image description

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                             ZAGREB, 8. TRAVNJA 2016./ 8 APRIL, 2016                                         BROJ/ NUMBER: 9.1.7.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO I NETO PLAĆE ZAPOSLENIH PREMA SPOLU

ZA 2014.

 

AVERAGE MONTHLY GROSS AND NET EARNINGS OF PERSONS IN EMPLOYMENT,

BY SEX, 2014

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za zaposlene koji su radili svih 12 mjeseci u 2014. iznosila je 7 951 kunu.

 

The average gross earnings of persons in employment in legal entities in the Republic of Croatia who worked for all 12 months of 2014 amounted to 7 951 kuna.

 

 

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2014. za zaposlene žene iznosila je 7 445 kuna, a za zaposlene muškarce iznosila je 8 395 kuna.

 

The average monthly gross earnings of women employed in legal entities in the Republic of Croatia amounted for 2014 to 7 445 kuna and that of employed men to 8 395 kuna.

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za zaposlene koji su radili svih 12 mjeseci u 2014. iznosila je 5 529 kuna.

 

The average monthly paid off net earnings of persons in employment in legal entities in the Republic of Croatia who worked for all 12 months of 2014 amounted to 5 529 kuna.

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2014. za zaposlene žene iznosila je 5 190 kuna, a za zaposlene muškarce iznosila je 5 826 kuna.

 

The average monthly paid off net earnings of women employed in legal entities in the Republic of Croatia amounted for 2014 to 5 190 kuna and that of employed men to 5 826 kuna.

 

 

 

1.   PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO I NETO PLAĆE PREMA SPOLU U 2014.

      AVERAGE MONTHLY GROSS AND NET EARNINGS, 2014

kune

Kuna

 

Ø 2014.

 

prosječna mjesečna bruto plaća

Average monthly gross earnings

prosječna mjesečna neto plaća

Average monthly net earnings

 

 

 

 

Ukupno

7 951

5 529

Total

Muškarci

8 395

5 826

Men

Žene

7 445

5 190

Women

 

 

 

2.   PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO I NETO PLAĆE PREMA SPOLU I NKD-u 2007.1) U 2014.

      AVERAGE MONTHLY GROSS AND NET EARNINGS, ACCORDING TO NKD 2007.1), 2014

kune

Kuna

 

 

 

Prosječne bruto isplate
po zaposlenome

Average gross earnings per person
in employment

Prosječne neto isplate
po zaposlenome

Average net earnings per person
in employment

 

 

 

 

 

 

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

7 951

8 395

7 445

5 529

5 826

5 190

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

6 754

6 958

6 124

4 941

5 105

4 437

  A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

5 855

6 046

5 392

4 300

4 442

3 956

 

01

Crop and animal production, hunting and related service activities

 

02

Šumarstvo i sječa drva

7 935

8 004

7 621

5 835

5 909

5 499

 

02

Forestry and logging

 

03

Ribarstvo

6 885

7 024

6 456

4 811

4 942

4 406

 

03

Fishing and aquaculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

9 846

9 806

10 097

6 746

6 764

6 636

  B

 

Mining and quarrying

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

12 574

12 506

12 936

8 390

8 402

8 322

 

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

6 711

6 580

7 452

4 756

4 717

4 979

 

08

Other mining and quarrying

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

11 210

11 261

10 780

7 699

7 757

7 201

 

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

6 976

7 507

5 990

4 928

5 288

4 259

  C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

6 514

6 986

5 943

4 669

4 996

4 275

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

9 528

9 552

9 472

6 383

6 458

6 205

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

12 548

12 752

12 076

8 144

8 333

7 708

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

4 869

5 813

4 374

3 649

4 268

3 324

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

3 956

5 479

3 742

3 007

3 979

2 870

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

4 222

4 789

4 050

3 232

3 604

3 120

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

4 563

4 665

4 281

3 445

3 524

3 230

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

6 654

6 890

6 085

4 770

4 940

4 361

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

6 896

7 276

6 268

4 901

5 161

4 472

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

12 145

12 163

12 101

8 137

8 205

7 961

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

7 429

7 630

6 999

5 286

5 450

4 936

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

14 816

14 814

14 818

9 293

9 376

9 230

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

6 224

6 430

5 698

4 504

4 649

4 132

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

8 016

8 090

7 733

5 617

5 689

5 336

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

6 204

6 215

6 136

4 530

4 552

4 401

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

6 621

6 679

6 132

4 792

4 839

4 390

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

11 871

13 117

9 587

7 565

8 262

6 289

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

9 142

10 001

6 905

6 154

6 679

4 787

 

27

Manufacture of electrical equipment


 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

7 752

7 751

7 754

5 454

5 464

5 368

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

7 328

7 788

6 175

5 236

5 519

4 527

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

7 587

7 580

7 672

5 391

5 394

5 350

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

5 239

5 457

4 721

3 867

4 016

3 515

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

5 428

6 086

4 943

3 964

4 387

3 652

 

32

Other manufacturing

 

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

7 911

8 006

7 239

5 623

5 693

5 128

 

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

10 187

10 284

9 807

7 079

7 174

6 706

  D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply


 

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

10 187

10 284

9 807

7 079

7 174

6 706

 

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

7 332

7 334

7 325

5 305

5 326

5 219

  E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

7 648

7 579

7 929

5 510

5 481

5 627

 

36

Water collection, treatment and supply

 

37

Uklanjanje otpadnih voda

7 110

7 019

7 461

5 179

5 152

5 284

 

37

Sewerage

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

6 974

7 003

6 848

5 077

5 117

4 904

 

38

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

8 591

8 830

7 146

6 084

6 260

5 018

 

39

Remediation activities and other waste management services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

6 345

6 249

7 120

4 584

4 534

4 987

  F

 

Construction

 

41

Gradnja zgrada

5 433

5 288

6 485

3 980

3 897

4 586

 

41

Construction of buildings

 

42

Gradnja građevina niskogradnje

7 309

7 161

8 616

5 210

5 132

5 897

 

42

Civil engineering

 

43

Specijalizirane građevinske djelatnosti

6 033

6 035

6 018

4 396

4 404

4 333

 

43

Specialised construction activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

7 107

7 911

6 367

4 937

5 449

4 467

  G

 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

 

45

Trgovina na veliko i na malo motornim
vozilima i motociklima; popravak
motornih vozila i motocikla

7 730

7 811

7 429

5 348

5 412

5 112

 

45

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

 

46

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

8 613

8 811

8 291

5 771

5 932

5 508

 

46

Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine
motornim vozilima i motociklima

5 953

6 771

5 539

4 289

4 830

4 015

 

47

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

Prijevoz i skladištenje

8 446

8 588

8 017

5 897

6 004

5 572

  H

 

Transportation and storage

 

49

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

7 530

7 580

7 263

5 408

5 460

5 126

 

49

Land transport and transport via pipelines

 

50

Vodeni prijevoz

10 545

10 786

9 477

7 093

7 248

6 407

 

50

Water transport

 

51

Zračni prijevoz

16 046

19 654

10 971

9 937

11 790

7 331

 

51

Air transport

 

52

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

10 349

10 493

9 914

6 956

7 080

6 582

 

52

Warehousing and support activities for transportation

 

53

Poštanske i kurirske djelatnosti

6 274

6 063

6 534

4 650

4 531

4 796

 

53

Postal and courier activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Djelatnosti pružanja smještaja te
pripreme i usluživanja hrane

7 144

7 903

6 493

5 033

5 487

4 643

  I

 

Accommodation and food service
activities

 

55

Smještaj

8 084

9 093

7 243

5 612

6 209

5 113

 

55

Accommodation

 

56

Djelatnost pripreme i usluživanja hrane
i pića

5 327

5 700

4 988

3 915

4 151

3 700

 

56

Food and beverage service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

11 868

12 403

10 919

7 693

8 017

7 119

  J

 

Information and communication

 

58

Izdavačke djelatnosti

9 348

10 098

8 620

6 259

6 668

5 861

 

58

Publishing activities

 

59

Proizvodnja filmova, videofilmova i
televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

7 672

7 640

7 716

5 287

5 282

5 294

 

59

Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

 

60

Emitiranje programa

10 868

10 609

11 258

7 343

7 231

7 511

 

60

Programming and broadcasting activities

 

61

Telekomunikacije

13 639

14 144

12 728

8 750

9 118

8 086

 

61

Telecommunications

 

62

Računalno programiranje, savjetovanje
i djelatnosti povezane s njima

12 595

13 075

11 284

7 969

8 249

7 204

 

62

Computer programming, consultancy and related activities

 

63

Informacijske uslužne djelatnosti

12 069

12 550

11 161

7 711

8 008

7 150

 

63

Information service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

12 005

14 293

10 867

7 749

8 973

7 140

  K

 

Financial and insurance activities

 

64

Financijske uslužne djelatnosti, osim
osiguranja i mirovinskih fondova

13 116

16 327

11 696

8 345

10 039

7 596

 

64

Financial service activities, except insurance and pension funding

 

65

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja

10 771

11 925

9 973

7 088

7 769

6 617

 

65

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

 

66

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

8 607

9 937

7 968

5 926

6 607

5 598

 

66

Activities auxiliary to financial services and insurance activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

Poslovanje nekretninama

7 903

8 816

6 944

5 462

6 059

4 834

  L

 

Real estate activities

 

68

Poslovanje nekretninama

7 903

8 816

6 944

5 462

6 059

4 834

 

68

Real estate activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke
djelatnosti

10 033

10 692

9 222

6 589

6 995

6 090

  M

 

Professional, scientific and technical activities

 

69

Pravne i računovodstvene djelatnosti

7 600

8 426

7 274

5 224

5 685

5 042

 

69

Legal and accounting activities

 

70

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u
vezi s upravljanjem

13 064

15 248

11 193

8 090

9 275

7 075

 

70

Activities of head offices; management consultancy activities

 

71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo;
tehničko ispitivanje i analiza

9 636

10 136

8 479

6 437

6 718

5 788

 

71

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

 

72

Znanstveno istraživanje i razvoj

12 293

13 390

11 087

7 910

8 564

7 190

 

72

Scientific research and development

 

73

Promidžba (reklama i propaganda)
i istraživanje tržišta

13 497

12 672

14 245

8 150

7 818

8 451

 

73

Advertising and market research

 

74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke
djelatnosti

7 242

6 697

7 956

5 018

4 795

5 310

 

74

Other professional, scientific and
technical activities

 

75

Veterinarske djelatnosti

7 791

8 437

6 460

5 550

5 981

4 660

 

75

Veterinary activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

5 363

5 248

5 558

3 890

3 834

3 986

  N

 

Administrative and support service activities

 

77

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

7 863

7 724

8 199

5 389

5 344

5 496

 

77

Rental and leasing activities

 

78

Djelatnosti zapošljavanja

6 836

6 887

6 807

4 870

4 859

4 877

 

78

Employment activities

 

79

Putničke agencije, organizatori
putovanja (turoperatori) i ostale
rezervacijske usluge
te djelatnosti povezane s njima

7 733

7 813

7 674

5 314

5 352

5 287

 

79

Travel agency, tour operator reservation service and related activities

 

80

Zaštitne i istražne djelatnosti

4 116

4 119

4 090

3 122

3 128

3 082

 

80

Security and investigation activities

 

81

Usluge u vezi s  upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

4 936

6 156

4 100

3 656

4 490

3 083

 

81

Services to buildings and landscape activities

 

82

Uredske administrativne i pomoćne
djelatnosti te ostale poslovne pomoćne
djelatnosti

7 862

8 100

7 682

5 160

5 333

5 029

 

82

Office administrative, office support
and other business support activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Javna uprava i obrana; obvezno
socijalno osiguranje

8 701

9 296

7 942

6 150

6 622

5 547

  O

 

Public administration and defence; compulsory social security

 

84

Javna uprava i obrana; obvezno
socijalno osiguranje

8 701

9 296

7 942

6 150

6 622

5 547

 

84

Public administration and defence; compulsory social security

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Obrazovanje

7 886

9 082

7 515

5 535

6 181

5 334

  P

 

Education

 

85

Obrazovanje

7 886

9 082

7 515

5 535

6 181

5 334

 

85

Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Djelatnosti zdravstvene zaštite i
socijalne skrbi

8 502

10 785

7 862

5 854

7 141

5 494

  Q

 

Human health and social work
activities

 

86

Djelatnosti zdravstvene zaštite

8 998

11 416

8 272

6 139

7 492

5 733

 

86

Human health activities

 

87

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

6 010

6 640

5 896

4 432

4 868

4 353

 

87

Residential care activities

 

88

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

6 744

6 823

6 726

4 826

4 866

4 818

 

88

Social work activities without accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

7 875

8 455

7 405

5 541

5 908

5 244

  R

 

Arts, entertainment and recreation

 

90

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

9 103

9 187

9 017

6 302

6 358

6 245

 

90

Creative, arts and entertainment activities

 

91

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

8 082

7 909

8 176

5 705

5 664

5 727

 

91

Libraries, archives, museums and other cultural activities

 

92

Djelatnosti kockanja i klađenja

6 620

8 816

5 665

4 748

6 072

4 172

 

92

Gambling and betting activities

 

93

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

7 893

8 258

7 207

5 523

5 750

5 097

 

93

Sports activities and amusement and recreation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

Ostale uslužne djelatnosti

7 610

8 086

7 174

5 294

5 642

4 975

  S

 

Other service activities

 

94

Djelatnosti članskih organizacija

9 127

9 640

8 767

6 187

6 533

5 944

 

94

Activities of membership organisations

 

95

Popravak računala i predmeta za
osobnu uporabu i kućanstvo

6 647

6 731

6 275

4 752

4 817

4 467

 

95

Repair of computers and personal and household goods

 

96

Ostale osobne uslužne djelatnosti

5 267

6 595

4 251

3 903

4 832

3 191

 

96

Other personal service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this first release, since they were not covered by the survey.

 

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti NKD-a 2007.

 

NKD 2007. activity sections

A    Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 

A     Agriculture, forestry and fishing

B    Rudarstvo i vađenje

 

B     Mining and quarrying

C    Prerađivačka industrija

 

C    Manufacturing

D    Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 

D    Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E    Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom
      te djelatnosti sanacije okoliša

 

E     Water supply; sewerage, waste management
       and remediation activities

F    Građevinarstvo

 

F     Construction

G    Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i
      motocikla

 

G    Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and
       motorcycles

H    Prijevoz i skladištenje

 

H    Transportation and storage

I     Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 

I      Accommodation and food service activities

J     Informacije i komunikacije

 

J     Information and communication

K    Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 

K     Financial and insurance activities

L     Poslovanje nekretninama

 

L     Real estate activities

M    Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 

M    Professional, scientific and technical activities

N    Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 

N    Administrative and support service activities

O    Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 

O    Public administration and defence; compulsory social security

P    Obrazovanje

 

P     Education

Q    Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

Q    Human health and social work activities

R    Umjetnost, zabava i rekreacija

 

R    Arts, entertainment and recreation

S    Ostale uslužne djelatnosti

 

S     Other service activities

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o prosječnim mjesečnim isplaćenim plaćama prema spolu dobiveni su Godišnjim istraživanjem o zaposlenima i plaći (RAD-1G), a prvi put prate se od 2004.

 

Data on average monthly paid off earnings by sex are based on the regular Annual Survey on Persons in Employment and Earnings (RAD-1G form). They were surveyed for the first time in 2004.

 

 

 

Istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, u tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

 

The survey comprises persons in employment in legal entities of all types of ownership, government bodies and units of local and regional self-government bodies on the territory of the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Podaci o plaćama prikupljaju se izvještajem koji se u pravnim osobama ispunjava na osnovi evidencija o plaćama, a obuhvaćaju se bruto i neto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena uz uvjet da su radili svih 12 mjeseci u prethodnoj godini.

 

Data on earnings are collected through a report filled in by legal entities on the basis of records on earnings, which comprise gross and net earnings of persons in employment who signed a work contract irrespective of the type of work contract and working time, providing that they worked all 12 months of the previous year.

 

 

 

Ovim istraživanjem ne obuhvaćaju se isplate zaposlenih u djelatnosti obrta i slobodnih profesija i osoba koje svoju aktivnost obavljaju na individualnim poljoprivrednim gospodarstvima.

 

This survey excludes payments of persons employed in crafts and trades and free lances as well as persons who conduct their activities at private family farms.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenoga, naknadu za topli obrok i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

 

Average monthly paid off net earnings comprise income of a person in employment earned for work done during regular working hours as well as annual leave, paid leave, holidays and day-offs as prescribed by law, sickness leave up to 42 days, absence for continuing professional education, during lay-off and job stop caused against person’s will and of no fault of his own, worker’s meal and net pays on the basis of compensations, allowances and rewards in sums which are subjects to contributions, taxes and surtaxes.

 

 

 

Prosječna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i zakonom propisana obvezna izdvajanja: doprinose, poreze i prireze.

 

Average gross earnings comprise all kinds of net pays on the basis of permanent employment plus participations: contributions, taxes and surtaxes as prescribed by the law.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

d. n.

drugdje nespomenuto

 

n.e.c.

not elsewhere classified

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Economic Activities, version 2007.

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredila: Snježana Varga

Prepared by: Snježana Varga

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199