image description

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                        ZAGREB, 27. RUJNA 2016./ 27 SEPTEMBER, 2016                                   BROJ/ NUMBER: 8.3.1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

MUZEJI, GALERIJE I ZBIRKE U 2015.

MUSEUMS, GALLERIES AND COLLECTIONS, 2015

 

 

 

Obrada statističkih izvještaja za 2015. odnosi se na 222 muzeja i muzejske zbirke, 44 galerije i 93 zbirke. Tijekom 2015. za javnost je bilo otvoreno 210 muzeja i muzejskih zbirki, što čini 94,6% od ukupnog broja.

 

Statistical reports in 2015 refer to 222 museums and museum collections, 44 galleries and 93 collections. During 2015, a total number of 210 museums and museum collections were opened to the public, which made 94.6% of the total number.

 

 

 

Tijekom 2015. broj posjetitelja stalnom postavu muzeja povećao se za 6,0% u odnosu na 2012. i iznosio je 2 710 438, a 1 216 139 posjetitelja bilo je u posjeti galerijama i zbirkama.

 

During 2015, as compared to 2012, the number of visitors to the permanent display in museums increased by 6.0% and amounted to
2 710 438, while galleries and collections were visited by the total of
1 216 139 visitors.

 

 

 

Ukupna naklada prospekata, kataloga, stručnih publikacija i sl. koje izdaju muzeji i muzejske zbirke veća je za 3,3,% u odnosu na 2012.

 

The total circulation of brochures, catalogues, expert publications etc. edited by museums and museum collections increased by 3.3%, as compared to 2012.

 

 

 

Ukupan broj zaposlenih u muzejima i muzejskim zbirkama veći je za 6,0% u odnosu na 2012. Udio žena u ukupnom broju zaposlenih jest 65,0%.

 

The total number of persons employed in museums and museum collections increased by 6.0%, as compared to 2012. The share of women in the total number of persons in employment was 65.0%.

 

 

 

 

 

 

1.   MUZEJI I MUZEJSKE ZBIRKE PREMA VRSTI, PREDMETI I POSJETITELJI STALNOG POSTAVA, POVREMENE IZLOŽBE I
      PROSTORIJE U 2015
.

      MUSEUMS AND MUSEUM COLLECTIONS BY TYPE, EXHIBITS AND VISITORS TO PERMANENT DISPLAY, OCCASIONAL
      EXHIBITIONS AND PREMISES, 2015

 

Ukupno

Total

Stalni postav

Permanent display

Povremene izložbe

Occasional exhibitions

Prostorije

Premises

 

predmeti

Exhibits

posjetitelji

Visitors

u muzeju

In museum

izvan muzeja

Out of museum

broj

Number

površina,
m2

Floor area,
m2

inventari-
zirani

Entered into inventory

izloženi

Displayed

neinventari-

zirani

Not entered into
 inventory

izložbe

Exhibitions

posjetitelji

Visitors

izložbe

Exhibitions

posjetitelji

Visitors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

  222

2 619 092

 148 379

 974 513

2 710 438

 1 123

1 343 041

  291

 363 939

 4 569

 325 244

Total

Opći

  102

1 064 994

 75 281

 667 182

1 250 781

  653

 384 775

  154

 246 228

 2 519

 140 885

General

Nacionalni

  13

 404 562

 16 096

 152 475

 325 852

  87

 128 095

  44

 76 115

  717

 38 117

National

       Regionalni

  23

 215 634

 16 322

 92 153

 133 204

  128

 63 854

  43

 19 230

  550

 25 418

Regional

Lokalni

  66

 444 798

 42 863

 422 554

 791 725

  438

 192 826

  67

 150 883

 1 252

 77 350

Local

Specijalizirani

  120

1 554 098

 73 098

 307 331

1 459 657

  470

 958 266

  137

 117 711

 2 050

 184 359

Specialised

Povijesni

  16

 343 996

 6 620

 164 329

 394 227

  31

 76 198

  23

 19 647

  375

 16 173

History

Arheološki 

  17

 587 517

 25 206

 39 791

 151 881

  111

 502 632

  20

 17 717

  381

 41 417

Archaeological

Umjetnički

  35

 110 059

 6 753

 7 664

 169 159

  246

 197 705

  55

 64 186

  738

 76 932

Art

Etnografski

  14

 99 259

 6 693

  857

 92 448

  27

 26 685

  15

 8 751

  162

 13 592

Ethnographic

Prirodoslovni

  7

 302 917

 14 880

 88 166

 38 423

  12

 75 387

  5

 2 400

  169

 7 830

Natural history

Tehnički
i tehnološki

  5

 22 115

 3 580

 3 885

 249 610

  15

 61 779

  10

 1 100

  51

 18 819

Technical and
technological

Ostali1)

  26

 88 235

 9 366

 2 639

 363 909

  28

 17 880

  9

 3 910

  174

 9 596

Other1)

 

 

1)       Uključeni su memorijalni, biografski i sl. muzeji i muzejske zbirke.

1)       Including memorial, biographical and similar museums and museum collections.

 

 

 

2.   MUZEJI I MUZEJSKE ZBIRKE PREMA VRSTI I IZDAVAČKA DJELATNOST U 2015.

      MUSEUMS AND MUSEUM COLLECTIONS, BY TYPE AND PUBLISHING INDUSTRY, 2015

 

Muzeji i muzejske zbirke koji u svom sastavu imaju

Museums and museum collections containing

Izdavačka djelatnost1)

Publishing industry1)

 

fototeku

Photograph
library

fonoteku,
videoteku i
 filmoteku

Record and
 tape library,
video
library and
film library

arhivalije

Archival
material

hemero
-teku

Newspaper clipping
service

knjižnicu

Library

broj
primjeraka

Number
of items

naklada

Circulation

broj

Number

broj knjiga
u knjižnici

Number
of books
in library

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

111

54

94

109

103

2 264 812

2 179

368 452

Total

Opći

  63

31

55

65

66

1 277 249

1 441

175 538

General

Nacionalni

  9

4

6

9

9

 515 938

106

 32 240

National

Regionalni

 12

5

11

14

15

215 439

625

 28 067

Regional

Lokalni

 42

22

38

42

42

545 872

710

115 231

Local

Specijalizirani

 48

23

39

44

37

987 563

738

192 914

Specialised

Povijesni

 9

6

8

8

4

202 598

68

59 370

History

Arheološki 

  7

3

5

7

5

318 718

116

16 294

Archaeological

Umjetnički

19

5

16

18

16

197 042

  323

70 174

Art

Etnografski

  6

4

4

3

2

 67 350

   56

12 098

Ethnographic

Prirodoslovni

  2

-

1

1

2

105 912

    49

  4 608

Natural history

Tehnički i tehnološki

  1

1

1

1

1

  20 341

    38

10 230

Technical and technological

Ostali2)

  4

4

4

6

7

  75 602

     88

20 140

Other2)

 

 

1)       Uključeni su zbornici, katalozi zbirki i izložbi, muzejski vodiči, plakati i sl.

2)       Uključeni su memorijalni, biografski i sl. muzeji i muzejske zbirke.

 

1)       Including anthologies, catalogues of collections and exhibitions, museum guides, posters etc.

2)       Including memorial, biographical and similar museums and museum collections.

 

 

 

3.   MUZEJI I MUZEJSKE ZBIRKE PREMA VRSTI, ZAPOSLENI NA TEMELJU UGOVORA O RADU, ANGAŽIRANI NA TEMELJU UGOVORA
      O DJELU I VOLONTERI U 2015.

      MUSEUMS AND MUSEUM COLLECTIONS BY TYPE, PERSONS EMPLOYED ON WORKING CONTRACT BASIS, PERSONS EMPLOYED
      ON CONTRACTUAL AGREEMENT BASIS AND VOLUNTEERS, 2015

 

Zaposleni na temelju ugovora o radu

Employed on working contract basis

Angažirani na temelju
ugovora
o djelu

Employed on contractual agreement
basis

Volonteri

Volunteers

 

ukupno

Total

zaposleni prema stručnosti

Persons in employment by expertise

zaposleni
izraženi
 u ekvivalentu
pune
zaposlenosti
(FTE)1)

Full-time
equivalent1)

stručna − muzejska zvanja

Expert – museum occupations

stručni

Expert

pomoćni stručni

Expert assistants

ostali

Other

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 1 702

 1 107

601

419

241

171

196

71

664

446

1 677,29

1 088,00

360

154

234

176

Total

Opći

  782

  504

308

217

102

69

84

27

288

191

769,04

494,75

217

83

89

70

General

Nacionalni 

  181

  106

59

42

26

16

25

6

71

42

181,00

106,00

36

15

27

24

National

 Regionalni

  185

  122

77

54

14

8

19

3

75

57

178,00

116,75

35

13

14

10

 Regional

 Lokalni

  416

  276

172

121

62

45

40

18

142

92

410,04

272,00

146

55

48

36

 Local

Specijalizirani

  920

  603

293

202

139

102

112

44

376

255

908,25

593,25

143

71

145

106

Specialised

Povijesni

  164

  115

50

40

16

16

17

6

81

53

162,50

114,00

9

8

2

1

History

Arheološki

  222

  133

75

39

47

32

28

12

72

50

219,00

130,00

67

30

2

1

Archaeological

Umjetnički

  275

  185

80

64

35

28

38

10

122

83

273,25

183,75

33

14

105

84

Art

Etnografski

  80

  63

33

28

9

6

12

8

26

21

78,00

61,00

12

11

4

3

Ethnographic

Prirodoslovni

  65

  43

34

20

6

4

6

4

19

15

64,50

42,50

8

2

2

1

Natural history

Tehnički i
tehnološki

  41

  21

8

3

7

5

7

1

19

12

41,00

 21,00

3

1

4

-

Technical and technological

Ostali2)

  73

  43

13

8

19

11

4

3

37

21

  70,00

  41,00

11

5

26

16

Other2)

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

2)       Uključeni su memorijalni, biografski i sl. muzeji i muzejske zbirke.

 

1)       See Notes on Methodology.

2)       Including memorial, biographical and similar museums and museum collections

 

 

 

4.   GALERIJE, IZLOŽBE, PROSTORIJE, POSJETITELJI, ZAPOSLENI NA TEMELJU UGOVORU O RADU, ANGAŽIRANI NA TEMELJU

      UGOVORA O DJELU I VOLONTERI U 2015.
     
GALLERIES, EXHIBITIONS, PREMISES, VISITORS, PERSONS EMPLOYED ON WORKING CONTRACT BASIS, PERSONS EMPLOYED
      ON CONTRACTUAL AGREEMENT BASIS AND VOLUNTEERS, 2015

Galerije

Galleries

Izložbe

Exhibitions

Prostorije

Premises

Posjetitelji

Visitors

Zaposleni na temelju ugovora o radu

Employed on working contract basis

Angažirani na temelju ugovora o djelu

Employed on
 contractual
agreement
basis

Volonteri

Volunteers

ukupno

Total

izložbene

Exhibition

ukupno

Total

u ekvivalentu pune zaposlenosti (FTE)1)

Full-time equivalent1)

broj

Number

površina, m2

Floor area, m2

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  44

  914

   212

  90

11 771

507 286

  71

  48

  69,00

  46,50

  31

23

  41

24

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

5.   ZBIRKE PREMA VRSTI, PREDMETI, POSJETITELJI, PROSTORIJE, ZAPOSLENI NA TEMELJU UGOVORU O RADU,
      ANGAŽIRANI NA TEMELJU UGOVORA O DJELU I VOLONTERI U 2015.

      COLLECTIONS BY TYPE, EXHIBITS, VISITORS, PREMISES, PERSONS EMPLOYED ON WORKING CONTRACT BASIS, PERSONS EMPLOYED
      ON CONTRACTUAL AGREEMENT BASIS AND VOLUNTEERS, 2015

 

Ukupno

Total

Predmeti

Exhibits

Posjetitelji

Visitors

Prostorije

Premises

Zaposleni na temelju
ugovora
o radu

Employed on working
contract
basis

Angažirani na temelju
 ugovora
o djelu

Employed on contractual
 agreement
 basis

Volonteri

Volunteers

 

inventarizirani

Entered into inventory

izloženi

Displayed

broj

Number

površina, m2

Floor area, m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

93

637 877

213 214

708 853

428

22 062

79

29

189

Total

Opće − kompleksne

8

183 043

110 274

173 747

60

3 542

14

1

5

General – complex

Povijesne

20

49 120

47 109

109 813

79

6 560

7

10

67

History

Arheološke

4

6 964

1 603

9 972

16

620

9

3

8

Archaeological

Umjetničke

19

366 780

28 633

321 624

68

4 908

38

4

6

Art

Etnografske

28

23 788

19 183

11 865

145

4 056

2

6

50

Ethnographic

Prirodoslovna

1

2 000

2 000

2 000

5

200

1

-

25

Natural history

Ostale1)

13

6 182

4 412

79 832

55

2 176

8

5

28

Other1)

 

1)       Uključene su memorijalne, biografske i sl. zbirke.

1)       Including memorial, biographical and similar collections

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor i metoda prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci su rezultat statističke obrade godišnjih izvještaja koji se prikupljaju na Izvještaju muzeja i muzejskih zbirki (obrazac MZ-1), koje dostavljaju muzeji i muzejske zbirke koje imaju muzejsku građu, na Izvještaju zbirki (obrazac MZ-2), koji dostavljaju zbirke, i na Izvještaju galerija (obrazac MZ-3), koji dostavljaju samostalne galerije i galerije u sklopu ustanova koje zadovoljavaju propisane kriterije.

 

Data given here are obtained from annual reports that are collected on the Report on Museums and Museum Collections (MZ-1 form), which is submitted by museums and museum collections that keep museum materials, on the Report on Museum Collections (MZ-2 form), which is submitted by collections as well as on the Report on Galleries (MZ-3), which is submitted by self-contained galleries and galleries that are parts of institutions, which meet prescribed criteria.

 

 

 

Istraživanje se provodi svake treće godine.

 

The survey is carried out every third year.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem su obuhvaćeni muzeji i muzejske zbirke u Republici Hrvatskoj bez obzira na to izlažu li predmete i jesu li otvoreni za javnost. Obuhvaćene su i zbirke i galerije koje su bile otvorene za javnost u protekloj godini. Podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih godina.

 

The survey covers museums and museum collections as well as collections in the Republic of Croatia, irrespective of whether they exhibit items or whether they are open to public. It also covers galleries that were open to public in the previous year. Data are comparable to those given for previous years.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Djelatnost muzeja i zbirki jest sustavno prikupljanje, evidentiranje, čuvanje, stručna zaštita, znanstvena obrada i prezentiranje muzejskih predmeta i druge građe na stalnim, povremenim i pokretnim izložbama. Također obuhvaća promicanje muzejske struke i suradnju s muzejskim i drugim kulturnim i znanstvenim ustanovama i institucijama u zemlji i inozemstvu.

 

The activity of museums and museum collections include systematic collection, recording, keeping, expert protection, scientific processing and presenting of museum items and other material at permanent displays, occasional and mobile exhibitions. It also comprises the promotion of the museum profession and collaboration with other cultural and scientific institutes and institutions in the country and abroad.

 

 

 

Muzej i muzejska zbirka jest neprofitna, trajna ustanova u službi društva, otvorena javnosti, koja skuplja, čuva, istražuje, komunicira i izlaže materijalna i svjedočanstva čovjeka i njegove okoline zbog proučavanja, obrazovanja i užitka.

 

Museum and museum collection is a non-profit, permanent institution in the service of society, open to public, which collects, keeps, explores, communicate and exhibits museum materials and testimonies of man and his environment in order to teach, educate and render pleasure.

Umjetničke galerije koje imaju muzejsku građu obrađuju se kao umjetnički muzeji.

 

Art galleries disposing of museum materials are processed as art museums.

Muzejska djelatnost obavlja se u zatvorenim i otvorenim prostorima.

 

Museum activities carried out in indoor and outdoor spaces.

 

 

 

Galerija je izložbeni prostor čija je osnovna djelatnost organiziranje izložbi umjetničkih predmeta.

 

Gallery is an exhibition place with the main activity of organising exhibitions of artistic items.

 

 

 

Zbirka je skup predmeta iz različitih područja znanosti i umjetnosti bez obzira na to jesu li samostalne ili se nalaze pri nekoj ustanovi/poduzeću ili su u privatnom vlasništvu. Osnovni im je zadatak da prikupljaju i izlažu predmete.

 

Collection is a set of items gathered from various scientific and artistic fields, irrespective of whether they are self-contained, or a constituent part of an institution/enterprise, or are a private property. Their main role is to collect and exhibit items.

 

 

 

Ekvivalent pune zaposlenosti/angažiranosti iskazuje se u čovjek/godinama, a predstavlja vrijeme koje je zaposleni/angažirani radio kao udio punoga radnog vremena.

 

Full-time equivalent is expressed in man/years. It represents a part of time that a person in employment spent at a full-time work.

 

 

 

Izračunava se ovako:

 

It is calculated in the following way:

 

 

 

a)

za zaposlene/angažirane s kraćim od punoga radnog vremena, npr. jedan zaposlenik s pola radnog vremena i jedan zaposlenik s četvrtinom radnog vremena daje ekvivalent 0,50 + 0,25 = 0,75

 

a)

An example for those employed on contractual agreement basis: one employee working half-time nad one employee working quarter time give the equivalent 0.50 + 0.25  = 0.75

 

 

 

 

 

b)

za angažirane na osnovi ugovora o djelu, npr. jedna osoba koja je angažirana na šest mjeseci, tj. pola godine i šest osoba koje su angažirane po jedan mjesec daju ekvivalent 0,50 + 6 x 1/12 = 1,00.

 

b)

An example for those employed on employment contract basis: one employee with a six-month contract and six employees with a one-month contract each give the equivalent 0.50 + 6 x 1/12 = 1.00.

 

 

 

Zaposleni u tablici 3.:

 

Persons in employment presented in table 3:

 

 

 

Stručna – muzejska zvanja: kustos, viši kustos i muzejski savjetnik.

 

Expert museum occupations: curator, senior curator and museum advisor.

 

 

 

Stručni: muzejski pedagog, viši muzejski pedagog, muzejski pedagog savjetnik, dokumentarist, viši dokumentarist, dokumentarist savjetnik, informatičar, viši informatičar, informatičar savjetnik, restaurator, viši restaurator, restaurator savjetnik, voditelj marketinga, viši voditelj marketinga, savjetnik za marketing, voditelj odnosa s javnošću, viši voditelj odnosa s javnošću, savjetnik za odnose s javnošću,  diplomirani knjižničar, viši knjižničar, knjižničarski savjetnik,  arhivist, viši arhivist, arhivski savjetnik i drugi stručnjaci ovisno o potrebama muzeja i galerije te muzeja, galerije i zbirke unutar pravne osobe.

 

Expert: museum pedagogue, senior museum pedagogue and museum advisor pedagogue, documentalist, senior docuentalist, advisor documentalist, IT technician, senior IT technician, advisor IT technician, restorer, senior restorer, adviser restorer, marketing manager, senior marketing manager, marketing advisor, PR manager, senior PR manager, PR advisor, graduated librarian, senior graduated librarian, advisor librarian, archivist, senior archivist, advisor archivist and other experts as required in a museum and gallery, or in a museum, gallery and collection within a legal entity.

 

 

 

Pomoćni stručni: preparator, viši preparator, muzejski tehničar, viši muzejski tehničar, fotograf, viši fotograf, pomoćni knjižničar, knjižničar, arhivski tehničar, viši arhivski tehničar, i druge stručne osobe ovisno o potrebama muzeja i galerije te muzeja, galerije i zbirke unutar pravne osobe.

 

Expert assistants: preparator, senior preparator, museum technician, senior museum technician, photographer, senior photographer, assistant librarian, librarian, archival technician, senior archival technician, and other expert assistants as required in a museum and gallery, or in a museum, gallery and collection within a legal entity

 

 

 

Ostali: administrativni i pomoćni zaposlenici.

 

Other: administrative and auxiliary employees.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

m2

četvorni metar

 

m2

square metre

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

- nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

 

Priredile: Matija Škegro Vdović i Marija Pirš

Prepared by: Matija Škegro Vdović and Marija Pirš

 

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

 

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199