image description

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                           ZAGREB, 29. TRAVNJA 2016./ 29 APRIL, 2016                                     BROJ/ NUMBER: 9.2.1/3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA

u ožujku 2016.

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES

March 2016

 

 

 

U ožujku 2016. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 130 168, a od toga 543 524 čine žene. U odnosu na veljaču 2016. broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama pao je za 0,4%, a broj zaposlenih žena za 0,2%.

 

In March 2016, the number of persons in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 1 130 168, out of which 543 524 were women. As compared to February 2016, the total number of persons in paid employment in legal entities decreased by 0.4% and the number of employed women decreased by 0.2%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u ožujku 2016. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 0,2%, a broj zaposlenih žena za 0,1%.

 

In March 2016, as compared to the previous month, the total number of persons in employment decreased by 0.2% and the number of employed women decreased by 0.1%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama porastao je u ožujku 2016. u odnosu na prethodni mjesec za 1,4%, a broj zaposlenih žena za 1,1%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,4%, a broj žena za 0,6%.

 

In March 2016, as compared to the previous month, the total number of persons in employment in trades and crafts and free lances increased by 1.4% and the number of employed women increased by 1.1%. The total number of employed insured persons – private farmers decreased by 0.4% and the number of women by 0.6%.

 

 

 

Broj nezaposlenih u ožujku 2016. u odnosu na veljaču 2016. pao je za 4,5%, a broj nezaposlenih žena za 3,8%. Stopa registrirane nezaposlenosti u ožujku 2016. iznosila je 17,2%, a za žene 19,4%.

 

The total number of unemployed persons decreased by 4.5% and the number of unemployed women by 3.8% in March 2016, as compared to February 2016. The total registered unemployment rate in March 2016 was 17.2% and for women 19.4%.

 

Ovdje možete preuzeti podatke prema djelatnostima: Statistika u nizu

 

Data by activities can be found here:  Statistics in Line

 

 

 

1.   AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX

 

II. 2016.

III. 2016.

Indeksi

Indices

 III. 2016.

 II. 2016.

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

1 625 504

788 630

1 610 425

 782 297

99,1

99,2

Active population (labour force)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni

1 336 075

630 817

1 334 019

 630 456

99,8

99,9

Total persons in employment

Zaposleni u pravnim osobama1)

1 134 681

544 737

1 130 168

 543 524

99,6

99,8

Persons in paid employment in legal entities1)

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)

 181 246

79 143

 183 776

 80 040

101,4

101,1

Persons in employment in crafts and trades
and free lances2)

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

 20 148

6 937

 20 075

 6 892

99,6

99,4

Employed insured persons – private farmers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)

 289 429

157 813

 276 406

 151 841

95,5

96,2

Unemployed persons3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %

17,8

20,0

17,2

19,4

 

 

Registered unemployment rate4), %

 

 

1)   Rezulat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za veljaču i ožujak 2016. privremeni su.

2)   Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)   Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)   Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

1)   The results of processing data from JOPPD forms. The data for February and March 2016 are provisional

2)   The data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)   The data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)   The registered unemployment rate is calculated as a ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

2.   INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U OŽUJKU 2016.

      INDICES OF CHANGE IN NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1)
         
AND BY SEX, MARCH 2016

 

 

Broj zaposlenih

u ožujku 2016.2)

Number of persons

in paid employment,

March 20162)

Indeksi
Indices

 

 

 

III. 2016.

II. 2016.

III. 2016.

III. 2015.

I. – III. 2016

I. – III. 2015.

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno 

1 130 168

 543 524

99,6

99,8

98,5

99,0

98,4

99,0

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 20 756

5 486

99,9

99,9

97,6

99,0

97,7

99,2

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 4 368

 588

90,1

86,9

85,9

82,7

90,4

89,3

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 202 618

72 687

98,9

99,5

97,0

96,3

97,6

96,8

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 13 676

2 913

99,6

99,9

96,6

95,6

97,3

96,6

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 23 705

4 793

99,5

99,8

103,1

104,3

101,9

103,1

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

 67 992

7 748

99,6

98,4

96,5

94,4

96,0

94,8

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 183 895

101 446

100,8

100,5

99,0

98,6

98,0

97,9

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 59 287

14 376

99,2

99,6

96,8

97,2

97,1

97,9

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 46 967

25 090

96,3

95,6

99,8

100,2

99,8

100,3

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 32 658

11 925

99,7

99,5

97,0

96,0

96,9

96,2

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 39 220

27 153

99,9

99,9

95,5

96,1

95,7

96,3

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 7 999

3 757

99,3

99,3

101,8

99,0

97,1

93,9

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 52 174

25 497

99,5

99,6

98,5

98,7

98,3

98,5

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 38 584

16 383

99,0

99,3

100,4

104,5

101,3

105,3

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 104 382

49 192

99,8

99,8

98,9

100,2

99,0

100,4

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

 109 080

85 401

100,8

100,9

101,4

101,7

101,3

101,7

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 86 078

67 323

99,8

99,9

99,9

100,0

100,0

100,1

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 21 906

12 594

100,1

99,7

99,2

98,8

98,8

98,4

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 14 823

9 172

98,8

98,8

97,7

97,8

97,9

98,0

S

Other service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Privremeni podatak

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this first release since they were not covered by the survey.

2)

Provisional data.

 

 

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

NKD 2007. activity sections

 

 

A    Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

A     Agriculture, forestry and fishing

B    Rudarstvo i vađenje

B     Mining and quarrying

C    Prerađivačka industrija

C    Manufacturing

D    Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

D    Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E    Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje
      otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

E     Water supply; sewerage, waste management
       and remediation activities

F    Građevinarstvo

F     Construction

G    Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i
      motocikla

G    Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and
       motorcycles

H    Prijevoz i skladištenje

H    Transportation and storage

I     Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

I      Accommodation and food service activities

J     Informacije i komunikacije

J     Information and communication

K    Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

K     Financial and insurance activities

L     Poslovanje nekretninama

L     Real estate activities

M    Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

M    Professional, scientific and technical activities

N    Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

N    Administrative and support service activities

O    Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

O    Public administration and defence; compulsory social security

P    Obrazovanje

P     Education

Q    Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Q    Human health and social work activities

R    Umjetnost, zabava i rekreacija

R    Arts, entertainment and recreation

S    Ostale uslužne djelatnosti

S     Other service activities

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koji se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on persons in employment in legal entities were gathered by processing data from the “Report on income, income tax and surtax as well as contributions for mandatory insurances” (JOPPD form) in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a podaci se preuzimaju od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The data on persons in employment in crafts and trades and free lances are processed according to the records on pension insurance beneficiaries obtained from the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The Croatian Institute for Pension Insurance also provides the data on employed insured persons − private farmers.

 

 

 

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

The data on the number of unemployed persons are obtained from the Croatian Employment Service.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

The survey on persons in paid employment in legal entities includes all persons who have signed a work contract, regardless of the type of work contract and whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The survey on persons in crafts and trades and free lances includes owners and employees registered with the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

 

Persons in paid employment are all persons who have signed a work contract with an employer for a fixed or an unspecified period of time, irrespective of the type of ownership and of whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Registered unemployment rate is calculated as a ratio of the number of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

d. n.

drugdje nespomenuto

 

n. e. c.

not elsewhere classified

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredila: Snježana Varga

Prepared by: Snježana Varga

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.