image description

GODINA/ YEAR: LIII.                                             ZAGREB, 17. SVIBNJA 2017./ 17 MAY, 2017                                         BROJ/ NUMBER: 9.2.3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ZAPOSLENI PREMA SPOLU I DJELATNOSTIMA,
STANJE 31. OŽUJKA 2016.

PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY SEX AND ACTIVITIES,
SITUATION AS ON 31 MARCH 2016

 

 

 

Na dan 31. ožujka 2016. bilo je 1 151 061 zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske, što je za 2,1% više u odnosu na stanje na isti dan prethodne godine. Od toga su 544 904 žene, što je za 1,5% više u odnosu na isto stanje 2015.

 

On 31 March 2016, there were 1 151 061 persons in employment in legal entities in the Republic of Croatia, which was by 2.1% more as compared to the situation on the same day of the previous year. Out of the total number, there were 544 904 women, which was by 1.5% more as compared to the situation in 2015.

 

 

 

Pad broja zaposlenih u pravnim osobama u odnosu na 31. ožujka 2015. zabilježen je u pet područja djelatnosti. Najveći je pad (za 6,4%) zabilježen u području Rudarstvo i vađenje.

 

A decrease in the number of persons in employment, as compared to 31 March 2015, was recorded in five activities. The greatest one was recorded in the activity Mining and quarrying (6.4%).

 

 

 

U četrnaest područja djelatnosti zabilježen je porast broja zaposlenih koji se kreće od 0,1% u području Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti do 13,5% u području Poslovanje nekretninama.

 

An increase was recorded in fourteen activities, ranging from 0.1% in Professional, scientific and technical activities to 13.5% in Real estate activities.

 

 

 

Od ukupno zaposlenih u pravnim osobama broj zaposlenih žena bilježi pad u pet područja djelatnosti. Najveći je pad (za 4,4%) zabilježen u području djelatnosti Rudarstvo i vađenje.

 

Out of the total number of persons in employment in legal entities, in five activities there was a decrease in the number of women. The greatest one was recorded in the activity Mining and quarrying (4.4%).

 

 

 

Od ukupno zaposlenih u pravnim osobama broj zaposlenih žena bilježi porast u trinaest područja djelatnosti, a kreće se od 0,3% u području Umjetnost, zabava i rekreacija do 11,1% u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. U području djelatnosti Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti broj zaposlenih žena ostao je na razini iz 31. ožujka 2015.

 

Out of the total number of persons in employment in legal entities, in thirteen activities there was an increase recorded in the number of women, ranging from 0.3% in Arts, entertainment and recreation activities to 11.1% in Accommodation and food service activities. In Administrative and support service activities, the number of women remained at the same level as on 31 March 2015.

 

 

 

 

 

1.   BROJ ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA

      NUMBER OF PERSONS IN EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES

 

31. III. 2015.

31. III. 2016.

Verižni indeksi

Chain indices

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 127 051

1 151 061

102,1

Total

 

 

 

 

 

Od toga žene

536 740

544 904

101,5

Women

 

 

 

2.   BROJ ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA SPOLU I DJELATNOSTIMA NKD-a 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2016.

      NUMBER OF PERSONS IN EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY SEX AND ACCORDING TO NKD 2007.1) ACTIVITIES,
      SITUATION AS ON 31 MARCH 2016

 

 

 

Broj zaposlenih

Number of persons in employment

Tijekom mjeseca

During month

 

 

 

 

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

došlo

Arrived

otišlo

Left

došlo

Arrived

otišlo

Left

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 151 061

  544 904

  27 402

  18 825

  12 513

  8 327

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

  21 903

  5 813

   545

   402

   172

   158

  A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i
uslužne djelatnosti povezane s njima

  11 824

  3 817

   386

   311

   127

   147

 

01

Crop and animal production, hunting and related service activities

 

02

Šumarstvo i sječa drva

  7 655

  1 368

   82

   60

   18

   7

 

02

Forestry and logging

 

03

Ribarstvo

  2 424

   628

   77

   31

   27

   4

 

03

Fishing and aquaculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

  4 641

   593

   63

   40

   9

   4

  B

 

Mining and quarrying

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

  1 135

   210

-

   8

-

   4

 

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

  1 918

   250

   60

   16

   9

-

 

08

Other mining and quarrying

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

  1 588

   133

   3

   16

-

-

 

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

  206 174

  72 141

  4 187

  3 514

  1 341

  1 102

  C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

  36 745

  17 229

   777

   729

   346

   335

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

  4 113

  1 304

   92

   47

   38

   26

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

   751

   291

   142

   24

   99

   14

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

  3 393

  2 245

   135

   60

   83

   22

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

  13 660

  11 786

   208

   216

   181

   192

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

  10 289

  7 935

   103

   188

   68

   113

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta,
osim namještaja; proizvodnja proizvoda
od slame i pletarskih materijala

  12 946

  3 312

   394

   323

   80

   59

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of
straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

  3 536

  1 082

   65

   40

   24

   12

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

  6 021

  2 325

   71

   41

   29

   16

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

  2 045

   594

   1

   63

-

   14

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

  5 235

  1 760

   55

   55

   18

   20

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

  4 400

  2 645

   47

   34

   28

   22

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

  8 418

  2 390

   213

   169

   64

   36

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih
proizvoda

  9 653

  1 889

   240

   87

   23

   15

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral
 products

 

24

Proizvodnja metala

  3 454

   508

   43

   46

   8

-

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme

  26 754

  2 817

   598

   508

   47

   39

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

  6 242

  2 145

   65

   69

   16

   38

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

  7 831

  2 213

   86

   98

   30

   26

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

  10 709

  1 140

   154

   135

   20

   10

 

28

Manufacture of machinery and equipment
n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i
poluprikolica

  2 964

   899

   34

   51

   6

   21

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

  7 096

   567

   90

   193

   9

   12

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

  8 695

  2 620

   256

   156

   81

   39

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

  2 290

  1 412

   44

   17

   23

   8

 

32

Other manufacturing

 

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

  8 934

  1 033

   274

   165

   20

   13

 

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

  14 408

  3 174

   108

   49

   33

   1

  D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply


 

35

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

  14 408

  3 174

   108

   49

   33

   1

 

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije
okoliša

  22 383

  4 469

   235

   144

   42

   28

  E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

  8 215

  1 720

   41

   29

   14

   7

 

36

Water collection, treatment and supply

 

37

Uklanjanje otpadnih voda

   492

   100

   4

   2

-

-

 

37

Sewerage

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

  12 288

  2 440

   157

   103

   22

   19

 

38

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

  1 388

   209

   33

   10

   6

   2

 

39

Remediation activities and other waste management services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

  72 832

  8 000

  2 020

  1 771

   141

   114

 F

 

Construction

 

41

Gradnja zgrada

  27 240

  3 088

   926

   717

   69

   50

 

41

Construction of buildings

 

42

Gradnja građevina niskogradnje

  20 367

  2 230

   331

   502

   22

   29

 

42

Civil engineering

 

43

Specijalizirane građevinske djelatnosti

  25 225

  2 682

   763

   552

   50

   35

 

43

Specialised construction activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

  176 173

  95 655

  4 328

  2 895

  2 288

  1 466

  G

 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

 

45

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla

  13 781

  2 901

   273

   213

   58

   35

 

45

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

 

46

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim
vozilima i motociklima

  69 436

  27 785

  1 641

  1 088

   611

   418

 

46

Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima
i motociklima

  92 956

  64 969

  2 414

  1 594

  1 619

  1 013

 

47

Retail trade, except of motor vehicles and
motorcycles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

Prijevoz i skladištenje

  60 201

  14 953

  1 333

  1 120

   423

   352

  H

 

Transportation and storage

 

49

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

  28 590

  4 439

   636

   463

   69

   31

 

49

Land transport and transport via pipelines

 

50

Vodeni prijevoz

  2 658

   526

   24

   23

   3

   5

 

50

Water transport

 

51

Zračni prijevoz

  1 054

   488

   20

   8

   12

   5

 

51

Air transport

 

52

Skladištenje i prateće djelatnosti u
prijevozu

  17 464

  4 785

   212

   229

   57

   52

 

52

Warehousing and support activities for
transportation

 

53

Poštanske i kurirske djelatnosti

  10 435

  4 715

   441

   397

   282

   259

 

53

Postal and courier activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

  52 234

  27 207

  5 605

  1 655

  3 106

   798

  I

 

Accommodation and food service activities

 

55

Smještaj

  25 884

  14 447

  3 982

   843

  2 361

   482

 

55

Accommodation

 

56

Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića

  26 350

  12 760

  1 623

   812

   745

   316

 

56

Food and beverage service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

  34 385

  12 803

   553

   451

   208

   176

  J

 

Information and communication

 

58

Izdavačke djelatnosti

  5 080

  2 618

   60

   84

   35

   39

 

58

Publishing activities

 

59

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti
snimanja zvučnih zapisa i izdavanja
glazbenih zapisa

  1 185

   519

   16

   16

   8

   10

 

59

Motion picture, video and television programme
production, sound recording
and music publishing activities

 

60

Emitiranje programa

  4 757

  2 099

   29

   26

   14

   10

 

60

Programming and broadcasting activities

 

61

Telekomunikacije

  7 323

  2 829

   107

   113

   43

   61

 

61

Telecommunications

 

62

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

  13 548

  3 768

   296

   189

   91

   50

 

62

Computer programming, consultancy and related activities

 

63

Informacijske uslužne djelatnosti

  2 492

   970

   45

   23

   17

   6

 

63

Information service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

  35 136

  24 257

   457

   393

   293

   208

  K

 

Financial and insurance activities

 

64

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

  22 346

  15 974

   293

   192

   193

   112

 

64

Financial service activities, except insurance and pension funding

 

65

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja

  7 226

  4 442

   121

   158

   75

   80

 

65

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

 

66

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

  5 564

  3 841

   43

   43

   25

   16

 

66

Activities auxiliary to financial services and insurance activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

Poslovanje nekretninama

  7 678

  3 406

   146

   121

   52

   46

  L

 

Real estate activities

 

68

Poslovanje nekretninama

  7 678

  3 406

   146

   121

   52

   46

 

68

Real estate activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

  58 932

  28 109

   903

   739

   395

   331

  M

 

Professional, scientific and technical activities

 

69

Pravne i računovodstvene djelatnosti

  12 151

  8 832

   147

   134

   98

   94

 

69

Legal and accounting activities

 

70

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

  7 789

  3 814

   161

   119

   78

   55

 

70

Activities of head offices; management consultancy activities

 

71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

  22 761

  7 514

   321

   259

   95

   85

 

71

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

 

72

Znanstveno istraživanje i razvoj

  5 469

  2 734

   26

   40

   11

   11

 

72

Scientific research and development

 

73

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

  5 869

  3 032

   182

   128

   90

   64

 

73

Advertising and market research

 

74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

  2 893

  1 453

   51

   36

   19

   15

 

74

Other professional, scientific and technical activities

 

75

Veterinarske djelatnosti

  2 000

   730

   15

   23

   4

   7

 

75

Veterinary activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

  40 347

  16 499

  3 102

  1 573

  1 206

   639

  N

 

Administrative and support service activities

 

77

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup
(leasing)

  3 178

  1 015

   171

   42

   61

   9

 

77

Rental and leasing activities

 

78

Djelatnosti zapošljavanja

  7 415

  3 561

  1 660

   649

   519

   280

 

78

Employment activities

 

79

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge
te djelatnosti povezane s njima

  5 411

  3 041

   263

   101

   132

   41

 

79

Travel agency, tour operator reservation service and related activities

 

80

Zaštitne i istražne djelatnosti

  12 664

  1 733

   389

   392

   68

   42

 

80

Security and investigation activities

 

81

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada
 te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

  9 917

  6 134

   558

   327

   399

   238

 

81

Services to buildings and landscape
activities

 

82

Uredske, administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

  1 762

  1 015

   61

   62

   27

   29

 

82

Office administrative, office support and
other business support activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno
osiguranje

  102 102

  47 619

   366

   455

   202

   212

  O

 

Public administration and defence; compulsory
social security

 

84

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno
osiguranje

  102 102

  47 619

   366

   455

   202

   212

 

84

Public administration and defence; compulsory
social security

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Obrazovanje

  114 336

  88 592

  2 022

  1 995

  1 645

  1 635

  P

 

Education

 

85

Obrazovanje

  114 336

  88 592

  2 022

  1 995

  1 645

  1 635

 

85

Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

  88 160

  68 899

   755

  1 058

   563

   777

  Q

 

Human health and social work activities

 

86

Djelatnosti zdravstvene zaštite

  69 372

  53 198

   454

   651

   326

   470

 

86

Human health activities

 

87

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

  11 732

  9 967

   168

   181

   131

   150

 

87

Residential care activities

 

88

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

  7 056

  5 734

   133

   226

   106

   157

 

88

Social work activities without accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

  21 543

  11 948

   395

   212

   216

   122

  R

 

Arts, entertainment and recreation

 

90

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

  3 295

  1 630

   17

   18

   10

   13

 

90

Creative, arts and entertainment activities

 

91

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

  5 632

  3 670

   98

   39

   61

   24

 

91

Libraries, archives, museums and other cultural activities

 

92

Djelatnosti kockanja i klađenja

  5 381

  4 058

   106

   84

   88

   64

 

92

Gambling and betting activities

 

93

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

  7 235

  2 590

   174

   71

   57

   21

 

93

Sports activities and amusement and recreation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

Ostale uslužne djelatnosti

  17 493

  10 767

   279

   238

   178

   158

  S

 

Other service activities

 

94

Djelatnosti članskih organizacija

  8 516

  5 253

   120

   124

   73

   84

 

94

Activities of membership organisations

 

95

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

  2 025

   451

   28

   25

   5

   4

 

95

Repair of computers and personal and household goods

 

96

Ostale osobne uslužne djelatnosti

  6 952

  5 063

   131

   89

   100

   70

 

96

Other personal service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release, since they were not covered by the survey.

 

 

 

3.   STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA SEKTORIMA DJELATNOSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2016.

      STRUCTURE OF PERSONS IN EMPLOYMENT, BY ACTIVITY SECTORS, SITUATION AS ON 31 MARCH 2016

 

Zaposleni

Number of persons in employment

Struktura, %

Structure, %

 

 

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 151 061

606 157

544 904

100,0

100,0

100,0

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredne djelatnosti

  21 903

16 090

5 813

1,9

2,6

1,1

Agricultural activities

Nepoljoprivredne djelatnosti

320 438

232 061

88 377

27,8

38,3

16,2

Non-agricultural activities

Uslužne djelatnosti

808 720

358 006

450 714

70,3

59,1

82,7

Service activities

 

 

 

4.   ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG ODNOSA, STANJE 31. OŽUJKA 2016.2)

      NUMBER OF PERSONS IN EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND TYPE OF EMPLOYMENT,
      SITUATION AS ON 31 MARCH 20162)

 

 

Ukupno

Total

Žene

Women

Zaposleni na neodređeno vrijeme

Employment for unspecified
period of time

Zaposleni na određeno
vrijeme

Employment for fixed period
of time

Pripravnici i vježbenici

Trainees

Udio u ukupnom broju zaposlenih, %

Share in total number of persons in employment, %

 

 

 

 

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

na neodređeno
vrijeme

Employment for unspecified period
of time

na
određeno
vrijeme

Employment for a fixed period
of time

pripravnici i vježbenici

Trainees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno 

1 080 588

516 287

894 283

429 064

180 454

83 859

5 851

3 364

82,8

16,7

0,5

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 20 739

   5 457

 17 582

   4 405

   3 061

   1 022

  96

  30

84,8

14,8

0,5

A

Agriculture, forestry and
fishing

 

B

Rudarstvo i vađenje

   4 561

 583

   4 279

 556

 263

  24

  19

    3

93,8

5,8

0,4

B

Mining and quarrying

 

C

Prerađivačka industrija

 198 672

 69 952

 157 942

 55 324

 40 162

 14 335

 568

 293

79,5

20,2

0,3

C

Manufacturing

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 14 152

   3 126

 13 711

   3 033

 333

  72

 108

  21

96,9

2,4

0,8

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 22 083

   4 406

 19 803

   3 926

   2 218

 461

  62

  19

89,7

10,0

0,3

E

Water supply; sewerage,
waste management and remediation activities

 

F

Građevinarstvo

 65 261

   7 164

 51 119

   6 299

 13 894

 831

 248

  34

78,3

21,3

0,4

F

Construction

 

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 160 731

 88 697

 128 271

 69 426

 32 041

 19 015

 419

 256

79,8

19,9

0,3

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

 

H

Prijevoz i skladištenje

 57 639

 14 508

 50 141

 12 939

   7 387

   1 546

 111

  23

87,0

12,8

0,2

H

Transportation and storage

 

I

Djelatnosti pružanja
smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 44 218

 23 505

 29 553

 15 529

 14 578

   7 933

  87

  43

66,8

33,0

0,2

I

Accommodation and food service activities

 

J

Informacije i komunikacije

 30 613

 11 603

 27 669

 10 396

   2 812

   1 159

 132

  48

90,4

9,2

0,4

J

Information and communication

 

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 34 546

 23 939

 31 900

 22 207

   2 538

   1 665

 108

  67

92,3

7,4

0,3

K

Financial and insurance activities

 

L

Poslovanje nekretninama

   6 337

   2 817

   5 169

   2 334

   1 154

 476

  14

    7

81,6

18,2

0,2

L

Real estate activities

 

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 48 899

 23 072

 41 842

 19 824

   6 456

   2 950

 601

 298

85,6

13,2

1,2

M

Professional, scientific and technical activities

 

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 37 306

 15 038

 22 810

   7 568

 14 424

   7 432

  72

  38

61,1

38,7

0,2

N

Administrative and support service activities

 

O

Javna uprava i obrana;
obvezno socijalno osiguranje

 102 052

 47 588

 92 635

 44 319

   8 967

   3 079

 450

 190

90,8

8,8

0,4

O

Public administration and defence; compulsory social security

 

P

Obrazovanje

 113 467

 88 121

 95 703

 74 803

 15 400

 11 600

   2 364

   1 718

84,3

13,6

2,1

P

Education

 

Q

Djelatnosti zdravstvene
zaštite i socijalne skrbi

 87 099

 68 125

 78 103

 61 270

   8 783

   6 699

 213

 156

89,7

10,1

0,2

Q

Human health and social work activities

 

R

Umjetnost, zabava i
rekreacija

 19 619

 11 222

 15 850

   9 077

   3 681

   2 095

  88

  50

80,8

18,8

0,5

R

Arts, entertainment and recreation

 

S

Ostale uslužne djelatnosti

 12 594

   7 364

 10 201

   5 829

   2 302

   1 465

  91

  70

81,0

18,3

0,7

S

Other service activities

 

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Vidi Metodološka objašnjenja.

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release, since they were not covered by the survey.

2)

See Notes on Methodology.

 

 

 

5.   ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I VRSTI RADNOG VREMENA, STANJE 31. OŽUJKA 2016.2)

      NUMBER OF PERSONS IN EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND TYPE OF EMPLOYMENT,
      SITUATION AS ON 31 MARCH 20162
)

 

 

Ukupno

Total

Žene

Women

Zaposleni s
punim radnim
vremenom

Full-time employment

Zaposleni s nepunim
radnim
vremenom

Part-time employment

Zaposleni sa skraćenim radnim vremenom

Short-time employment

Udio u ukupnom broju zaposlenih, %

Share in total number of persons in employment

 

 

 

 

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

s punim radnim vremenom

Full-time employment

s
nepunim radnim vremenom

Part-time employment

sa
skraćenim radnim vremenom

Short-time employment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno 

1 080 588

 516 287

  1 034 486

 485 885

  44 356

  29 264

 1 746

 1 138

95,7

4,1

0,2

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

  20 739

 5 457

  20 381

 5 323

    293

    122

     65

     12

98,3

1,4

0,3

A

Agriculture, forestry and
fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 4 561

    583

 4 525

    571

     35

     11

 1

 1

99,2

0,8

0,0

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 198 672

  69 952

 196 082

  68 791

 2 443

 1 081

    147

     80

98,7

1,2

0,1

C

Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

  14 152

 3 126

  14 069

 3 085

     74

     37

 9

 4

99,4

0,5

0,1

D

Electricity, gas, steam and
air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti
sanacije okoliša

  22 083

 4 406

  21 595

 4 155

    468

    245

     20

 6

97,8

2,1

0,1

E

Water supply; sewerage,
waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

  65 261

 7 164

  64 149

 6 789

 1 071

    357

     41

     18

98,3

1,6

0,1

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 160 731

  88 697

 154 162

  84 091

 6 247

 4 410

    322

    196

95,9

3,9

0,2

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

  57 639

  14 508

  56 858

  14 196

    676

    234

    105

     78

98,7

1,2

0,2

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja
hrane

  44 218

  23 505

  41 975

  22 478

 2 220

 1 016

     23

     11

94,9

5,0

0,1

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

  30 613

  11 603

  30 062

  11 318

    533

    272

     18

     13

98,2

1,7

0,1

J

Information and
communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

  34 546

  23 939

  33 580

  23 243

    776

    553

    190

    143

97,2

2,3

0,6

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 6 337

 2 817

 6 048

 2 624

    282

    189

 7

 4

95,4

4,5

0,1

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i
tehničke djelatnosti

  48 899

  23 072

  46 527

  21 865

 2 293

 1 169

     79

     38

95,2

4,7

0,2

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

  37 306

  15 038

  33 984

  12 312

 3 262

 2 682

     60

     44

91,1

8,7

0,2

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana;
obvezno socijalno
osiguranje

 102 052

  47 588

 101 469

  47 126

    443

    357

    140

    105

99,4

0,4

0,1

O

Public administration and defence; compulsory social security

P

Obrazovanje

 113 467

  88 121

  94 559

  74 540

  18 817

  13 504

     91

     77

83,3

16,6

0,1

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene
zaštite i socijalne skrbi

  87 099

  68 125

  83 833

  65 830

 3 016

 2 086

    250

    209

96,3

3,5

0,3

Q

Human health and social
work activities

R

Umjetnost, zabava i
rekreacija

  19 619

  11 222

  18 977

  10 883

    502

    264

    140

     75

96,7

2,6

0,7

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

  12 594

 7 364

  11 651

 6 665

    905

    675

     38

     24

92,5

7,2

0,3

S

Other service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Vidi Metodološka objašnjenja.

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release, since they were not covered by the survey.

2)

See Notes on Methodology.

 

 

 

6.   ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1), SPOLU I STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA, STANJE 31. OŽUJKA 2016.2)

      NUMBER OF PERSONS IN EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.1), BY SEX AND PROFESSIONAL ATTAINMENT LEVEL,    SITUATION AS ON 31 MARCH 20162)

 

 

Ukupno

Total

Stupanj stručnog obrazovanja

Professional attainment level

 

 

 

 

visoko

University degree

više

Non-university college degree

srednje

Secondary school education

niže

Basic
school education

VKV

Highly skilled

KV

Skilled

PKV

Semi
-skilled

NKV

Unskilled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 080 588

249 310

94 522

551 364

27 297

12 322

74 315

14 196

57 262

 

Total

 

Žene

 516 287

146 144

57 918

244 332

14 412

2 247

17 834

5 086

28 314

 

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

20 739

3 095

806

10 273

971

140

2 006

789

2 659

A

Agriculture, forestry and fishing

 

Žene

5 457

1 047

336

2 865

248

16

168

34

743

 

Women

B

Rudarstvo i vađenje

4 561

853

155

2 336

80

213

724

72

128

B

Mining and quarrying

 

Žene

583

245

47

252

11

3

15

-

10

 

Women

C

Prerađivačka industrija

198 672

20 977

9 315

108 490

6 741

3 573

25 070

5 046

19 460

C

Manufacturing

 

Žene

69 952

8 778

3 217

37 322

3 293

486

5 580

2 009

9 267

 

Women

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

14 152

2 885

1 162

6 450

157

1 471

1 473

166

388

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

Žene

3 126

953

367

1 561

75

9

59

19

83

 

Women

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

22 083

2 144

1 309

10 583

1 107

593

2 901

586

2 860

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

Žene

4 406

1 024

505

2 082

203

13

118

66

395

 

Women

F

Građevinarstvo

65 261

5 770

3 468

32 188

2 303

1 088

11 373

2 649

6 422

F

Construction

 

Žene

7 164

1 719

877

3 897

123

17

184

59

288

 

Women

G

Trgovina na veliko i na malo;
popravak motornih vozila i motocikla

160 731

20 145

10 579

112 229

2 522

951

8 484

965

4 856

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

 

Žene

88 697

11 342

5 993

62 323

1 370

412

4 417

400

2 440

 

Women

H

Prijevoz i skladištenje

57 639

5 463

4 080

37 540

2 230

833

5 877

407

1 209

H

Transportation and storage

 

Žene

14 508

2 448

1 568

9 459

375

21

240

42

355

 

Women

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

44 218

4 057

1 858

28 186

1 554

806

4 145

661

2 951

I

Accommodation and food service activities

 

Žene

23 505

2 401

1 006

14 248

1 094

260

1 960

467

2 069

 

Women

J

Informacije i komunikacije

30 613

13 938

3 369

12 606

116

211

195

40

138

J

Information and communication

 

Žene

11 603

5 792

1 102

4 533

49

20

46

9

52

 

Women

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

34 546

13 878

4 327

15 868

241

36

108

13

75

K

Financial and insurance
activities

 

Žene

23 939

8 971

2 977

11 679

193

7

43

11

58

 

Women

L

Poslovanje nekretninama

6 337

1 168

545

3 514

125

34

311

78

562

L

Real estate activities

 

Žene

2 817

603

260

1 468

63

10

102

39

272

 

Women

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

48 899

23 785

4 416

17 973

515

345

993

185

687

M

Professional, scientific and technical activities

 

Žene

23 072

11 324

2 051

8 865

246

51

193