image description

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                                ZAGREB, 3. LIPNJA 2016./ 3 JUNE, 2016                                           BROJ/ NUMBER: 8.1.8.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

DJEČJI VRTIĆI I DRUGE PRAVNE OSOBE KOJE OSTVARUJU PROGRAME

PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Početak ped. g. 2015./2016.

KINDERGARTENS AND OTHER LEGAL ENTITIES IMPLEMENTING PRESCHOOL

EDUCATION PROGRAMMES, BEGINNING OF 2015/2016 PEDAGOGIC YEAR

 

 

Na početku pedagoške godine 2015./2016., prema metodologiji statističkog praćenja podataka, bile su 1 602 izvještajne jedinice koje su ostvarivale programe predškolskog odgoja i naobrazbe, od toga 1 432 dječja vrtića i 170 drugih pravnih osoba (osnovne škole, igraonice u knjižnici ili druge ustanove ili udruge).

 

At the beginning of the 2015/2016 pedagogic year, according to the methodology of statistical data collection, there were 1 602 reporting units implementing preschool education and care programmes, of which there were 1 432 kindergartens and 170 other legal entities (basic schools, playrooms in libraries or other institutions or organisations).

 

 

 

Ukupan broj djece koja su bila obuhvaćena nekim programom predškolskog odgoja i naobrazbe bio je 134 573, od čega 63 966 djevojčica (47,53%). Redovitim programom bilo je obuhvaćeno 119 365 djece, programom predškole 12 856 djece i kraćim programom 2 352 djece.

 

The total number of children covered by any preschool education and care programmes was 134 573, out of which 63 966 were girls (47.53%). There were 119 365 children covered by a regular programme, 12 856 by a preschool programme and 2 352 by a shorter programme.

 

 

 

Od ukupnog broja vrtića, 288 je samostalnih, tj. bez područnih odjela, 266 dječjih vrtića imaju u svom sastavu područne odjele, a područnih je odjela 878.

 

Out of the total number, 288 were self-contained kindergartens, that is, those without departments, while 266 of them included departments. The number of departments amounted to 878.

 

 

 

Ukupan broj izvještajnih jedinica porastao je za 0,75% u odnosu na prethodnu godinu, a porastao je i ukupan broj djece u izvještajnim jedinicama (za 0,60%).

 

As compared to the previous year, the total number of reporting units increased by 0.75% and the total number of children in reporting units by 0.60%.

 

 

 

U školskoj godini 2014./2015. programom predškole bilo je obuhvaćeno 12 856 djece koja nisu bila polaznici redovitog programa predškolskog odgoja, što je za 1,13% manje nego prethodne godine.

 

In the 2014/2015 pedagogic year, the preschool programme covered 12 856 children who did not attended a regular preschool programme, which was by 1.13% less than in the previous year.

 

 

1.   DJEČJI VRTIĆI I DRUGE PRAVNE OSOBE KOJE OSTVARUJU PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA,
      POČETAK PED. G.2015./2016.

      KINDERGARTENS AND OTHER LEGAL ENTITIES IMPLEMENTING PRESCHOOL EDUCATION PROGRAMMES,
      BEGINNING OF 2015/2016 PEDAGOGIC YEAR

Osnivač

Ukupno

Total

 

Dječji vrtići

Kindergartens

 

 

Druge pravne osobe

Other legal entities

 

Founder

samostalni

Self-contained

s područnim odjelima

With
departments

područni
odjeli

Departments

osnovne
škole

Basic
schools

igraonice
u knjižnici

Playrooms
in libraries

druge
ustanove
i udruge

Other
institutions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 602

288

266

878

142

4

24

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

3

1

-

-

-

-

2

Republic of Croatia

Jedinice lokalne uprave i
samouprave

1 232

142

198

738

136

3

15

Local government and
self-government units

Druge domaće pravne i
fizičke osobe (privatne)

313

134

54

113

6

1

5

Other domestic legal entities
and natural persons (private)

Vjerske zajednice

54

11

14

27

-

-

2

Religious communities

 

 

 

2.   DJECA PREMA VRSTI PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I SPOLU, POČETAK PED. G. 2015./2016.

      CHILDREN, BY TYPE OF PRESCHOOL EDUCATION PROGRAMME AND BY SEX, BEGINNING OF 2015/2016 PEDAGOGIC YEAR

Osnivač

Ukupno

Total

U redovitim programima

In regular programmes

U predškoli1)

In preschool institutions1)

U kraćim programima

In shorter programmes

Founder

svega

All

djevojčice

Girls

svega

All

djevojčice

Girls

svega

All

djevojčice

Girls

svega

All

djevojčice

Girls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

134 573

63 966

119 365

56 911

12 856

5 737

2 352

1 318

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

111

34

88

28

23

6

-

-

Republic of Croatia

Jedinice lokalne uprave i
samouprave

113 886

54 037

100 138

47 737

11 803

5 218

1 945

1 082

Local government and
self-government units

Druge domaće pravne i
fizičke osobe (privatne)

17 304

8 312

15 956

7 599

960

482

388

231

Other domestic legal entities
and natural persons (private)

Vjerske zajednice

3 272

1 583

3 183

1 547

70

31

19

5

Religious communities

 

 

1)       Podaci se odnose na program predškole ostvaren u školskoj godini 2014./2015.

1)       The data refer to a preschool programme implemented in the 2014/2015 pedagogic year.

 

 

 

3.   DJECA PREMA SPOLU I DULJINI DNEVNOG BORAVKA U SATIMA, POČETAK PED. G. 2015./2016.

      CHILDREN, BY SEX AND BY TIME SPENT DAILY IN PRESCHOOL PROGRAMMES, BEGINNING OF 2015/2016 PEDAGOGIC YEAR

Osnivač

 

Djeca

Children

 

 

Duljina dnevnog boravka,
sati

Time spent daily in
preschool programmes,
hours

 

 

Postotak djece prema
duljini dnevnog boravka, sati

Percentage of children by
time spent in preschool
programmes, hours

 

Founder

svega

All

djevojčice

Girls

manje
od 5

Less
than 5

5 – 8

5 – 8

8 i više

8 and
 more

manje
od 5

Less
 than 5

5 – 8

5 – 8

8 i više

8 and
more

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

134 573

63 966

18 608

18 575

97 390

13,82

13,80

72,37

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

111

34

55

15

41

49,54

13.51

39.93

Republic of Croatia

Jedinice lokalne uprave i
samouprave

113 886

54 037

16 678

15 627

81 581

14,64

13,72

71,63

Local government and
self-government units

Druge domaće pravne i
fizičke osobe (privatne)

17 304

8 312

1 727

2 189

13 388

9,98

12,65

77,37

Other domestic legal entities
and natural persons (private)

Vjerske zajednice

3 272

1 583

148

744

2 380

4,52

22,74

72,73

Religious communities

 

 

 

 

 

 

4.   ZAPOSLENICI U DJEČJIM VRTIĆIMA, DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA KOJE OSTVARUJU PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA
      I PROGRAMIMA PREDŠKOLE, POČETAK PED. G. 2015./2016.

      PERSONS IN EMPLOYMENT IN KINDERGARTENS AND OTHER LEGAL ENTITIES IMPLEMENTING PRESCHOOL EDUCATION PROGRAMMES
      AND PRESCHOOL PROGRAMMES, BEGINNING OF 2015/2016 PEDAGOGIC YEAR

 

 

Zaposlenici

Persons in
employment

Odgojitelji i
učitelji

Kindergarten teachers
and teachers

Zdravstveno
osoblje

Medical staff

Pedagozi

Pedagogues

Psiholozi,
defektolozi

Psychologists, special education teachers

Administrativno
osoblje

Administrative
staff

Ostalo osoblje

Other staff

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

svega
Total

18 791

17 984

11 538

11 437

 564

 556

 385

 379

 493

 479

895

 797

4 916

4 336

s punim radnim vremenom
Full-time

17 381

16 661

11 039

10 951

 450

 446

 241

 240

 356

 343

 766

 679

4 529

4 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dječji vrtići
Kindergartens

svega
Total

18 243

17 453

11 091

10 998

 555

 547

 377

 372

 473

 459

 873

 777

4 874

4 300

s punim radnim vremenom
Full-time

17 180

16 470

10 911

10 827

 441

 437

 236

 235

 340

 327

 752

 666

4 500

3 978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predškola1)
Preschool
institutions1)

svega
Total

 267

 265

 267

 265

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

s punim radnim vremenom
Full-time

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druge pravne
osobe
Other legal entities

svega
Total

 281

 266

 180

 174

9

 9

 8

 7

 20

 20

 22

 20

 42

 36

s punim radnim
vremenom
Full-time

 201

 191

 128

 124

 9

 9

 5

 5

 16

 16

 14

 13

 29

 24

 

 

1)       Podaci se odnose na program predškole ostvaren u školskoj godini 2014./2015.

1)       The data refer to a preschool programme implemented in the 2014/2015 pedagogic year.

 

 

 

 

 

 

5.   ZAPOSLENICI U DJEČJIM VRTIĆIMA PREMA STUPNJU OBRAZOVANJA I SPOLU, POČETAK PED. G. 2015./2016.

      PERSONS IN EMPLOYMENT IN KINDERGARTENS, BY EDUCATIONAL ATTAINMENT AND SEX, BEGINNING OF 2015/2016 PEDAGOGIC YEAR

Osnivač

 

Zaposlenici

Persons
in employment

Odgojitelji

Kindergarten
teachers

Zdravstveno
osoblje

Medical
staff

Stručni
suradnici

Professional
assistants

Admini-
strativno
osoblje

Administra-tive staff

Ostalo
osoblje

Other
staff

 

Founder

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

svega

18 243

17 453

10 941

10 859

 555

949

873

4 874

All

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

visoko

1 458

1 394

 310

302

 7

872

186

 45

High

 

 

više

10 755

10 636

10 051

9 977

 262

75

 279

 75

Higher

 

 

srednje

4 452

3 863

 580

580

 286

2

 408

3 176

Secondary

 

 

osnovno

1 578

1 560

-

-

-

-

-

1 578

Basic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

svega

 14

 10

 4

 4

 -

2

 2

 6

All

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

visoko

 4

 3

 -

 -

 -

 2

 2

-

High

 

 

više

 4

 4

 4

 4

 -

-

 -

-

Higher

 

 

srednje

 4

 1

 -

 -

 -

-

 -

4

Secondary

 

 

osnovno

2

 2

-

-

-

-

-

 2

Basic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedinice lokalne
uprave i samouprave

svega

15 222

14 571

9 112

9 048

461

 693

696

4 244

All

Local government
and self-government units

 

visoko

1 071

1 028

 246

 241

5

 625

 152

 32

High

 

 

više

8 868

8 778

8 312

8 253

 191

66

 235

 59

Higher

 

 

srednje

3 780

3 276

 554

 554

 265

2

 309

2 650

Secondary

 

 

osnovno

1 503

1 489

-

-

-

-

 -

1 503

Basic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druge domaće pravne
i fizičke osobe (privatne)

svega

2 552

2 432

1 545

1 530

 78

 208

 152

 534

All

Other domestic legal entities and natural persons

 

visoko

 325

 309

 57

 54

 2

 201

27

 11

High

 

 

više

1 595

1 571

1 470

1 458

 60

 7

 37

 13

Higher

 

 

srednje

 570

 493

 18

 18

 16

 -

 88

 448

Secondary

 

 

osnovno

 62

 59

-

-

-

-

-

 62

Basic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vjerske zajednice

svega

 455

 440

 280

 277

 16

 46

 23

 90

All

Religious communities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

visoko

 58

 54

 7

 7

-

 44

 5

 2

High

 

 

više

 288

 283

 265

 262

 11

2

 7

 3

Higher

 

 

srednje

 98

 93

 8

 8

 5

-

 11

 74

Secondary

 

 

osnovno

 11

 10

-

-

-

-

-

 11

Basic

 

 

 

 

6.   DJEČJI VRTIĆI I DRUGE PRAVNE OSOBE KOJE OSTVARUJU PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA, DJECA PREMA DOBI I ZAPOSLENICI
      PO ŽUPANIJAMA, POČETAK PED. G. 2015./2016.

      KINDERGARTENS AND OTHER LEGAL ENTITIES IMPLEMENTING PRESCHOOL EDUCATION PROGRAMMES AND PRESCHOOL PROGRAMMES,
      CHILDREN BY AGE, PERSONS IN EMPLOYMENT BY COUNTIES, BEGINNING OF 2015/2016 PEDAGOGIC YEAR

 

Dječji vrtići

Kindergartens

Druge
pravne
osobe

Other legal entities

Djeca prema dobi

Children’s age

Zaposlenici

Persons in employment

svega

All

do 3 godine

Up to 3 years

3 – 5 godina

3 – 5 years

5 – 7 godina
i stariji

5 – 7 years
and older

svega

All

od toga

Out of that

odgojitelji
i učitelji

Kindergarten teachers
and
teachers

zdravstveno osoblje

Medical staff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

1 432

170

134 573

23 636

48 932

62 005

18 791

11 538

564

      Državni

      State-owned

1 079

156

113 997

19 637

40 984

53 376

15 716

9 599

469

      Privatni

      Private

301

12

17 304

3 510

6 599

7 195

2 610

1 646

79

      Vjerskih zajednica

      Established by religious communities

52

2

3 272

489

1 349

1 434

465

293

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka županija

County of Zagreb

  96

  2

 10 885

 2 245

 3 736

 4 904

 1 527

  920

  45

      Državni

      State-owned

  65

  2

 8 621

 1 697

 2 961

 3 963

 1 219

  736

  28

      Privatni

      Private

  28

-

 2 129

  510

  710

  909

  289

  172

  16

      Vjerskih zajednica

      Established by religious communities

  3

-

  135

  38

  65

  32

  19

  12

  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

  21

  10

 3 179

  498

  857

 1 824

  361

  217

  14

      Državni

      State-owned

  17

  10

 2 965

  421

  783

 1 761

  325

  199

  11

      Privatni

      Private

  4

-

  214

  77

  74

  63

  36

  18

  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

  31

  3

 3 730

  661

 1 219

 1 850

  513

  298

  16

      Državni

      State-owned

  31

  2

 3 712

  661

 1 212

 1 839

  512

  297

  16

      Privatni

      Private

-

1

18

-

7

11

1

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka županija

County of Karlovac

  21

  14

 3 036

  367

  964

 1 705

  324

  201

  20

      Državni

      State-owned

  19

  12

 2 910

  353

  911

 1 646

  307

  189

  19

      Privatni

      Private

  2

  2

  126

  14

  53

  59

  17

  12

  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska županija

County of Varaždin

  44

  9

 4 820

  728

 1 497

 2 595

  651

  454

  15

      Državni

      State-owned

  20

  7

 2 409

  333

  730

 1 346

  387

  265

  11

      Privatni

      Private

  22

  1

 2 332

  392

  737

 1 203

  255

  183

  4

      Vjerskih zajednica

      Established by religious communities

  2

  1

  79

  3

  30

  46

  9

  6

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

  32

  14

 2 750

  326

  854

 1 570

  359

  229

  13

      Državni

      State-owned

  28

  14

 2 454

  303

  716

 1 435

  316

  203

  13

      Privatni

      Private

  1

-

  94

-

  42

  52

  12

  8

-

      Vjerskih zajednica

      Established by religious communities

  3

-

  202

  23

  96

  83

  31

  18

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

  25

  15

 2 708

  364

  766

 1 578

  326

  195

  17

      Državni

      State-owned

  18

  13

 2 142

  261

  555

 1 326

  243

  141

  15

      Privatni

      Private

  7

  2

  566

  103

  211

  252

  83

  54

  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

  110

  7

 8 707

 1 421

 3 450

 3 836

 1 313

  869

  36

      Državni

      State-owned

  90

  7

 7 646

 1 329

 2 968

 3 349

 1 155

  758

  36

      Privatni

      Private

  16

-

  870

  60

  401

  409

  133

  92

-

      Vjerskih zajednica

      Established by religious communities

  4

-

  191

  32

  81

  78

  25

  19

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

  11

  4

  934

  128

  291

  515

  143

  89

  1

      Državni

      State-owned

  11

  4

  934

  128

  291

  515

  143

  89

  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

  7

  4

 2 280

  137

  436

 1 707

  168

  107

  7

      Državni

      State-owned

  6

  4

 2 243

  137

  423

 1 683

  165

  105

  7

      Privatni

      Private

  1

-

  37

-

  13

  24

  3

  2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

  19

  6

 1 648

  232

  404

 1 012

  182

  121

  5

      Državni

      State-owned

  16

  6

 1 379

  164

  300

  915

  144

  95

  4

      Privatni

      Private

  2

-

  133

  36

  51

  46

  20

  12

  1

      Vjerskih zajednica

      Established by religious communities

  1

-

  136

  32

  53

  51

  18

  14

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

  18

  7

 2 384

  252

  673

 1 459

  241

  143

  8

      Državni

      State-owned

  16

  7

 2 235

  238

  603

 1 394

  220

  131

  8

      Privatni

      Private

  1

-

  53

  8

  21

  24

  5

  4

-

      Vjerskih zajednica

      Established by religious communities

  1

-

  96

  6

  49

  41

  16

  8

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska županija

County of Zadar

  79

  1

 4 818

  519

 1 718

 2 581

  649

  408

  8

      Državni

      State-owned

  55

  1

 3 701

  302

 1 246

 2 153

  488

  293

  7

      Privatni

      Private

  22

-

 1 020

  215

  434

  371

  149

  107

-

      Vjerskih zajednica

      Established by religious communities

  2

-

  97

  2

  38

  57

  12

  8

  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

  82

  27

 6 560

  682

 2 194

 3 684

  728

  493

  23

      Državni

      State-owned

  62

  26

 5 653

  613

 1 850

 3 190

  626

  416

  21

      Privatni

      Private

  18

  1

  753

  41

  281

  431

  81

  60

  2

      Vjerskih zajednica

      Established by religious communities

  2

-

  154

  28

  63

  63

  21

  17

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

  50

  2

 3 039

  423

 1 164

 1 452

  408

  269

  4

      Državni

      State-owned

  33

  2

 2 177

  285

  841

 1 051

  294

  195

  4

      Privatni

      Private

  15

-

  761

  136

  281

  344

  101

  66

-

      Vjerskih zajednica

      Established by religious communities

  2

-

  101

  2

  42

  57

  13

  8

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

  37

  15

 3 238

  497

  908

 1 833

  387

  250

  9

      Državni

      State-owned

  27

  15

 2 586

  337

  695

 1 554

  299

  196

  6

      Privatni

      Private

  7

-

  468

  113

  158

  197

  59

  39

-

      Vjerskih zajednica

      Established by religious communities

  3

-

  184

  47

  55

  82

  29

  15

  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

  228

  7

 14 890

 1 693

 6 090

 7 107

 2 071

 1 113

  86

      Državni

      State-owned

  178

  5

 11 766

 1 243

 4 686

 5 837

 1 541

  863

  52

      Privatni

      Private

  40

  2

 2 455

  424

 1 116

  915

  453

  201

  30

      Vjerskih zajednica

      Established by religious communities

  10

-

  669

  26

  288

  355

  77

  49

  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska županija

County of Istria

  140

  3

 7 342

 1 483

 2 878

 2 981

 1 325

  828

  21

      Državni

      State-owned

  102

  2

 5 790

 1 095

 2 272

 2 423

 1 071

  639

  18

      Privatni

      Private

  37

  1

 1 512

  377

  595

  540

  247

  185

  3

      Vjerskih zajednica

      Established by religious communities

  1

-

  40

  11

  11

  18

  7

  4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

  48

  1

 4 623

  849

 1 988

 1 786

  586

  374

  17

      Državni

      State-owned

  40

  1

 4 278

  790

 1 855

 1 633

  542

  347

  14

      Privatni

      Private

  5

-

  134

  18

  55

  61

  21

  13

  1

      Vjerskih zajednica

      Established by religious communities

  3

-

  211

  41

  78

  92

  23

  14

  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska županija

County of Međimurje

  52

  5

 3 453

  456

 1 161

 1 836

  464

  304

  16

      Državni

      State-owned

  25

  5

 2 086

  208

  702

 1 176

  290

  185

  11

      Privatni

      Private

  25

-

 1 309

  218

  444

  647

  169

  114

  5

      Vjerskih zajednica

      Established by religious communities

  2

-

  58

  30

  15

  13

  5

  5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

City of Zagreb

  281

  14

 39 549

 9 675

 15 684

 14 190

 6 065

 3 656

  183

      Državni

      State-owned

  220

  11

 36 310

 8 739

 14 384

 13 187

 5 429

 3 257

  167

      Privatni

      Private

  48

  2

 2 320

  768

  915

  637

  476

  303

  11

      Vjerskih zajednica

      Established by religious communities

  13

  1

  919

  168

  385

  366

  160

  96

  5

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci su rezultat statističke obrade podataka koje na obrascu Godišnji izvještaj za dječje vrtiće i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja (obrazac DV-PO) daju samostalni dječji vrtići, dječji vrtići s područnim odjelima i područni odjeli te druge pravne osobe (osnovne škole, igraonice u knjižnicama te druge zdravstvene, socijalne, sportske i kulturne ustanove i udruge koje su ostvarivale programe predškolskog odgoja) u Republici Hrvatskoj koje su radile u pedagoškoj godini 2015./2016., a odnose se na dan 31. listopada 2015.

 

Data are the result of statistical data processing collected through the Annual Report on Kindergartens and Other Legal Entities Implementing Preschool Education Programmes (DV-PO form) from self-contained kindergartens, kindergartens with departments, departments and other legal entities (basic schools, playrooms in libraries and other health, social, sports and cultural institutions and organizations implementing preschool education programmes) in the Republic of Croatia active in the 2015/2016 pedagogic year, and refer to 31 October 2015.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem su obuhvaćeni dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja i naobrazbe na području Republike Hrvatske. Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina u odnosu na dječje vrtiće. Obuhvat je 2004./2005. proširen i na druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja. Podaci za program predškole odnose se na školsku godinu 2014./2015.

 

The statistical survey covers kindergartens and other legal entities implementing preschool education and care programmes on the territory of the Republic of Croatia. The Data are comparable to the data from previous years relating to kindergartens. The coverage for 2004/2005 has been expanded on other legal entities other legal entities implementing preschool education programmes. Data on the preschool programme refers to the 2014/2015 pedagogic year.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Programi predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi ustrojavaju se u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama u dječjem vrtiću bez obzira na osnivača, a mogu biti: redoviti programi, programi predškole i kraći programi.

 

Preschool education and care programmes intended for preschool children are implemented in nursery and kindergarten groups in kindergarten, irrespective of the founder, and can be classified as follows: regular programmes, preschool programme and shorter programmes.

 

 

 

Programi (ne dječji vrtići) predškolskog odgoja pri drugim pravnim osobama ostvaruju se pri osnovnim školama, pri zdravstvenim ustanovama za djecu s teškoćama u razvoju, pri socijalnim ustanovama za djecu s teškoćama u razvoju, kao igraonice u knjižnicama, kraći programi pri sportskim ustanovama, kraći programi pri kulturnim ustanovama te kraći programi pri udrugama.

 

Preschool education programmes (not kindergartens) in other legal entities are realised in basic schools, in health institutions caring for children with developmental difficulties, in social institutions caring for children with developmental difficulties; as playrooms in libraries, shorter programmes in cultural institutions and shorter programmes in different organisations.

 

 

 

Svi programi predškolskog odgoja i naobrazbe moraju imati verifikaciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a ustrojavaju se kao ustrojbene jedinice navedenih pravnih osoba i ispunjavaju sve uvjete potrebne za rad s predškolskom djecom.

 

All preschool education programmes must be verified by the Ministry of Science, Education and Sports and realised as constitutional units of the legal entities in question and fulfil all conditions required for work with preschool children.

 

 

 

Dječji vrtići jesu javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu. Dječji vrtić može osnovati Republika Hrvatska i jedinice lokalne uprave (državni vrtići), vjerske zajednice (vrtići vjerskih zajednica) te druge domaće, pravne i fizičke osobe (privatni vrtići).

 

Kindergartens are public institutions that provide preschool education as a public service. Kindergarten can be established by the Republic of Croatia and local government units (state-owned kindergarten), religious communities (kindergartens established by religious communities) and other domestic legal entities and natural persons (private kindergartens).

 

 

 

Područni odjeli jesu dislocirani dijelovi matičnog vrtića koji uključuju jednu ili više odgojnih skupina, a osnivaju ih dječji vrtići prema potrebi.

 

Departments are dislocated parts of a central kindergarten, which include one or more education groups, established by kindergartens as required.

 

 

 

Predškolskim odgojem u dječjim vrtićima obuhvaćena su djeca od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

 

Preschool upbringing in kindergartens covers children of 6 months of age until school age.

 

 

 

Predškolsko obrazovanje koje se provodi u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za djecu stariju od tri godine odgovara razini 0 Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja – International Standard Classification of Education (ISCED 2011).

 

Preschool education conducted in kindergartens and other legal entities for children over 3 years of age in the Republic of Croatia corresponds to the level 0 of ISCED 2011.

 

 

 

Stručni suradnici jesu pedagog, psiholog, defektolog, učitelj stranog jezika, glazbe, likovnog odgoja, ritmike i sl.

 

Professional assistants are education professional, psychologist, special education teacher, foreign language teacher, music teacher, art teacher, dance teacher etc.

 

 

 

Program predškole provodi se za djecu u šestoj godini života koja nisu polaznici redovitog programa predškolskog odgoja kao priprema za polazak u školu.

 

Preschool programme provides for children aged 6 who don't attend a regular preschool education programme, as a preparation for school.

 

 

 

Kraći programi obuhvaćaju različite sadržaje (strani jezici, vjerski odgoj, sportske grupe, ples, likovni ili glazbeni odgoj itd.) koje djeca pohađaju nekoliko sati na tjedan ili mjesec.

 

Shorter programmes include various contents (foreign languages, religious education, sports, dancing, musical or art classes etc.), which children attend for few hours per week or month.

 

 

 

Ustrojstvo i djelatnost dječjih vrtića temelji se na Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN, br. 10/97. i 107/07.).

 

The organisation and activity in kindergartens is based on the Act on Preschool Education (NN, Nos 10/97 and 107/07).

 

 

 

 

 

 

Teritorijalni ustroj

 

Territorial constitution

 

 

 

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.) sa stanjem na dan 31. prosinca 2014.

 

Data on counties are presented according to the Act on the Territories of Counties, Towns and Municipalities in the Republic of Croatia (NN, No. 86/06), situation as on 31 December 2014.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NN

Narodne novine

 

ISCED 2011

International Standard Classification of Education,

ped. g.

pedagoška godina

 

 

2011 version

 

 

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of

 

 

 

 

Croatia

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-    no occurrence

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Matija Škegro Vdović i Ana Šojat

Prepared by: Matija Škegro Vdović and Ana Šojat

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199