učitelji1)

Teachers1)

Učitelji u ekvivalentu
pune zaposlenosti

Teachers, FTE

Učitelji koji predaju

Teachers in

ukupno

Total

žene

Women

s punim radnim
vremenom

Full-time

s kraćim od
punoga radnog
 vremena

Part-time

ukupno

Total

žene

Women

u nižim razredima

Lower grades

u višim razredima

Upper grades

u nižim i višim razredima

Lower
and
upper grades

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole – redovite

Basic schools – regular

2 050

17 870

32 155

26 273

24 134

20 856

8 021

5 417

27 694,40

23 293,71

11 830

16 006

4 319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

State

2 038

17 773

31 937

26 095

23 983

20 727

7 954

5 368

27 511,34

23 140,70

11 750

15 916

4 271

Privatne

Private

 6

 53

 105

 83

 81

 65

 24

 18

 90,37

 72,30

 25

 37

 43

Vjerskih zajednica

Of religious communities

 6

 44

 113

 95

 70

 64

 43

 31

 92,69

 80,71

 55

 53

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju

Basic schools for disabled children and youth

 75

 294

 837

 707

 712

 622

 125

 85

 759,04

 654,79

 203

 390

 244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

State

 75

 294

 837

 707

 712

 622

 125

 85

 759,04

 654,79

 203

 390

 244

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

2.2.  OSNOVNE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, POČETAK ŠK. G. 2015./2016.

        BASIC SCHOOLS BY COUNTIES, BEGINNING OF 2015/2016 SCHOOL YEAR

Županija

Škole1)

Schools1)

Razredni odjeli

Class units

Učitelji1)

Teachers1)

Učenici

Pupils

County of

ukupno

Total

I. – IV. razred

1st – 4th grade

V. – VIII. razred

5th – 8th grade

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

2 125

18 164

32 992

320 017

162 519

157 498

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

 129

1 334

2 262

25 700

13 182

12 518

Zagreb

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska

 88

 604

1 036

9 715

4 754

4 961

Krapina-Zagorje

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka

 95

 699

1 261

11 961

5 930

6 031

Sisak-Moslavina

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka

 81

 528

1 035

8 661

4 393

4 268

Karlovac

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska

 73

 776

1 363

13 771

6 875

6 896

Varaždin

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka

 92

 615

 988

8 995

4 521

4 474

Koprivnica-Križevci

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska

 107

 572

1 040

8 956

4 558

4 398

Bjelovar-Bilogora

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska

 119

1 080

2 043

18 861

9 569

9 292

Primorje-Gorski kotar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska

 47

 242

 458

3 346

1 621

1 725

Lika-Senj

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska

 80

 400

 691

6 406

3 172

3 234

Virovitica-Podravina

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska

 61

 367

 596

6 087

3 036

3 051

Požega-Slavonia

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska

 116

 744

1 239

12 640

6 294

6 346

Slavonski Brod-Posavina

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska

 115

 779

1 380

13 462

6 955

6 507

Zadar

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska

 187

1 442

2 473

22 283

11 105

11 178

Osijek-Baranja

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska

 55

 450

 845

7 368

3 659

3 709

Šibenik-Knin

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska

 92

 865

1 653

14 336

7 032

7 304

Vukovar-Sirmium

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska

 209

1 970

3 593

36 714

18 476

18 238

Split-Dalmatia

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska

 105

 841

1 680

14 606

7 733

6 873

Istria

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska

 71

 564

1 055

9 395

4 861

4 534

Dubrovnik-Neretva

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska

 59

 568

1 085

9 646

4 810

4 836

Međimurje

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

 144

2 724

5 216

57 108

29 983

27 125

City of Zagreb

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

2.3.  UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA SPOLU I GODINI ROĐENJA, POČETAK ŠK. G. 2015./2016.

        PUPILS IN BASIC SCHOOLS, BY GRADES, SEX AND YEAR OF BIRTH, BEGINNING OF 2015/2016 SCHOOL YEAR

 

Prema godini rođenja

By year of birth

 

 

ukupno

Total

2009.
i
poslije

2009
and
after

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

2003.

2002.

2001.

2000.
i
prije

2000
and
before

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

svega

318 426

9 011

40 722

40 130

39 734

40 625

39 313

38 414

39 028

29 821

1 628

All

Basic schools – regular

 

učenice

155 251

4 822

20 005

19 665

19 215

19 954

18 981

18 769

18 981

14 260

 599

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. razred

svega

41 575

8 839

31 559

1 083

 66

 17

 6

 2

 -

 3

 -

All

1st  grade

 

učenice

20 353

4 750

15 169

 396

 27

 7

 1

 1

 -

 2

 -

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. razred

svega

40 556

 172

9 043

30 310

 966

 46

 11

 3

 2

 3

 -

All

2nd  grade

 

učenice

19 947

 72

4 777

14 707

 360

 21

 6

 1

 2

 1

 -

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. razred

svega

39 460

 -

 120

8 500

29 798

 952

 67

 14

 4

 5

 -

All

3rd grade

 

učenice

19 036

 -

 59

4 442

14 146

 352

 26

 6

 1

 4

 -

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. razred

svega

40 276

 -

 -

 237

8 803

30 278

 866

 61

 14

 12

 5

All

4th grade

 

učenice

19 727

 -

 -

 120

4 634

14 602

 338

 23

 6

 3

 1

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. razred

svega

39 917

 -

 -

 -

 101

9 001

29 628

1 036

 100

 37

 14

All

5th grade

 

učenice

19 397

 -

 -

 -

 48

4 791

14 087

 418

 32

 14

 7

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. razred

svega

38 376

 -

 -

 -

 -

 326

8 439

28 268

1 195

 121

 27

All

6th grade

 

učenice

18 623

 -

 -

 -

 -

 177

4 369

13 544

 467

 53

 13

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. razred

svega

38 674

 -

 -

 -

 -

 3

 259

8 611

28 512

1 142

 147

All

7th grade

 

svega

18 876

 -

 -

 -

 -

 2

 135

4 562

13 741

 388

 48

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. razred

svega

39 592

 -

 -

 -

 -

 2

 37

 419

9 201

28 498

1 435

All

8th grade

 

učenice

19 292

 -

 -

 -

 -

 2

 19

 214

4 732

13 795

 530

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu

svega

1 591

 4

 50

 134

 177

 160

 212

 232

 242

 225

 155

All

Basic schools for

i mladež s teškoćama

učenice

 570

 -

 17

 42

 69

 57

 93

 77

 87

 70

 58

Female pupils

disabled children and

u razvoju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

youth

I. razred

svega

 142

 4

 46

 76

 11

 4

 1

 -

 -

 -

 -

All

1st  grade

 

učenice

 46

 -

 15

 23

 6

 2

 -

 -

 -

 -

 -

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. razred

svega

 178

 -

 3

 55

 103

 14

 1

 -

 2

 -

 -

All

2nd  grade

 

učenice

 63

 -

 1

 18

 39

 4

 1

 -

 -

 -

 -

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. razred

svega

 159

 -

 1

 3

 58

 78

 14

 -

 4

 1

 -

All

3rd grade

 

učenice

 61

 -

 1

 1

 23

 27

 7

 -

 2

 -

 -

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. razred

svega

 173

 -

 -

 -

 5

 61

 87

 12

 5

 1

 2

All

4th grade

 

učenice

 70

 -

 -

 -

 1

 23

 37

 5

 2

 1

 1

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. razred

svega

 236

 -

 -

 -

 -

 3

 101

 108

 16

 6

 2

All

5th grade

 

učenice

 83

 -

 -

 -

 -

 1

 43