image description

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                              ZAGREB, 21. LIPNJA 2016./ 21 JUNE, 2016                                         BROJ/ NUMBER: 8.2.5.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

INOVACIJE U HRVATSKIM PODUZEĆIMA U RAZDOBLJU 2012. – 2014.

INNOVATION ACTIVITIES IN CROATIAN ENTERPRISES, 2012 – 2014

 

 

 

 

Podaci prikazani u ovom priopćenju rezultat su istraživanja o inovacijskim aktivnostima u poduzećima u razdoblju 2012. – 2014. provedenoga na uzorku od 4 498 poduzeća. Prema tom istraživanju, inovativna poduzeća definiraju se kao poduzeća koja su u promatranom razdoblju uvela inovaciju proizvoda ili procesa, organizacijsku ili marketinšku inovaciju. Istraživanje je pokazalo da je udio poduzeća s barem jednom od navedenih vrsta inovacija 35,2%. Inovativna su gotovo dva od tri velika poduzeća, nešto manje od polovine srednjih poduzeća, i nešto manje od jedne trećine malih poduzeća. Inovacijske aktivnosti češće su kod proizvodnih poduzeća, u kojima je inovaciju uvelo 41,0%, dok je kod uslužnih poduzeća inovaciju uvelo nešto manje od jedne trećine.

 

Data reported in this first release are the outcome of the survey on innovation activities in enterprises in the period from 2012 to 2014 carried out on a sample of 4 498 enterprises. According to this survey, innovative enterprises are defined as enterprises that introduced a product or a process innovation, organisational or marketing innovation in the reporting period. The results show that the share of enterprises with at least one of the types of innovation mentioned above was 35.2%. Nearly two out of three large enterprises, a little less than half of medium-sized enterprises and a little less than one third of small enterprises are innovative. Innovation activities are more common in industrial enterprises, in which 41.0% introduced innovation, while there was just a little less than one third of service enterprises that introduced innovations.

 

 

 

U hrvatskom je gospodarstvu manji udio inovatora proizvoda i procesa od inovatora u organizaciji i marketingu i ove se dvije skupine inovacija uglavnom pojavljuju usporedno u poduzeću. Inovativna poduzeća koja usporedno imaju inovaciju proizvoda i procesa i inovaciju u organizaciji i marketingu češća su kod proizvodnih poduzeća (19,6%) nego kod uslužnih poduzeća (12,7%). Gotovo polovina velikih poduzeća (46,6%) usporedno je uvela inovaciju proizvoda i procesa i inovaciju u organizaciji ili marketingu za razliku od tek 13,1% malih poduzeća.

 

The share of product and process innovators was less than the share of organisational and marketing innovators in the Croatian economy and those two groups of innovations were usually introduced simultaneously in an enterprise. Innovative enterprises introducing both groups of innovations were more frequent in industrial (19.6%) than in service enterprises (12.7%). Almost half of large enterprises (46.6%) introduced a product and process innovation together with an organisational and marketing innovation, unlike only 13.1% of small enterprises.

 

 

 

Inovacijske aktivnosti uključuju sve znanstvene, tehnološke, organizacijske, financijske i komercijalne korake kojima je svrha da dovedu do uvođenja inovacije. Nabava postrojenja, opreme, softvera i zgrada najčešći je oblik inovacijskih aktivnosti kod većine inovatora proizvoda i procesa (83,9%) koje podjednako provode i proizvodna i uslužna poduzeća. Proizvodna poduzeća sklonija su vlastitim aktivnostima istraživanja i razvoja te aktivnostima dizajna, dok su uslužna poduzeća sklonija nabavi različitih oblika znanja na tržištu kao što su provjereni postupci (“know-how”), djela zaštićena autorskim pravom, patentirani i nepatentirani izumi te druge vrste znanja.

 

Innovation activities include all scientific, technological, organisational, financial or commercial steps undertaken with the purpose of introducing innovation. The acquisition of machinery, equipment, software and buildings was the most frequent type of innovation activities present among most of the product and process innovators (83.9%), which is equally used by industrial and service enterprises. Industrial enterprises are more inclined to use in-house R&D and design activities, while service enterprises are more inclined to acquire external knowledge, such as acquisition of the existing know-how, copyrighted works, patented and non-patented inventions, etc.

 

 

 

Ako se promatra struktura izdataka za inovacijske aktivnosti u 2014., uočava se da je najviše potrošeno na nabavu postrojenja, opreme, softvera i zgrada, a nakon toga na vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja. Velika poduzeća imaju širu strukturu izdataka za inovacijske aktivnosti u odnosu na mala i srednje velika, dok srednje velika poduzeća imaju veći udio inovacijskih izdataka namijenjen nabavi postrojenja, opreme, softvera i zgrada u usporedbi s velikim poduzećima.

 

The structure of expenditure for innovation activities in 2014 shows that the largest share was spent on the in-house R&D, followed by the acquisition of machinery, equipment, software and buildings. Large enterprises had a larger structure of expenditure for innovation activities compared to small and medium-sized ones, while medium
-sized and small enterprises had a larger share of expenditure for the acquisition of machinery, equipment, software and buildings compared to large enterprises.

 

 

 

Inovacije koje doprinose zaštiti okoliša promatrane su s dva aspekta – kao inovacije kojima je primarni cilj ekološka korist tijekom proizvodnje i kao one kojima je ekološka korist rezultat tijekom korištenja proizvoda ili usluge. Kod ekoloških koristi nastalih tijekom proizvodnje proizvoda ili usluge, najveći udio u ukupnom broju poduzeća pripada smanjenoj potrošnji energije i CO2, (9,2%), dok kod ekoloških koristi nastalih nakon upotrebe proizvoda ili usluge najveći udio ima smanjeno zagađenje zraka, vode, tla ili zagađenje bukom (8,3%).

 

Innovations that contribute to environmental protection are observed in two distinct ways – as innovations whose primary goal is an environmental benefit during the process of production and as innovations whose environmental benefit is a result of the use or consumption of a product or service. Concerning environmental benefits arising during the process of production of products and providing services, the largest share in the total number of enterprises referred to decreased energy and CO2 consumption (9.2%). Concerning environmental benefits arising as a result of the use or consumption of a product or service, the largest share referred to decreased air, water, soil and noise pollution (8.3%).

Neinovativna poduzeća se primarno mogu podijeliti u dvije skupine prema razlogu neuvođenja inovacijskih aktivnosti – na ona poduzeća koja nisu imala uvjerljivi razlog za uvođenje inovacija i na ona koja su imala namjeru, ali su prepreke bile prevelike. Od poduzeća koja nisu imala motivaciju za uvođenje inovacija, najvažniji čimbenik za neinovativnost je slaba potražnja za inovacijama na tržištu (12,4%), dok s druge strane, najveći udio po važnosti prepreka u uvođenju inovacijskih aktivnosti u poduzećima imaju teškoće u dobivanju državne potpore ili subvencije za inovacije (8,0%). Neinovativna poduzeća su najmanje važnosti pridala neinovatvnosti zbog prethodnih inovacija (28,8%), dok je najviše njih kao zanemarivu prepreku navelo  nedostatak kreditiranja ili privatnog kapitala (7,0%).

 

Non-innovative enterprises can primarily be separated into two groups, according to the reason for not introducing innovation activities – enterprises that did not have a plausible reason for introducing innovations and those that had the intention, but were faced with insurmountable barriers. Out of the enterprises that did not have the motivation to introduce innovations, the most important factor for not being innovative was a weak demand for innovations on the market (12.4%), while on the other hand, the largest share according to the importance of the barriers to introducing innovation activities in enterprises referred to barriers in obtaining government grants or subsidies for innovations (8.0%). Non-innovative enterprises gave the least importance to non-innovativeness due to previous innovations (28.8%), while the largest number of them considered the lack of credit and private equity (7.0%) as the most irrelevant barrier.

 

 

 

1.   PODUZEĆA PREMA INOVATIVNOSTI, DJELATNOSTI I VELIČINI U RAZDOBLJU 2012. – 2014.

      ENTERPRISES, BY INNOVATION PERFORMANCE, ACTIVITY AND SIZE, 2012 – 2014

 

Ukupno

Total

Inovatori

Innovators

Poduzeća koja ne inoviraju

Non-innovators

Udio inovatora, %

Share of innovators, %

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

10 165

3 579

6 586

35,2

Total

 

 

 

 

 

 

Proizvodna poduzeća

3 827

1 568

2 260

41,0

Industrial enterprises

Uslužna poduzeća

6 338

2 011

4 326

31,7

Service enterprises

 

 

 

 

 

 

Mala poduzeća

8 333

2 677

5 657

32,1

Small enterprises

Srednje velika poduzeća

1 512

692

820

45,8

Medium-sized enterprises

Velika poduzeća

320

210

109

65,6

Large enterprises

 

 

 

2.   INOVATIVNA PODUZEĆA PREMA VRSTI INOVACIJE, DJELATNOSTI I VELIČINI U RAZDOBLJU 2012. – 2014.

      U ODNOSU NA UKUPAN BROJ INOVATIVNIH PODUZEĆA

      INNOVATIVE ENTERPRISES, BY TYPE OF INNOVATION, ACTIVITY AND SIZE, IN RELATION TO TOTAL NUMBER

      OF INNOVATIVE ENTERPRISES, 2012 – 2014

 

Inovatori

Innovators

Udio
inovatora proizvoda i procesa, %

Share of
product and process innovators,
%

Udio
inovatora
u
organizaciji
i marketingu,
%

Share of organisational
and
marketing innovators,
%

 

ukupno

Total

samo inovatori
proizvoda
i procesa

Product and
process
innovators only

samo inovatori
u organizaciji
i marketingu

Organisational
and
marketing
innovators only

inovatori proizvoda
i procesa i inovatori
u organizaciji
i marketingu
usporedno

Product and
process
and
 organisational
and marketing innovators simultaneously

broj
poduzeća

Number
of
enterprises

%

broj
poduzeća

Number
of
enterprises

%

broj
poduzeća

Number
of
enterprises

%

broj
poduzeća

Number
of
enterprises

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

3 579

35,2

716

7,0

1 304

12,8

1 559

15,3

32,5

35,3

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodna poduzeća

1 568

41,0

315

8,2

501

13,1

752

19,6

34,6

36,4

Industrial enterprises

Uslužna poduzeća

2 011

31,7

401

6,3

803

12,7

807

12,7

30,9

34,6

Service enterprises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mala poduzeća

2 677

32,1

549

6,6

1 037

12,4

1 091

13,1

30,9

34,5

Small enterprises

Srednje velika poduzeća

692

45,8

145

9,6

227

15,0

319

21,1

32,5

33,5

Medium-sized enterprises

Velika poduzeća

210

65,6

22

6,9

40

12,5

149

46,6

53,3

51,9

Large enterprises

 

 

 

 

 

 

 

3.   INOVATORI PROIZVODA I PROCESA PREMA VRSTI INOVACIJSKE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2012. – 2014.

      PRODUCT AND PROCESS INNOVATORS, BY TYPE OF INNOVATION ACTIVITY, 2012 – 2014

 

Ukupno

Total

Samo inovatori proizvoda

Product
innovators only

Samo inovatori
procesa

Process
innovators
only

Inovatori
proizvoda i
procesa

Product and
 process
 innovators

Nedovršene
i/ili napuštene inovacijske
aktivnosti

Ongoing or
abandoned
 innovation
activities

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

22,4

3,7

6,7

11,5

0,5

Total

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodna poduzeća

27,9

5,2

8,1

14,2

0,4

Industrial enterprises

Uslužna poduzeća

19,1

2,8

5,9

9,8

0,6

Service enterprises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mala poduzeća

19,7

3,4

5,9

9,9

0,4

Small enterprises

Srednje velika poduzeća

30,8

5,0

10,2

14,9

0,7

Medium-sized enterprises

Velika poduzeća

53,4

5,6

11,9

35,0

0,9

Large enterprises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data sources

 

 

 

Podaci su rezultat obrade istraživanja o inovacijskim aktivnostima poduzeća u razdoblju 2012. – 2014. koje je provedeno na uzorku od
4 498 poduzeća – pravnih i fizičkih osoba. Istraživanje je provedeno u Državnom zavodu za statistiku i potpuno je usklađeno s istraživanjem koje se u Europskoj uniji provodi svake dvije godine pod naslovom „Community Innovation Survey“.

 

Data are the outcome of the survey on innovation activities of enterprises in the period from 2012 to 2014 carried out on the sample of 4 498 enterprises – legal entities and natural persons. The survey was conducted in the Croatian Bureau of Statistics and was completely in accordance with the survey entitled the “Community Innovation Survey”, which is conducted in the European Union every two years.

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Osnovni skup za statističko istraživanje o inovacijskim aktivnostima poduzeća u razdoblju 2012. – 2014. izdvojen je iz Statističkoga poslovnog registra Državnog zavoda za statistiku (stanje na kraju 2014.) i sadržava 10 470 poduzeća – pravnih i fizičkih osoba s 10 ili više zaposlenih i s glavnom djelatnošću navedenom među sljedećim djelatnostima:

 

A basic group for the statistical survey on innovation activities of enterprises in the period from 2012 to 2014 was extracted from the Statistical Business Register of the Croatian Bureau of Statistics (situation as at the end of 2014) and contained 10 470 enterprises – legal entities and natural persons employing 10 or more persons and with a prevailing activity classified among the following:

 

 

 

Odjeljak

Naziv

 

Division

Description

 

 

 

 

 

05 – 09

Rudarstvo i vađenje

 

05 – 09

Mining and quarrying

10 – 33

Prerađivačka industrija

 

10 – 33

Manufacturing

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

36 – 39

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje

 

36 – 39

Water supply; sewerage, waste management and

 

otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 

 

 

remediation activities

46

Trgovina na veliko, osim vozila i motocikla

 

46

Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

49 – 53

Prijevoz i skladištenje

 

49 – 53

Transportation and  storage

58 – 63

Informacije i komunikacije

 

58 – 63

Information and communication

64 – 66

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 

64 – 66

Financial and insurance activities

71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje

 

71

Architectural and engineering activities; technical testing

 

i analiza

 

 

and analysis

72

Znanstveno istraživanje i razvoj

 

72

Scientific research and development

73

Promidžba i istraživanje tržišta

 

73

Advertising and marketing research

41 – 43

Građevinarstvo

 

41 – 43

Construction

55 – 56

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja

 

55 – 56

Accommodation and food service activities

 

hrane

 

 

 

68

Poslovanje nekretninama

 

68

Real estate activities

 

 

 

Osnovni skup stratificiran je po djelatnostima, veličini razreda s obzirom na broj zaposlenih i regije.

 

The basic group was stratified according to the activities, size classes according to the number of persons in employment and regions.

 

 

 

Veličine razreda jesu:

 

Size classes were as follows:

10 – 49

zaposlenih – mala poduzeća

 

10 – 40

persons in employment – small enterprises

50 – 249

zaposlenih – srednje velika poduzeća

 

50 – 249

persons in employment – medium-sized enterprises

250 +

zaposlenih – velika poduzeća.

 

250 +

persons in employment – large enterprises

 

 

 

Uzorak za istraživanje o inovacijskim aktivnostima poduzeća u razdoblju 2012. – 2014. uključuje sva srednje velika i velika poduzeća u osnovnom skupu i stratificirani slučajni uzorak malih poduzeća. Alokacija uzorka po stratumima proporcionalna je broju jedinica u stratumu. Proporcionalna alokacija narušena je time što je u stratumima poduzeća s djelatnošću u građevinarstvu, trgovini na veliko, djelatnošću pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i djelatnošću proizvodnje kruha smanjen broj jedinica u uzorku s obzirom na broj koji je bio izračunan da bi se smanjila inače velika zastupljenost tih djelatnosti u uzorku i povećao broj jedinica u uzorku u drugim stratumima.

 

The sample for the survey on the innovation activities of enterprises in the period from 2012 to 2014 included all medium-sized and large enterprises in the basic group and a stratified random sample of small enterprises. The sample allocation to strata was proportional to the number of units in the stratum. The proportional allocation was disrupted due to the cutting of the number of units in the sample in the strata of enterprises engaged in the activities Construction, Wholesale trade, Accommodation and food service activities and Manufacture of bread in relation to the number that had been calculated in order to reduce otherwise large representation of the said activities in the sample and to increase the number of sample units in other strata.

 

 

 

U stratumima u kojima je uzorak veći od populacije, veličina uzorka jednaka je veličini populacije; u stratumima u kojima je izračunana veličina uzorka manja od 6, ako je i veličina populacije manja od 6, uzorak je jednak populaciji, a ako je veličina populacije veća ili jednaka 6, veličina je uzorka 6.

 

In the strata where the sample was bigger than the population, the sample size equalled the population size; in the strata where the calculated sample size was smaller than 6 and the population size less than 6, the sample equalled population, while if the population size was 6 or more, the sample size was 6.

 

 

 

Konačna veličina uzorka iznosila je 4 498 poduzeća – pravnih i fizičkih osoba.

 

The final sample size was 4 498 enterprises – legal entities and natural persons.

 

 

 

Stopa odgovora poduzeća koja su ispunila upitnik iznosila je 73,7%.

 

The response rate of enterprises that filled in the questionnaire was 73.7%

 

 

 

Statistička klasifikacija djelatnosti upotrijebljena u ovom istraživanju jest Nacionalna klasifikacija djelatnosti NKD 2007.

 

The statistical classification of activities used in this survey was the National Classification of Activities – NKD 2007.

 

 

 

Sljedeća tablica prikazuje procjene, standardne pogreške procjena, intervale pouzdanosti (95%) i koeficijente varijacije za udio inovativnih poduzeća prema veličini i djelatnosti.

 

The following table shows estimates, standard estimation errors, confidence intervals (95%) and variation coefficients for the share of innovative enterprises by size and activity.

 

 

 

 

Udio inovativnih poduzeća

Share of innovative enterprises

 

 

procjena

Estimate

standardna pogreška

Standard estimation error

interval pouzdanosti

Confidence interval

koeficijent varijacije

Variation coefficient

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

35,2%

1,1%

33,1% : 37,3%

3,0%

Total

Prema veličini

 

 

 

 

By size

Mala

32,1%

1,3%

29,6% : 34,6%

4,0%

Small

Srednje velika

45,7%

0,8%

44,3% : 47,2%

1,7%

Medium-sized

Velika

65,8%

1,4%

63,0% : 68,6%

2,2%

Large

Prema djelatnosti

 

 

 

 

By activity

Proizvodne

40,9%

1,4%

38,1% : 43,7%

3,5%

Industrial

Uslužne

31,7%

1,5%

28,9% : 34,6%

4,6%

Service

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Inovativna poduzeća jesu oni poslovni subjekti koji su u svom poslovanju u razdoblju 2012. – 2014. uveli inovaciju proizvoda, inovaciju procesa, organizacijsku ili marketinšku inovaciju.

 

Innovative enterprises are business entities that in the period from 2012 to 2014 introduced a product, process, organisational or marketing innovation.

 

 

 

Inovacija proizvoda jest uvođenje na tržište novoga ili znatno poboljšanog proizvoda ili usluge u smislu karakteristika kao što su mogućnosti proizvoda ili usluge, njihova prilagođenost korisniku, sastavni dijelovi ili podsustavi. Inovacija proizvoda (novoga ili poboljšanoga) mora biti nova za poduzeće, ali ne nužno za tržište. Nije presudno je li inovaciju izvorno razvilo samo poduzeće ili neko drugo poduzeće.

 

Product innovation is the introduction on market of a new or significantly improved good or service with respect to its capabilities, user friendliness, components or sub-systems. The product innovation (new or improved) must be new to the enterprise, but it does not need to be new to the market. It does not matter if the innovation was originally developed by the enterprise that introduces it or by another enterprise.

 

 

 

Inovacija procesa jest primjena novoga ili znatno poboljšanoga proizvodnog postupka, načina distribucije proizvoda ili potporne aktivnosti vezane za proizvode ili usluge. Inovacija procesa mora biti nova za poduzeće, ali ne nužno za tržište. Pritom nije važno je li inovaciju izvorno razvilo samo poduzeće ili neko drugo poduzeće.

 

Process innovation is the implementation of a new or significantly improved production process, distribution method or support activity for goods or services. The innovation (new or improved) must be new to the enterprise, but it does not need to be new to the market. It does not matter if the innovation was originally developed by the enterprise that introduces it or by another enterprise.

 

 

 

Nedovršene ili napuštene inovacijske aktivnosti obuhvaćaju nabavu strojeva, opreme, softvera i licencija; inženjerske i razvojne aktivnosti, industrijski dizajn, obučavanje, marketing te istraživanje i razvoj kad se poduzimaju s izrazitom namjerom razvoja i/ili uvođenja inovacije proizvoda ili procesa.

 

Ongoing or abandoned innovation activities include the acquisition of machinery, equipment, software, and licenses; engineering and development work, industrial design, training, marketing and R&D when they are specifically undertaken in order to develop and/or implement a product or process innovation.

 

 

 

Organizacijska inovacija jest nova organizacijska metoda u poslovnoj praksi poduzeća (uključujući upravljanje znanjem), organizaciji radnog mjesta ili odnosima s drugim subjektima kojom se poduzeće prije nije koristilo. Organizacijska inovacija mora biti rezultat strateške odluke uprave poduzeća. Isključuju se slučajevi preuzimanja i spajanja s drugim poduzećem, čak i ako su se dogodila prvi put.

 

Organisational innovation is a new organisational method in the enterprise’s business practice (including knowledge management), workplace organisation or relations with external entities that has not been previously used by the enterprise. Organisational innovation must be the result of strategic decisions taken by the management. Excluded are mergers or acquisitions, even if they occurred for the first time.

 

 

 

Marketinška inovacija jest primjena novoga marketinškog koncepta ili strategije koja se znatno razlikuje od postojećih marketinških postupaka u poduzeću i koja prije nije primjenjivana. Zahtijeva znatne promjene u dizajnu ili pakiranju proizvoda, plasiranju proizvoda na tržište, promociji proizvoda ili određivanju cijene. Isključuju se sezonske, redovite i druge rutinske promjene u marketinškim postupcima.

 

Marketing innovation is the implementation of a new marketing concept or strategy that differs significantly from the enterprise’s existing marketing methods and that has not been used before. It requires significant changes in a product design or packaging, product placement, product promotion or pricing. Excluded are seasonal, regular and other routine changes in marketing methods.

 

 

 

Ekološka inovacija jest novi ili znatno poboljšani proizvod (dobro ili usluga), proces, organizacijska ili marketinška metoda koja u usporedbi s alternativama daje ekološke koristi. Ekološke koristi mogu biti primarni cilj inovacije ili nusproizvod drugih ciljeva. Ekološke koristi inovacije mogu se javiti tijekom proizvodnje dobara ili usluga, ili tijekom upotrebe proizvoda od strane krajnjeg korisnika. Krajnji korisnik može biti pojedinac, drugo poduzeće, država, itd.

 

An innovation with environmental benefits is a new or significantly improved product (good or service), process, organisational or marketing method that creates environmental benefits compared to alternatives. The environmental benefits can be the primary objective of the innovation or a by-product of other objectives. The environmental benefits of an innovation can occur during the production of a good or service, or during its consumption or use by the end user of a product. The end user can be an individual, another enterprise, the government, etc.

 

 

 

Inovatori proizvoda i procesa jesu poduzeća koja su u razdoblju  2012. – 2014. uvela inovaciju proizvoda i/ili procesa ili su imala nedovršene i/ili napuštene inovacijske aktivnosti za inovacije proizvoda ili procesa.

 

Product and process innovators are enterprises that in the period from 2012 to 2014 introduced a product and/or process innovation or were included in ongoing or abandoned innovation activities.

 

 

 

Inovatori u organizaciji i marketingu jesu poduzeća koja su u razdoblju 2012. – 2014. uvela organizacijsku i/ili marketinšku inovaciju.

 

Organisational or marketing innovators are business entities that in the period from 2012 to 2014 introduced an organisational and/or marketing innovation.

 

 

 

Proizvodne djelatnosti u ovom istraživanju jesu: Rudarstvo i vađenje (05 – 09), Prerađivačka industrija (10 – 33), Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (35) i Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (36 – 39).

 

Industrial activities in this survey are as follows: Mining and quarrying (05 – 09), Manufacturing (10 – 33), Electricity, gas, steam and air conditioning supply (35) and Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (36 – 39).

 

 

 

Uslužne djelatnosti u ovom istraživanju jesu: Građevinarstvo
(41 – 43), Trgovina na veliko, osim vozila i motocikla (46), Prijevoz i skladištenje (49 – 53), Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (55 – 56), Informacije i komunikacije (58-63), Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (64 – 66), Poslovanje nekretninama (68), Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza (71), Znanstveno istraživanje i razvoj (72), Promidžba i istraživanje tržišta (73).

 

Service activities in this survey are as follows: Construction (41 – 43), Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles (46), Transportation and storage (49 – 53), Accommodation and food service activities (55 – 56), Information and communication (58 – 63), Financial and insurance activities (64 – 66), Real estate activities (68), Architectural and engineering activities; technical testing and analysis (71), Scientific research and development (72), Advertising and marketing research (73).

Djelatnosti označene zvjezdicom uključene su u analizu inovacijskih aktivnosti zbog važnosti koju imaju u gospodarstvu Republike Hrvatske.

 

Activities marked with asterisk are included in the analysis of innovation activities because of their significance in the Croatian economy.

 

 

 

Mala poduzeća jesu poslovni subjekti s 10 do 49 zaposlenih.

 

Small enterprises are business entities employing 10 to 49 persons.

 

 

 

Srednja poduzeća jesu poslovni subjekti s 50 do 249 zaposlenih.

 

Medium-sized enterprises are business entities employing 50 to 249 persons.

 

 

 

Velika poduzeća jesu poslovni subjekti s 250 i više zaposlenih.

 

Large enterprises are business entities employing 250 and more persons.

 

 

 

Kategorija ostale zemlje Europske unije (EU), Efte ili države kandidatkinje za članstvo u EU uključuje sljedeće zemlje: Austriju, Belgiju, Bugarsku, Cipar, Crnu Goru, Češku, Dansku, Estoniju, Finsku, Francusku, Njemačku, Grčku, Mađarsku, Island, Italiju, Irsku, Latviju, Lihtenštajn, Litvu, Luksemburg, Makedoniju, Maltu, Nizozemsku, Norvešku, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Sloveniju, Slovačku, Srbiju, Švicarsku, Španjolsku, Švedsku, Tursku i Ujedinjenu Kraljevinu.

 

The category of Other countries of EU, EFTA or EU candidate countries includes the following countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Island, Italy, Ireland, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, FYR, Malta, Montenegro, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Slovakia, Switzerland, Spain, Sweden, Turkey and the United Kingdom.

 

 

 

Vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja. Kreativni rad obavljen unutar poduzeća radi povećanja razine znanja  i osmišljavanje novih primjena tog znanja s namjerom stvaranja novih i poboljšanih proizvoda i procesa (uključujući razvoj softvera).

 

In-house R&D is a creative work undertaken within an enterprise in order to increase the stock of knowledge for the development of new and improved products and processes (including software development).

 

 

 

Vanjske usluge istraživanja i razvoja. Iste aktivnosti kao gore spomenuto, koje je poduzeće kupilo, a obavila su ih druga poduzeća (uključujući druga poduzeća unutar grupe poduzeća kojoj analizirano poduzeće pripada) ili javne ili privatne istraživačke organizacije.

 

External R&D includes same activities as above purchased by own enterprise, but that are performed either by other companies (including other enterprises within the own group) or by public or private research organisations.

 

 

 

Nabava postrojenja, opreme, softvera i zgrada obuhvaća nabavu modernih postrojenja, opreme, softvera i zgrada koji će se upotrebljavati za nove ili znatno poboljšane proizvode i procese.

 

Acquisition of machinery, equipment, software and buildings comprises the acquisition of advanced machinery, equipment, software and buildings to be used for new or significantly improved products or  processes

 

 

 

Nabava postojećeg znanja od drugih poduzeća ili organizacija obuhvaća nabavu postojećih provjerenih postupaka (“know-how”), djela zaštićenih autorskim pravom, patentiranih i nepatentiranih izuma itd. od drugih poduzeća ili organizacija radi razvoja novih ili znatno poboljšanih proizvoda i procesa.

 

Acquisition of existing knowledge from other enterprises or organisations comprises the acquisition of the existing know-how, copyrighted works, patented and non-patented inventions, etc. from other enterprises or organisations for the development of new or significantly improved products and processes

 

 

 

Ostale inovacijske aktivnosti obuhvaćaju aktivnosti unutar poduzeća ili koje je poduzeće ugovorilo s drugim poduzećima radi uvođenja novih ili znatno poboljšanih proizvoda i procesa kao što su studije izvedivosti, testiranja, priprema proizvodnih linija, industrijsko inženjerstvo itd.

 

All other innovation activities include activities within an enterprise or activities that the enterprise has contracted with other companies in order to introduce new or significantly improved products and processes such as feasibility studies, testing, preparing production lines, industrial engineering, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

Efta

EU

IR

NKD 2007.

Europsko udruženje za slobodnu trgovinu

Europska unija

Istraživanje i razvoj

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

EFTA

EU

NKD 2007.

R&D

European Free-Trade Association

European Union

National Classification of Activities, 2007 version

Research & Development

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Matija Škegro Vdović i Vjera Duić

Prepared by: Matija Škegro Vdović and Vjera Duić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199