image description

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                   ZAGREB, 31. KOLOVOZA 2016./ 31 AUGUST, 2016                                   BROJ/ NUMBER: 9.2.1/.7.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA

u srpnju 2016.

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY ACTIVITIES

July 2016

 

 

 

U srpnju 2016. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 181 033, a od toga 569 892 čine žene. U odnosu na lipanj 2016. broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1%, a broj zaposlenih žena za 0,9%.

 

In July 2016, the number of persons in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 1 181 033, out of which 569 892 were women. As compared to June 2016, the total number of persons in paid employment in legal entities increased by 1% and the number of employed women increased by 0.9%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u srpnju 2016. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 1,1%, kao i broj zaposlenih žena.

 

In July 2016, as compared to the previous month, both the total number of persons in employment and the number of employed women increased by 1.1%.

 

 

 

Broj ukupno zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama porastao je u srpnju 2016. u odnosu na prethodni mjesec za 1,8%, a broj zaposlenih žena za 2,4%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,2%, a broj žena za 0,5%.

 

In July 2016, as compared to the previous month, the total number of persons in employment in trades and crafts and free lances increased by 1.8% and the number of employed women increased by 2.4%. The total number of employed insured persons – private farmers decreased by 0.2% and the number of women by 0.5%.

 

 

 

Broj nezaposlenih u srpnju 2016. u odnosu na lipanj 2016. pao je za 1,1%, a broj nezaposlenih žena za 0,3%. Stopa registrirane nezaposlenosti u srpnju 2016. iznosila je 13,3%, a za žene 15,3%.

 

The total number of unemployed persons decreased by 1.1% and the number of unemployed women decreased by 0.3% in July 2016, as compared to June 2016. The total registered unemployment rate in July 2016 was 13.3% and for women 15.3%.

 

Ovdje možete preuzeti podatke prema djelatnostima - Statistika u nizu

 

Data by activities can be found here -  Statistics In Line

 

 

 

1.   AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

      LABOUR FORCE OF REPUBLIC OF CROATIA, ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES AND BY SEX

 

VI. 2016.

VII. 2016.

Indeksi

Indices

VII. 2016.

VI. 2016.

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

1 617 280

785 514

1 630 110

 792 418

100,8

100,9

Active population (labour force)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni

1 397 789

664 079

1 413 021

 671 301

101,1

101,1

Total persons in employment

Zaposleni u pravnim osobama1)

1 169 508

 564 813

1 181 033

 569 892

101,0

100,9

Persons in paid employment in legal entities1)

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)

208 383

92 462

 212 137

 94 642

101,8

102,4

Persons in employment in crafts and trades
and free lances2)

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

19 898

6 804

 19 851

 6 767

99,8

99,5

Employed insured persons – private farmers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)

219 491

121 435

 217 089

 121 117

98,9

99,7

Unemployed persons3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4), %

13,6

15,5

13,3

15,3

 

 

Registered unemployment rate4), %

 

 

1)   Rezulat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za lipanj i srpanj 2016. privremeni su.

2)   Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)   Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)   Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

1)   The results of processing data from JOPPD forms. The data for June and July 2016 are provisional.

2)   The data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)   The data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)   The registered unemployment rate is calculated as a ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

2.   INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U SRPNJU 2016.

      INDICES OF CHANGE IN NUMBER OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1)
         
AND BY SEX, JULY 2016

 

 

Broj zaposlenih

u srpnju 2016.2)

Number of persons

in paid employment,

July 20162)

Indeksi
Indices

 

 

 

VII. 2016.

VI. 2016.

VII. 2016.

VII. 2015.

I. – VII. 2016.

I. – VII. 2015.

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 181 033

 569 892

101,0

100,9

98,5

99,3

98,7

99,4

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 21 730

 5 735

102,3

103,1

96,2

97,4

97,2

98,4

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 4 262

  562

99,9

99,1

82,7

79,9

86,7

84,9

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 205 520

 73 779

100,0

100,5

97,2

96,6

97,7

96,9

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 13 693

 2 934

99,8

99,8

97,1

95,8

97,3

96,4

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 24 580

 5 009

102,5

102,9

101,2

102,4

101,2

102,4

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

 69 466

 8 149

100,1

101,8

95,6

96,5

96,0

95,4

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 190 627

 105 285

100,8

100,8

98,9

98,8

98,9

98,8

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 61 782

 15 152

100,5

101,1

99,4

100,3

98,2

98,6

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 70 995

 38 952

108,8

108,8

99,0

99,4

100,7

101,2

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 32 682

 11 961

99,9

100,0

98,0

98,0

97,6

97,1

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 39 234

 27 235

100,4

100,3

96,0

96,7

95,8

96,5

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 8 549

 4 024

102,0

101,8

97,9

97,6

98,0

96,0

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 52 964

 25 948

100,1

100,4

98,6

99,0

98,7

99,0

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 45 191

 19 585

106,3

104,9

103,0

105,1

101,5

105,0

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 106 587

 50 967

100,1

100,0

98,2

100,6

98,7

100,6

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

 107 503

  84 040

98,6

98,5

101,4

101,7

101,4

101,8

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 86 211

  67 586

100,3

100,3

100,0

100,4

100,0

100,2

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 23 096

  13 142

100,6

100,2

97,4

97,7

98,8

98,6

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 16 361

  9 847

104,9

100,7

95,8

96,7

97,7

98,1

S

Other service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Privremeni podatak

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this first release since they were not covered by the survey.

2)

Provisional data.

 

 

 

 

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

NKD 2007. activity sections

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

E

Water supply; sewerage, waste management
and remediation activities

F

Građevinarstvo

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno
osiguranje

O

Public administration and defence; compulsory social
security

P

Obrazovanje

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

S

Other service activities


 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Data on persons in employment in legal entities were gathered by processing data from the “Report on income, income tax and surtax as well as contributions for mandatory insurances” (JOPPD form) in effect since 1 January 2014.

 

 

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

All persons or entities that are payers of income for which the income tax regulations prescribe the obligation of accounting and paying deduction tax are under the obligation to submit the JOPPD form.

 

 

 

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a podaci se preuzimaju od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The data on persons in employment in crafts and trades and free lances are processed according to the records on pension insurance beneficiaries obtained from the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The Croatian Institute for Pension Insurance also provides the data on employed insured persons − private farmers.

 

 

 

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

The data on the number of unemployed persons are obtained from the Croatian Employment Service.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

The survey on persons in paid employment in legal entities includes all persons who have signed a work contract, regardless of the type of work contract and whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

The survey on persons in crafts and trades and free lances includes owners and employees registered with the Croatian Institute for Pension Insurance.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

 

Persons in paid employment are all persons who have signed a work contract with an employer for a fixed or an unspecified period of time, irrespective of the type of ownership and of whether they work full-time or less than full-time.

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Registered unemployment rate is calculated as a ratio of the number of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredila: Snježana Varga

Prepared by: Snježana Varga

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199